Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2004 z dne 1. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2004 z dne 1. 10. 2004

Kazalo

4519. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje subvencionirane študentske prehrane, stran 12841.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 85/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje subvencionirane študentske prehrane
1. člen
V Navodilu za izvajanje subvencionirane študentske prehrane (Uradni list RS, št. 115/02) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis za izbiro ponudnikov se izvede na vsaki dve leti, pri čemer ministrstvo opravi odpiranje vlog in izbor ponudnikov najmanj enkrat letno, za čas do konca obdobja javnega razpisa.«.
2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Ponudnik je dolžan zagotavljati nespremenjeno ceno obrokov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ponudnik upravičen do zvišanja ali znižanja cene posameznih obrokov dvakrat letno, in sicer 1. februarja in 1. avgusta, o čemer je dolžan pisno obvestiti izvajalca vsaj deset dni pred tem rokom.
Ponudnik je upravičen do zvišanja cene posameznih obrokov le v višini spremembe količnika rasti cen prehrambnih izdelkov – skupaj hrana in brezalkoholne pijače, kot ga ugotavlja Statistični urad RS. V primeru, da ponudnik zniža ceno posameznih obrokov, mora upoštevati vse pogoje iz razpisa, vključno z zagotavljanjem iste kvalitete in količine obrokov.«.
3. člen
V 3. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru prenehanja pogodbenega razmerja med izvajalcem in ponudnikom za določen gostinski objekt, lahko izvajalec za potrebe izvajanja študentske prehrane v tem gostinskem objektu sklene aneks k pogodbi z drugim, na razpisu že izbranim ponudnikom. Aneks k pogodbi velja, ko ga odobri ministrstvo. Ponudnik se s podpisom tega aneksa zaveže v navedenem gostinskem objektu izvajati subvencionirano študentsko prehrano s ponudbo in cenami obrokov, ki jih je predhodno izvajal prejšnji ponudnik pod istimi pogoji.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V 4. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek:
»Kot upravičenci se štejejo redni študenti, izredni študenti, ki niso zaposleni in prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve in izredni študenti, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje kot osebe, vključene v programe aktivne politike zaposlovanja, kot tudi vsi študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti, ob pogoju recipročnosti (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).«.
5. člen
Za 4. členom se dodata nova 4.a in 4.b člen, ki se glasita:
»4.a člen
Vsak upravičenec, ki želi opraviti nakup bonov, jih vnovčiti pri ponudniku študentske prehrane ali si urediti prekinitev oziroma prenos nakupov bonov, mora to opraviti osebno. Izjema velja samo za upravičence s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti, ki lahko za to pisno pooblastijo drugo osebo.
Upravičenec mora ob nakupu bonov za subvencionirano študentsko prehrano predložiti:
1. redni študenti: indeks ali študentsko izkaznico ali osebni dokument;
2. izredni študenti: indeks ali študentsko izkaznico ali osebni dokument; ob prvem nakupu v mesecu pa je potrebno predložiti tudi potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da ni zaposlen ali iskalec zaposlitve, razen v primeru, da izvajalec in Zavod za zaposlovanje dosežeta dogovor o drugačni obliki kontrole upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane.
Kadar opravi za študenta s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti nakup bonov njegov pooblaščenec, mora ta poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka predložiti še pisno pooblastilo upravičenca in svoj osebni dokument. Pooblaščenec ne more vnovčiti tako pridobljenih bonov pri ponudniku študentske prehrane.
Kadar opravi za študenta s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti prekinitev nakupa oziroma prenos nakupov bonov njegov pooblaščenec, mora ta predložiti pisno pooblastilo upravičenca in svoj osebni dokument.
4.b člen
Prekinitev izvajanja nakupov bonov se lahko opravi tudi pisno, in sicer tako, da upravičenec do 10. v mesecu za tekoči mesec na prodajnem mestu bonov izpolni pisno izjavo, ki se pošlje na sedež izvajalca. Slednji je dolžan na podlagi pisne izjave urediti postopke za prekinitev in posredovati potrdilo o prekinitvi na prodajno mesto, kjer je upravičenec izpolnil pisno izjavo. Besedilo izjave določi izvajalec s sklepom.«.
6. člen
V 5. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek:
»Kot dokazila o upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane se štejejo indeks ali študentska izkaznica ali potrdilo o vpisu, kateremu mora upravičenec predložiti na vpogled osebni dokument. Upravičenec lahko ob predložitvi ustreznih dokazil pri ponudniku unovči en bon.«.
7. člen
Za 14. členom se dodata nova 14.a in 14.b člen, ki se glasita:
»14.a člen
Izvajalec je dolžan v tekočem letu hraniti naslednje dokumente:
1. potrdila o prejemu bonov;
2. vrnjene bone, prejete bodisi zaradi izteka veljavnosti bona bodisi zaradi prekinitve obratovanja ponudnika subvencionirane študentske prehrane.«.
14.b člen
Zaradi ugotavljanja upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane in za potrebe vodenja evidenc morajo upravičenci izvajalcu ob prvem vpisu v študijskem letu predložiti:
a) redni študenti: indeks ali študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu, kateremu mora študent predložiti na vpogled osebni dokument;
b) izredni študenti: indeks ali študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu, kateremu mora študent predložiti na vpogled osebni dokument, in potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da ni zaposlen in iskalec zaposlitve (navedeno potrdilo ne sme biti starejše od enega meseca); navedenim dokumentom mora izredni študent priložiti tudi svoj EMŠO.
Upravičenci iz 8. člena zakona morajo poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka dostaviti še:
c) študenti s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti: potrdilo o invalidnosti;
d) študenti starši: rojstni list otroka;
e) študenti, otroci žrtev, padlih v vojni za Slovenijo: potrdilo zveze veteranov.
Prvi vpis v evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane iz 14. člena tega navodila mora študent opraviti osebno. Izjema velja za študente s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti, ki lahko s pisnim pooblastilom (ki ga mora pooblaščenec predložiti izvajalcu skupaj s svojim osebnim dokumentom) pooblastijo drugo osebo za prvi vpis.«.
8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-019/02-004
Ljubljana, dne 29. septembra 2004.
EVA 2004-2611-0066
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

AAA Zlata odličnost