Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5037. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, stran 14663.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razloge in pravno podlago za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija (v nada­ljevanju: spremembe in dopolnitve ZN),
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN,
– nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje sprememb in dopolnitev ZN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– navedbo in način pridobitve geodetskih podlag,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev ZN,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
Območje, ki ga ureja zazidalni načrt Glazija, je veliko 44,65 ha in obsega zemljišče med savinjsko železniško progo na severu, Čopovo ulico na zahodu, Ljubljansko cesto in Gregorčičevo ter Levstikovo ulico na jugu in Vrunčevo ulico na vzhodu. Območje ni v merilu mesta kot je Celje samo (pre) veliko za urejanje z enovitim izvedbenim aktom, temveč tudi problematično zaradi različnih dejavnosti, ki zahtevajo specifične pogoje bivanja in delovanja. Vzhodni in zahodni del območja je pretežno stanovanjski, v centralnem delu so mestne in regijske zdravstvene ustanove: bolnišnica in zdravstveni dom in kot obroč okoli zdravstvenih ustanov od vzhoda, na jugu do zahoda območje visokih, srednjih in osnovnih šol. Od leta 1984, ko je bil zazidalni načrt sprejet pa do danes je načrt doživel več dopolnitev in sprememb, vendar žal le delnih in problemi, ki so se nakazovali že v letu 1984 postajajo z izgradnjo območja vedno bolj pereči in težje obvladljivi. Relativno otežena dostopnost javnih institucij, ki so med stanovanjskimi območji, velik problem parkiranja osebnih avtomobilov in nedefinirana »dijaška« peš komunikacija med centralno avtobusno postajo in srednjimi šolami so problemi, ki poleg nekaterih bolj parcialnih, zahtevajo celovito presojo veljavnega prostorskega akta in rešitve obstoječih problemov, ki bodo sprejemljive tudi z vidika prihodnjega razvoja mesta. Območje zadevnega zazidalnega načrta strateški prostorski akt Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan – opredeljuje kot območje namenjeno javnim službam.
3. člen
(predmet in programska izhodišča sprememb
in dopolnitev ZN)
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je celotno območje zazidalnega načrta, kot je opisano v 2. členu tega programa. Temeljno izhodišče sprememb in dopolnitev je ureditev prometa na obravnavanem območju: dostopnosti vseh institucij in akterjev v prostoru z vozili in peš ter ureditev parkiranja. Pri dostopnosti je treba izpostaviti dostop do bolnišnice, posebej nemoten urgentni dovoz, pri peš dostopih pa je potrebno umestiti v prostor sedaj nedefinirano, vendar izredno frekventirano »dijaško« pot med centralno avtobusno postajo in srednjimi šolami. Poseben problem, kljub zgrajeni garažni hiši, pa predstavlja mirujoči promet – parkirna mesta. Dnevne migracije iz okolice mesta, ki so vezane na delovna mesta v območju, so kar se tiče prevoza s osebnimi vozili enormne in parkirana vozila zasedajo vse za parkiranje predvidene in mogoče (zelenice!) površine. S povečanjem prostorskih kapacitet šol, ki jih predvideva veljavni načrt in ki bodo ostale predvidene tudi po spremembah in dopolnitvah se bo to stanje še zaostrilo, saj se bo še zmanjšalo število parkirnih mest na sedanjih začasnih parkiriščih na mestu predvidenih gradenj. Zato je treba parkirne površine iskati predvsem v povečanju obstoječe garažne hiše (proti severu in vzhodu) in gradnji novih parkirnih hiš v mejah gradbenih parcel akterjev – bolnišnice, šol, poslovnih objektov. V spremembah in dopolnitvah je treba tudi opredeliti odnos do obrtno proizvodnih obratov (CRI), ki predvsem z logistične vidika predstavljajo motnjo v območju in ponovno preveriti rabo sedaj degradiranih zemljišč, ki jih veljavni izvedbeni akt namenja funkcijam, ki jih v dvajsetih letih veljave akta ni bilo mogoče izvesti (mali športni stadion na lokaciji žagarskega obrata). Novih večjih gradenj, poleg že predvidenih v veljavnem aktu, v območju ne bo, obstoječe institucije predvidevajo samo nekatere dopolnilne gradnje v mejah svojih gradbenih parcel, ki bodo dopolnile oziroma izpopolnile njihovo dejavnost. Gradbene parcele so v območju zazidalnega načrta v nekaterih primerih sporne, ker niso skladne z lastništvom, zato jih je potrebno popraviti.
4. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Organi in nosilci javnih pooblastil (nosilci urejanja), ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS Območna enota Celje,
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – ARSO, Območna pisarna Celje
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova 6, 3000 Celje
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter promet;
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod–kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZureP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Nosilci urejanja podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN (predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
5. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Zazidalni načrt Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 27/90, 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01, 54/02),
– Urbanistično prometna študija za območje zazidalnega načrta Glazija.
6. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Ker je težišče sprememb in dopolnitev ZN na ureditvi prometa – gradnja novih objektov bo ostala v okviru predvidenih z veljavnim izvedbenim aktom – bo predlog sprememb in dopolnitev ZN izdelan le v eni različici na podlagi izbrane variante urbanistično prometne študije.
7. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve bo izvajalec sprememb in dopolnitev ZN izbranemu izvajalcu predal geodetske podlage – topografija in kataster – v digitalni obliki.
8. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Izvedena je bila prva prostorska konferenca 23. 9. 2004,
– Župan MOC sprejme program priprave in ga objavi v Uradnem listu RS – rok 15. november 2004,
– Pridobitev smernic pristojnih nosilcev planiranja za predvideno prostorsko ureditev – rok 31. december 2004,
– Izbor izvajalca in izdelava predloga sprememb in dopolnitev ZN – rok 15. marec 2005,
– Druga prostorska konferenca – rok 15. marec 2005,
– Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev ZN od 30. marca 2005 do 30. aprila 2005,
– Priprava dopolnjenega predloga in pridobitev mnenj nosilcev urejanja – rok 15. junij 2005,
– Postopek sprejema sprememb in dopolnitev ZN – julij 2005.
9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb
in dopolnitev ZN)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN so zagotovljena v občinskem proračunu za leto 2005 – postavka: urbanistična dokumentacija.
10. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-00005/2002-008
Celje, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti