Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5046. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2004, stran 14673.

Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 80/94 in 74/98), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99 in 31/01) je Občinski svet občine Hodoš na 14. redni seji dne 21. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Hodoš za leto 2004 (Uradni list RS, št. 33/04) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
--------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v tisoč tolarjih
--------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov      Rebalans proračuna za leto 2004
--------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI                     126.974
   (70+71+72+73+74)
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 18.211
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)             8.713
700 Davki na dohodek in dobiček                5.000
703 Davki na premoženje                    1.423
704 Domači davki na blago in storitve             2.290
706 Drugi davki                          –
71  NEDAVČNI PRIHODKI
   (710+711+712+713+714)                   9.498
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        200
711 Takse in pristojbine                    200
712 Denarne kazni                         –
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             –
714 Drugi nedavčni prihodki                  9.098
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)              125
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            125
721 Prihodki od prodaje zalog                   –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.
   premoženja                          –
73  PREJETE DONACIJE (730+731)                 380
730 Prejete donacije iz domačih virov              380
731 Prejete donacije iz tujine                  –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                   108.258
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan.
   institucij                       108.258
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              124.569
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)           30.396
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            10.620
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        2.100
402 Izdatki za blago in storitve               14.373
403 Plačila domačih obresti                   764
409 Rezerve                          2.539
41  TEKOČI TRANSFERI
   (410+411+412+413+414)                  20.231
410 Subvencije                        1.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom         12.350
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                         4.650
413 Drugi tekoči domači transferi               2.231
414 Tekoči transferi v tujino                   –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)               67.442
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            67.442
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)               6.500
430 Investicijski transferi                  6.500
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                2.405
--------------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------------
75  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                         –
750 Prejeta vračila danih posojil                 –
751 Prodaja kapitalskih deležev                  –
752 Kupnine iz naslova privatizacije               –
44  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)                –
440 Dana posojila                         –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        –
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V.)                           –
--------------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------
50  VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 10.000
500 Domače zadolževanje                   10.000
55  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                2.405
550 Odplačila domačega dolga                 2.405
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          10.000
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)          -2.405
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)              -2.405
--------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov, odhodkov in njihova razporeditev, ter račun financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po sprejemu in se objavijo v Uradnem listu RS.
Št. 560/04
Hodoš, dne 21. oktobra 2004.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti