Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004

Kazalo

4982. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice, stran 14380.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ter 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 13. seji dne 21. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice (Uradni list RS, št. 53/96) se na koncu prvega odstavka 2. člena odloka črta kratica »p.o.«.
2. člen
V 8. členu odloka se črta besedna zveza »lahko pa tudi:«, besedilo za tem pa se spremeni in glasi:
»K 71.401  Izposojanje športne opreme
K 74.130   Raziskovanje trga in javnega mnenja
I 60.230   Drugi kopenski potniški promet
H 55.400   Točenje pijač
H 55.304   Dejavnost premičnih provizoričnih gostinskih obratov«.
3. člen
Na koncu prvega odstavka 8. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Dejavnosti zavoda in sicer upravljanje, obratovanje in oddajanje objektov in opreme iz 18. člena odloka v najem, izvajanje drugih športnih dejavnosti in dejavnosti za sprostitev ter opravljanje prevozov otrok in športnikov se štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
Naloge zavoda, ki so:
– upravljanje in obratovanje športnih objektov,
– dajanje športnih objektov in opreme v najem,
– organizacija in izvajanje športnih programov in drugih programov za sprostitev in izboljševanje zdravja,
– izvajanje prevozov otrok in športnikov,
– spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov,
– dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu,
– priprava strokovnih gradiv za ustanovitelja,
– opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za potrebe osrednje športne zveze, kolikor zveza izkaže interes,
– sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine,
– dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa,
– sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami,
– načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
– svetovanje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov,
– zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu,
– druge naloge.
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena, ki se glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov:
– pet predstavnikov ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov,
– en predstavnik solastnikov objektov.
Spremeni se šesti odstavek 12. člena, ki se glasi:
»Člani sveta imenujejo predsednika in podpredsednika sveta izmed imenovanih članov sveta.«
Spremeni se sedmi odstavek 12. člena, ki se glasi:
»Svet odloča z večino glasov prisotnih članov.«
Spremeni se zadnji odstavek 12. člena odloka tako, da se črta zadnji stavek.
6. člen
V 13. členu se spremeni petnajsta alinea, ki se glasi:
»– ustanovitelju daje predlog o višini najemnin za športne objekte za izvajanje programov redne vadbe, ki so v javnem interesu«.
V 13. členu se dodata alinei, ki se glasita:
»– sprejema, v soglasju z ustanoviteljem, katalog del v zvezi z upravljanjem in obratovanjem športnih objektov za izvajanje programov redne vadbe, ki so v javnem interesu občine,
– sprejema cenik za vse storitve, ki jih izvaja zavod, razen za višino najemnin za športne objekte za izvajanje programov redne vadbe, ki so v javnem interesu«.
7. člen
V prvem odstavku 18. člena se doda četrta alinea, ki se glasi:
– telovadnica na Gubčevi 10a,
8. člen
V 20. členu odloka se spremeni prva alinea prvega odstavka, ki se glasi:
»– iz proračuna občine za:
– plače, davke in prispevke ter druge osebne prejemke za direktorja, dveh strokovnih delavcev, tehničnega vodjo vzdrževanja in šoferja,
– sredstva za plačilo del, ki jih zavod opravlja v skladu s katalogom del v zvezi z upravljanjem in obratovanjem športnih objektov za izvajanje programov redne vadbe, ki so v javnem interesu občine,
– materialne stroške poslovanja zavoda, brez materialnih stroškov, ki nastajajo z obratovanjem in osnovnim vzdrževanjem objektov, ki se vštejejo v ceno najema za vse uporabnike,
– redno investicijsko vzdrževanje in investicijska vlaganja v objekte ter opremo,«.
Spremenita se druga in tretja alinea 20. člena, ki se glasita:
»– od najemnin za športne objekte in druge prostore ter plačil storitev,
– s prodajo blaga.«.
9. člen
Črta se 21. člen odloka.
10. člen
V 24. členu odloka se črtata tretji in četrti odstavek.
11. člen
Zavod sprejme katalog del v zvezi z upravljanjem in obratovanjem športnih objektov za izvajanje programov redne vadbe, ki so v javnem interesu občine v roku 30 dni od objave odloka v Uradnem listu RS.
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 621-6/96
Brežice, dne 21. oktobra 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti