Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2004 z dne 30. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2004 z dne 30. 9. 2004

Kazalo

4478. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji, stran 12739.

Na podlagi 29. člena, drugega odstavka 7. člena, osmega odstavka 8. člena, 6. točke 37. člena, 3. točke 117. člena, 3. točke 172. člena in drugega odstavka 55. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji
1. člen
V sklepu o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji (Uradni list RS, št. 80/03 in 133/03; v nadaljevanju: sklep) se sedmi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(7) Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena morajo imeti najmanj srednješolsko izobrazbo, eno leto primerljivih delovnih izkušenj, ter opravljen preizkus znanj, katerega program in način opravljanja določi ustrezno gospodarsko interesno združenje.«
2. člen
Za sedmim odstavkom 3. člena sklepa se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena preizkusa znanj, katerega program in način opravljanja določi ustrezno gospodarsko interesno združenje, ni potrebno opraviti naslednjim osebam:
– osebi, ki je pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje;
– osebi, ki je uspešno opravila preizkus znanj s področja delovanja družbe za upravljanje iz 3. točke petega odstavka tega člena;
– osebi, ki je uspešno opravila preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika ali člana uprave družbe za upravljanje.«,
dosedanji osmi odstavek in deveti odstavek 3. člena sklepa pa postaneta deveti odstavek in deseti odstavek 3. člena sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 181-2/2-3/2004
Ljubljana, dne 22. septembra 2004.
EVA 2004-1611-0172
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.