Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5047. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 236 Ig, stran 14674.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03) je župan Občine Ig dne 27. 10. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
VS 236 Ig
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje VS 236 Ig
1. člen
Skupščina občine Vič-Rudnik je sprejela odlok o zazidalnem načrtu za območje VS 236 Ig – za zazidalne otoke S9/1, S9/2, S11 in P2 (Uradni list SRS, št. 9/85). Dokument je temeljna strokovna podlaga sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Med drugim določa mejo območja, funkcijo območja s pogoji za izrabo, pogoje za oblikovanje območja, objektov in naprav ter drugih posegov v prostor; pogoje za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja ter obveznosti lastnikov zemljišč in izvajalcev.
Poleg veljavnega zazidalnega načrta so izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev še: dolgoročni plan občin mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Občine Ig (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62794, 70/98, 23/00, 26/04).
Skrajšani postopek
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se bodo pripravljale in sprejemale po skrajšanem postopku.
Glavni razlog za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je pobuda lastnika parcele za spremembo oziroma razširitev območja za proizvodne površine na njegovih parcelah. Poseg je v skladu s 34 členom zakona o urejanju prostora, po katerem se določa skrajšani postopek.
Predvidene spremembe in program na delu zazidalnega načrta VS 236 Ig
3. člen
Poseg je predviden na parcelah št. 392 in 382/5 obe k.o. Ig, kjer se predvidi gradnja proizvodno poslovnega in stanovanjskega objekta. Predvidena izgradnja je namesto prvotno načrtovanega parkirišča z zelenimi površinami. Dostopna cesta se v prvi fazi do izgradnje obvozne ceste, ki je predvidena po zazidalnem načrtu koristi cesta skozi območje P2.
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 236 Ig in način pridobitve strokovnih rešitev
4. člen
Za organizacijo priprave sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega načrta se kot nosilec določi za urejanje prostora pristojni upravni organ Občine Ig. Strokovna rešitev se izdela na podlagi idejne rešitve investitorja, ki se mora uskladiti z dejanskim stanjem in predvidenimi rešitvami komunalne in prometne infrastrukture iz zazidalnega načrta.
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
5. člen
Organi, organizacije in skupnosti, ki oblikujejo pogoje in usmeritve ter končna mnenja na predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 236 Ig, so:
– Občina Ig,
– urbanizem,
– Občina Ig – promet,
– Direkcija Republike Slovenije za ceste, izpostava Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana okolica,
– Javno podjetje Vodovod–kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana,
– Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
– Javno podjetje Energetika, Verovškova 86, Ljubljana.
Organi, organizacije in skupnosti iz tega člena morajo podati svoje pogoje in usmeritve za pripravo predloga v 15 dneh od prejema vloge ter svoja končna mnenja na dopolnjeni predlog v 15 dneh od prejema vloge.
Določitev vsebine in obsega potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv
6. člen
– Veljavni zazidalni načrt VS 236 Ig,
– Reambulirani geodetski posnetek stanja tangiranih parcel.
Določitev rokov sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 236 Ig
7. člen
S tem programom priprave se določijo naslednji okvirni roki:
– Pridobitev smernic od nosilcev urejanja prostora in izdelava osnutka – december 2004,
– Javna razgrnitev in javna razprava – februar 2004,
– Priprava stališč do pripomb in predlogov ter upoštevanje le-teh – februar 2004,
– Izdelava dopolnjenega predloga in pridobitev soglasij – marec 2004,
– Sprejem predloga na občinskem svetu – april 2004,
– Objava v Uradnem listu RS – maj 2004.
Predvideni stroški priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 236 Ig
8. člen
Stroški izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bremenijo naročnika.
Določitev objave
9. člen
Te spremembe in dopolnitve programa priprave se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati z dnem objave.
Št. 350-05/04-010
Ig, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti