Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004

Kazalo

4319. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja CI 7/21 Roška kasarna, del območja urejanja CS 7/22 Spodnje Poljane ter delov območij urejanja CV 8 in CR 8/1 Gruberjev prekop, stran 11979.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja CI 7/21 Roška kasarna, del območja urejanja CS 7/22 Spodnje Poljane ter delov območij urejanja CV 8 in CR 8/1 Gruberjev prekop
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja CI 7/21 Roška kasarna, del območja urejanja CS 7/22 Spodnje Poljane ter delov območij urejanja CV 8 in CR 8/1 Gruberjev prekop (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN ter roki za posamezne faze priprave OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CO 7/23 Klavnica CV 8 in CR 8/1 Gruberjev prekop – del (Uradni list RS, št. 77/02) ter z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja CS 7/22 Spodnje Poljane (Uradni list RS, št. 77/02).
Veljavni prostorski dokumenti na obravnavanem območju predvidevajo gradnjo objektov namenjenih za šolstvo, inštitute, poslovne dejavnosti in stanovanja ter gradnjo športnih objektov in športnih igrišč za potrebe šolskega programa, ureditev zunanjih površin, izgradnji cestne povezave med Poljansko cesto, Roško cesto in Strupijevim nabrežjem, ureditev urgentnega dovoza, postavitev brvi in pomolov, prestavitev zapornice, zasaditve. Dopustni posegi so smotrno razporejeni po območjih urejanja in funkcionalnih enotah.
Dovoljeni gradbeni posegi niso v skladu s potrebami in z razvojnimi namerami investitorjev. Izdelati je treba nov prostorski akt, ki bo omogočil uresničitev načrtovanih programov.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Programska izhodišča
Investitor želi na območju zgraditi več objektov namenjenih Akademiji za likovno umetnost, Akademiji za glasbo, Akademiji za gledališče, radio in televizijo in Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, športno dvorano namenjeno srednjim šolam ter urediti zunanje površine in športna igrišča. V območju urejanja je na zemljišču št. 172/1 k.o. Poljansko predmestje v lasti Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (v nadaljevanju: MŠZŠ) je gradnja za izkazane potrebe skladna s planskimi dokumenti in usmeritvami Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). Predvidene ureditve zunanjih športnih površin, ki so v lasti MŠZŠ ali v lasti MOL, so skladne s planskimi dokumenti in usmeritvami MOL. Določila veljavnih prostorskih izvedbenih aktov je treba glede na nameravano gradnjo smiselno preoblikovati, tako da se skladno s pogoji prostora dopusti večji faktor gostote pozidanosti po posameznih območij.
Z lokacijskim načrtom se predvidi gradnja in ureditve:
– objektov namenjenih Akademiji za likovno umetnost, Akademiji za glasbo, Akademiji za gledališče, radio in televizijo,
– objekta Srednje šole za oblikovanje in fotografijo,
– športne dvorane,
– zunanjih površin in športnih igrišč,
– potrebnih cestnih povezav znotraj območja in navezava na obodne ceste,
– zelenih površin.
Nova ureditev bo upoštevala izhodišča, ki jih je postavila prvonagrajena rešitev urbanistično anketnega natečaja za ureditev območja Spodnjih Poljan.
Strukturne značilnosti prostora narekujejo naslednja izhodišča:
– zgoščevanje pozidave proti severu in razpiranje proti jugu, ob vodnem nabrežju v smeri proti Golovcu,
– šolski kompleks je zasnovan iz samostojnih stavb povezanih s funkcionalnimi površinami in odprtimi prostori,
– park v osrednjem delu območja se ohrani,
– ob reki se oblikuje parkovna obrežna promenada skladno z rezultati javnega natečaja za ureditev nabrežij Ljubljanice,
– na levem bregu Gruberjevega prekopa se, za potrebe šolskega kompleksa, uredi športni park,
– po Strupijevem nabrežju se zagotovi rezervat za ureditev podaljška Grablovičeve ceste.
(2) Promet
Predvideti je treba prometno navezavo območja na obodni cesti – Poljansko in Roško, urediti notranje prometne povezave po območju ter predvideti podaljšek Strupijevega nabrežja. Podzemna parkirna mesta in parkirna mesta na nivoju terena se dimenzionira po usmeritvah Oddelka za gospodarske javne službe in promet Mestne uprave MOL.
(3) Komunalna ureditev
Povzamejo se obstoječi komunalni vodi in predvidijo nove komunalne ureditve v skladu z usmeritvami soglasodajalcev.
(4) Varovanje okolja
V OLN se upoštevajo pogoji iz odloka, ki ureja varovanje vodnih virov. Določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi in merila v zvezi z varovanjem pred hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.
Ukrepi in posegi za varovanje okolja se predvidijo v skladu s pogoji soglasodajalcev in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
(5) Varovanje naravne in kulturne dediščine
Vsi posegi morajo biti v skladu s smernicami soglasodajalcev za varovanje naravne in kulturne dediščine.
(6) Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo in zaščito.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN zajema površine dela območja urejanja CI 7/21 Roška kasarna, funkcionalne enote F1, F2, F4 in F5 in dela območja urejanja CS 7/22 Spodnje Poljane parcele št. 172/1, 172/9, 172/4, vse k.o. Poljansko predmestje in del parcele št. 172/8, k.o. Poljansko predmestje omejeno s severno mejo funkcionalne enote F2, del območja urejanja CV 8 Gruberjev prekop, omejeno na vzhodu z železniškim mostom in na zahodu s staro zapornico ter del območja urejanja CR 8/1 Gruberjev prekop omejen na jugu s traso železniške proge.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
– JP Vodovod–Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana,
– JP Vodovod–Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana,
– MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana, Vojkova 52, Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana,
– JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana,
– JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana,
– JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana,
– JP Snaga, Povšetova 6, 1000 Ljubljana.
 
(2) Drugi udeleženci:
– Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor,
– MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Potrebne strokovne podlage za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo OLN, ki vsebuje:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– značilnosti grajenega prostora (morfologija pozidave, tipologija objektov, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja, kvalitetni pogledi, gostota pozidave, namembnost površin in objektov, kulturna dediščina, itd.),
– parcelacija in lastništvo,
– zelene površine;
– prometna študija navezave na širše območje;
– geomehansko in hidrološko poročilo;
– strokovne rešitve urbanizma in arhitekture pridobljene z javnim natečajem;
– ocena osončenja posameznih fasad in odprtih površin izbrane strokovne rešitve;
– programsko idejno zasnovo komunalnih vodov glede na zahteve nosilcev urejanja v prostoru.
V skladu z zahtevami nosilcev urejanja v prostoru se po potrebi opredelijo še druge strokovne podlage.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Natečaj za pridobitev strokovne rešitve prostorske ureditve izvede investitor.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Investitor pridobi reambulirani geodetsko-katastrski načrt, ki mora biti uradno potrjen.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Roki posameznih faz so vezani na zaključek javnega natečaja, ki je predviden v sredini decembra 2004. Upoštevani so minimalni roki in sicer:
– izdelava osnutka            februar 2005
– sprejem osnutka na mestnem svetu    april 2005
– zaključek javne razgrnitve       maj 2005
– sprejem predloga na mestnem svetu    september 2005
– objava v Uradnem listu RS        oktober 2005.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Naročnik in investitor OLN je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana.
11. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/2003-2
Ljubljana, dne 23. avgusta 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost