Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2004 z dne 30. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2004 z dne 30. 9. 2004

Kazalo

4472. Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, stran 12719.

Na podlagi 3. člena Uredbe o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 74/04) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o načinu posredovanja podatkov in poročanju
o državnih pomočeh s področja kmetijstva
in ribištva
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa način in roke posredovanja podatkov za priglasitev, način obravnave skupinskih izjem, način posredovanj podatkov za pripravo letnega poročila in vodenje evidence o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (v nadaljnjem besedilu: državna pomoč).
II. POSREDOVANJE PODATKOV ZA PRIGLASITEV
IN NAČIN OBRAVNAVE SKUPINSKIH IZJEM
2. člen
(1) Institucionalne enote, ki so v skladu s statističnimi predpisi opredeljene v sektorju država ter dodeljujejo državne pomoči (v nadaljnjem besedilu: dajalci pomoči), morajo ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) posredovati vsebino posamezne državne pomoči (v nadaljnjem besedilu: priglasitev) v pisni in elektronski obliki na obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh ministrstva. Enako velja tudi za dopolnitev ali spremembo že obstoječe državne pomoči.
(2) Ministrstvu posredovana priglasitev mora poleg izpolnjenega obrazca vsebovati tudi pravno podlago, obrazložitev in vso spremljajočo dokumentacijo, na katero se upravljavec državne pomoči sklicuje.
3. člen
Ministrstvo pregleda ali je posredovana priglasitev popolna in oceni ali je državna pomoč skladna s predpisi Evropske skupnosti na področju državnih pomoči. Popolno in skladno priglasitev ministrstvo posreduje Evropski komisiji najkasneje v roku 45 dni od njenega prejema. O tem obvesti dajalca pomoči.
4. člen
(1) Če priglasitev ni popolna, ministrstvo pozove dajalca pomoči, da jo dopolni in mu določi rok za dopolnitev.
(2) Če dajalec pomoči v določenem roku ne dopolni priglasitve, ministrstvo zavrže priglasitev.
5. člen
(1) Če ministrstvo oceni, da državna pomoč ni skladna s predpisi Evropske skupnosti na področju državnih pomoči, pozove dajalca pomoči, da uskladi državno pomoč.
(2) Če dajalec pomoči vztraja pri prvotno posredovani vsebini državne pomoči, poda izjavo, da se Evropski komisiji posreduje priglasitev s predlagano vsebino. Ministrstvo priglasitev posreduje Evropski komisiji v roku petih dni po prejemu izjave dajalca pomoči.
6. člen
(1) Komunikacija v smislu dodatnih vprašanj, obrazložitev in informacij, povezanih z državnimi pomočmi med Evropsko komisijo in dajalcem pomoči, poteka preko ministrstva.
(2) Po prejeti odločitvi s strani Evropske komisije je ministrstvo dolžno o tem obvestiti dajalca pomoči.
(3) Do izdaje potrditve oziroma odločitve Evropske komisije o posredovani priglasitvi državne pomoči, je zadržano in prepovedano izvajanje državne pomoči.
7. člen
(1) Ne glede na določbe 5. člena tega pravilnika ministrstvo obravnava skladnost državnih pomoči, ki jih ni treba priglasiti Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: skladnost za skupinske izjeme) in izda mnenje o njihovi skladnosti s predpisi Evropske skupnosti o skupinskih izjemah. Mnenje o skladnosti za skupinske izjeme izda ministrstvo dajalcu pomoči najkasneje v roku 45 dni od prejema popolne priglasitve.
(2) V primeru neskladnosti ministrstvo pozove dajalca pomoči, da jo odpravi in mu določi rok za uskladitev. Če dajalec pomoči v danem roku ne prilagodi državne pomoči, ministrstvo priglasitev zavrne.
(3) Do izdaje pozitivnega mnenja ministrstva o skladnosti za skupinske izjeme je zadržano in prepovedano izvajanje državne pomoči.
(4) Ministrstvo o dodeljeni državni pomoči v okviru skupinskih izjem obvesti Evropsko komisijo.
III. POSTOPEK POSREDOVANJA PODATKOV
ZA PRIPRAVO LETNEGA POROČILA
8. člen
(1) Dajalci pomoči posredujejo ministrstvu podatke o dodeljenih državnih pomočeh v elektronski obliki na obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh ministrstva.
(2) Dajalci pomoči so dolžni v elektronski obliki posredovati naslednje podatke:
– matično številko dajalca pomoči,
– številko in naziv sheme državne pomoči ali individualne državne pomoči,
– ime in priimek, naslov, davčno številko, številko kmetijskega gospodarstva in šifro občine prejemnika pomoči pri fizični osebi oziroma matično in davčno številko pri pravni osebi,
– datum pravnega akta, na podlagi katerega se izplača državna pomoč (pogodba),
– datum nakazila pomoči prejemniku,
– šifro instrumenta po seznamu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva,
– šifro kategorije pomoči in namena po seznamu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva,
– navedbo pravnega temelja,
– način dodelitve sredstev,
– znesek izdatka, ki je osnova za določitev višine pomoči v SIT (skupni opravičljivi strošek),
– znesek državne pomoči v SIT (dodeljena javna sredstva),
– številko priglasitve.
(3) V pisni obliki dajalci pomoči posredujejo ministrstvu zbirne podatke o skupni vsoti dodeljenih državnih pomočeh za obdobje, na katerega se nanašajo podatki, po posameznih shemah državnih pomoči oziroma individualnih državnih pomočeh.
9. člen
(1) Dajalci pomoči so dolžni podatke za vse državne pomoči, ki so bile dodeljene v preteklem letu, posredovati ministrstvu do 15. februarja.
(2) Dajalci pomoči, ki v preteklem letu niso dodelili državnih pomoči, morajo o tem dati pisno izjavo ministrstvu do 15. februarja.
10. člen
(1) Zbrane podatke o dodeljenih državnih pomočeh ministrstvo posreduje Ministrstvu za finance.
(2) Na podlagi zbranih podatkov ministrstvo pripravi letno poročilo o dodeljenih državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, ki ga posreduje Evropski komisiji, skladno z določbo člena 21 Uredbe Sveta (ES) 659/1999 z dne 27. 3. 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L št. 83 z dne 27. 3. 1999, str. 1).
IV. EVIDENCE DRŽAVNIH POMOČI
11. člen
(1) Za zagotovitev preglednosti na področju državnih pomoči ministrstvo vzpostavi in vodi evidence:
– vseh priglasitev, posredovanih ministrstvu,
– priglasitev, posredovanih Evropski komisiji,
– priglasitev v okviru skupinskih izjem, posredovanih ministrstvu,
– vseh državnih pomoči v Republiki Sloveniji, objavljenih v Uradnem listu Evropske Skupnosti.
(2) Evidenco iz četrte alinee prejšnjega odstavka ministrstvo objavi na spletnih straneh ministrstva.
(3) Evidence iz prvega odstavka tega člena vsebujejo podatke, kot jih določa 9. člen Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04).
V. KLAVZULA O KUMULACIJI
12. člen
Skupna višina dodeljenih sredstev državnih pomoči za posamezen ukrep določenemu prejemniku ne sme presegati zgornje meje intenzivnosti pomoči, ki jo določajo predpisi s področja državnih pomoči v kmetijstvu in ribištvu, ne glede na to iz katerih javnih virov in po kateri shemi je pomoč dodeljena.
13. člen
(1) Prejemnik državnih pomoči mora podati izjavo, da za isti namen, za katerega pridobiva sredstva, ni prejel pomoči iz drugih virov, oziroma koliko sredstev iz drugih virov za isti namen je že prejel. Podpisane izjave preverja in hrani dajalec pomoči.
(2) Ministrstvo v okviru naknadnega nadzora preveri izpolnjevanje določbe prejšnjega člena na osnovi naključnega izbora prejemnikov pomoči.
VI. KOMISIJA ZA NADZOR NAD DRŽAVNIMI POMOČMI
14. člen
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo imenuje komisijo za nadzor nad državnimi pomočmi s področja kmetijstva in ribištva in določi njene naloge.
VII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-30-6/2004
Ljubljana, dne 27. avgusta 2004.
EVA 2004-2311-0316
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost