Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004

Kazalo

5002. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2004, stran 14399.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00), ter 28. in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99, 124/00 in 79/01), ter v skladu s 83. do 93. členom Poslovnika o delu občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 12. redni seji dne 29. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2004 (Uradni list RS, št. 135/03) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
-----------------------------------------------------------------------
    A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------
Konto Naziv                     Znesek v tisoč SIT
-----------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             208.758
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 108.968
70   DAVČNI PRIHODKI                      77.777
700  Davki na dohodek in dobiček                52.891
703  Davki na premoženje                    9.847
704  Domači davki na blago in storitve             15.039
706  Drugi davki                          –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                     31.191
 
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        4.428
711  Takse in pristojbine                     671
712  Denarne kazni                        302
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev           13.783
714  Drugi nedavčni prihodki                  12.008
72   KAPITALSKI PRIHODKI                      –
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             –
721  Prihodki od prodaje zalog                   –
722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja   –
73   PREJETE DONACIJE                        –
730  Prejete donacije iz domačih virov               –
731  Prejete donacije iz tujine                   –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                   171.789
740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 171.789
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               298.518
40   TEKOČI ODHODKI                      79.437
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim             15.358
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost         2.639
402  Izdatki za blago in storitve               58.402
403  Plačila domačih obresti                   538
409  Rezerve                          2.500
41   TEKOČI TRANSFERI                     93.049
410  Subvencije                         7.307
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom         21.017
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      5.339
413  Drugi tekoči domači transferi               59.386
414  Tekoči transferi v tujino                   –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                  114.859
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev            114.859
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                  11.173
430  Investicijski transferi                  11.173
 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)              -17.760
-----------------------------------------------------------------------
    B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------
 
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)               –
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 –
750  Prejeta vračila danih posojil                 –
751  Prodaja kapitalskih deležev                  –
752  Kupnine iz naslova privatizacije                –
 
    V. DANA POSOILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                     –
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         –
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        –
 
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
-----------------------------------------------------------------------
    C) RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------
 
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  24.000
50   ZADOLŽEVANJE
500  Domače zadolževanje                    24.000
 
    VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                6.240
55   ODPLAČILO DOLGA                      6.240
 
    IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            17.760
 
 
    X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNU          –
-----------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-04/2004
Sveta Ana, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti