Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004

Kazalo

4988. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Lendava, stran 14386.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 14. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Lendava
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Lendava določa programe turističnega vodenja ter pogoje za opravljanje dejavnosti lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Lendava.
II. OPREDELITEV LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
2. člen
Lokalni turistični vodnik po tem odloku je fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena in je vpisana v register turističnih vodnikov Občine Lendava.
Lokalni turistični vodnik domačim in tujim organiziranim skupinam, ki štejejo najmanj tri osebe, razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne in kulturne zanimivosti, zgodovinske, etnografske in kulinarične posebnosti ter druge znamenitosti in te storitve zaračunava po sprejetem ceniku.
Za lokalne turistične vodnike se po tem odloku ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah ter šolah, delavci v turistično informacijskih centrih in lokalnih turističnih organizacijah, ki vodenja opravljajo v okviru svoje redne zaposlitve.
III. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
3. člen
Lokalno turistično vodenje lahko opravljajo osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in aktivno znanje vsaj enega tujega jezika ter opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika.
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika, mora kandidat predložiti dokazila,
– da ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo,
– o aktivnem znanju vsaj enega tujega jezika ter
– o tem, da ima posebno strokovno izobrazbo za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja, kar dokazuje s potrdilom o opravljenem tečaju.
4. člen
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja organizira in izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec, ko se za to pojavi potreba, vendar ne manj kot enkrat letno.
Izvajalec tečaja pripravi program izobraževanja, ki ga potrdi župan Občine Lendava.
Tečaj izvajalec organizira tako, da razpiše termine za izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj.
5. člen
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja se deli na teoretični in praktični del. Predmetnik tečaja za lokalnega turističnega vodnika v Občini Lendava mora obsegati naslednje vsebine:
1. Osnova turizma in turističnega vodenja:
– osnove turizma in turističnega poslovanja,
– turistična zakonodaja,
– bonton in kodeks vodnikov,
– javno nastopanje in retorika,
– psihologija za vodnike,
– vrste, načini in tehnike vodenja,
– obvladovanje problematičnih situacij.
 
2. Strokovne vsebine:
– zgodovina lokalnega okolja,
– turistična geografija in orientacijsko poznavanje občine,
– turistična podoba Občine Lendava z okolico,
– kulturnozgodovinske, etnološke in arheološke značilnosti Lendavskega območja.
 
3. Preizkus znanja in praktično vodenje:
– seminarska naloga,
– pisni preizkus znanja v slovenskem ali madžarskem jeziku;
– praktično vodenje izbranega dela občine, za katerega želi kandidat pridobiti potrdilo,
– preizkus vodenja v tujem jeziku, za katerega želi kandidat pridobiti potrdilo.
6. člen
Udeleženci izobraževanja za opravljanje dejavnosti lokalnega turističnega vodenja morajo za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti pred strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predavatelji. 40% ocene pri preizkusu znanja predstavlja teoretični, 60% pa praktični del izpita.
7. člen
Ko strokovna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno teoretično in praktično znanje ter da izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega odloka, mu izda potrdilo o opravljenem tečaju. Kandidat, ki preizkusa znanja ni opravil uspešno, se lahko na preizkus ponovno prijavi ob naslednjem izobraževanju, ki mora biti organizirano vsaj enkrat letno.
IV. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
8. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred začetkom izvajanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi pooblaščena turistična organizacija v Občini Lendava. Z vpisom pridobijo naziv »Turistični vodnik Občine Lendava«.
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko,
– datum vpisa,
– ime in priimek vodnika,
– stalno prebivališče,
– telefonsko številko, e-mail,
– podatke o znanju tujega jezika,
– matična in davčna številka,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti,
– podatke o pristojnostih lokalnega turističnega vodnika.
9. člen
Pri vpisu v register lokalni turistični vodniki pridobijo licenco z veljavnostjo 3 let. Po preteku 3 let se licenca lahko podaljša v primeru, da je bilo v tem obdobju opravljeno najmanj 50 ur vodenj ter na delo turističnega vodnika ni bilo pritožb.
10. člen
Dejavnost turističnega vodenja lahko opravljajo samo turistični vodniki, ki imajo veljavno licenco. Pri vodenju morajo turistični vodniki na vidnem mestu nositi veljavno izkaznico, ki jo izda pooblaščena turistična organizacija v občini.
Izkaznica je pravokotne oblike v velikosti 10,5 x 7 cm z natisnjenim grbom Občine Lendava, priimkom in imenom ter nazivom" Turistični vodnik Občine Lendava – (v madžarskem jeziku....), zaporedno evidenčno številko iz registra in datumom izdaje. V levem zgornjem kotu je prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 3,5 cm.
Izkaznica velja 3 leta.
11. člen
Za kakovostno vodenje se šteje, če v 15 dneh po opravljenem vodenju ni vloženih pisnih pritožb s strani organizirane skupine oziroma uporabnikov vodenja na delo turističnega vodnika.
Pismena pritožba se vloži na sedež pooblaščene turistične organizacije v Občini. Če pisna pritožba prispe, se o njej obvesti turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora na vloženo pritožbo v 8 dneh pisno odzvati. O utemeljenosti pritožbe odloča župan Občine Lendava z odločbo.
V. PROGRAMI LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODENJA
12. člen
S tem odlokom se opredeljujejo naslednji programi lokalnega turističnega vodenja:
– programi vodenja z ogledom in predstavitvijo cele občine,
– programi vodenja šolskih skupin,
– programi vodenja z ogledi posameznih zanimivosti,
– programi vodenja z ogledi določenih skupin zanimivosti,
– programi vodenja z ogledi določenih skupin zanimivosti peš,
– programi vodenja za kolesarjenje,
– programi vodenja za pohodništvo,
– programi vodenja ob etnoloških in drugih prireditvah,
– kombinirani programi vodenja.
13. člen
Podatke za pripravo programov zagotavljajo:
– turistična in druga društva v Občini Lendava,
– občinske turistične zveze in zveze društev,
– Lokalna turistična organizacija Lendava,
– ponudniki nastanitvenih kapacitet, hrane in storitev povezanih s turizmom,
– druge zainteresirane pravne in fizične osebe ki živijo na področju Občine Lendava.
Podatke o programih zbira, ureja in posreduje pooblaščena turistična organizacija v Občini Lendava.
Programe lokalnega turističnega vodenja predhodno obravnava odbor za turizem in razvoj podeželja, potrdi pa ga župan občine.
VI. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA LOKALNIH TURISTIČNIH VODENJ
14. člen
Turistična vodenja na območju Občine Lendava se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
a) pooblaščena turistična organizacija v Občini Lendava,
b) lokalni turistični vodniki, vendar ga morajo v roku 3 dni pred vodenjem uskladiti z pooblaščeno turistično organizacijo v Občini Lendava. Če tega ne storijo, se to šteje za kršitev tega odloka, ki ima za posledico odvzem licence za lokalnega turističnega vodnika.
15. člen
Turistična vodenja se na območju Občine Lendava zaračunavajo po ceniku, ki ga na predlog pooblaščene turistične organizacije v Občini Lendava potrdi Občinski svet občine Lendava.
16. člen
Pooblaščena turistična organizacija v Občini Lendava na podlagi prijav turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih in o tem pošlje letno poročilo do 31. januarja tekočega leta županu Občine Lendava.
Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– naročnika vodenja,
– število obiskovalcev na posameznem vodenju,
– kraj oziroma država, odkoder so obiskovalci,
– utemeljene pripombe, ki se vpišejo naknadno.
17. člen
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na podlagi števila opravljenih ur vodenja. Vrednost urne postavke vsako leto na predlog pooblaščene turistične organizacije v Občini Lendava določi Občinski svet občine Lendava.
VII. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja organ, pristojen za tržno inšpekcijo.
VIII. KAZENSKA DOLOČBA
19. člen
Če opravlja dejavnost turističnega vodnika fizična oseba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 3. in 8. člena tega odloka in fizična oseba brez ustrezne izkaznice iz 10. člena tega odloka, se kršitelj kaznuje z denarno kaznijo v skladu z višino določeno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma.
IX. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0008/2003
Lendava, dne 14. oktobra 2004.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti