Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004

Kazalo

4995. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina, stran 14395.

Na podlagi 23. do 32. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 18. redni seji dne 27. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina
1. člen
V odloku o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 77/98 in 125/00 – v nadaljevanju: odlok) se nadomesti del stavka 1. člena tako, da se celoten člen glasi:
»V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma se s tem odlokom določa višina, plačevanje, delitev, poraba, oprostitve plačevanja, način poročanja in nadzor nad plačevanjem turistične takse v Občini Rogaška Slatina.«
2. člen
V 2. členu odloka se črtata tretji in četrti stavek, ki se nadomestita z naslednjim besedilom: »Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem obratu. Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.«
3. člen
V 3. členu se drugi stavek v celoti nadomesti, tako da se glasi: »Vrednost točke je določena z zakonom o spodbujanju razvoja turizma, Vlada Republike Slovenije pa lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke.«
Dopolni se zadnji stavek 3. člena z naslednjo besedno zvezo: », razen če zakon ne določa drugače.
4. člen
V prvem stavku 4. člena se besedna zveza »zakon o pospeševanju turizma« nadomesti z besedno zvezo »zakon o spodbujanju razvoja turizma.«
5. člen
Dopolni se zadnja alinea 5. člena, tako da se v celoti glasi:
»– spodbujanje ostalih dejavnosti splošnega značaja, ki so povezane s turizmom in jih predvideva zakon.«
6. člen
Druga alinea 6. člena se dopolni z naslednjim besedilom: »ali na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesne okvare.«
V tretji alinei 6. člena se črtata besedi: »ali bolnicah;«
Četrta alineja se v celoti glasi:
»– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,«
Sedma alinea 6. člena se v celoti spremeni, tako da se glasi:
»– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;«
V zadnjem odstavku 6. člena se črta tretja alinea.
7. člen
Prvi stavek 7. člena se spremeni in dopolni tako, da se spremenjeno besedilo glasi:
»Osebe, ki so po odloku dolžne pobirati in odvajati turistično takso, morajo voditi evidenco o turistični taksi in so v roku, ki ga določa ta člen, dolžne predložiti Oddelku za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo na predpisanem obrazcu občine.«
Dopolni se peta alinea drugega odstavka tako da se glasi:
»število domačih in tujih gostov in nočitev posebej;«.
8. člen
8. člen se v celoti glasi:
»Pristojni davčni organ ima po 31. členu zakona o spodbujanju razvoja turizma pravico do nadzora nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter do vpogleda v ustrezne evidence oseb iz drugega odstavka 2. člena zaradi preverbe o pravilnosti podatkov v poročilu o pobrani in odvedeni turistični taksi.«
9. člen
Besedilo 9. člena se v celoti spremeni, tako da se glasi:
»Z globo od 1,000.000 do 3,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejme turiste na prenočevanje in ne pobira turistične takse, ne nakazuje pobrane turistične takse ali ne vodi ustreznih evidenc.
Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.«
10. člen
Doda se 9.a člen z naslednjo vsebino:
»Na podlagi sporočila občine lahko prisilno izterjavo turistične takse po predpisih o prisilni izterjavi davkov opravlja pristojni davčni organ.
Davčna uprava Republike Slovenije sklene z občino pogodbo s katero se uredijo medsebojna razmerja in se posebej določi nadomestilo za opravljanje storitev po prejšnjem odstavku.«
11. člen
Spremeni se 10. člen odloka, tako da se le-ta v celoti glasi:
»Do vzpostavitve novega sistema organiziranosti turizma v občini se sredstva turistične takse v celoti namenjajo aktivnostim iz 5. člena odloka, vsakoletna razdelitev pa je definirana s sprejetim proračunom za posamezno proračunsko leto.«
12. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-009-13/2004
Rogaška Slatina, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti