Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004

Kazalo

4533. Pravilnik o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu, stran 12888.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena, četrtega odstavka 42. člena, tretjega odstavka 43.a člena, tretjega odstavka 68. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 ZDU-1, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa fitosanitarne zahteve za lesen pakirni material, ki se uporablja v mednarodnem prometu; pogoje, ki jih morajo izpolnjevati obrati za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala, in postopek njihove registracije; pogoje glede tehnične, prostorske, strokovne in organizacijske usposobljenosti organa za potrjevanje obratov za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala; fitosanitarni in inšpekcijski nadzor.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. lesen pakirni material je les ali lesni proizvod, ki je narejen iz neobdelanega lesa in se uporablja v mednarodnem prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga ter zajema zlasti palete, podporni les, gajbe, pakirne bloke, kolute, zaboje, tovorne deske in paletne okvirje oziroma les za izdelavo le-teh; za lesen pakirni material se ne štejejo proizvodi iz papirja in leseni proizvodi, tanjši od 6 mm;
2. neobdelan les je les, ki ni predelan s pomočjo lepila, toplote ali pritiska oziroma tretiran v skladu z uradno odobrenimi postopki za uničevanje, odstranitev ali sterilizacijo škodljivih organizmov;
3. beljen les je hlodovina, ki ji je odstranjeno lubje;
4. posebna dodelava lesenega pakirnega materiala je postopek, s katerim se lesen pakirni material ustrezno obdela s pomočjo toplote ali zaplinjevanja oziroma na drug ustrezen način, ki zagotavlja uničenje škodljivih organizmov, ter se ustrezno uradno označi v skladu s 4. členom tega pravilnika;
5. toplotna obdelava lesa je postopek segrevanja lesa, dokler ne doseže predpisane najnižje temperature za predpisan najkrajši čas;
6. zaplinjevanje lesa je tretiranje lesa s kemičnim sredstvom, ki les v celoti ali pretežno zajame v plinastem stanju;
7. uradna oznaka je žig ali enakovredna trajna oznaka, ki je mednarodno priznana in se uporablja pri lesenem pakirnem materialu za potrditev njegovega zdravstvenega stanja;
8. obrat je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja s posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala oziroma njegovo pripravo za trg;
9. organ za potrjevanje je pravna oseba, ki vodi postopek uradne potrditve obratov v skladu s predpisi, mednarodnimi konvencijami in standardi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin;
10. uradna potrditev je postopek, v katerem organ za potrjevanje potrdi, da obrat izpolnjuje fitosanitarne zahteve za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala;
11. potrdilo o uradni potrditvi je listina, ki jo izda organ za potrjevanje po končanem postopku uradne potrditve;
12. sistem kakovosti je notranji sistem obvladovanja organiziranosti in delovanja organa za potrjevanje, ki zagotavlja stalno učinkovitost tega sistema;
13. poslovnik kakovosti je zbirka dokumentov v katerih organ za potrjevanje opredeljuje sistem kakovosti, vključno s politiko kakovosti ter cilji in načinom izvrševanja aktivnosti, povezanih s kakovostjo.
II. FITOSANITARNE ZAHTEVE ZA LESEN PAKIRNI MATERIAL
3. člen
(mednarodni standard)
Če država uvoznica zahteva izpolnjevanje zahtev v skladu z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM 15 (FAO, 2002), ki ureja fitosanitarne zahteve za lesen pakirni material v mednarodnem prometu (v nadaljnjem besedilu: standard ISPM 15), mora lesen pakirni material, ki se izvaža, izpolnjevati zahteve iz 4. in 5. člena tega pravilnika.
4. člen
(posebna obdelava lesa)
(1) Lesen pakirni material mora biti pred uporabo obdelan in označen, in sicer:
– toplotno obdelan po postopku z mednarodno oznako HT, ki zagotavlja, da se je jedro lesa segrelo na najmanj 56°C za najmanj 30 minut, ali
– zaplinjen z metilbromidom po postopku z mednarodno oznako MB, ki zagotavlja predpisane odmerke metilbromida pri predpisani temperaturi, minimalno temperaturo pri zaplinjevanju in minimalni čas zaplinjevanja, v skladu z razpredelnico iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Za ustrezno toplotno obdelan se šteje tudi lesen pakirni material, sušen v komori po postopku z mednarodno oznako KD, impregniran s kemičnim stiskanjem po postopku z mednarodno oznako CPI ali kako drugače toplotno obdelan, če izpolnjuje zahteve HT toplotne obdelave iz prve alinee prejšnjega odstavka.
5. člen
(posebno označevanje lesa)
(1) Lesen pakirni material mora biti pred uporabo označen z uradno oznako iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, ki mora vsebovati najmanj podatke iz te priloge. Kadar se zahteva beljenje ali sušenje lesa, je potrebno k mednarodni oznaki HT ali MB dodati še mednarodno oznako za beljen les DB ali mednarodno oznako za sušen les KD. Fitosanitrana uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava) lahko dovoli tudi dodajanje drugih oznak ali podatkov pod pogojem, da niso zavajajoči in da ne povzročajo zmede.
(2) Uradna oznaka mora biti čitljiva, obstojna in neprenosljiva. Nameščena mora biti na vidnem mestu, po možnosti na dveh nasprotnih si straneh lesenega pakirnega materiala. Za uradno oznako uporaba rdeče ali oranžne barve ni dovoljena.
6. člen
(obnavljanje, popravljanje in recikliranje)
Pri obnavljanju, popravljanju ali recikliranju lesenega pakirnega materiala se morajo vsi njegovi sestavni deli ponovno obdelati in označiti v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika.
7. člen
(izvajanje fitosanitarnih zahtev)
(1) Označevanje lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM 15 lahko izvaja samo pravna ali fizična oseba, ki je za to dejavnost registrirana pri upravi v skladu s postopkom po tem pravilniku.
(2) Zaplinjevanje z metilbromidom v skladu s standardom ISPM 15 lahko izvaja le pravna oseba, ki od uprave pridobi koncesijo za opravljanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin za dejavnost dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter ima za tako rabo metilbromida pridobljeno dovoljenje pristojnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč.
III. POSTOPEK REGISTRACIJE
8. člen
(splošni pogoji za vpis v register)
(1) Obrat, ki se želi registrirati za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM 15, mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– zagotoviti mora odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin, ki je ustrezno strokovno usposobljena in ki je v rednem delovnem ali pogodbenem razmerju z obratom in v njegovem imenu opravlja in izpolnjuje obveznosti iz 13. člena tega pravilnika,
– izpolniti in podpisati mora izjavo na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz registracije po tem pravilniku,
– biti mora tehnično opremljen za namene posebne dodelave lesenega pakirnega materiala ali imeti dostop do nje.
(2) Šteje se, da je odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin ustrezno strokovno usposobljena in da je tehnična opremljenost obrata ustrezna, če ju preveri in potrdi uradna oseba organa za potrjevanje, ki je pooblaščen s strani uprave. Uradna oseba organa za potrjevanje preverja zlasti:
– tehnično primernost komor oziroma prostorov za izvajanje toplotne obdelave, zaplinjevanja ali druge metode za dodelavo lesa, ki je določena s tem pravilnikom,
– ustreznost merilne opreme za spremljanje pogojev okolja v komori (temperatura, koncentracija, relativna vlaga in podobno), temperature v sredici lesa in drugih za izvajanje dodelave lesa pomembnih parametrov,
– ustreznost opreme za registracijo zapisovanja in hranjenja izmerjenih podatkov,
– sledljivost informacij in arhiviranje,
– skladnost vsebine in oblike uradne oznake z določbami 5. člena tega pravilnika,
– strokovno usposobljenost odgovorne osebe in praktično izvajanje procesa dodelave lesenega pakirnega materiala,
– ustreznost opreme, osebja in postopka dodelave lesenega pakirnega materiala, v primeru da obratu ustrezno toplotno obdelavo zagotavlja druga pravna ali fizična oseba.
9. člen
(vloga za vpis v register)
(1) Vloga za vpis v register se vloži pri upravi na obrazcih 1 in 2 vloge za vpis v FITO register, ki sta določena v predpisu, ki ureja registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin.
(2) Vlogi je potrebno priložiti:
– kopijo pogodbe v primeru pogodbenega razmerja med odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin in obratom,
– kopijo pogodbe v primeru, da obratu ustrezno opremo za posebno obdelavo lesenega pakirnega materiala zagotavlja druga pravna ali fizična oseba,
– kopijo potrdila o registrirani dejavnosti (izpisa iz sodnega registra, obrtnega dovoljenja ali obvestila Statističnega urada Republike Slovenije o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti),
– podpisano izjavo na obrazcu iz Priloge 3,
– vprašalnik o tehnični opremljenosti obrata, izpolnjen na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
(uradna potrditev)
(1) Uprava vlogo evidentira in preveri v vlogi navedene podatke. Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, obratu dodeli neponovljivo registrsko številko v skladu s predpisi, ki urejajo zbirke podatkov tega ministrstva.
(2) Uprava kopijo popolne vloge posreduje organu za potrjevanje, kar se šteje kot prijava za uradno potrditev.
(3) Organ za potrjevanje najkasneje v roku 30 dni od prijave začne s postopkom uradne potrditve, v katerem preveri izpolnjevanje pogojev v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega pravilnika in o ugotovitvah sestavi poročilo na obrazcu iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika. Organ za potrjevanje en izvod poročila izroči obratu, drugega pošlje upravi, tretjega pa obdrži zase. Stroške uradne potrditve, ki se opredelijo s pogodbo iz 18. člena tega pravilnika, nosi obrat.
(4) Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve od obrata zahteva odpravo določenih pomanjkljivosti, mora obrat te pomanjkljivosti odpraviti najkasneje v roku šestih mesecev, sicer uprava izda odločbo o zavrnitvi vpisa v FITO register.
(5) Po končanem postopku uradne potrditve organ za potrjevanje izda potrdilo o uradni potrditvi na obrazcu iz Priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika. Organ za potrjevanje en izvod potrdila izroči obratu, drugega pošlje upravi, tretjega pa obdrži zase.
11. člen
(registracija in dovoljenje za uporabo uradne oznake)
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz 8. člena tega pravilnika, uprava najkasneje v roku 30 dni po prejemu potrdila o uradni potrditvi izda odločbo o vpisu v register, s katero obratu dovoli uporabo uradne oznake, ki vsebuje dodeljeno neponovljivo registrsko številko.
(2) Če se na podlagi pregleda uradne osebe organa za potrjevanje ali fitosanitarnega inšpektorja ugotovi, da je obrat prenehal izpolnjevati pogoje iz 8. člena tega pravilnika ali ne izpolnjuje obveznosti iz 13. člena tega pravilnika, se obrat po uradni dolžnosti izbriše iz registra v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, in s tem odvzame dovoljenje za uporabo uradne oznake. Za ponovni vpis v register mora obrat predložiti dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in vložiti vlogo za vpis v register iz 9. člena tega pravilnika.
(3) Obrat se lahko izbriše iz registra, če sam to zahteva, ker je prenehal opravljati dejavnosti, za katere se je registriral. V tem primeru mora pri upravi vložiti vlogo za izbris iz registra in odvzem dovoljenja za uporabo uradne oznake.
12. člen
(vsebina in način vodenja registra)
Registrirani obrati se vodijo v FITO registru, katerega vzpostavitev, vsebina in način vodenja so določeni s predpisom, ki ureja registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, ter s predpisi, ki urejajo zbirke podatkov ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. V register se vpišejo zlasti podatki iz vloge za vpis v register iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika
13. člen
(obveznosti registriranih obratov)
Registrirani obrat oziroma njegova odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin mora izpolnjevati naslednje obveznosti:
– uporabljati uradno oznako le za lesen pakirni material, ki je bil obdelan v skladu s 4. členom tega pravilnika, in na način, predpisan s tem pravilnikom,
– voditi natančne podatke o postopkih posebne dodelave (obdelave, označevanja) in prometu z označenim lesenim pakirnim materialom ter te dokumente hraniti najmanj eno leto od njihove izdaje,
– omogočiti uradni osebi organa za potrjevanje in fitosanitarnemu inšpektorju dostop za opravljanje pregledov lesa, lesenega pakirnega materiala, naprav, prostorov in listin in ga v času pregleda spremljati in nuditi potrebne informacije,
– nemudoma obvestiti fitosanitarnega inšpektorja oziroma upravo o vseh nenavadnih pojavih in izbruhih škodljivih organizmov, simptomih ali drugih posebnosti na lesu ali lesenem pakirnem materialu,
– prijaviti upravi vse spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od njihovega nastanka, predvsem glede odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin,
– prijaviti organu za potrjevanje in upravi vse spremembe glede tehničnih naprav in postopkov, vsebine uradne oznake, najmanj 14 dni pred nameravano spremembo,
– sodelovati z upravo, organom za potrjevanje in fitosanitarnim inšpektorjem pri zagotavljanju zdravstvenega varstva rastlin preko odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin in se ravnati po njihovih navodilih,
– v primeru odsotnosti odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin zagotoviti drugo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin; če gre za odsotnost, daljšo od enega tedna, mora odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin pisno pooblastiti drugo osebo, ki bo opravljala naloge v njenem imenu; za odsotnost, daljšo od enega meseca, pa mora upravičenec zagotoviti drugo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin, ki mora izpolnjevati vse predpisane pogoje.
IV. ORGAN ZA POTRJEVANJE
14. člen
(splošni pogoji)
Organ za potrjevanje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti preizkušanja in analiziranja oziroma podobnih dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti;
2. da je kadrovsko in strokovno usposobljen ter tehnično opremljen za vodenje postopka uradne potrditve;
3. da ima izdelan poslovnik kakovosti v skladu s tem pravilnikom;
4. da je neodvisen in nepristranski v razmerju do obratov, za katere izvaja postopek uradne potrditve;
5. da ima postopek uradne potrditve in dejavnosti, povezane s tem postopkom, organizacijsko, kadrovsko in postopkovno ločene od ostalih dejavnosti;
6. da se sam ne ukvarja z dejavnostjo posebne dodelave lesenega pakirnega materiala, ki je glede na predpisane postopke dodelave enakovredna tisti, ki jo uradno potrjuje;
7. da ima v delovnem razmerju najmanj enega strokovnega delavca, ki ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo lesarske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj s postopki posebne dodelave lesa;
8. da ima v delovnem razmerju strokovnega delavca, ki izpolnjuje predpisane pogoje za vodenje in odločanje v upravnem postopku;
9. da ima v delovnem razmerju zadostno število kadrov z ustrezno strokovno izobrazbo ter tehničnim znanjem in izkušnjami, kot jih zahteva vsebina in obseg nalog, predvidenih v postopku uradne potrditve;
10. da zagotavlja, da o uradni potrditvi obratov ne odloča strokovni delavec, ki je izvajal posamezne naloge v postopku uradne potrditve;
11. da zagotavlja poslovno tajnost in zaupnost podatkov;
12. če organ za potrjevanje sam ne izpolnjuje pogojev iz 9. točke tega člena, lahko uporabi storitve zunanjega strokovnega sodelavca, pod pogojem, da način sodelovanja in vprašanje zaupnosti podatkov medsebojno uredita s pogodbo.
15. člen
(poslovnik kakovosti)
(1) Poslovnik kakovosti mora vsebovati elemente, določene s standardom SIST EN 45011:1998, ki določa splošne kriterije za organe, ki delujejo na področju certificiranja proizvodov (ISO/IEC Vodilo 65:1996), ali s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, ki ureja organiziranost in delovanje preskuševalnih laboratorijev, oziroma najmanj:
– izjavo o politiki kakovosti;
– kratek opis pravnega statusa ter organizacijsko shemo organa za potrjevanje, ki prikazuje razporeditev odgovornosti in dodelitev nalog ter pooblastil za vse zaposlene, ki sodelujejo v postopku uradne potrditve, s posebnim poudarkom na odgovornosti, nalogah in pooblastilih osebe, odgovorne za vodenje postopka uradne potrditve;
– operativne in funkcionalne aktivnosti v zvezi s sistemom kakovosti, tako da je vsak sodelujoči v teh aktivnostih seznanjen z obsegom in omejitvami svoje odgovornosti in pooblastil;
– ime, izobrazbo, delovne izkušnje in dodatno strokovno usposobljenost oseb odgovornih za vodenje postopka uradne potrditve;
– imena strokovnih delavcev organa za potrjevanje in zunanjih sodelavcev, podatke o njihovi izobrazbi, dodatni strokovni usposobljenosti in delovnih izkušnjah;
– postopke nadzora zunanjih laboratorijev ali zunanjih strokovnih sodelavcev;
– navodila za izvajanje metod in postopkov potrjevanja; sestavni del navodil morajo biti obrazci, ki se uporabljajo v postopku potrjevanja in so predpisani s tem pravilnikom;
– navodila za izvajanje administrativnih postopkov, vključno s kontrolo dokumentov;
– postopke za vodenje notranjih revizij, zlasti:
a) postopke ravnanja, kadar strokovni delavci iz kakršnegakoli razloga ravnajo v nasprotju s poslovnikom kakovosti. Kadar tako ravnanje vpliva na rezultate potrjevanja, mora poslovnik kakovosti določati, da se delo takoj prekine. Z delom se nadaljuje po odpravi napak,
b) ukrepe za odpravo napak;
– postopke ravnanja v primeru pritožb in sporov.
(2) Iz poslovnika kakovosti mora biti razvidno, da:
– se organ za potrjevanje ne ukvarja z nobeno dejavnostjo, ki bi lahko ogrozila zaupanje v neodvisnost njegove presoje in integriteto njegovih aktivnosti,
– ima organ za potrjevanje zadostno število strokovno in tehnično usposobljenih delavcev in da ti niso pod komercialnimi, finančnimi ali drugimi pritiski, ki bi lahko vplivali na tehnično presojo,
– je zagotovljeno sistematično in periodično spremljanje izvajanja sistema kakovosti, da se zagotovi stalna učinkovitost sistema in pravočasna odprava pomanjkljivosti in napak v postopku,
– je zagotovljeno nenehno strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– se vsi izvedeni postopki dokumentirajo in je zagotovljena zaupnost podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(3) Poslovnik kakovosti mora biti na razpolago za uporabo strokovnim delavcem organa za potrjevanje in upravi.
(4) Organ za potrjevanje mora določiti osebo, ki bo pristojna za:
– zagotavljanje vpeljevanja, izvrševanja in vzdrževanja sistema kakovosti kot je določeno s poslovnikom kakovosti,
– poročanje upravnemu organu o izvajanju določil iz poslovnika kakovosti z namenom pregledovanja in izboljševanja sistema kakovosti.
16. člen
(uradna potrditev)
(1) Organ za potrjevanje izvaja uradno potrditev v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.
(2) Poleg predpisov iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje uporablja tudi metode in kriterije za potrjevanje lesenega pakirnega materiala, ki jih določi uprava in pri kateri so tudi dosegljivi.
17. člen
(javno pooblastilo)
(1) Uprava v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, na podlagi javnega razpisa z odločbo dodeli javno pooblastilo za opravljanje uradne potrditve pravni osebi javnega ali zasebnega prava, če deluje na področju lesarstva in izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
(2) Na podlagi javnega pooblastila iz prejšnjega odstavka ima organ za potrjevanje pravico zahtevati od obrata, da le-ta:
– ravna v skladu s predpisi oziroma metodami in kriteriji iz prejšnjega člena,
– omogoči nemoten potek uradne potrditve, vključno z dokumentiranjem poteka uradne potrditve,
– se sklicuje na potrdilo o uradni potrditvi le za lesen pakirni material, za katerega je bilo takšno potrdilo izdano,
– uporablja potrdilo o uradni potrditvi le kot dokazilo, da lesen pakirni material ustreza zahtevam, določenim s predpisi iz prejšnjega člena,
– nikoli ne uporablja uradne potrditve za namene, ki bi lahko škodili ugledu organa za potrjevanje,
– o uradno potrjenem lesenem pakirnem materialu ne daje izjav, ki bi jih lahko organ za potrjevanje označil za zavajajoče,
– na zahtevo organa za potrjevanje takoj preneha z označevanjem lesenega pakirnega materiala, če se ugotovi, da je bilo dovoljenje za uporabo uradnih oznak izdano na podlagi neresničnih podatkov ali navedb obrata ali na podlagi ponarejenih dokazil.
18. člen
(sklenitev pogodb)
Za uradno potrditev obratov uprava dodeli javno pooblastilo enemu ali več organom za potrjevanje in z njimi sklene pogodbe, s katerimi uredi medsebojna razmerja.
V. FITOSANITARNI PREGLED IN INŠPEKCIJSKI NADZOR
19. člen
(fitosanitarni pregled)
(1) Fitosanitarni pregled nad posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala izvaja organ za potrjevanje v skladu s tem pravilnikom. Fitosanitarni pregled se izvaja tako za namene uradnega potrjevanja kot tudi po njem, in sicer se pri vsakem registriranem obratu opravi letno najmanj en pregled. Namen rednih letnih fitosanitarnih pregledov je zlasti preverjanje, ali tehnološki postopki obdelave in označevanja lesenega pakirnega materiala še izpolnjujejo predpisane zahteve oziroma ali obrati izpolnjujejo predpisane obveznosti, ki izhajajo iz registracije.
(2) Organ za potrjevanje po končanem rednem letnem fitosanitarnem pregledu sestavi zapisnik, katerega en izvod posreduje pristojnemu inšpektorju v vednost.
(3) Organ za potrjevanje najmanj enkrat letno pisno poroča upravi o opravljenih fitosanitarnih pregledih in njihovih rezultatih.
(4) Uradna oseba lahko upravi predlaga izbris iz registra oziroma razveljavitev dovoljenja za izdajo uradnih oznak, če po opravljenem fitosanitarnem pregledu ugotovi, da zavezanec iz registra ne izpolnjuje predpisanih obveznosti.
20. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Nadzor nad postopkom uradne potrditve in uporabe uradnih oznak izvaja fitosanitarna inšpekcija v skladu s tem pravilnikom.
(2) Uradna oseba organa za potrjevanje mora o ugotovitvah fitosanitarnega pregleda iz prejšnjega člena, ki zahtevajo ukrepanje kot je uničenje ali drugačna odstranitev lesa ali lesenega pakirnega materiala, obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja, ki odredi ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
(prehodni določbi)
(1) Do dodelitve koncesije za opravljanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin lahko zaplinjevanje z metilbromidom opravlja pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter izpolnjuje ostale pogoje iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(2) Do dodelitve javnega pooblastila za opravljanje uradne potrditve opravlja naloge organa za potrjevanje Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana.
22. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-28/2004
Ljubljana, dne 15. septembra 2004.
EVA 2004-2311-0116
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti