Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004

Kazalo

4991. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija, stran 14393.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03) in 12. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet občine Litija na nadaljevanju 18. redne seje dne 25. 10. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija
I
Cene programov v vrtcih, katerih ustanovitelj je Občina Litija, znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje od 1. 11. 2004 dalje:
+---------------------------------------------------------+-------------------+
|        Program predšolske vzgoje        |  Ekonomska cena |
|                             |   programa   |
|                             |   (v SIT)   |
+---------------------------------------------------------+-------------------+
|a) I. starostna skupina (jasli oziroma otroci stari od 1 |          |
|do 3 let)                        |     87.136,50|
+---------------------------------------------------------+-------------------+
|b) II. starostna skupina (otroci stari od 3 do 7 let)  |     75.939,60|
+---------------------------------------------------------+-------------------+
|c) skrajšani program dnevnega varstva otrok, starih od 2 |          |
|do 7 let:                        |          |
|– ki vključuje prehrano                 |     58.886,00|
|– ki vključuje samo zajtrk                |     50.856,00|
+---------------------------------------------------------+-------------------+
|d) razvojni oddelek                   |     218.621,90|
+---------------------------------------------------------+-------------------+
|e) krajši program »Cicibanove urice«           |     39.308,00|
+---------------------------------------------------------+-------------------+
|f) dnevni znesek prehrane                |       600,00|
+---------------------------------------------------------+-------------------+
II
Staršem otrok s stalnim prebivališčem na območju Občine Litija, za katere je Občina Litija dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa v vrtcu, lahko uveljavljajo kot olajšavo pri določitvi plačila programov vrtca kredite, ki so jih najeli za reševanje svoje stanovanjske problematike pri Stanovanjskem skladu RS ali pri poslovnih bankah. Kot dokazilo o najetju kredita morajo starši pri oddaji vloge, poleg obveznih prilog, priložiti tudi pogodbo ali overjeno kopijo kreditne pogodbe in potrdila o višini zadnjih treh plačanih mesečnih anuitetah.
III
Starši otrok, za katere je Občina Litija dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 400 SIT za vsak delovni dan napovedane odsotnosti otroka.
Občina Litija bo v obdobju od 1. julija do 31. avgusta tudi za otroke s stalnim prebivališčem v občini Litija, za katere je dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje, in so vključeni v vrtce izven občine Litija, pokrila razliko med cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v vrtcih teh občin.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Litija po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
IV
Staršem otrok, za katere je Občina Litija dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, se opravičena, najmanj enomesečna odsotnost otroka, obračunava enako kot rezervacija. Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z originalnim zdravniškim potrdilom.
V
V primeru vpisa in izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in plačilom staršev.
VI
Dnevni znesek živil (prehrane) za otroke znaša 600 SIT. V tem znesku znaša vrednost zajtrka 150 SIT, kosila 334 SIT in popoldanske malice 116 SIT. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka od naslednjega sporočenega dne dalje, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
VII
Občina Litija bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj in rezervacije po tem sklepu.
VIII
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija, objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/02 in 107/03.
IX
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 11. 2004 dalje.
Št. 601-17/2004
Litija, dne 26. oktobra 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost