Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5035. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004, stran 14661.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02) je Svet Občine Ajdovščina na 17. seji dne 28. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004 (Uradni list RS, št. 8/04, 45/04, 106/04) se spremeni prvi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            2,821.769
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 1,817.772
70  DAVČNI PRIHODKI                     1,500.996
   700 Davki na dohodek in dobiček            1,095.564
   703 Davki na premoženje                 168.122
   704 Domači davki na blago in storitve          237.310
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     316.776
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                    155.272
   711 Takse in pristojbine                 10.305
   712 Denarne kazni                     3.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         6.256
   714 Drugi nedavčni prihodki               141.943
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    99.783
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         6.139
   721 Prihodki od prodaje zalog                 –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
      dolgoročnih sredstev                 93.644
73  PREJETE DONACIJE                     247.635
   730 Prejete donacije iz domačih virov           2.880
   731 Prejete donacije iz tujine              244.755
74 TRANSFERNI PRIHODKI                     656.579
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
      institucij                      656.579
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              3,047.055
40  TEKOČI ODHODKI                      443.533
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          120.790
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      20.369
   402 Izdatki za blago in storitve             291.994
   403 Plačila domačih obresti                 380
   409 Rezerve                        10.000
41  TEKOČI TRANSFERI                     903.652
   410 Subvencije                       7.500
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       444.229
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                     53.292
   413 Drugi tekoči domači transferi            398.631
   414 Tekoči transferi v tujino                 –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                  1,359.319
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         1,359.319
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  340.551
   430 Investicijski transferi proračunskim
      uporabnikom                     135.338
   431 Invest. transf. pravn. in fiz. osebam,
      ki niso pror. upor.                 205.213
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                –225.286
 
   B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            –
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  –
   750 Prejeta vračila danih posojil               –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)                   476
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                      476
   440 Dana posojila                       –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         476
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
   443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih
      in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje
      v svoji lasti                       –
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)                 –476
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                       –
50  ZADOLŽEVANJE                          –
   500 Domače zadolževanje
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                    1.064
55  ODPLAČILA DOLGA                       1.064
   550 Odplačilo domačega dolga                1.064
 
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
   NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)          – 226.826
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)               –1.064
 
XI.  NETO FINANCIRANJE
   (VI.+VII.–VIII.–IX.)                   225.286
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo                  226.826«
Drugi in tretji odstavek 2. člena ostaneta nespremenjena.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-8/2003
Ajdovščina, dne 28. oktobra 2004
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti