Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004

Kazalo

4987. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2004, stran 14385.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 116. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 13. seji dne 14. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2004 (Uradni list RS, št. 8/04) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov          v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            2,352.150
   Tekoči prihodki (70+71)                 1,079.115
70  Davčni prihodki                      898.515
   700 Davki na dohodek in dobiček              549.739
   703 Davki na premoženje                  83.376
   704 Domači davki na blago in storitve           265.400
71  Nedavčni prihodki                     180.600
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                     35.720
   711 Takse in pristojbine                  5.700
   712 Denarne kazni                      3.180
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          2.500
   714 Drugi nedavčni prihodki                133.500
72  Kapitalski prihodki                    120.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         25.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja              95.000
73  Prejete donacije                      7.750
   730 Prejete dotacije iz domačih virov            7.750
74  Transferni prihodki                   1,145.285
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij               871.785
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
      iz sredstev proračuna Evropske unije         273.500
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              3,332.059
40  Tekoči odhodki                      449.796
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           153.796
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                  25.941
   402 Izdatki za blago in storitve             217.059
   403 Plačila domačih obresti                 6.000
   409 Rezerve                        47.000
41  Tekoči transferi                     744.215
   410 Subvencije                       77.000
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                   237.400
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                      56.025
   413 Drugi tekoči domači transferi             373.790
42  Investicijski odhodki                  2,018.598
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         2,018.598
43  Investicijski transferi                  119.450
   430 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                      59.950
   431 Investicijski transferi prav. in fiz.
     osebam, ki niso pror. upor.              59.500
 
III. Proračunski primanjkljaj (II.–I.)            -979.909
 
-----------------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev               1.000
75  Prejeta vračila danih posojil                1.000
   750 Prejeta vračila danih posojil              1.000
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        945
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        945
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          945
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)           55
 
-----------------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje                       436.000
50  Zadolževanje                       436.000
   500 Domače zadolževanje                  436.000
VIII. Odplačilo dolga                       6.511
55  Odplačilo dolga                       6.511
   550 Odplačilo domačega dolga                6.511
 
IX.  Sprememba denarnih sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                -550.365
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)              429.489
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)=-III.       979.909
   Stanje sredstev na računu 31. 12. 2003          550.365
-----------------------------------------------------------------------
Splošni del proračuna, prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji ter odhodki po ekonomski in programski klasifikaciji (po področjih proračunske porabe) so priloga k temu odloku.
2. člen
Spremeni se 5. člen odloka, tako da se glasi:
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke ter investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu, od tega:
1. v letu 2005 – 60% navedenih pravic,
2. v ostalih prihodnjih letih – 40% navedenih pravic.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Ne glede na omejitve iz prejšnjih odstavkov lahko Občina Lendava v letu 2004 prevzame obveznosti, ko bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih za investicijske odhodke iz naslova najema s postopnim odkupom-leasing objekta Dvojezična srednja šola Lendava s športno dvorano v višini 1,201.786,42 EUR z odplačilno dobo 10 let, to je do leta 2015.
3. člen
Spremeni se 8. člen odloka, tako da se glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se Občina Lendava v proračunu za leto 2004 lahko zadolži do višine 436,000.000 tolarjev.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41100-1891/2003
Lendava, dne 14. oktobra 2004.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti