Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004

Kazalo

4716. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav, stran 13589.

Na podlagi 80.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o nadzornem informacijskem sistemu
igralnih naprav
1. člen
V Pravilniku o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 45/02) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»NIS je računalniški sistem, v katerem se zbirajo podatki z vseh igralnih naprav, na katerih prireja koncesionar (v nadaljnjem besedilu: prireditelj) posebne igre na srečo v igralnici oziroma v igralnem salonu.
V NIS spadajo:
1. računalniki oziroma podatkovne strukture v podatkovnih zbirkah integriranega informacijskega sistema, ki vsebujejo v tem pravilniku zahtevane podatke, ki jih igralne naprave in vanje vgrajeni vmesniki v NIS posredujejo, oziroma ki se jih mora v NIS vnesti v samem procesu izvajanja iger;
2. programi, oprema in datoteke z nastavitvenimi parametri, ki zagotavljajo zbiranje oziroma vnos teh podatkov;
3. programi, ki omogočajo v tem pravilniku zahtevane vpoglede v te podatke;
4. programi, ki iz teh podatkov izdelajo s tem pravilnikom zahtevane preglede, zaključke in poročila;
5. strojna in programska oprema, nameščena pri prireditelju za povezavo z informacijskim sistemom nadzornega organa in za dostop nadzornega organa.
Ob vzpostavitvi povezave NIS v informacijski sistem nadzornega organa in ob spremembah NIS mora prireditelj glede na računalniški sistem nameščen pri prireditelju pripraviti:
– konkreten nabor podatkov, programov in modulov, do katerih nadzorni organ dostopa in ki nadzornemu organu zagotavljajo realizacijo izpolnitve zahtev 80.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIS),
– seznam vseh modulov z izvršno kodo in vseh datotek, ki vsebujejo nastavitvene parametre sistema, vključno z imeni, točno lokacijo, datumi modulov oziroma datotek, njihovimi dolžinami, kratkim opisom funkcionalnosti in z izračunano kontrolno kodo po algoritmu Message Digest 5.«.
2. člen
V 3. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. igralne naprave so igralni avtomati, igralne mize in druge naprave, za katere se morajo po tem pravilniku v NIS beležiti podatki o prirejanju iger na srečo;«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. igralni avtomat na navitje je igralni avtomat, pri katerem je možno kredit vzpostaviti z navitjem z uporabo posebnega ključa oziroma kredit vzpostaviti, spremeniti ali brisati z oddaljene konzole ali delovne postaje NIS;«.
14. točka se spremeni tako, da se glasi:
»14. BA (BILL-ACCEPTOR) oziroma sprejemnik bankovcev je naprava, nameščena na igralnem mestu igralnega avtomata, ki sprejema bankovce ali lističe različnih vrednosti igralne valute in poveča kredit za število kreditnih točk določeno z vrednostjo sprejetega bankovca oziroma lističa;«.
35. točka se spremeni tako, da se glasi:
»35. transakcija pomeni vnos podatkov v NIS v blagajniških postopkih pri izplačilih dobitkov (JP, PJP, CC), navitju kredita na IA, polnitvi IA, praznitvi IA in hopperjev (vnos rezultatov štetja žetonov, bankovcev in vrednostnih lističev po posameznih IA), prodajo in odkup žetonov, prenos sredstev v brezgotovinskem poslovanju, rezultat štetja dropa oziroma provizije in rezultat štetja napitnine na igralni mizi, dodatno dotacijo mizi in odvod z mize na blagajno;«.
V 39. točki se v zadnjem odstavku beseda »najavljanj« nadomesti z besedo »najav«, pika na koncu pa se nadomesti s podpičjem.
Za 39. točko se dodata novi 40. in 41. točka, ki se glasita:
»40. listič (ticket, vrednostni listič, izplačilni listič) je vrednostni kupon, opremljen s črtno kodo ali z alfanumeričnimi kodami, natisnjen na blagajni ali na IA v povezavi z validacijskim sistemom, namenjen vplačilu kreditov na IA ali izplačilu gotovine na blagajni oziroma izplačilnem mestu;
41. validacijski sistem je računalniški sistem, v katerega so povezani IA, blagajniška delovna mesta in druga izplačilna mesta, z namenom preverjanja veljavnosti lističev ob njihovem sprejemu.«.
3. člen
V 7. členu se pred besedilom »45 dni« doda beseda »zadnjih«.
4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prireditelj mora v NIS definirati obratovalni čas in obračunski dan, pri čemer morata biti začetek in konec obračunskega dne enaka vse dni v letu.«.
5. člen
V 20. členu se v 5. točki pred besedo »ter« doda besedilo », opredeljenih v tretjem odstavku 2. člena tega pravilnika,«.
6. člen
V 22. členu se v petem stavku pred piko doda besedilo »(v povezavi z ISDN identifikacijo kličočega)«.
7. člen
V 25. členu se v zadnjem stavku pred piko doda besedilo », pri čemer lahko nadzorni organ za čas prekinjene povezave določi druge alternativne metode za nadomestitev sprotnega tehničnega nadzora«.
8. člen
V 30. členu se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Planirana nedelovanja mora prireditelj prijaviti nadzornemu organu najmanj en teden vnaprej.«.
9. člen
Besedilo 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Računalniki NIS in oprema za povezavo z igralnimi napravami morajo biti priključeni na sistem neprekinjenega napajanja, ki v primeru izpada mrežnega napajanja omogoča nemoteno delovanje ali normalen zaključek dela in se ga lahko realizira tudi z agregatom. Za dostop do vklopa in izklopa tega napajanja velja isti režim kot za dostop do sistemskega prostora in komunikacijske opreme.«.
10. člen
V 37. členu se v 1. točki pred besedo »kdaj« doda besedilo »opis napake in«.
V 5. točki se pred piko na koncu stavka doda besedilo »in posledice«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pisno poročilo o napaki z vsemi podatki iz prejšnjega odstavka je treba najkasneje v naslednjem delovnem dnevu po odpravi napake posredovati nadzornemu organu.«.
11. člen
V 40. členu se v prvem stavku beseda »naknadnim« nadomesti z besedo »predhodnim«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če zaradi narave napake predhodno obveščanje iz prejšnjega odstavka ni možno, mora prireditelj v poročilu iz 37. člena tega pravilnika navesti razloge za naknadno obveščanje. Po opravljeni nujni spremembi programske opreme mora prireditelj najkasneje v treh delovnih dneh posredovati nadzornemu organu nov seznam modulov izvršne kode in nastavitvenih datotek iz druge alinee tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika.«.
12. člen
Besedilo 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Namestitev in uporaba razvojnih orodij ter orodij in programov za neposreden dostop do baze podatkov NIS nista dovoljeni.
Ne glede na prejšnji odstavek sta namestitev in uporaba orodij za administracijo podatkovne baze NIS, s katerimi je mogoče dostopiti do podatkov, dovoljeni, če je zagotovljeno:
1. da jih lahko uporablja le osebje pooblaščeno za administracijo podatkovne baze,
2. da se uporaba orodja beleži,
3. da v primeru posega v podatke ostajajo na sistemu revizijske sledi,
4. da obstaja notranja kontrola preverjanja uporabe orodja in pregledovanja revizijskih sledi, ki omogoča odkrivanje posegov v podatke in ki o svojih opažanjih poroča mesečno nadzornemu organu.«.
13. člen
V 45. členu se v 1. točki pred podpičjem doda besedilo »iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika«.
14. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»NIS komunicira z IA po programskem protokolu, ki je skupen NIS in IA in ki omogoča NIS zbiranje podatkov brez izgub in napak. Na ta način se morajo zbirati podatki o vrednostih absolutnih elektronskih števcev za obračunavanje, o odigranem številu iger in drugi podatki iz 48. člena tega pravilnika. Podatke iz 5. točke 48. člena tega pravilnika, ki morajo biti dostopni tudi, če igralni avtomat nima napajanja, mora posredovati v NIS vmesnik vgrajen v IA.«.
15. člen
Besedilo 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»NIS mora pri igralnih avtomatih:
1. spremljati in beležiti vse dogodke na posameznih IA:
a) dobitek JP (datum, čas, znesek, IA),
b) dobitek PJP (datum, čas, znesek, IA, identifikacija progresive),
c) navitje kredita (datum, čas, znesek, IA),
d) brisanje kredita CC (datum, čas, znesek, IA),
e) ročna izplačila (datum, čas, znesek, IA),
f) sprejem bankovca (datum, čas, znesek, IA),
g) sprejem lističa (datum, čas, identifikacijska številka lističa, znesek, IA),
h) izdaja lističa (datum, čas, zaporedna številka lističa na IA, identifikacijska številka lističa, znesek, IA);
2. spremljati vrednosti števcev na igralnih avtomatih po posameznih igralnih mestih:
a) vsako spremembo stanja števcev obračunskega modela (TI, TO, CC, JP, PJP) in števcev CTC in GAMES na IA,
b) vsako spremembo števcev sprejemnika bankovcev, če je ta vgrajen (skupno število bankovcev, skupna vrednost bankovcev ter ali skupno število sprejetih lističev in skupna vrednost sprejetih lističev ali skupno število sprejetih bankovcev in lističev in skupna vrednost sprejetih bankovcev in lističev),
c) vsako spremembo števcev tiskalnika lističev, če je ta vgrajen (skupno število izdanih lističev, skupna vrednost izdanih lističev);
3. spremljati in beležiti naraščanje vrednosti progresivnih dobitkov (datum, čas, IA oziroma ID progresive, vrednost);
4. spremljati in beležiti vsa stanja posameznega igralnega avtomata in vsako spremembo stanja:
a) vklop napajanja IA (datum, čas, IA, stanje oziroma dogodek),
b) izklop napajanja IA (datum, čas, IA, stanje oziroma dogodek),
c) vzpostavitev povezave IA v NIS (datum, čas, IA, stanje oziroma dogodek),
d) prekinitev povezave IA v NIS (datum, čas, IA, stanje oziroma dogodek);
5. spremljati in beležiti vse posege v igralni avtomat (tudi če IA nima napajanja):
a) odpiranja vrat IA, CB, BA (datum, čas, IA, vrata, stanje oziroma dogodek),
b) zapiranja vrat IA, CB, BA (datum, čas, IA, vrata, stanje oziroma dogodek),
c) fizični dostop do dela IA s programom igre ali odstranitev programske plošče (datum, čas, IA, vrata, stanje oziroma dogodek);
6. beležiti celotno blagajniško poslovanje:
a) navitje in brisanje kredita na posameznih igralnih avtomatih (datum, čas, IA, navitje ali brisanje, znesek),
b) ročna izplačila dobitkov JP, PJP in CC (datum, čas, IA, vrsta ročnega izplačila, znesek),
c) prenos sredstev v sistemu brezgotovinskega poslovanja (datum, čas, številka kartice, vrsta transakcije, znesek),
d) polnitve IA (datum, čas, IA, število žetonov),
e) praznitve CB (datum obračunskega dne, IA, število žetonov, znesek),
f) praznitve BA (datum obračunskega dne, IA, število bankovcev, znesek bankovcev, število lističev, znesek lističev),
g) praznitve HOPPER-ja (datum obračunskega dne, IA, število žetonov);
7. beležiti vse postopke polnjenja in praznjenja avtomatov (štetje žetonov in bankovcev).
Navitje in brisanje kredita na igralni napravi v točkah 1.c) in 1.d) iz prejšnjega odstavka se nanašata tudi na prenos sredstev v sistemu brezgotovinskega poslovanja. V tem primeru se beleži tudi številka kartice.«.
16. člen
V 49. členu se v prvem stavku beseda »Vrednosti« nadomesti z besedilom »Absolutne vrednosti elektronskih«.
Drugi stavek se spremeni tako, da se glasi:
»Interval beleženja je ena ura, če nadzorni organ ne določi daljšega intervala.«.
17. člen
Besedilo 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po zadnjem obračunskem dnevu v mesecu oziroma pred prvim obračunskim dnem v naslednjem mesecu je treba v igralnih salonih odčitati elektromehanske in elektronske števce IA. Pri prireditelju, ki posluje 24 ur dnevno, je treba elektromehanske in elektronske števce IA odčitati takoj po zaključku zadnjega obračunskega dne v mesecu. Na posameznem IA je treba odčitati vse elektromehanske in elektronske števce, ki jih zahteva obračunski model IA. Stanje odčitanih števcev mora prireditelj prvi obračunski dan v mesecu vnesti v NIS na datum zadnjega obračunskega dne preteklega meseca, in sicer mora vnesti vse elektromehanske števce obračunskega modela.«.
18. člen
Besedilo 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»NIS mora za igralne salone izdelati mesečno poročilo odstopanj med ročno vnesenimi števci in števci, zabeleženimi v NIS (TI, TO, JP, CC).
Prireditelj mora do 5. dne v mesecu podati nadzornemu organu poročilo iz prejšnjega odstavka in obrazložitev odstopanj.«.
19. člen
Besedilo 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri IA na navijanje se sme navijanje in brisanje kredita na IA izvajati samo preko NIS, pri čemer mora NIS zabeležiti vsako navitje posameznega igralnega mesta in vsako brisanje kredita (datum, čas, IA, igralno mesto, znesek, kdo opravlja navitje oziroma brisanje).«.
20. člen
Naslov podpoglavja »Igralni avtomati brez števcev TI, TO in GAMES« se spremeni tako, da se glasi:
»Igralni avtomati brez vseh števcev obračunskega modela in brez števca GAMES«.
21. člen
Besedilo 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za IA, ki na igralnih mestih nima tovarniško vgrajenih vseh elektromehanskih in elektronskih števcev obračunskega modela (TI, TO in drugih števcev obračunskega modela), oziroma ki vrednosti teh elektronskih števcev ne posreduje v NIS, mora NIS zabeležiti vsako odigrano igro skupaj z vložkom in dobitkom in na ta način zagotoviti beleženje teh števcev (datum, čas, IA, vložek, dobitek).«.
22. člen
V 54. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Interval beleženja je ena ura, če nadzorni organ ne določi daljšega intervala.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri progresivah, kjer dobitni dogodek določa izid igre na IA, mora v primeru, da gre za logično ali fizično ločen kontroler, poleg igralnega avtomata javiti dogodek v NIS tudi kontroler. Pri progresivah, kjer je dobitek določen z naključnim procesom na kontrolerju in javlja v NIS dogodek kontroler, mora javiti dogodek tudi IA, ki je sprožil dobitek.«.
23. člen
V 55. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri progresivi z več progresivnimi dobitki (progresiva z več nivoji) se v šifrantu navaja vsak nivo progresive zase.«.
24. člen
Besedilo 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z odstranitvijo IA ali zamenjavo igre na IA z lastno progresivo se odstrani tudi njegova progresiva. Prenos nabrane progresivne vrednosti na drug IA s progresivo ali na nov IA, ki ga zamenja, ni dovoljen. Pri zamenjavi igre na IA z verzijo iste igre, pri kateri se verjetnost zadetka progresivnega dobitka ne spremeni in se ne spremenijo nastavitve progresive, se progresiva ohrani.
Novo vpeljana progresiva začne z začetno vrednostjo.
Izločitve, dodajanja ali zamenjave IA v skupino s skupinsko progresivo ne smejo vplivati na višino skupinske progresive. Izločitve in dodajanje IA med trajanjem progresivne igre niso dovoljene, zamenjave pa se opravljajo le zaradi težjih okvar z igralnim avtomatom, ki enako prispeva k skupinski progresivi in ima enako verjetnost zadetka progresivnega dobitka.
Med trajanjem progresivne igre ni dovoljeno spreminjati nastavitev progresive. Med nastavitve progresive se poleg podatkov, navedenih v šifrantu progresive, štejejo tudi nastavitve igralnih avtomatov, ki spreminjajo lastnosti progresivnega sistema (vrednost kredita, odstotek vračanja ipd.).
Ne glede na prejšnje odstavke tega člena lahko nadzorni organ prireditelju, ki prireja posebne igre na srečo v igralnicah, v primeru trajne odstranitve igralnih naprav in njihove zamenjave z novimi izjemoma dovoli spremembo skupinske progresive in prenos nabrane progresivne vrednosti na novo vzpostavljene progresive, če se sprememba in prenos opravita na pregleden in preverljiv način in če je zagotovljeno, da se pri tem verjetnost zadetka posameznega progresivnega dobitka bistveno ne spremeni.«.
25. člen
58. člen se črta.
26. člen
Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za elektronsko ruleto, ki na posameznih igralnih mestih nima elektronskih in elektromehanskih števcev vplačil v igro (TI), izplačil iz igre (TO) in števca odigranih iger (GAMES), oziroma pri kateri se v NIS ne vključuje vsako igralno mesto posebej, mora NIS zabeležiti vsako odigrano igro skupaj z vložkom in dobitkom na posameznem igralnem mestu (datum, čas, IA, igralno mesto, vložek, dobitek).«.
27. člen
Besedilo 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zabeležka blagajniških transakcij v NIS mora vsebovati najmanj naslednje podatke: datum, čas, vrsto transakcije, kdo opravlja transakcijo, znesek in številko IA, če gre za izplačilo oziroma za navitje, polnitev ali praznitev, identifikacijsko številko in vrsto lističa. Na blagajni je možno sprejemati ali izdajati lističe le, če je postopek sprejema in izdaje lističa povezan z validacijskim sistemom.
Izplačilo lističa na blagajni je možno le, če ga dovoli validacijski sistem, ki mora zagotavljati, da se lahko izplačajo samo veljavni lističi, ki še niso bili izplačani.«.
28. člen
Besedilo 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Transakcije, ki jih je potrebno ločevati in vnašati:
1. prenos sredstev na brezgotovinsko kartico oziroma račun (ni vezano na določen IA);
2. prenos sredstev z brezgotovinske kartice oziroma račun (ni vezano na določen IA);
3. navitje kredita na IA na navijanje in na elektronski ruleti;
4. brisanje kredita na IA na navijanje in na elektronski ruleti CC;
5. izplačilo JP, ročno izplačilo CC;
6. izplačilo PJP;
7. polnitev IA FILL;
8. praznitev CB in praznitev HOPPER-ja;
9. praznitev BA (ločeno bankovci in lističi);
10. prodaja in odkup žetonov;
11. dotacija in odvod žetonov;
12. izdaja lističa;
13. sprejem lističa.
V primeru urejene premične prodaje in odkupa žetonov v igralnici, se kot transakcije obravnavajo skupni rezultati prodaje in odkupa osebe, ki vrši prodajo oziroma odkup na nivoju posamične izmene ali obračunskega dneva.«.
29. člen
V 65. členu se v zadnjem stavku pred besedo »po« doda beseda »takoj«.
30. člen
V 66. členu se pred piko doda besedilo »pri obsegu do 200 IA, najmanj enkrat v šestih mesecih pri obsegu od 201 do 400 IA in najmanj enkrat v dvanajstih mesecih pri obsegu nad 400 IA«.
31. člen
V 67. členu se v prvem odstavku pred besedo »na« beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
V drugem odstavku se črta zadnji stavek.
32. člen
V 69. členu se pred besedo »po« doda beseda »takoj«.
33. člen
Besedilo 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
»NIS mora vsebovati poročila štetja žetonov, bankovcev in lističev pri praznjenju IA po posameznih IA in primerjavo z v NIS pričakovanim stanjem.«.
34. člen
Besedilo 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S predhodnim obveščanjem nadzornega organa se lahko izvede:
1. sprememba karakteristik IA, pri kateri ne pride do poškodovanja nameščene zaščite;
2. premestitev IA, če ne spreminja tlorisa postavitve;
3. začasna odstranitev IA v uporabi zaradi servisiranja za največ 60 dni, če ne pride do poškodovanja nameščene zaščite.
Predhodno obvestilo o spremembah iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka mora biti nadzornemu organu predloženo najmanj 15 dni, iz 3. točke prejšnjega odstavka pa najmanj tri dni pred nameravanim posegom.
Predhodno obvestilo mora vsebovati razloge za spremembo, datum in čas začetka del, predvidena datum in čas zaključka del, obračunski dan, s katerim bo IA ponovno vključen v uporabo in izpolnjen obrazec MF IGR NAP-IA, ki je skupaj z navodilom za izpolnjevanje Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del. V primeru sprememb karakteristik IA iz 1. točke prvega odstavka tega člena, mora obvestilo vsebovati nove karakteristike IA na obrazcu MF IGR NAP-IA. V primeru premestitve iz 2. točke prvega odstavka tega člena, mora obvestilo vsebovati tudi staro in novo pozicijo IA ter tloris igralnega prostora z novo postavitvijo. V primeru začasne odstranitve IA iz 3. točke prvega odstavka tega člena mora obvestilo vsebovati predvideni datum in čas ponovne namestitve in obračunski dan s katerim bo IA vključen v ponovno uporabo.
Pri spremembi karakteristik iz 1. točke prvega odstavka tega člena in pri premestitvi IA iz 2. točke prvega odstavka tega člena mora prireditelj v NIS zagotoviti ažuriranje registra igralnih avtomatov iz 45. člena tega pravilnika in zgodovine registra igralnih avtomatov iz 46. člena tega pravilnika.«.
35. člen
Besedilo 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z naknadnim obveščanjem nadzornega organa se lahko izvede:
1. priklop in odklop IA z NIS zaradi servisnega posega, kot posledice okvare, ki ne spreminja iger in karakteristik IA;
2. manjši poseg v IA zaradi odprave okvare ali napake, ki ne spreminja iger in karakteristik IA;
3. zamenjava elektromehanskega števca zaradi okvare.
Naknadno obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o evidenčni in pozicijski številki IA, proizvajalcu in igri, datum in čas začetka ter konca posega, kratek opis okvare in posega, potrebnega za njeno odpravo, informacijo o tem, ali je bilo potrebno poškodovanje nameščene zaščite in katera zaščita je bila poškodovana ter o tem, ali je bilo treba opraviti ponovno nastavitev IA, pri kateri je prišlo do izbrisa elektronskih števcev IA (v nadaljnjem besedilu: reset). V primeru reseta mora obvestilo vsebovati popise elektronskih in elektromehanskih števcev pred posegom in po posegu. V primeru menjave elektromehanskega števca, mora obvestilo vsebovati datum in čas zamenjave, stanje starih elektromehanskih števcev, stanje novih elektromehanskih števcev in stanje elektronskih števcev za obračunavanje IA in za odigrane igre pred zamenjavo in po njej. Naknadno obvestilo je potrebno posredovati nadzornemu organu najkasneje naslednji delovni dan po opravljenem posegu.«.
36. člen
Besedilo 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za namestitev novega IA, za vpeljavo lastne ali skupinske progresive in za druge spremembe karakteristik IA ali progresive, ki zahtevajo izvedbo kontrolnega pregleda za ugotavljanje identičnosti z odobrenim tipom ter za izdajo dovoljenja nadzornega organa za uporabo igralne naprave po 3.b členu ZIS, morajo biti v zahtevku za pridobitev dovoljenja za uporabo nadzornemu organu posredovani vsi podatki o karakteristikah IA (obrazec MF IGR NAP-IA), o predvidenem datumu in času izvedbe, dokazila o preizkusu skladnosti igralne naprave in o opravljeni prvi kontroli ter o ustreznosti vključitve igralne naprave v NIS.
Dovoljenje nadzornega organa je potrebno za spremembo vrednosti žetona.
Po vsaki opravljeni spremembi iz prvega odstavka tega člena morata register IA iz 45. člena tega pravilnika in šifrant progresiv iz 55. člena tega pravilnika odražati točno stanje. Spremembe registra IA morajo biti zabeležene v zgodovini sprememb iz 46. člena tega pravilnika.«.
37. člen
Besedilo 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
»IA se po spremembah iz 1. in 2. točke 71. člena tega pravilnika in po spremembah iz 73. člena tega pravilnika začne uporabljati z novim obračunskim dnem.
Pri vseh spremembah, ki zahtevajo dovoljenje nadzornega organa, ter pri zamenjavi in odstranitvi IA, se pred spremembo opravi izredna praznitev IA (CB, BA, HOPPER) ter popis elektromehanskih in elektronskih števcev. Rezultate štetja in pri igralnih salonih popisa elektromehanskih števcev se vnese v NIS.
Prav tako je treba pred uporabo novega ali zamenjanega IA popisati tudi elektromehanske in elektronske števce ter pri igralnih salonih popisane elektromehanske števce vnesti v NIS. Enako se postopa ob zamenjavi ali spremembi programa v IA.«.
38. člen
V 75. členu se v zadnjem stavku pred piko doda besedilo »najkasneje teden dni pred spremembo«.
39. člen
Besedilo 78. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Igralne naprave za namen testiranja morajo biti vključene v NIS in ne smejo imeti lastne progresive ali biti vključene v skupinsko progresivo.«.
40. člen
Za 80. členom se doda nov 80.a člen, ki se glasi:
”80.a člen
NIS mora vključevati register (šifrant) IM in drugih igralnih naprav v katerem so vpisani naslednji podatki:
1. enolična identifikacijska številka igralne naprave iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika;
2. o napravi:
a) proizvajalec (cilindra pri ruletah),
b) naziv (po igri, ki se izvaja npr. Ameriška ruleta),
c) kratki naziv (npr. AR),
d) leto proizvodnje ali prve namestitve,
e) številka oziroma oznaka cilindra rulete,
f) evidenčna številka certifikata (cilindra rulete, žrebalne naprave itd.);
3. o namestitvi naprave:
a) pozicijska oznaka (npr. AR1),
b) identifikacija progresivnega sistema (ID progresive),
c) stanje (npr. v uporabi, izločena, v rezervi, uničena).
Za nazive 2.b) in 2.c) 2. točke tega člena se uporabljajo izrazi v dogovoru z nadzornim organom.«.
41. člen
Besedilo 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»NIS mora registrirati in beležiti naslednje dogodke:
a) prijavo in odjavo uporabnika – delavca na IM (datum, čas, IM, uporabnik);
b) odprtje IM (datum, čas, IM);
c) zaprtje IM (datum, čas, IM);
d) začasno zaprtje IM (datum, čas, IM);
e) ponovno odprtje IM po začasnem zaprtju (datum, čas, IM);
f) dodatno dotacijo IM (identifikacija transakcije,datum, čas, IM, vrednost);
g) odvod na blagajno (identifikacija transakcije, datum, čas, IM, vrednost);
h) številko padlo na ruleti (datum, čas, IM, številka, smer vrtenja cilindra).«.
42. člen
Besedilo 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Blagajniško poslovanje obsega vnos transakcij iz točk od f) do g) prejšnjega člena neposredno na IM in še naslednje transakcije na blagajni igralnih miz oziroma v števnici:
a) izdajo dodatne dotacije za posamezno IM (identifikacija transakcije, datum, čas, IM, vrednost, blagajnik);
b) prejem odvoda s posamezne IM (identifikacija transakcije, datum, čas, IM, vrednost, blagajnik);
c) popolnitev dotacije posamezne IM (identifikacija transakcije, datum, čas, IM, vrednost, blagajnik);
d) rezultat štetja gotovine in vrednostnih žetonov na IM (identifikacija transakcije, datum, čas, IM, vrednost, obračunski dan, vnašalec);
e) rezultat štetja napitnine na IM (identifikacija transakcije, datum, čas, IM, vrednost, obračunski dan, vnašalec).«.
43. člen
Naslov podpoglavja »Ugotavljanje realizacije igralne mize« se spremeni tako, da se glasi:
»Ugotavljanje realizacije«.
44. člen
Besedilo 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V NIS se za posamezno IM vnašata skupna vrednost gotovine in vrednostnih žetonov in vrednost napitnine, za druge vrste igralnih naprav pa realizacija.«.
45. člen
Besedilo 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»NIS mora na osnovi vnesenih podatkov izdelati obračun realizacije na igralni napravi in napitnine na IM.«.
46. člen
Besedilo 85. člena se spremeni tako, da se glasi:
»NIS mora omogočati izdelavo in prikaz dnevnih in mesečnih obračunov po vrstah iger, po posamezni igralni napravi in za vse igralne naprave skupaj.«.
47. člen
V 86. členu se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»O vsaki spremembi v šifrantu progresivnih sistemov mora prireditelj obvestiti nadzorni organ najmanj 15 dni pred nameravano spremembo.«.
48. člen
Besedilo 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»NIS mora imeti dnevno zabeležena vsa vplačila igralcev za sodelovanje pri progresivi.
Na osnovi šifranta progresivnih sistemov iz prejšnjega člena in registriranih vplačil igralcev mora biti možno izračunati trenutno vrednost progresivnih dobitkov.«.
49. člen
Besedilo 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V NIS mora biti zabeležena trenutna vrednost progresivnih dobitkov ob zaključku obračunskega dne.«.
50. člen
Za 89. členom se doda nov 89.a člen, ki se glasi:
»89.a člen
Vzpostavitev, sprememba in ukinitev progresivnih sistemov na IM in na drugih igralnih napravah je možna le z dovoljenjem nadzornega organa.
Vloga za vzpostavitev progresivnih sistemov mora vsebovati opis progresivnega sistema, tehnično dokumentacijo opreme za realizacijo progresive, seznam progresivnih dobitkov in pravila za priigranje posameznega progresivnega dobitka, formulo za oblikovanje posameznega progresivnega dobitka iz zabeleženih vplačil za sodelovanje, navodila za ukrepanje v primeru okvar in napak pri delovanju progresivnega sistema in navodila za izvajanje internega nadzora.«.
51. člen
Za 90. členom se doda novo poglavje, ki se glasi:
»IV.a Spremljanje iger na drugih igralnih napravah
90.a člen
Posebne igre na srečo, ki se prirejajo v igralnicah in pri katerih procesa iger ni možno neposredno spremljati z NIS, ali pri katerih neposredno spremljanje z NIS v praksi ni uveljavljeno (craps, bingo, stave ipd.), se spremlja dnevno z vnosom realizacije in evidentiranega skupnega zneska vplačil, izplačil in napitnin za vsako posamezno igro.
90.b člen
Izdelava in prikaz dnevnih in mesečnih obračunov po vrstah iger, po posamezni igralni napravi in za vse igralne naprave skupaj, iz 85. člena tega pravilnika morajo vključevati tudi obračune posebnih iger na srečo iz prejšnjega člena tega pravilnika.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
52. člen
Igralni saloni, ki so začeli poslovati pred dnem uveljavitve tega pravilnika, morajo prirejanje posebnih iger na srečo in vzpostavljeni NIS uskladiti s 14. in 16. členom ter 10. in 11. točko 28. člena tega pravilnika v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
Določba 5.c) točke 15. člena tega pravilnika se ne uporablja za IA, ki so bili v uporabi pri prireditelju na dan uveljavitve tega pravilnika, za druge IA pa se začne uporabljati v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
53. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 471-01-26/2004
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
EVA 2004-1611-0035
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance