Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2004 z dne 1. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2004 z dne 1. 10. 2004

Kazalo

4501. Uredba o vsebini poročila o stanju na področju urejanja prostora ter minimalnih enotnih kazalnikih, stran 12817.

Na podlagi tretjega odstavka 155. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vsebini poročila o stanju na področju urejanja prostora ter minimalnih enotnih kazalnikih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Predmet in namen uredbe)
(1) Ta uredba določa obvezne sestavine poročila Vlade Republike Slovenije o stanju na področju urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: poročilo) ter minimalne enotne kazalnike (v nadaljnjem besedilu: kazalniki).
(2) Določbe te uredbe veljajo tudi za pripravo občinskih poročil o stanju na področju urejanja prostora, če ta uredba izrecno ne določa drugače.
II. VSEBINA IN OBLIKA POROČILA
2. člen
(Vsebina poročila)
(1) Vsebina poročila je razdeljena na naslednje vsebinske sklope:
– analiza stanja in teženj prostorskega razvoja,
– analiza izvajanja strategije prostorskega razvoja ter drugih prostorskih aktov,
– predlogi za dopolnitve in spremembe razvojnih dokumentov in aktivnosti za nadaljnji prostorski razvoj.
(2) Analiza stanja in teženj ter analiza izvajanja strategije prostorskega razvoja ter drugih prostorskih aktov se pripravita na podlagi kazalnikov.
3. člen
(Vsebina analize stanja in teženj prostorskega razvoja)
Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja mora vsebovati zlasti naslednje vsebinske sklope:
1. Razvojna gibala v prostorskem razvoju
1.1. Ekonomsko geografska struktura območij
1.2. Socialno geografska struktura območij
1.3. Socialna blaginja in osebni standard
2. Vključenost Slovenije v mednarodni prostor
2.1. Primerjava razvitosti na gospodarskem in socialnem področju ter prostorske organiziranosti in opremljenosti z državami v Evropski uniji ter s povprečjem Evropske unije
2.2. Prostorski razvoj v obmejnem območju
3. Razvoj mest in drugih urbanih naselij
3.1. Značilnosti mest in drugih urbanih naselij
3.2. Opremljenost naselij z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi
3.3. Pozidane površine
3.4. Opremljenost bivalnega okolja
3.5. Bivalni standard – stanovanja
3.6. Kulturna dediščina in druga stavbna dediščina v naseljih
3.7. Degradirana območja
3.8. Sanacija razpršene gradnje
4. Gradnja zunaj poselitvenih območij
5. Razvoj podeželja
5.1. Značilnosti podeželja
5.2. Socialna in ekonomska struktura podeželja
5.3. Opremljenost bivalnega okolja
5.4. Bivalni standard – stanovanja
6. Infrastrukturna opremljenost prostora
6.1. Prometne povezave
6.2. Telekomunikacijska infrastruktura
6.3. Oskrba z energijo
6.4. Oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda
6.5. Ravnanje z odpadki
7. Krajina
7.1. Značilnosti krajine
7.2. Naravne kakovosti krajine
7.3. Kulturne kakovosti krajine
7.4. Raba naravnih virov in prostora
7.5. Degradirana območja
8. Območja s posebnimi potenciali in problemi
8.1. Vododeficitarna območja
8.2. Območja potencialnih naravnih in drugih nesreč
8.3. Območja za potrebe obrambe
8.4. Območja z omejitvami v prostorskem razvoju in rabi tal
9. Zemljiška politika
9.1. Trg urbanih zemljišč
10. Delovanje sistema urejanja prostora
10.1. Izvajanje predpisov vključno z mednarodnimi pogodbami, uveljavljenih načel, smernic in priporočil na področju urejanja prostora
10.2. Delovanje upravnih organov ter strokovnih institucij pristojnih za urejanje prostora
10.3. Sodelovanje javnosti pri urejanju prostora
4. člen
(Vsebina analize izvajanja strategije prostorskega razvoja ter drugih prostorskih aktov)
(1) Analiza izvajanja strategije prostorskega razvoja ter drugih prostorskih aktov mora vsebovati najmanj:
– analizo skladnosti drugih razvojnih programov in dokumentov s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije,
– analizo usklajenosti prostorskih aktov s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, pri čemer občina pripravi analizo skladnosti izvajanja njenih prostorskih aktov s strategijo prostorskega razvoja občine,
– analizo usklajenosti gospodarskih, družbenih, prostorskih, okoljskih in kulturnih vidikov razvoja v prostoru ter
– analizo izvajanja zasnov in prioritet strategije prostorskega razvoja.
(2) Analize, navedene v prvi alinei prejšnjega odstavka, občina ne izdeluje.
5. člen
(Predlogi za dopolnitve in spremembe razvojnih dokumentov in aktivnosti za nadaljnji prostorski razvoj)
(1) Predlogi za nadaljnji prostorski razvoj vsebujejo predloge za spremembe in dopolnitve prostorskih aktov ter drugih razvojnih programov in dokumentov, pri čemer predlogi izhajajo zlasti iz analize stanja in teženj v prostorskem razvoju in analize izvajanja Strategije prostorskega razvoja Slovenije oziroma Strategije prostorskega razvoja občine, ter drugih prostorskih aktov.
(2) Predlogi za spremembe in dopolnitve prostorskih aktov ter drugih razvojnih programov in dokumentov morajo biti podani v obliki izhodišč in usmeritev.
6. člen
(Oblika poročila)
(1) Poročilo je sestavljeno iz tekstualnega in tabelaričnega dela ter ilustrativnih prikazov in prilog.
(2) Ilustrativni prikazi so usmeritvenega pomena in vsebujejo prikaze doseganja ciljev in prioritet zasnove prostorskega razvoja in prostorskih sistemov kakor tudi odstopanja od načrtovanega prostorskega razvoja.
III. PRIPRAVA POROČILA
7. člen
(Pripravljavec poročila in udeleženci)
(1) Postopek priprave poročila na državni ravni vodi ministrstvo, pristojno za prostor, na lokalnih ravneh pa organi, pristojni za urejanje prostora na lokalni ravni.
(2) Poleg pripravljavca poročila pri njegovi pripravi sodelujejo tudi nosilci urejanja prostora, ki opravljajo naloge, ki se nanašajo na vsebino poročila.
8. člen
(Pridobivanje podatkov)
(1) Institucije, ki so po zakonu ali drugem predpisu navedene v minimalnih enotnih kazalnikih, so dolžne posredovati ali omogočiti elektronski dostop do vseh razpoložljivih podatkov na zahtevo pripravljavca poročila o stanju na področju urejanja prostora.
(2) Informacijska podpora izvajanja te uredbe se izvede v skladu s pravili, ki veljajo za sistem zbirk prostorskih podatkov.
(3) Koordinacijo, način zbiranja, opredelitve o vrsti podatkov in vzpostavljanje sodelovanja z drugimi lastniki podatkov za potrebe priprave poročila na državni ravni opravlja ministrstvo, pristojno za prostor, za potrebe priprave poročila na občinski ravni pa pripravljalec poročila.
9. člen
(Uporaba kazalnikov za izdelavo poročila)
(1) Poročilo se pripravi v skladu s kazalniki, navedenimi v metodoloških vrsticah kazalnikov, navedenih v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Metodološke vrstice kazalnikov vsebujejo opis kazalnika, navedbo institucije, ki zbira, hrani in organizira podatke za izračun kazalnika, teritorialno raven zbiranja podatka, pogostnost zbiranja, način objavljanja podatkov in opombe.
(3) Če ni na voljo dosegljivih podatkov, ki so navedeni v metodoloških vrsticah kazalnikov, se uporabljajo dosegljivi sorodni podatki.
IV. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(Uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-33/2004-1
Ljubljana, dne 23. septembra 2004.
EVA 2003-2511-0139
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost