Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004

Kazalo

4993. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2004, stran 14394.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 18. redni seji, dne 27. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2004 (Uradni list RS, št. 123/03).
2. člen
2. Višina poračuna
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina               Rebalans proračuna 2004
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)          1.362,605.000
   Tekoči prihodki (70+71)                938,781.000
70  Davčni prihodki                    824,853.000
   700 Davki na dohodek in dobiček            527,911.000
   703 Davki na premoženje                150,392.000
   704 Domači davki na blago in storitve         146,550.000
71  Nedavčni prihodki                   113,928.000
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja              47.521.000
   711 Takse in pristojbine                6,250.000
   712 Denarne kazni                    3,617.000
   714 Drugi nedavčni prihodki              56,540.000
72  Kapitalski prihodki                  12,500.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
     sredstev                      12,000.000
   722 Prih. od prodaje zemljišč
     in nemat. premoženja                 500.000
73  Prejete donacije                     450.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov           450.000
74  Transferni prihodki                  410,874.000
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij               410,874.000
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)            1.362,605.000
40  Tekoči odhodki                    225,074.266
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         84,691.470
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                13,861.230
   402 Izdatki za blago in storitve           114,021.566
   403 Plačila domačih obresti               1,500.000
   409 Rezerve                      11,000.000
41  Tekoči transferi                   598,855.054
   410 Subvencije                         –
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                 357,599.700
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                    48,098.824
   413 Drugi tekoči domači transferi           193,156.530
42  Investicijski odhodki                 475,150.780
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        475,150.780
43  Investicijski transferi                63,524.900
   430 Investicijski transferi              63,524.900
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (Proračunski primanjkljaj)                   –
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina               Rebalans proračuna 2004
IV.  Prejeta vračila
   danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojil
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440+441+442)
44  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
C)  Račun financiranja
Skupina/Podskupina               Rebalans proračuna 2004
VII. Zadolževanje (500)
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga                     5,190.000
55  Odplačila dolga
   550 Odplačila domačega dolga              5,190.000
IX.  Sprememba stanja sredstev                5,190.000
   na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  Neto zadolževanje
   (VII.-VIII.-IX.)                    -5,190.000
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)                   –
2. člen
Dopolni se 3. člen:
Če se po sprejemu rebalansa proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v rebalansu proračuna ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
3. člen
Spremeni se 8. člen in se glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 7,000.000 SIT.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-009-11/2004
Rogaška Slatina, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti