Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004

Kazalo

4337. Program priprave za izdelavo lokacijskega načrta Poligon, stran 12135.

Župan Občine Polzela je na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) dne 29. 7. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za izdelavo lokacijskega načrta Poligon
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Poligon (v nada­ljevanju: LN),
– predmet in programska izhodišča ter območje LN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi LN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovane predvidene prostorske ureditve,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za izdelavo LN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
2. člen
V prostorskem planu Občine Polzela sta zasnovani dve ureditveni območji namenjeni proizvodni. Za potrebe proizvodnih, servisnih in storitvenih dejavnosti je na območju južno od avtoceste predvidena izdelava ureditvenega načrta Poligon. Ker je potreba po tovrstnih območjih velika in ker je območje ob avtocesti zanimivo za potencialne uporabnike, želi Občina Polzela uresničiti zasnovane cilje.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev veljavnega akta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000, sprememb in dopolnitev srednjeročnega družbenega plana Občine Polzela, dopolnitve v letu 2002, odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/03 (v nadaljevanju: prostorski plan Občine Polzela).
Okvirno območje obravnave in programska
izhodišča LN
3. člen
Območje predvidenega LN obsega ravninski prostor južno od avtoceste, med Savinjo, avtocesto, regionalno cesto Celje–Ljubljana in regionalno cesto Šempeter–Polzela oziroma priključkom na avtocesto. Na območju so njive, travniki, obstoječi objekti in poligon.
Na območju je predvidena ureditev proizvodno-storitvenega poslovnega centra. Potrebno je proučiti možnosti in omejitve prostora ter glede na poplavno linijo gradnjo locirati severovzhodno od lokalne ceste, ki omejuje avtopoligon, nato pa zasnovati prostoru ustrezne vendar tržno perspektivne ureditve. Obstoječi poligon se ohranja.
4. člen
LN se pripravi tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela v vsebinskem smislu skladne z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), Navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, in 1/96), Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), Zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), ter drugimi področnimi predpisi. Prav tako morajo biti skladne s predpisi, sprejetimi na občinskem nivoju (Odlokom o občinskih cestah, Odlokom o odlaganju odpadkov, Odlokom o oskrbi s pitno vodo…).
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN
5. člen
Pri pripravi LN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec in koordinator – Občina Polzela,
– potencialni uporabniki,
– lastniki zemljišč,
– obstoječi uporabniki.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in pogoje za načrtovanje skladno z 31. členom Zakona o urejanju prostora v roku 30 dni po prejemu programa priprave in mnenje skladno z istim členom istega zakona v roku 30 dni po prejemu predloga prostorskega akta. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Elektro Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec,
– Telekom Slovenije, Sektor za investicije, Služba za kabelska omrežja,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, pisarna Celje,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje,
– Geoplin Ljubljana,
– Signal d.o.o.
Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je treba pridobiti smernice oziroma pogoje ter mnenja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v tem postopku.
Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
6. člen
Kot strokovna podlaga se uporabi vse strokovne podlage, ki so bile izdelava v postopku priprav in sprejemanja prostorskega plana Občine Polzela ter prostorski plan občine. Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom priprave ureditvenega načrta.
Način pridobitve strokovnih in geodetskih podlag
7. člen
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130 člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02). Geodetske podlage za načrtovane rešitve priskrbi naročnik.
Stroški priprave LN
8. člen
Stroški priprave, izdelave in sprejema LN Poligon bremenijo proračun Občine Polzela.
Naročnik izbere izdelovalca skladno s postopkom, določenim v Zakonu o javnih naročilih.
Postopek in roki za pripravo in sprejem LN
9. člen
Postopek za pripravo in sprejem LN se vodi skladno z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).
S tem programom priprave se določijo naslednji okvirni roki:
– izdelava strokovnih podlag, projekta za pridobivanje smernic – julij 2004,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – avgust 2004,
– izdelava predloga – september 2004,
– javna razgrnitev in javna razprava – oktober 2004,
– izdelava dopolnjenega predloga in pridobitev mnenj – november 2004,
– sprejem predloga na občinskem svetu – december 2004.
Postopek za pripravo in sprejem LN Poligon se lahko vodu skupaj s postopkom za pripravo in sprejem LN Nad avtocesto.
10. člen
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/040/04
Polzela, dne 29. junija 2004.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost