Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5019. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadolega, stran 14560.

Na podlagi drugega odstavka 139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadolega
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadolega (v nadaljnjem besedilu: srednja Sava) za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah na naslednjih delih vodnega telesa Srednje Save:
+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-----+-------------+
|  Deli  |  Občina  |  Kota  |  Kota  |Pretok |Padec|  Letna  |
| vodnega |       | zgornje | spodnje | HE  | Pri | potencialna |
|  telesa |       | vode dela | vode dela | Qi  | Qi |  energija |
| Srednje |       | vodnega | vodnega |(m3/s) | (m) |   W(p)  |
|  Save  |       | telesa  | telesa  |    |   | (GWh/leto) |
|      |       | H(zg) (m) | H(sp) (m) |    |   |       |
+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-----+-------------+
|Ježica   |Ljubljana  |  308,0  |  279,4  | 250 |26,0 |  151,4  |
+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-----+-------------+
|Šentjakob |Ljubljana  |  279,0  |  271,7  | 260 | 7,3 |   52,4  |
+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-----+-------------+
|Zalog   |Ljubljana,  |  271,0  |  263,8  | 260 | 7,2 |   52,8  |
|      |Dol pri   |      |      |    |   |       |
|      |Ljubljani  |      |      |    |   |       |
+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-----+-------------+
|Jevnica  |Ljubljana,  |  263,0  | 256,15  | 400 |6,85 |  101,4  |
|      |Litija, Dol |      |      |    |   |       |
|      |pri     |      |      |    |   |       |
|      |Ljubljani  |      |      |    |   |       |
+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-----+-------------+
|Kresnice  |Litija    |  254,0  | 245,75  | 400 |8,25 |   96,4  |
+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-----+-------------+
|Ponoviče  |Litija    |  245,5  |  226,0  | 400 |18,8 |  190,7  |
|      |       |      |      |    |   |       |
+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-----+-------------+
|Renke   |Zagorje,   |  225,5  |  217,0  | 400 | 8,5 |   97,9  |
|      |Litija    |      |      |    |   |       |
+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-----+-------------+
|Trbovlje  |Trbovlje,  |  214,6  |  206,3  | 400 | 8,3 |   97,6  |
|      |Zagorje   |      |      |    |   |       |
+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-----+-------------+
|Suhadol  |Hrastnik,  |  204,0  |  192,3  | 400 |11,7 |  153,4  |
|      |Trbovlje,  |      |      |    |   |       |
|      |Laško    |      |      |    |   |       |
+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+-----+-------------+
(2) Koordinate iz tabele iz prejšnjega odstavka so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss – Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1: 5000.
(3) Območje izvajanja koncesije in pogoji, pod katerimi se izvaja koncesija za rabo vode za proizvodnjo električne energije na srednji Savi, so podrobneje določeni v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Pojmi po tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. Kota zgornje vode je najvišja kota gladine vode pri srednjem letnem pretoku površinske vode na delu vodnega telesa, za katerega je podeljena vodna pravica. Kota zgornje vode se izraža v metrih nadmorske višine (Hzg).
2. Kota spodnje vode je najnižja kota gladine vode pri srednjem letnem pretoku površinske vode na delu vodnega telesa, za katerega je podeljena vodna pravica. Kota spodnje vode se izraža v metrih nadmorske višine (Hsp).
3. Deli vodnega telesa srednje Save, za katere se podeli koncesija, so deli vodnega telesa med koto zgornje vode in koto spodnje vode na srednji Savi, navedeni v tabeli iz prejšnjega člena.
4. Potencialna energija dela vodnega telesa, izražena v GWh, je energija, ki je v povprečju v obdobju koledarskega leta razpoložljiva za proizvodnjo električne energije.
3. člen
(1) Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča dele vodnega telesa srednje Save izključno za proizvodnjo električne energije.
(2) Koncesija iz 1. člena te uredbe se podeli brez javnega razpisa obstoječemu imetniku koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah na delu vodnega telesa zgornje Save v hidroelektrarnah Mavčiče in Medvode in v hidroelektrarnah na delu vodnega telesa spodnje Save od hidroelektrarne Vrhovo do hidroelektrarne pri Mokricah na podlagi njegove pobude za povečanje obsega proizvodnje električne energije v enotno vodenem sistemu pretočnih hidroelektrarn na delih vodnih teles zgornje, srednje in spodnje Save.
(3) Del vodnega telesa zgornje Save se rabi za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah Mavčiče in Medvode na podlagi določb Uredbe o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode (Uradni list RS, št. 13/03 in 88/04), del vodnega telesa spodnje Save od Hidroelektrarne Vrhovo do hidroelektrarne pri Mokricah pa na podlagi določb Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo).
II. POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIJE
4. člen
(1) Koncesionar ne sme zadrževati vode v akumulacijskih bazenih hidroelektrarn, ko je velika verjetnost pojava evtrofikacije vode v bazenu zaradi biološko razgradljivih snovi ter manjše vsebnosti raztopljenega kisika v njej.
(2) V primerih pojava evtrofikacije v akumulacijskih bazenih hidroelektrarn mora koncesionar prekiniti z zadrževanjem vode in z zagotavljanjem stalnega pretoka skozi hidroelektrarne zmanjšati oziroma preprečiti pojav evtrofikacije.
(3) Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena zagotoviti še:
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do rabe površinske vode drugih obstoječih uporabnikov,
– ukrepe proti poslabšanju vodnega režima med gradnjo,
– ukrepe proti poslabšanju razmer v zvezi s kakovostjo in količino podzemne vode,
– izvedbo objektov in naprav tako, da ne bo vplivov na poslabšanje kakovosti površinskih voda, poslabšanje vodnega režima in da bo omogočena migracija vodnih organizmov preko ribjih stez,
– ukrepe za preprečevanje škodljivega odlaganja gramoza, suspenzij in drugih plavin,
– varnost predvidenih objektov in naprav pred poplavami in ohranjanje vsaj dosedanje poplavne varnosti na vplivnem območju objektov in naprav med gradnjo in v času trajanja koncesije,
– smotrno rabo površinske vode z izbiro najboljše dosegljive tehnologije,
– izvedbo predvidenega posega v okolje na način, ki bo omogočal najmanjšo porabo prostora, snovi in energije med gradnjo in obratovanjem hidroelektrarne,
– upoštevanje urbanističnih, arhitektonskih in krajinskih značilnosti in načel sonaravnega urejanja pri oblikovanju objektov, naprav in drugih ureditev,
– javno prehodnost jezovnih zgradb, kjer je to utemeljeno,
– ohranjanje biološke raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov,
– ohranjanje in varovanje naravnih vrednot,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja po prenehanju koncesije.
(4) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja za objekte za proizvodnjo električne energije.
5. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s povečanjem obsega koncesije, podeljene na podlagi te uredbe.
6. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo petdeset let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO
7. člen
(1) Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto rabe vode posebej ves čas trajanja koncesije.
(2) Višina plačila za koncesijo je sorazmerna razpoložljivosti vode in vrednosti, ki jo za proizvedeno električno energijo imetniki koncesije pridobijo na trgu.
8. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih je del vodnega telesa površinske vode, ki je namenjen za proizvodnjo električne energije.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in med Mestno občino Ljubljano ter občinami Dol pri Ljubljani, Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Laško razdeli v razmerju 50 : 50.
(3) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in občinami iz prejšnjega odstavka je določena na podlagi podatkov o razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja v teh občinah v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini.
(4) Če je del vodnega telesa površinske vode, za rabo katerega je podeljena koncesija, na območju več občin, se del plačila za koncesijo iz prejšnjega odstavka, ki je namenjen občinam, razdeli med občine na naslednji način:
– 50% tega plačila se razdeli med občine sorazmerno pripadajočemu deležu potencialne energije vodnega telesa srednje Save in
– 50% tega plačila se razdeli med občine sorazmerno pripadajočemu deležu površine vodnega dobra akumulacijskih bazenov hidroelektran na srednji Savi.
9. člen
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi letne količine proizvedene električne energije.
(2) Letna količina proizvedene električne energije iz prejšnjega odstavka je električna energija, ki je v koledarskem letu v hidroelektrarni proizvedena in oddana v javno električno omrežje.
(3) Višina plačila za koncesijo je enaka 10% povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno električno omrežje oddane električne energije.
10. člen
Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto.
11. člen
Koncesionar mora po preteku prvega leta, v katerem je začel s proizvodnjo električne energije na podlagi koncesije po tej uredbi, najkasneje do 31. januarja naslednjega leta posredovati agenciji vse podatke, potrebne za določitev višine plačila za koncesijo za prvo leto izvajanja dejavnosti in izračun višine akontacije v drugem letu izvajanja dejavnosti.
12. člen
Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost in pravilnost podatkov, posredovanih za izračun plačila za koncesijo, hraniti še najmanj pet let od dneva, ko mu je agencija izstavila račun za plačilo za koncesijo.
13. člen
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki mesečnih akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
(2) Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji delovni dan v mesecu.
(3) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom plačila za koncesijo in višino plačila za koncesijo se mora plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh potem, ko je agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo.
(4) Za nepravočasno plačano koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
14. člen
Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe povprečne prodajne vrednosti za 1 kWh električne energije.
15. člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo v predpisanem roku, agencija uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o rabi vode.
IV. KONCESIJSKA POGODBA
16. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z Zakonom o vodah.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta minister, pristojen za okolje.
(3) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe uredbe.
V. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvršujejo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
VI. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-01/2001-19
Ljubljana, dne 28. oktobra 2004.
EVA 2004-2511-0301
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti