Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5025. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom, stran 14595.

Na podlagi 5., 6., 74. in 75. člena v zvezi z 19., 20., 101., 117. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) ter 5. členom Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 22/04 in 27/04) se v prvem odstavku 12. člena besedilo »dopolnitev iz 10. člena te uredbe« nadomesti z besedilom »dopolnitev iz 9. člena te uredbe«.
2. člen
V sedmem odstavku 15. člena se številka »499,728.000 SIT« nadomesti s številko »469,228.000 SIT«.
3. člen
V prvem odstavku 16. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Dokazila o izvedenih razvojno-promocijskih aktivnostih so računi z dokazilom o plačilu in interni obračuni.«.
4. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(podpora zasebnemu skladiščenju)
(1) Upravičenci do podpore zasebnemu skladiščenju so pridelovalci grozdnega mošta, zgoščenega grozdnega mošta, rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta in namiznega vina, ki so vpisani v register in imajo v registru ustrezno prijavljene pridelke, za katere se dodeli podpora, ter so oddali zahtevek za sklenitev pogodbe o skladiščenju namiznega vina, grozdnega mošta, zgoščenega grozdnega mošta in rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
(2) Zahtevku za sklenitev pogodbe o skladiščenju je kot obvezno prilogo treba priložiti odločbo o oceni ali analizni izvid, ki mora vsebovati naslednje parametre: volumenski delež skupnega alkohola, volumenski delež dejanskega alkohola, vsebnost skupnih kislin, izraženih v gramih vinske kisline na liter ali v tisočinkah enote na liter, vsebnost hlapnih kislin, izraženih v gramih ocetne kisline na liter ali v tisočinkah enote na liter, vsebnost reducirajočih sladkorjev, obnašanje na zraku, odsotnost slabih okusov.
(3) Podpora se dodeljuje na podlagi sklenjene pogodbe, v skladu s predpisi, ki urejajo podporo zasebnemu skladiščenju, pri čemer velja naslednje:
– intervencijska agencija je agencija;
– za identifikacijo pridelka se uporablja številka pridelka iz registra;
– agencija lahko z enim upravičencem sklene največ 10 pogodb.
(4) Za določitev datuma izteka veljavnosti pogodbe za zasebno skladiščenje pošlje pridelovalec najmanj 10 delovnih dni pred želenim datumom izteka veljavnosti pogodbe agenciji izjavo, ki vsebuje:
– podatke o pridelovalcu,
– navedbo številke pogodbe o skladiščenju,
– številko pridelka iz registra, za katerega se preneha skladiščenje, z navedbo količine,
– navedbo datuma konca skladiščenja in
– podpis odgovorne osebe.
(5) Izjavi iz prejšnjega odstavka mora biti priloženo dokazilo, da je pridelek, ki je predmet pogodbe o skladiščenju, primeren za promet. Kot dokazilo se šteje:
– analizni izvid z laboratorijsko analizo mošta ali vina, ki jo je opravila pooblaščena organizacija za oceno mošta in vina, ali
– analiza internega laboratorija pridelovalca, ki mora vsebovati najmanj vsebnost dejanskega alkohola, vsebnost hlapnih kislin in vsebnost skupnega žvepla, ali
– odločba o ocenitvi mošta ali vina, ki jo je opravila pooblaščena organizacija za oceno mošta in vina.
(6) Sredstva za podporo zasebnemu skladiščenju se zagotovijo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2091: Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) – EU in se v celoti povrnejo iz EU sredstev.«.
5. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(podpora za uporabo zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta)
(1) Podporo za uporabo zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta lahko uveljavljajo pridelovalci vina, ki za obogatitev uporabljajo zgoščen grozdni mošt ali rektificiran zgoščen grozdni mošt, in se uveljavlja v skladu s predpisi, ki urejajo uporabo zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta.
(2) Agencija dodeli podporo, če je pridelovalec vina prijavil postopek obogatitve v register in je vložil zahtevek na obrazcu, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe. Podpora se dodeli le za obogatitev, izvedeno v skladu s predpisi, ki urejajo kakovost vina ter dovoljena enološka sredstva in postopke.
(3) Zahtevku iz prejšnjega odstavka mora biti priložen račun za nakup zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta, če pridelovalec vina ni tudi pridelovalec zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se podpora dodeli tudi tistim pridelovalcem, ki zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta ne uporabljajo sami, ampak ga prodajajo drugim pridelovalcem za obogatitev njihove lastne proizvodnje, če letne količine uporabljenega zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta ne presegajo 10 hl na pridelovalca, ki uporabi zgoščen grozdni mošt ali rektificiran zgoščen grozdni mošt.
(5) Pridelovalec in kupec zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta iz prejšnjega odstavka morata v kletarski evidenci voditi nakup in prodajo zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta ter ju prijaviti v register tako, da je zagotovljena sledljivost preko številke pridelka v registru.
(6) Če pridelovalec vloži zahtevek v skladu s četrtim in petim odstavkom tega člena, mora zahtevek vložiti na obrazcu, ki je kot priloga 5 sestavni del te uredbe, in ki ga mora podpisati tudi kupec zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta.
(7) Zahtevku iz prejšnjega odstavka mora biti priloženo dokazilo o prodaji zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta (račun).
(8) Če agencija v postopku odobritve podpore ugotovi nepravilnosti pri posamezni obogatitvi pridelka na zahtevku, se podpora za obogatitev tega pridelka ne odobri.
(9) Sredstva za podporo za uporabo zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta se zagotovijo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2091: Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) – EU in se v celoti povrnejo iz EU sredstev.«.
6. člen
Deseti odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Sredstva za navedene podpore se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2004, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2242: Podpora promociji za sadje in vino, in sicer v skupni višini 231,921.182 SIT in iz proračuna Republike Slovenije za leto 2005, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2242: Podpora promociji za sadje in vino, in sicer v skupni višini 30,500.000 SIT. Sredstva se izplačujejo po vrstnem redu vlaganja zahtevkov, vendar največ do skupnega zneska, navedenega v prejšnjem stavku.«.
7. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
(prehodna določba – podpora razvojno-promocijskim aktivnostim)
(1) Če je organizacija proizvajalcev začela izvajati nekatere aktivnosti, potrjene v programu dela za leto 2005, že v letu 2004, je najstarejši datum na dokumentaciji, ki je osnova za zahtevek iz 15. in 16. člena te uredbe, 1. avgust 2004, ki pa v skladu s tretjim odstavkom 16. člena te uredbe, ne sme biti starejši kot 150 dni od datuma vlaganja zahtevka.
(2) Ne glede na rok za vložitev zahtevka iz prvega odstavka 15. člena te uredbe, lahko organizacija proizvajalcev vloži zahtevek za aktivnosti iz prejšnjega odstavka tega člena najpozneje do 29. decembra 2004.«.
8. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
9. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
10. člen
Doda se nova priloga 5, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-16/2001-9
Ljubljana, dne 4. novembra 2004.
EVA 2004-2311-0359
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti