Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2004 z dne 5. 11. 2004

Kazalo

4900. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni, stran 14275.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
1. člen
V Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 121/03) se 46. člen spremeni tako, da se glasi:
»Sofinancira se plače trenerjev v programih panožnih športnih šol v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa OI ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. najvišji strokovni organ NPŠZ sprejme dolgoročen program organiziranosti in delovanja panožnih športnih šol za posamezno športno panogo oziroma disciplino;
2. izvajalec sprejme individualen štiriletni program za posamezno panožno športno šolo, namenjen izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki ga potrdi najvišji strokovni organ NPŠZ in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa;
3. program iz prejšnje točke izvaja trener z ustrezno izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom;
4. trener, ki je profesionalno zaposlen z izvajanjem programa panožnih športnih šol, ima z izvajalcem sklenjeno ustrezno pogodbo o sodelovanju;
5. najvišji strokovni organ NPŠZ poda pozitivno mnenje o štiriletnem programu za posamezno panožno športno šolo, o izvajalcu in trenerju.«
2 člen
V prvem odstavku 47. člena se za besedo »obdobje« doda beseda »največ.«
3. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezne vloge za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol, ki izpolnjujejo pogoje iz 46. člena tega pravilnika, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|Merilo                              | Število|
|                                 | točk |
+------------------------------------+----------------------------+--------+
|Razred športne panoge        |Športne panoge v I. razredu |  20  |
|                  +----------------------------+--------+
|                  |Športne panoge v II. razredu|  15  |
|                  +----------------------------+--------+
|                  |Športne panoge v III.    |  10  |
|                  |razredu           |    |
|                  +----------------------------+--------+
|                  |Športne panoge v IV. razredu|  5  |
+------------------------------------+----------------------------+--------+
|Deficitarnost panoge        |Skupno število       | 0-15 |
|                  |sofinanciranih štipendistov,|    |
|                  |pripravnikov in trenerjev v |    |
|                  |programih panožnih športnih |    |
|                  |šol v panogi. Maksimalno  |    |
|                  |število točk 15 prejme vloga|    |
|                  |v panogi, v kateri     |    |
|                  |ministrstvo ne sofinancira |    |
|                  |nobenega strokovnega    |    |
|                  |delavca. Za vsakega     |    |
|                  |sofinanciranega strokovnega |    |
|                  |delavca v panogi prejme   |    |
|                  |vloga po eno točko manj   |    |
+------------------------------------+----------------------------+--------+
|Individualni štiriletni program za |Program predvideva     |  15  |
|posamezno panožno športno šolo   |zaposlitev trenerja v okolju|    |
|                  |oziroma na področju, kjer še|    |
|                  |ni dovolj ustreznega kadra |    |
|                  |za izvajanje programa    |    |
|                  |panožnih športnih šolah   |    |
+------------------------------------+----------------------------+--------+
|Prednostni vrstni red        |Program je prvi po     |  20  |
|                  |prednostnem vrstnem redu v |    |
|                  |posamezni športni panogi  |    |
|                  |oziroma disciplini, ki ga  |    |
|                  |določa najvišji strokovni  |    |
|                  |organ NPŠZ         |    |
+------------------------------------+----------------------------+--------+
|Status trenerja           |Trene. je bil štipendist,  |  10  |
|                  |pripravnik ministrstva ali |    |
|                  |je prijavljen kot brezposeln|    |
+------------------------------------+----------------------------+--------+
|Čas izvajanja programa       |Ministrstvo sofinancira   |  -10 |
|                  |trenerja že najmanj tri leta|    |
|                  |in v tekočem letu preneha  |    |
|                  |veljavnost pogodbe o    |    |
|                  |sofinanciranju       |    |
|                  +----------------------------+--------+
|                  |Ministrstvo sofinancira   |  -20 |
|                  |trenerja najmanj šest let in|    |
|                  |v tekočem letu preneha   |    |
|                  |veljavnost pogodbe o    |    |
|                  |sofinanciranju       |    |
+------------------------------------+----------------------------+--------+
|Plača trenerja           |Izvajalec se zaveže kot   |  10  |
|                  |plačo trenerju nameniti   |    |
|                  |najmanj 15% sredstev, ki  |    |
|                  |pripadajo trenerju v skladu |    |
|                  |z 49. členom tega pravilnika|    |
|                  |in se za ta delež zmanjša  |    |
|                  |višina sofinanciranja    |    |
|                  |ministrstva         |    |
|                  +----------------------------+--------+
|                  |Izvajalec se zaveže kot   |  20  |
|                  |plačo trenerju nameniti   |    |
|                  |najmanj 30% sredstev, ki  |    |
|                  |pripadajo trenerju v skladu |    |
|                  |z 49. členom tega pravilnika|    |
|                  |in se za ta delež zmanjša  |    |
|                  |višina sofinanciranja    |    |
|                  |ministrstva         |    |
+------------------------------------+----------------------------+--------+
|Čas zaposlitve           |Izvajalec trenerja zaposluje|  10  |
|                  |za nedoločen čas      |    |
+------------------------------------+----------------------------+--------+
                                      «
4. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezni programi usposabljanja in spopolnjevanja, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ocenjujejo in izbirajo po merilih iz naslednje preglednice:
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
|  |Merilo                             |Število|
|  |                                | točk |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
| 1 |KRITERIJ KAKOVOSTI PREDAVATELJEV                | skupaj|
|  |                                | 0-10 |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
|  |Izobrazba, usposobljenost, nazivi predavatelja         | 0-5 |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
|  |Reference predavatelja na predmetnem področju          | 0-5 |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
| 2 |FINANČNI KRITERIJ                        | skupaj|
|  |                                | 0-20 |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
|  |Stroškovno ugodna finančna konstrukcija             | 0-5 |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
|  |Samo pokrivanje stroškov                    | 0-5 |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
|  |Nizka prodajna cena programov                  | 0-10 |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
| 3 |KRITERIJ PODPORNE OBVEZNE STROKOVNE LITERATURE         | skupaj|
|  |                                | 0-10 |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
|  |Strokovna literatura v pripravljanju              | 0-5 |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
|  |Pripravljena strokovna literatura                | 0-5 |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
| 4 |KRITERIJ KVANTITETE                       | skupaj|
|  |                                | 0-50 |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
|  |Število udeležencev programov usposabljanja oziroma       |  0  |
|  |spopolnjevanja od 0-150                     |    |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
|  |Število udeležencev programov usposabljanja oziroma       |  25 |
|  |spopolnjevanja od 151-300                    |    |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
|  |Število udeležencev programov usposabljanja oziroma       |  35 |
|  |spopolnjevanja od 301-400                    |    |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
|  |Število udeležencev programov usposabljanja oziroma       |  50 |
|  |spopolnjevanja nad 400                     |    |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
| 5 |KRITERIJ DEFICITARNOSTI STROKOVNEGA KADRA            | skupaj|
|  |                                | 0-10 |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
|  |Področja strokovnega dela v športu, ki še nimajo ustreznega   | 0-10 |
|  |števila strokovnih kadrov                    |    |
+----+----------------------------------------------------------------+-------+
Vsota točk posameznega programa po vseh merilih iz gornjih preglednic pomeni skupno število točk posameznega programa. Sofinancira se samo tiste programe, ki pri točkovanju zberejo najmanj 75 točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za programe usposabljanja in spopolnjevanja ločeno; ta se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe usposabljanja in spopolnjevanja, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov usposabljanja in spopolnjevanja, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-02-2/2004
Ljubljana, dne 29. oktobra 2004.
EVA 2004-3311-0137
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti