Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5036. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode jug - v Brežicah - na območju prostorske enote Marof - Kare II, stran 14662.

Na podlagi 175. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00 odl. US) – ter 16. in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na 13. seji dne 21. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode jug – v Brežicah – na območju prostorske enote Marof – Kare II
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Ureditvenem načrtu ob Cesti svobode jug – v Brežicah (Uradni list RS, št. 70/96), ki ga je izdelal CRP d.o.o. Brežice pod številko UN-147-UB/2003, v februarju 2004.
2. člen
Spremembe UN načrt vsebujejo:
A) Tekstualni del:
– obrazložitev,
– smernice in mnenja pristojnih soglasodajalcev,
– odlok o zazidalnem načrtu,
B) Grafični del
– Izsek iz kartografske dokumentacije        M 1: 5000
– načrt parcele (katastrski načrt)         M 1: 1000
– geodetska podloga                 M 1: 500
– ureditvena situacija,               M 1: 500
– situacija komunalne infrastrukture         M 1: 500
– situacija prometne infrastrukture         M 1: 500
– načrt gradbenih parcel z elementi
  za zakoličbo                   M 1: 500
– prikaz vplivov in povezav prostorske ureditve
  s sosednjimi območji               M 1: 500
– fasade                       M 1: 250
3. člen
Predmet spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta ob Cesti svobode jug – v Brežicah so posegi in ureditve na naslednjih parcelah:
k.o. Zakot:
348/10.
k.o. Trnje:
1/2, 1/139,1/338, 1/340, 1/341, 1/342, 1/350, 1/351, 1/356, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/89, 1/90, 2/2, 238.
4. člen
V 2. odstavku 7. člena osnovnega odloka se črta 3. stavek in se nadomesti z novim, ki sedaj glasi:
Namenska raba kareja II je mešano območje in sicer namenjeno poslovni, trgovski, gostinski in drugi storitveni dejavnosti in stanovanjem. Predvideni program kareja II predstavlja poslovni center ob Trdinovi ulici, manjši poslovni objekt ob Bizeljski cesti, trgovski objekt v južnem delu kareja II in objekt ob Borštnikovi ulici, ki je namenjen trgovski ali poslovni ali drugi storitveni dejavnosti skladni z odlokom.
5. člen
V prvi alineji drugega odstavka 8. člena osnovnega odloka se za besedo »poslovnih« doda beseda »trgovskih,«.
6. člen
V 9. členu osnovnega odloka se zbriše besedilo drugega razdelka (Kare II.), ki se nadomesti s sledečim besedilom:
Kare II.:
Predvideni program predstavlja poslovni center ob Trdinovi ulici (P+2), in ob Bizeljski cesti (P+3), objekt »B« namenjen trgovski oziroma poslovni oziroma drugi storitveni dejavnosti (K+P+M) na severnem delu kareja II, in trgovski objekt »A« (P+možno tudi M) na južnem delu kareja II. Nadhod »C« povezuje kare s Trnjem.
Objekt »A« v Kareju II. je namenjen trgovski dejavnosti. Osnovni tloris je 70,50 m x 31,30 m. Višinski gabarit je P, z možnostjo ureditve mansarde. Maksimalna višina objekta je 8,10 m (± 0,5 m). Streha je ravna, izvede se s strešnimi sendvič ploščami naklona 5˚ (tolerance so ± 2˚), je nepohodna in je skrita za močno poudarjeno atiko. Atika v materialu, barvi in gabaritu odstopa od spodnjega dela. Izvede se v oblogah (fasadne sendvič plošče, steklo ipd.) v barvi, ki je usklajena s spodnjim delom. Na območju vhoda je atika višja za min. 1 m od ostalega dela s ciljem poudarjanja vhoda in je lahko poudarjena z intenzivnejšo barvo (npr. RAL 5010).
Objekt je horizontalno členjen na območju vhoda. Monotonost objekta je razbita s prebojem konstrukcije iz fasade – z vidnimi armirano betonskimi stebri, ki so lahko poudarjeni z barvnim odtenkom fasade. Fasada je sodobno zasnovana s poudarjenimi arhitekturnimi členi. Fasada je obdelana z ometom, lahko tudi betonski sendvič s kvaliteto površinske obdelave ometa ali tudi kulir izvedba.
Objekt je na vzhodni strani odprt z veliko stekleno površino. Pred okna se namesti konstrukcija brisolejev ali screenov.
Dostopi na gradbeno parcelo so s severa, vhodi v objekt: glavni s SV, dostava z Z, ostali vhodi so urgentni.
Ogrevanje in hlajenje objekta je s pomočjo toplotne črpalke, katerega sestavni del so polžasto položene cevi pod parkirnimi površinami (ca. 1.600 m2).
Objekt »B« v Kareju II. je namenjen trgovski dejavnosti in na S fasadi nima odprtin, izjema so interventne odprtine. Objekt je lahko namenjen tudi poslovni ali drugi storitveni dejavnosti v okviru toleranc tega odloka in v okviru nadrejenih aktov. V tem primeru so na severni fasadi odprtine, kolikor nimajo motečega vpliva na stanovanjsko območje. Objekt je členjen in je sestavljen iz dveh osnovnih delov tlorisa 20 m x 18 m. Višinski gabarit je K+P+M. Kolenčni zid je lahko do 1,0 m. Streha je v naklonu 18°–22°, kritina je lahko kovinska ali opečna; opečno rdeče barve. Tolerance so ± 2%.
Fasada je sodobna zasnovana, poudarjeni so arhitekturni členi. Materiali fasade so lahko steklo, omet, kovina, les. Barva fasade se prilagodi sosednjim objektom, črna ni dovo­ljena.
Dostopi na gradbeno parcelo so z juga, vhodi v objekt: glavni z J, dostava z V, ostali vhodi so urgentni.
Na severni fasadi objekt nima odprtin, izjema so interventne odprtine.
Objekt »C« je namenjen izven nivojskemu prečkanju (nadhodu) Ceste svobode in sicer na lokaciji na južnem robu obravnavanega območja. Objekt se nahaja na vhodu v Brežice in predstavlja vrata, portal v mesto. Objekt ne sme biti konstruiran masivno, ampak mora imeti lahko, transparentno konstrukcijo, ki bo odraz modernega časa in tehnologije. Odgovoriti mora na močno izpostavljenost in s tem prevzeti neko sporočilno vlogo. Nadhod ima lahko tudi nadstrešek, katerega strešine so lahko v naklonu 18°–22°, kritina je lahko pločevinasta, steklena ali iz umetnih mas (pleksi). Osnovni tloris objekta je 27 x 4 m, svetla višina nadhoda je 4,5 m nad voziščem. Material, s katerega se izvede nadhod je steklo, les kovina, umetne mase, beton v manjši meri, barva objekta je prilagojena sosednjim objektom, črna ni dovoljena. Dostopi na nadhod so z V in Z, po klančini ali po stopnicah iz nivoja terena.
Objekt se poleg osnovnega namena lahko koristi tudi za ostale infrastrukturne namene.
Na območju Kareja II. so dovoljene gradnje enostavnih objektov.
7. člen
V 11. členu osnovnega odloka se doda nov (drugi) odstavek, ki se glasi:
Na območju Kareja II. se na zelenih površinah med objektoma »A« in »B« zasadijo avtohtona drevesa (listavci in iglavci). Uredi se zeleni pas grmovnic (maksimalna višina 4 m) kot ločnica med stanovanjskimi objekti in med objektom »A« Kare II. (vizualna bariera, ločitev med javnim in privatnim, hrup).
8. člen
V 13. členu osnovnega odloka se v točki a), zbriše tretja alinea, ki se nadomesti z naslednjim besedilom:
– najmanjša razdalja med priključki je 80 m.
9. člen
V 15. členu osnovnega odloka se v prvem odstavku zbriše prva alinea, ki se nadomesti z naslednjim besedilom:
– V podaljšku Hrastinske poti se uredita nova priključka na obstoječem cestnem omrežju. Potrebna je ureditev križišč, pločnikov in v čim večji meri zasaditev drevoredov. Izvede se nov priključek na regionalno cesto R1-220 (Brežice – Čatež ob Savi).
10. člen
Spremeni se tretji stavek prvega odstavka 16. člena osnovnega odloka, in se glasi:
Večje parkirišče je predvideno ob trgovskem objektu »A« in »B« Kareja II., in sicer ca. 180 parkirnih mest, ob poslovnem objektu ob Trdinovi ulici ca. 44 in za Tovarno pohištva ca. 63 parkirnih mest.
11. člen
V 20. členu osnovnega odloka se zbriše besedilo v drugem odstavku in nadomesti s sledečim besedilom:
Za območje kare II. Se zgradi kanalizacija ob novi cesti ob podaljšku Hrastinske poti in ob Cesti svobode v dolžini 200 m in se priključi na primarni vod kanalizacije, ki poteka ob Bizeljski cesti (»ZK-B4«).
12. člen
Zbriše se besedilo 34. člena osnovnega odloka in se nadomesti s sledečim besedilom:
Gradnja objektov je lahko klasična, montažna ali kombinirana. Glede namembnosti objektov in naprav, so spremembe dopustne do stopnje, ko ne ovirajo, zmanjšujejo ali spreminjajo osnovnih dejavnosti posameznega območja, opredeljenega s tem ureditvenim načrtom.
Tlorisni gabariti lahko dimenzijsko odstopajo ± 2%, vendar morajo upoštevati gradbene linije, katere ni dovoljeno preseči. Glede na višino objektov je dovoljeno maksimalno odstopanje ± 1 m od predvidene višine.
Spreminjanje mej gradbenih parcel je dovoljeno pod pogojem, da ne preprečujejo izvedbe posegov načrtovanih v tem ureditvenem načrtu.
13. člen
V 32. členu osnovnega odloka se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki glasita:
Investitor objekta »A« v Kareju II. je dolžan urediti Trdinovo ulico v skladu z UN ob Cesti svobode – jug Brežice vse od križišča z Bizeljsko cesto in do vhoda na območje, ki ga urejajo Spremembe in dopolnitve UN ob Cesti svobode – jug v Brežicah in priključek v Kare II. iz Ceste svobode ter urediti zazelenitev med objektom »A« v Kareju II. in nizom enodružinskih hiš na jugu obravnavanega območja, in sicer pred ali sočasno z izgradnjo objekta »A« v Kareju II..
Investitor objekta »A« in objekta »B« v kareju II je ob izgradnji posameznega objekta dolžan skleniti urbanistično pogodbo z občino Brežice.
14. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o Ureditvenem načrta ob Cesti svobode jug – v Brežicah so na vpogled na Občini Brežice na Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1076/02
Brežice, dne 26. oktobra 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti