Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004

Kazalo

4320. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika, stran 11981.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01) je Občinski svet občine Metlika na 12. redni seji sveta, dne 8. 7. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini in kriteriji za dodelitev finančnih intervencij namenjenih ohranjanju in razvoju kmetijstva v Občini Metlika.
2. člen
Višino sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika določi Občinski svet občine Metlika z odlokom o proračunu za tekoče leto na predlog odbora za kmetijstvo.
Sredstva s sklepom dodeli župan občine.
3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Metlika se finančna sredstva namenijo za:
– preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanje poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo,
– sofinanciranje zavarovanj v kmetijstvu,
– spodbujanje pašnega in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
– izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji in preventivne ukrepe na področju zdravstvenega varstva domačih živali in rastlin,
– spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– sofinanciranje analiz zemlje in krme,
– testiranje škropilnic, pršilnikov,
– razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, trženje in promocijo kmetijskih pridelkov in storitev,
– urejanje kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture,
– investicije in tehnološke posodobitve na kmetijah, pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije,
– spodbujanje preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje,
– projekte razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega in regionalnega značaja,
– spodbujanje različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva,
– podporo ukrepom varovanja tradicionalne kulturne krajine in ohranjanje krajinske in biotske pestrosti,
– pospeševanje društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja,
– strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje,
– druge ukrepe, namenjene ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja na območju Občine Metlika.
4. člen
Letni program ukrepov se pripravi na osnovi določil pravilnika in mora vsebovati:
– navedbo ukrepa,
– višino sredstev za posamezen ukrep,
– pogoje za pridobitev sredstev, ki jih vsebuje pravilnik.
II. NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
Splošni kriteriji
5. člen
1. Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj podeželja so: pravne in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče v Občini Metlika in so sredstva investirali na območju ozemeljske meje Občine Metlika, in strokovne službe, društva, združenja, ki delujejo v Občini Metlika na področju kmetijstva.
2. Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva oziroma denarne pomoči se dodeljujejo kot nepovratna sredstva na osnovi potrdil o izvedeni investiciji, oziroma v obliki podpor, premij, subvencij.
3. Zahtevke za dodelitev sredstev vložijo upravičenci na osnovi javnega razpisa, če ni določeno v pravilniku drugače.
4. Zahtevke vlagajo upravičenci iz 1. točke tega člena sami ali njihovi pooblaščenci na njihov račun, ki morajo ta sredstva prenakazati v dveh delovnih dneh od dneva prejema sredstev. Pooblaščeni vlagatelj ne sme pogojevati pridobljenih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnje, pogodbenim sodelovanjem ali nakupom blaga iz svoje trgovske mreže, lahko pa si zaračuna stroške poslovanja največ do 0,5% od višine uveljavljenih sredstev.
6. člen
1. Razpisi morajo vsebovati:
– namene, za katera se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep,
– pogoji in merila za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena,
– rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave, ter naslov, na katerega se vložijo zahtevki,
– rok za vložitev vlog in naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge.
2. Zahtevki morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke, predvsem:
– ime, naslov, MID kmetije, EMŠO in davčno številko prosilca, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen zahtevka,
– izjava o točnosti navedenih podatkov.
3. Zainteresiranim upravičencem mora biti na voljo ustrezna razpisna dokumentacija s podatki:
– o višini razpisanih sredstev za posamezen namen,
– višina deleža sofinanciranja za posamezen ukrep,
– navedba potrebnih dokumentov, katere mora vlagatelj predložiti,
– navedbo meril za dodelitev subvencij.
7. člen
Predlog upravičenosti do zahtevanih sredstev pregleda tričlanska komisija v sestavi člana OS, predstavnika občinske uprave in območne kmetijske svetovalne službe, ki jo predlaga župan občine. Komisija pripravi predlog upravičencev za dodelitev sredstev.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Posebni kriteriji
Posebni kriteriji so navedeni v 8. členu in so specifični pri posameznih ukrepih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika.
Ukrepi
8. člen
1. Program strukturnih sprememb v kmetijstvu – prestrukturiranje kmetij in uvajanje novih metod kmetovanja na kmetijah
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo za podporo naložbam v investicije (novogradnje, adaptacije in oprema) v vse kmetijske panoge (živinorejo, prašičerejo, ovčerejo, vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo, poljedelstvo), dopolnilne dejavnosti na kmetiji, modernizacijo kmetije, nakupa obdelovalnih kmetijskih zemljišč (razen gozda), traktorjev in kmetijskih strojev za opravljanje storitev preko strojnega krožka. Prav tako se namenjajo podpore za trženje in promocijo kmetijskih pridelkov in izdelkov. Naložba oziroma prestrukturiranje naj omogoči uvedbo novega delovnega mesta.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Na osnovi javnega razpisa upravičenci kandidirajo do največ 20% od vrednosti plačanih računov za izvedeno investicijo. K zahtevku mora biti priloženo mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu investicije, plačani računi za nakup ali opravljeno delo, gradbeno dovoljenje ali priglasitev del.
 
2. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin z namenom urejanja pašnih površin
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo upravičencem za ograditev pašnikov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Na osnovi javnega razpisa si lahko pridobijo sredstva lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč, ki urejajo pašnik na kraškem ali gorsko višinskem območju Občine Metlika. Minimalna površina je 1 ha, sofinancira se 40.000 SIT/ha ograjenega pašnika. Upravičenost se dokazuje s priloženim mnenjem kmetijske svetovalne službe o ureditvi pašnika, zemljiško knjižnim izpiskom ali najemno pogodbo.
 
3. Spodbujanje pašnega in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je podpora pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost s ciljem obdržati stalež živine, poseljenost krajine in posredno, s preprečevanjem zaraščanja kmetijskih površin, ohranjati izgled tradicionalne kulturne krajine. Z okolju prijazno rejo goveda, konjev, ovac in koz se na kmetiji postopoma vzpostavlja naravni krogotok, zmanjšuje obremenjevanje tal in voda ter se zagotavljajo zdrava in kakovostna živila živalskega izvora, kar ima ugoden dolgoročni vpliv na prehrano in zdravje potrošnikov.
Višina pomoči:
– do 12.000 SIT/ha za gorsko-višinsko območje in strme kmetije,
– do 10.000 SIT/ha za gričevnato-hribovito območje in kraško območje,
– do 6.000 SIT/ha za druga območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost zaradi težjih pridelovalnih razmer ali demografske ogroženosti območja ali obmejne lege območja.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo, iz katere je razvidno:
– kmetija mora imeti najmanj 1 ha krmnih površin – trajnega travinja in pašnikov,
– število živali na kmetiji mora biti najmanj 1,5 GVŽ (glava velike živine/kmetijo),
– obtežba obdelovalnih površin na kmetiji: v mejah 0,5-1,9 GVŽ/ha,
– krmne površine morajo biti v tekočem letu najmanj enkrat pokošene ali popašene (izjava),
– poraba na kmetiji pridelane krme za lastne živali z možnostjo dokupa krme, pridelane na kmetijah,
– gnojenje na podlagi gnojilnega načrta (priloga) ali dobre kmetijske prakse (izjava).
 
4. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pridelavo hrane
Namen ukrepa:
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo z ustaljenega načina kmetovanja v integrirano ali ekološko pridelavo vseh kmetijskih kultur z namenom nadzorovane uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.
Višina pomoči:
Kritje upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin pooblaščene organizacije znaša do 100%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pridelavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave v tekočem letu
 
5. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov
Namen ukrepa:
Sofinancira se kmetijska društva Občine Metlika za izvedbo letnega programa delovanja društva (razstave, demonstracije, promocije, strokovne ekskurzije, skupni nastopi na trgu, sejmi, izdaji strokovnih biltenov in člankov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičena kmetijska društva in združenja, ki so registrirana in delujejo skladno z zakonom o društvih. Sofinanciranje programov poteka na osnovi javnega poziva k oddaji letnega poročila in plana dela za naslednje leto. Predlagane aktivnosti društva potrdi župan občine s sklepom.
 
6. Sofinanciranje zavarovanja v kmetijstvu
Namen:
Sredstva se namenjajo za delno pokritje stroškov, ki nastanejo ob zavarovanju pridelave kmetijskih pridelkov in proizvodnih živali na kmetiji.
Pogoji za pridobitev sredstev.
Do 30% pokritja stroškov pri zavarovalnih premijah so upravičeni občani Občine Metlika, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Zahtevku mora biti priloženo potrdilo o plačilu premije.
Kolektivno zavarovanje pa se podpre do 35% stroškov zavarovalne premije.
 
7. Združevanje kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa:
Spodbuditi promet in združevanje kmetijskih zemljišč v večje zaokrožene enote za lažjo in učinkovitejšo rabo za kmetijske namene.
Pogoji:
Prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Metlika, kateri je potrebno priložiti kopijo overjene pogodbe, kopijo potrjenega predloga za vpis v zemljiško knjigo in original računa.
Regresira se do 50% notarskih stroškov in stroškov za vpis v zemljiško knjigo.
 
8. Urejanje kmetijskih zemljišč in urejanje kmetijske infrastrukture
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo posodobitvi zemljišč za lažjo obdelavo tal, za odstranitev kamenja, planiranje in ravnanje terena, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče. Sredstva se namenjajo za agromelioracije in komasacije in urejanju kmetijske infrastrukture, ureditev poljskih poti.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva za sofinanciranje izvedbe mini agromelioracij lahko pridobijo lastniki ali najemniki kmetijskih površin občine Metlika z zahtevkom na osnovi javnega razpisa. Minimalna površina, za katero lahko upravičenec uveljavlja sredstva, je 0,50 ha. Zahtevku mora biti priloženo mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti naložbe in zemljiško knjižni izpisek površine, na kateri se dela izvajajo. Sofinancira se 60.000 SIT/ha kmetijskih zemljišč opravljenih minimelioracij.
Sredstva, namenjena za nabavo gramoza za poljske poti, se razporedijo glede na potrebe po posameznih krajevnih skupnostih. Gramoz se dodeli na osnovi pisne vloge posamezne krajevne skupnosti.
 
9. Sofinanciranje analize zemlje in silaže
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje analize zemlje in silaže, na osnovi katere gnojimo z manjkajočimi hranili in tako ne obremenjujemo okolja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci, ki se ukvarjajo s kmetijstvom na območju Občine Metlika, pridobijo sredstva na osnovi računov za opravljeno analizo zemlje oziroma silaže. Subvencionira se do 50% od zneska računa.
 
10. Podpora v živinoreji za plačilo stroškov osemenjevanja
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je, da se obdrži stalež plemenskih živali (krav, telic, svinj, kobil, ovac) ter da se skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljša prireja mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci, ki kmetujejo na območju Občine Metlika lahko na osnovi javnega razpisa vložijo zahtevek do 50% povračila stroškov od cene osemenjevanja. Vlogi mora biti priložen originalni račun stroška osemenjevanja.
 
11. Izobraževanje in raziskovanje na področju kmetijstva
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je, da kmetje pridejo do novih spoznanj in tehnologij kmetovanja, se izobrazijo glede trženja in promocije kmetijskih pridelkov in kvalitete življenja na podeželju.
Pogoji:
Program izobraževanja kmetov v Občini Metlika organizira kmetijska svetovalna služba. Sredstva se zagotavljajo za plačilo honorarjev za predavatelje, uporabo prostorov, tečajev, demonstracij, strokovnih ekskurzij, prireditev, na katerih se predstavljajo kmetje (kmečki praznik) in društva občine Metlika, tekmovanja v oranju. Sredstva se dodeljujejo na osnovi letnega programa organizatorja izobraževanja, ki ga predloži v obravnavo upravi občine.
 
12. Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov
Namen:
Sredstva se namenjajo za kritje stroškov, ki nastanejo pri testiranju škropilnic in pršilnikov. Za lastne potrebe je potrebno testiranje opraviti vsaka tri leta, za usluge del s kmetijskimi stroji pa vsako leto.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sofinanciranja so upravičeni tisti, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Metlika. Sofinancira se do 50% od zneska računa.
 
13. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetijstva
Namen:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje priprave in izvajanja projektov na področju kmetijstva (stari travniški nasadi, CRPOV, Vinska turistična cesta).
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva se dodelijo na osnovi pogodbe, sklenjene med občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta na osnovi dokazil o izvajanju projekta. Višina sredstev se določi na osnovi programa in višine razpoložljivih sredstev za te namene.
 
14. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin, kot sta npr. ajda in facelija).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanaša na zdravstveno zaščito čebel.
 
15. Sofinanciranje prevoza vode za potrebe kmetijstva
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za delno pokrivanje stroškov prevoza vode, na območja, ki niso preskrbljena s pitno vodo in v času suše za potrebe kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sofinanciranja so upravičeni prebivalci s stalnim prebivališčem na območju občine Metlika, kjer ni poskrbljeno s pitno vodo.
Ravno tako se subvencionira montaža dodatnega števca za vodo v hlevu v višini 10.000 SIT.
 
16. Sofinanciranje prevoza mleka
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za delno pokrivanje stroškov prevoza mleka na progah, ki niso rentabilne, vendar s tem zagotavljamo ohranjanje mlečne proizvodnje na teh območjih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sredstev so upravičeni kmetje iz naselij, kjer odvoz mleka ni rentabilen. Organizator prevoza pripravi izračun stroškov za ta področja, na osnovi tega se določi naknadno znesek subvencije.
 
17. Aktivnost meteorološke službe
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za kritje stroškov poročanja iz meteorološke postaje v Metliki.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva se odobrijo na osnovi stroškov pri spremljanju in delovanju meteorološke službe in se dodeli na osnovi pogodbe med izvajalcem in občino.
9. člen
Del sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva lahko občinski svet na predlog odbora za kmetijstvo nameni za druge namene, ki niso določene s tem pravilnikom.
10. člen
V primeru ostanka predvidenih sredstev za ohranjanje in razvoj podeželja se le-ta prerazporedi v druge namene na predlog odbora za kmetijstvo.
III. NADZOR IN SANKCIJE
11. člen
Namensko uporabo sredstev spremljajo upravni organi občinske uprave ter Odbor za kmetijstvo.
Nenamensko porabljena sredstva in druge nepravilnosti pri porabi sredstev je dolžan upravičenec povrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odobritve sredstev do dneva vračila sredstev.
IV. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
13. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 36/02).
Št. 321-9/04
Metlika, dne 8. julija 2004.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost