Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5048. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport Jesenice", stran 14675.

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) in 71. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 13/01) je Občinski svet občine Jesenice na redni 20. seji, dne 28. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda “Zavod za šport Jesenice”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Jesenice kot ustanovitelj ustanovi javni zavod “ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE” (v nadaljnjem besedilu: zavod) za izvajanje nacionalnega programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v Občini Jesenice ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Občine Jesenice.
Zavod deluje tudi na področju povezovanja in združevanja mladih Občine Jesenice, na področju vzpodbujanja ustvarjalnosti mladih ter zagotavljanja osnovnih pogojev za razvoj, uresničitev in uveljavitev njihovih idej in interesov.
Pravice in obveznosti ustanovitelja izvršuje Občinski svet občine Jesenice, kolikor ustanovitveni akt ne določa drugače.
2. člen
Javni interes Občine Jesenice na področju športa obsega zlasti:
– ustvarjanje možnosti za razvoj športa, posameznih športnih panog, društev in združenj, športno rekreacijo, kakovostni šport in vrhunski šport občanov, šport mladih in oseb s posebnimi potrebami,
– uveljavljanje športnikov, športnih društev in organizacij ter promocijo Občine Jesenice športno vzgojo v javnih zavodih ter razvoj le-te,
– izobraževanje in raziskovanje za potrebe športne dejavnosti.
Javni interes Občine Jesenice na področju povezovanja in združevanja mladih obsega zlasti:
– spodbuditi mlade k aktivnemu vključevanju v družbena dogajanja in s tem omogočiti aktivno preživetje prostega časa in razvoj ustvarjalnosti otrok in mladine;
– informirati mlade ter seznanjati lokalno skupnost in širšo javnost s potrebami in problematiko mladih ter z možnostmi sodelovanja in vključevanja v delo z mladimi.
Podrobnejše opredelitve posameznih področij športa in s področja dela z mladimi določa statut zavoda.
II. IME IN SEDEŽ, TER PRAVNI STATUS ZAVODA
3. člen
Ime zavoda se glasi: Zavod za šport Jesenice.
Sedež zavoda je na Jesenicah, Ledarska 4. Sprememba naslova ne pomeni spremembe ustanovitvenega akta zavoda.
Zavod ima pečat, njegovo obliko in vsebino določa statut zavoda.
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Zavod pridobi pravno sposobnost z dnem vpisa v sodni register.
Zavod ima lahko tudi znak ali grafično obliko imena. Ta se določi s statutom zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Na območju Občine Jesenice zavod opravlja naslednje naloge na področju športa, kot javno službo za katero je bil ustanovljen:
– skrbi za celovit razvoj športa v občini,
– upravlja s športnimi objekti,
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav, igrišč, opreme in tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
– zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju, kakor tudi ostalih pripadajočih občinskih objektov,
– oddaja v najem prostore v športnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki,
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav,
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini,
– izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
– daje pobude in predloge ustanovitelju,
– pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa,
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, pri kulturno športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditev za mladino,
– usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa, kadar je to potrebno,
– spremlja in analizira razmere na področju športa,
– načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu,
– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.
5. člen
Na območju Občine Jesenice zavod opravlja naslednje naloge na področju dela z mladimi, kot javno službo, za katero je bil ustanovljen:
– koordinira dejavnosti in prireditve za mladino, ki jih organizirajo drugi zavodi, skupnosti, organizacije, društva in posamezniki,
– organizira in izvaja preventivne programe s področja zasvojenosti, za potrebe pedagoških in svetovalnih delavcev ter šolske mladine v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
– sodeluje pri organizaciji in koordinaciji možnosti javnih in priložnostnih del;
– informira oziroma posreduje informacije o prostorskih kapacitetah oziroma rezervacijah počitniških in prometnih možnosti, namenjenih mladim (tabori po Sloveniji, interrail, Youth hosteles, internati ipd.),
– nudi organizacijsko in tehnično pomoč drugim pravnim oziroma fizičnim osebam, ki izvajajo dejavnost za mladino in vodijo mladinske dejavnosti,
– organizira sejme za nakup učbenikov in študijske literature,
– prireja oziroma organizira strokovne, kulturno-umetniške in zabavne prireditve ter srečanja in druge oblike prostovoljnega dela za mlade,
– organizira kulturne, športne in druge javne prireditve, predavanja, tečaje, seminarje, srečanja, tekmovanja, izlete na vseh področjih interesnega delovanja mladih,
– sodeluje s humanitarnimi organizacijami pri osveščanju mladih oziroma okolja v katerem živijo,
– sodeluje s šolami, organizacijami, institucijami ter društvi, ki se ukvarjajo s sorodno dejavnostjo,
– sodeluje s pedagogi, umetniki, gospodarstveniki, podjetniki in drugimi javnimi delavci v bližnji okolici.
6. člen
Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je le-ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju osnovne dejavnosti, ki jo izvaja zavod.
Med drugim zavod lahko:
– upravlja z drugimi športnimi objekti na območju občine, katerih zainteresirani lastniki nimajo urejenega celotnega upravljanja ter rednega vzdrževalca,
– izvaja lastno marketinško dejavnost,
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih športnih in kulturno športnih dejavnosti, tudi pri organiziranju komercialnih programov, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.
S soglasjem ustanovitelja se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območja drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
7. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
8. člen
Naloge, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene kakor sledi:
E/40.131 Distribucija električne energije
E/40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
F/45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
     skupaj z upravljavci strojev
H/55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
H/55.220 Dejavnost kampov
H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
H/55.400 Točenje pijač
H/55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
H/55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
I/60.213 Dejavnost žičnic, vlečnic
I/63.120 Skladiščenje
I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
     turizmom povezane dejavnosti
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/71.100 Dajanje avtomobilov v najem
K/71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K/71.401 Izposojanje športne opreme
K/71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
     svetovanje
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.400 Oglaševanje
K/74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
K/74.700 Čiščenje objektov in opreme
K/74.810 Fotografska dejavnost
K/74.851 Prevajanje
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.853 Druga splošna tajniška opravila
K/74.860 Dejavnost klicnih centrov
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.
N/85.329 Druge socialne dejavnosti
O/90.032 Druge dejavnosti javne higiene
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.610 Obratovanje športnih objektov
O/92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
O/92.623 Druge športne dejavnosti
O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
O/93.040 Druge dejavnosti za nego telesa
O/93.050 Druge osebne storitve
9. člen
Zavod ima za področje dela z mladimi organizirano notranjo organizacijsko enoto (NOE).
NOE ima ime: Mladinski center Jesenice (skrajšano ime: MCJ), ki ga uporablja poleg imena zavoda. NOE ima svoj žig, v katerem je napis Zavod za šport Jesenice in ime NOE.
NOE ima strokovnega vodja NOE, ki organizira in vodi njeno delo v okviru zavoda.
Prihodke in odhodke, ter izid poslovanja NOE, vodi zavod ločeno od preostalega dela poslovanja zavoda.
NOE nima pooblastil in ne more samostojno sklepati pravnih poslov v pravnem prometu.
10. člen
Podrobnejša razčlenitev posameznih dejavnosti zavoda se določi s statutom zavoda tako, da so razvidne osnovne storitve zavoda v skladu z namenom, za katerega je bil ustanovljen.
11. člen
Zavod upravlja s športnimi objekti, ki so opredeljeni s tem odlokom, s Sklepom o določitvi javnih športnih objektov občine Jesenice, lahko pa upravlja tudi z drugimi objekti, ki jih v upravljanje zavodu prenese občinski svet s posebnim sklepom.
1. Kopališče Ukova, zemljišče in objekti
parc. št. 276/14, k.o. Jesenice
parc. št. 276/16, k.o. Jesenice
2. Športni park Podmežakla, zemljišče in objekti, vse k.o. Jesenice
parc. št. 717/8, k.o. Jesenice do ½,
parc. št. 697/1 k.o. Jesenice
parc. št. 699 k.o. Jesenice
parc. št. 702 k.o. Jesenice
parc. št. 704/1 k.o. Jesenice
parc. št. 715 k.o. Jesenice
parc. št. 716 k.o. Jesenice
parc. št. 717/1 k.o. Jesenice
parc. št. 717/2 k.o. Jesenice
parc. št. 717/3 k.o. Jesenice
parc. št. 717/4 k.o. Jesenice
parc. št. 717/5 k.o. Jesenice
parc. št. 717/6 k.o. Jesenice
parc. št. 718 k.o. Jesenice
parc. št. 719 k.o. Jesenice
parc. št. 720/1 k.o. Jesenice
parc. št. 720/2 k.o. Jesenice
parc. št. 720/3 k.o. Jesenice
parc. št. 720/4 k.o. Jesenice
3. Balinišče Baza
parc. št. 73 k.o. Jesenice
parc. št.: 74 k.o. Jesenice
4. Smučišče v Španovem vrhu – spodnja postaja žičnice
parc. št. 397/2 k.o. Planina
parc. št.: 397/3 k.o. Planina
parc. št.: 397/4 k.o. Planina
Javni zavod lahko upravlja tudi z drugim premoženjem, premičnim in nepremičnim, ki ni last ustanovitelja, če se zavod o tem dogovori z zainteresiranimi pravnimi in fizičnimi osebami ter o tem z njimi sklene ustrezno pogodbo ob izrecnem in popolnem predhodnem soglasju ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet,
– odbor uporabnikov programov športa,
– odbor uporabnikov programov mladinskih dejavnosti.
13. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima devet članov:
– pet predstavnikov ustanovitelja in sicer štiri predstavnike s področja športa in enega predstavnika z drugih področij dela z mladimi
– enega enega predstavnika delavcev javnega zavoda
– tri predstavnike izvajalcev letnega programa športa Občine Jesenice.
Mandatna doba članov sveta traja štiri leta in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Svetu javnega zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
Predsednika in namestnika predsednika sveta izvolijo člani na prvi seji sveta. Prvo sejo skliče direktor v roku trideset dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda.
Direktor je dolžan o prenehanju mandata obvestiti ustanovitelja devetdeset dni pred potekom mandata članom sveta javnega zavoda.
14. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Jesenice na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate lahko predlagajo člani strokovnega sveta zavoda, reprezentativni sindikati zavoda ter zaposleni z najmanj tremi podpisi. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov delavcev, ki so volili. Svet zavoda sprejme sklep o izvolitvi predstavnika delavcev zavoda na podlagi poročila volilne komisije.
Postopek za izvolitev predstavnika delavcev v svet zavoda podrobneje ureja poslovnik o delu sveta zavoda. Delavci s posebnimi pooblastili ne morejo biti izvoljeni v svet zavoda.
Predstavnike izvajalcev letnega programa športa imenuje Športna zveza Jesenice.
15. člen
Članu sveta javnega zavoda preneha mandat, oziroma je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma, oziroma treh sej od štirih sklicanih,
– pri svojem delu v svetu zavoda vedoma krši predpise,
– ne opravlja svojih nalog, oziroma jih ne opravlja strokovno,
– če ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda, po enakem postopku, kot velja za imenovanje,
– če članu sveta zavoda – predstavniku delavcev – preneha delovno razmerje v javnem zavodu.
Član sveta javnega zavoda se razreši po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen.
16. člen
V primeru predčasne razrešitve člana sveta javnega zavoda se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev novega člana sveta javnega zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat enemu članu in se bo mandat celotnega sveta javnega zavoda iztekel v roku 6 mesecev.
17. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema analize in razvojne usmeritve dejavnosti zavoda,
– sprejema letni program dela (program izvajanja dejavnosti, uporabo objektov in uporabnike in razmerja zavoda do uporabnikov oziroma izvajalcev letnega programa športa itd.),
– spremlja izvrševanje sprejetih programov in najmanj dvakrat letno poroča ustanovitelju o delu zavoda,
– sprejema finančni načrt, realizacijo finančnega načrta in letno poročilo zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti,
– sprejema statut zavoda v soglasju z ustanoviteljem, skrbi za izvajanje sklepov pristojnega organa, ki se nanašajo na področja športa in dejavnosti mladih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom,
– sprejema cenik storitev s soglasjem ustanovitelja,
– predlaga kriterije za delitev finančnih sredstev iz proračuna,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o pritožbah delavcev v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja,
– razpisuje volitve delavcev v svet zavoda,
– imenuje strokovni svet,
– imenuje stalne ali občasne komisije in druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– odloča o najetju kreditov v skladu s predpisi ter z izrecnim predhodnim soglasjem ustanovitelja,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom in tem odlokom in statutom določene naloge.
18. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter predstavlja in zastopa zavod brez omejitev v okviru dejavnosti, za katero je zavod registriran.
Direktor predstavlja in zastopa zavod v pravnem prometu samostojno in brez omejitev, ne sme pa razpolagati z nepremičnim premoženjem s katerim upravlja zavod, kar je v pristojnosti ustanovitelja.
Sporočila javnosti posreduje direktor oziroma druga oseba, ki jo direktor pooblasti.
Pristojnosti direktorja podrobneje opredeljuje statut zavoda.
19. člen
Direktor mora pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in je dolžan varovati poslovno skrivnost zavoda. Direktor mora zagotoviti in je odgovoren, da zavod posluje v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Direktor je odgovoren zavodu za škodo, ki je nastala zaradi njegovega nevestnega in nezakonitega ravnanja ali za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegovih obveznosti.
20. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje Občinski svet občine Jesenice na podlagi javnega razpisa, in po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki je poslovodno popolnoma sposobna. Poleg tega pogoja mora direktor izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visokošolsko izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let izkušenj pri delu v športu oziroma v športnih organizacijah, ter najmanj 3 leta izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– da ima organizacijske sposobnosti (reference o dosedanjem delu).
Mandat direktorja traja 4 leta, in je lahko po preteku mandatne dobe ponovno imenovan.
21. člen
Če se na razpis na delovno mesto direktorja ne prijavi nihče, ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni izbran, se razpis ponovi.
Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, vendar največ za eno leto, imenuje občinski svet vršilca dolžnosti direktorja.
22. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– iz razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih (med drugim: če direktor sam zahteva razrešitev; če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu),
– če neutemeljeno ne uresničuje sklepov sveta javnega zavoda,
– če ne ravna po veljavnih predpisih in notranjih aktih javnega zavoda,
– če z nepravilnim ali nevestnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti javnega zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katere je ustanovljen zavod,
– zaradi prenosa ustanoviteljstva.
V primeru predčasnega prenehanja mandata razreši direktorja Občinski svet občine Jesenice na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V primerih predčasnega prenehanja mandata direktorja opravlja njegovo funkcijo do nastopa mandata novega direktorja oseba, ki jo Občinski svet občine Jesenice za opravljanje teh nalog izrecno pooblasti.
23. člen
Zavod ima strokovni svet, ki šteje pet članov.
Strokovni svet zavoda sestavljajo strokovni delavci zavoda in predstavniki zainteresirane javnosti s področij športnih društev, športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa mladih oseb s posebnimi potrebami v občini, pa tudi z drugih področij delovanja z mladimi.
Sestava in način oblikovanja, mandat, naloge in pristojnosti strokovnega sveta se določijo s statutom in v skladu z zakonom.
Članstvo v strokovnem svetu je nezdružljivo s članstvom v svetu zavoda, ter s funkcijo direktorja zavoda.
24. člen
Za varovanje interesov izvajalcev športnih programov v občini in uporabnikov objektov in naprav, ki so del javne infrastrukture na področju športa, se ustanovi odbor uporabnikov programov športa.
Odbor uporabnikov šteje sedem članov. Tri člane imenuje svet zavoda, po dva člana pa imenujeta Športno društvo in Športna zveza.
25. člen
Odbor uporabnikov programov športa ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pripombe, predloge in pobude uporabnikov športnih programov ter uporabnikov objektov in naprav javne infrastrukture na področju športa glede vsebine, uporabnosti in dostopnosti le-teh,
– daje mnenja in pobude o športnih programih,
– obravnava druga vprašanja, ki jih postavljajo izvajalci športnih programov ter uporabniki objektov.
Predloge in mnenja odbora uporabnikov je dolžan svet zavoda obravnavati ter o zavzetih stališčih in sklepih obvestiti odbor uporabnikov.
Način dela in določanje uredi odbor s poslovnikom.
26. člen
Za varovanje interesov izvajalcev programov na področju dela z mladimi v Občini Jesenice se ustanovi odbor uporabnikov programov mladinskih dejavnosti.
Odbor uporabnikov šteje sedem članov. Tri člane imenuje svet zavoda, štiri člane pa Komisija za mlade v Občini Jesenice.
27. člen
Odbor uporabnikov programov mladinskih dejavnosti ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pripombe, predloge in pobude uporabnikov programov mladinskih dejavnosti,
– daje mnenja in pobude o programih s področja dela z mladimi,
– obravnava druga vprašanja področja dela z mladimi.
Predloge in mnenja odbora uporabnikov je dolžan svet zavoda obravnavati ter o zavzetih stališčih in sklepih obvestiti odbor uporabnikov programov mladinskih dejavnosti.
Način dela in določanje uredi odbor s poslovnikom.
28. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo, postopek, izvolitev oziroma imenovanje, pristojnosti ter način dela določa statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
29. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti na osnovi letnega programa dela:
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev,
– iz sredstev evropskih skladov,
– s prodajo storitev uporabnikom,
– z dotacijami, sponzorstvi, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji določenimi z zakonom in statutom javnega zavoda.
Zavod pridobiva sredstva tudi z oddajo premoženja v najem in jih v celoti vlaga v vzdrževanje in investicijsko gradnjo objektov, ter posodabljanje delovnih sredstev za izvajanje dejavnosti zavoda.
Zavod lahko ustanovi sklad za razvoj in pospeševanje športa. Podrobnejša določila o poslovanju sklada določa statut zavoda.
30. člen
Zavod pridobiva proračunska sredstva na podlagi dogovorjenega in finančno ovrednotenega letnega programa dela, ki je občinskega in nacionalnega pomena, kar ustanovitelj vsako leto določi v odloku o proračunu.
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. O odtujitvi in pridobitvi premičnin, ki so namenjene za rabo javnega zavoda odloča direktor na podlagi letnega načrta oziroma programa, ki ga potrdi župan.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja, ter voditi evidenco o tem premoženju.
31. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja izključno za obnovo in razvoj objektov, s katerimi upravlja in za razvoj dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
O načinu kritja izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog direktorja.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
32. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
33. člen
Javni zavod je samostojna pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, ne more pa sklepati pravnih poslov pridobitve oziroma razpolaganja z nepremičninami.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod se lahko zadolžuje samo za opravljanje svoje dejavnosti, vendar izključno samo, če za to pridobi predhodno izrecno soglasje ustanovitelja.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA
34. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za delo in dejavnost zavoda.
35. člen
Občinski svet občine Jesenice izvršuje naslednje ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda:
– sprejema akt o ustanovitvi ter njegove spremembe,
– imenuje člane sveta zavoda – predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda,
– imenuje direktorja zavoda.
Vse ostale ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda izvršuje župan.
36. člen
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja dvakrat letno o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda,
– vsako leto predložiti letno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter podatke za statistične namene.
– omogočiti vpogled v poslovne knjige.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
37. člen
Zavod ima statut, ki jih sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
S statutom se podrobneje ureja zlasti:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– volitve članov v organe zavoda,
– odnos med zavodom, športnimi društvi in klubi ter zainteresirano javnostjo na področju športa.
38. člen
Drugi notranji akti javnega zavoda so:
– program dela,
– akt o organizaciji dela,
– akt o sistemizaciji,
– kadrovski načrt,
– navodilo o žigih,
– pravilnik o splošnih pogojih poslovanja,
– letni delovni načrt javnega zavoda,
– pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
– pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti,
– pravilnik o varstvu pri delu,
– varnostna ocena s požarnim redom,
– drugo.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Do zaključka postopka, ki teče na Upravnem sodišču v Ljubljani zoper sklep Občinskega sveta občine Jesenice o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena, se vsa sredstva iz naslova premoženja, pridobljena z oddajo v najem ali na drug način, v celoti vlagajo v vzdrževanje in investicijsko gradnjo teh objektov ter posodabljanje delovnih sredstev za izvajanje dejavnosti zavoda.
Sredstva, ki bodo v proračunu občine namenjena za investicijsko vzdrževanje in novogradnje športnih objektov in druga v ta namen pridobljena javna sredstva, predstavljajo denarni vložek lokalne skupnosti v te nepremičnine.
40. člen
Organi zavoda nadaljujejo z delom do izteka mandata, za katerega so bili imenovani.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice (Uradni list RS, 38/01), ki ga v celoti nadomesti ta odlok.
42. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 012-7/2004
Jesenice, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti