Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5020. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda, stran 14590.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 161. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda
1. člen
V Uredbi o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (Uradni list RS, št. 42/03) se v 2. členu 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda in morja.«.
2. člen
V 3. členu se v drugem odstavku 4. točka spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »razen območja reke Save, od Suhadola do hrvaške meje, določenega s predpisi, ki opredeljujejo pogoje koncesije za izkoriščanje energetskega poteciala Spodnje Save in način izvajanja javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save;«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbe 5. točke prvega odstavka tega člena, sta iz območja povodja jadranskih rek z morjem kot posebni območji izločeni območji Krajinskega parka Sečoveljske soline, v skladu s predpisi, ki določajo Krajinski park Sečoveljske soline, in Naravnega rezervata Strunjan-Stjuža v Krajinskem parku Strunjan, v skladu s predpisi, ki določajo Krajinski park Strunjan.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena izvaja na območjih rek, na katerih se podeli koncesija za odvzem naplavin, naloge vzdrževanja vodne infrastrukture, namenjene izvajanju vodnih pravic, koncesionar, ki mu je z odločbo podeljena koncesija za odvzem naplavin. Vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja v skladu s koncesijsko pogodbo o odvzemu naplavin in s to uredbo.«.
3. člen
V četrtem odstavku 5. člena se črta besedilo »Krajinskega parka Sečoveljske soline«.
4. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-12/2003-9
Ljubljana, dne 28. oktobra 2004.
EVA 2004-2511-0296
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti