Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5024. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin, stran 14591.

Na podlagi 5. in 119. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin
1. člen
V Uredbi o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 103/03) se v 1. členu pred besedo »ureja« doda besedilo »za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (UL L št. 179 z dne 14. julija 1999, str. 1-84) s spremembami in Uredbe Komisije (ES) št. 1227/2000 z dne 31. maja 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino v zvezi z obsegom vinogradniških površin (UL L št. 143 z dne 16. junija 2000, str. 1-21)«.
2. člen
(1) V 12. členu se v prvem odstavku besedilo: »do 30. marca v vinskem letu pred letom, v katerem se bo obnavljal vinograd« nadomesti z besedilom »pred obnovo vinograda«.
(2) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se vloge za izdajo odločbe o dodelitvi pravice za obnovo vinograda oziroma o dovolitvi obnove vinograda za vinograde:
– za katere namerava pridelovalec vložiti program prestrukturiranja vinogradniških površin v skladu s prvim odstavkom 25. člena te uredbe, vložijo do 30. marca v letu pred vinskim letom, v katerem se začne izvajanje programa prestrukturiranja, in
– za katere namerava pridelovalec vložiti program prestrukturiranja vinogradniških površin v skladu z drugim odstavkom 25. člena te uredbe, vložijo do 15. decembra v vinskem letu, v katerem se začne izvajanje programa prestrukturiranja.«.
3. člen
V 13. členu se črta prvi odstavek.
4. člen
V 16. členu se besedilo »13. člena« nadomesti z besedilom »prvega odstavka 10. člena«.
5. člen
Prva alinea 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– obdelujejo skupaj z obnovljeno površino, za katero vlagajo zahtevo za podporo, najmanj 0,85 ha vinogradov, razen na območju vinorodnih okolišev Kras, Dolenjska, Bela krajina, Prekmurje in Haloze, kjer je ta meja 0,6 ha vinogradov, in«.
6. člen
(1) V 25. členu se za besedo »agencija« doda besedilo »v skladu z drugim odstavkom 28. člena te uredbe.«
(2) Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko program prestrukturiranja vloži na ministrstvo do 15. decembra v vinskem letu, v katerem se začne izvajanje programa prestrukturiranja. V tem primeru ministrstvo odloči o ustreznosti programa prestrukturiranja z odločbo do 20. februarja po prejemu programa prestrukturiranja, vendar z odločbo ne odloči tudi o predvideni višini podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin. Podpora za prestrukturiranje vinogradov na podlagi teh naknadno vloženih programov prestrukturiranja iz tega odstavka se dodeli le v primeru dodatno dodeljenih sredstev s strani Evropske unije v skladu z 28. členom te uredbe.
(3) Pridelovalci lahko v času od prejema odločbe o potrditvi programa prestrukturiranja do 15. decembra v vinskem letu, v katerem se začne izvajanje programa prestrukturiranja, ministrstvu priglasijo spremembo programa prestrukturiranja, če za spremembo obstaja objektiven razlog. V primeru, da sprememba programa prestrukturiranja pomeni povečanje prestrukturirane površine za več kot 20%, se taka sprememba šteje kot naknadno vloženi program prestrukturiranja v skladu s prejšnjim odstavkom. V primeru, da sprememba programa prestrukturiranja pomeni zmanjšanje površine iz potrjenega programa prestrukturiranja za več kot 20%, se ob dodeljevanju podpore za dejansko prestrukturirano površino podpora zmanjša za 20%.
(4) Če priglašene spremembe iz prejšnjega odstavka vplivajo na spremembo površine prestrukturiranja oziroma niso v skladu s predpisi, ki urejajo vinogradništvo in vinarstvo, ministrstvo izda novo odločbo o potrditvi programa prestrukturiranja.«.
7. člen
(1) V 27. členu se v prvem odstavku besedilo »letu, ki sledi letu izdaje odločbe o potrditvi programa prestrukturiranja« nadomesti z besedilom »vinskem letu, v katerem se začne izvajati prestrukturiranje«.
(2) V tretji alinei drugega odstavka se besedilo »dokazilo o plačilu varščine v višini 120% od pričakovane podpore« nadomesti z besedilom »izjavo o nameravanem pologu varščine v višini 120% podpore. Na podlagi izjave o nameravanem pologu varščine agencija obvesti pridelovalca o višini varščine, pridelovalec pa mora varščino položiti v korist agencije v treh delovnih dneh po prejemu obvestila«.
(3) V petem odstavku se za besedo »prestrukturiranja« doda besedilo », vložene na podlagi naknadno potrjenih programov iz drugega odstavka 25. člena te uredbe,«.
(4) Besedilo šestega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Vloge vlagateljev, ki v preteklih štirih letih niso v celoti izvedli potrjenega programa prestrukturiranja, se obravnavajo po vrstnem redu oddaje popolnih vlog, skupaj z vlogami iz prejšnjega odstavka. Določba tega odstavka se nanaša le na vloge, ki jih vlagatelj vloži prvič po letu, v katerem ni v celoti izvedel programa prestrukturiranja, in sicer na vse vloge posameznega vlagatelja, vložene v istem letu.«.
8. člen
(1) V 28. členu se v prvem odstavku število »5« nadomesti s številom »15«, na koncu odstavka pa se doda besedilo », in sicer tako, da določi dokončno višino podpor za ustrezne vloge, vložene na podlagi potrjenih programov prestrukturiranja iz prvega in tretjega odstavka 25. člena te uredbe, glede na razpoložljiva sredstva, upravičene vrednosti izpada dohodka, površino, upravičeno do podpore, in skupno število točk iz izračuna stroškov prestrukturiranja ustreznih vlog. V primeru, da po določitvi dokončne višine podpor vlagatelj odstopi od vloge za podporo oziroma agencija naknadno ugotovi, da vlagatelj ni upravičen do podpore, se podpora lahko dodeli vlagatelju, katerega vloga za podporo je vložena na podlagi potrjenega programa prestrukturiranja iz drugega odstavka 25. člena te uredbe, po sistemu vrstnega reda oddaje vlog.«.
(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za dodelitev sredstev na podlagi vlog za odobritev podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin, vloženih na podlagi naknadno potrjenih programov iz drugega odstavka 25. člena te uredbe, in vlog iz šestega odstavka 27. člena te uredbe, agencija od pridelovalcev zahteva vplačilo varščine v višini podpore, Republika Slovenija pa zaprosi Komisijo Evropske unije za dodelitev dodatnih sredstev.«.
9. člen
V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se v postopku dodeljevanja podpore ali pri postopku kontrole ugotovi, da je pridelovalec v vlogi navajal napačne podatke z namenom pridobitve višje podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin, pridelovalec ni upravičen do podpore oziroma mora že izplačana sredstva vrniti skupaj z obrestmi.«.
10. člen
Prilogi 3 in 6 se nadomestita z novima prilogama 3 in 6, ki sta kot priloga sestavni del te uredbe.
11. člen
Določba prve alinee 23. člena Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 103/03) se ne glede na 5. člen te uredbe uporablja za prestrukturiranje vinogradniških površin, izvedeno v vinskem letu 2004/2005.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-06/2002-3
Ljubljana, dne 4. novembra 2004.
EVA 2004-2311-0354
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti