Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004

Kazalo

4318. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 1/6-1 Brinje, stran 11977.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 1/6-1 Brinje
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BS 1/6-1 Brinje (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN ter roki za posamezne faze priprave OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja BS 1/6-1 Brinje (Uradni list RS, št. 62/93).
Veljavni prostorski dokument za zemljišča na obravnavanem območju predvideva rušitev dveh stanovanjskih objektov, gradnjo poslovnega objekta na zgornjem delu območja, gradnjo dveh manjših poslovnih objektov z možnostjo stanovanj v zgornjih etažah na mestu porušenih objektov ter izgradnjo podzemnega podhoda pod Dunajsko cesto.
Dovoljeni gradbeni posegi niso v skladu s potrebami in z razvojnimi namerami investitorjev. Izdelati je treba nov prostorski akt, ki bo omogočil uresničitev načrtovanih programov.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Del območja BS 1/6-1
Investitor želi zasnovo, ki jo uveljavlja obstoječi zazidalni načrt, delno spremeniti za potrebe poslovnih prostorov visokega standarda. Na zemljiščih, ki so predmet OLN je gradnja za izkazane potrebe podjetja skladna s planskimi dokumenti in usmeritvami Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). Delno je treba preoblikovati ureditve, ki jih določa veljavni zazidalni načrt, pri čemer se ohrani ideja okroglega objekta na križišču Dunajske ceste in severne obvoznice in njegov zunanji horizontalni gabarit. Omogoči se drugačno pozidavo in ureditev na notranji strani okroglega objekta, zagotovi se izgradnja drugačnega ortogonalnega objekta na južnem delu ureditvenega območja ter ureditev vmesnega zunanjega prostora med objektoma. Bruto pozidane površine nad nivojem terena znotraj ureditvenega območja se bistveno ne spremenijo.
Z lokacijskim načrtom se predvidi gradnja in ureditve:
– dveh poslovnih objektov in pripadajočih zunanjih površin,
– podzemnega podhoda pod Dunajsko cesto.
Nad nivojem terena se predvidi okrog 10.500 m² novih bruto etažnih površin nad nivojem terena ter okrog 10.000 m² bruto površin namenjenih parkiranju in arhivu v kletnih etažah. Predviden faktor izrabe je 1.7.
Program je namenjen izključno poslovnim površinam z možnostjo ureditve javnega progama v nivoju pritličja.
(2) Promet
Vse obodne ceste se ohranijo v sedanjih gabaritih in s sedanjim prometnim režimom, za Dunajsko cesto pa se upošteva tudi koridor predvidene širitve ceste. Dostop v podzemno parkirno hišo se uredi neposredno s servisne ceste ob severni obvoznici. Podzemna parkirna mesta in morebitna parkirna mesta na nivoju terena se dimenzionira po usmeritvah Oddelka za gospodarske javne službe in promet Mestne uprave MOL.
(3) Komunalna ureditev
Povzamejo se obstoječi komunalni vodi in predvidijo nove komunalne ureditve v skladu z usmeritvami soglasodajalcev.
(4) Varovanje okolja
V OLN se upoštevajo pogoji iz odloka, ki ureja varovanje vodnih virov. Določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi in merila v zvezi z varovanjem pred hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.
Ukrepi in posegi za varovanje okolja se predvidijo v skladu s pogoji soglasodajalcev in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
(5) Varovanje naravne in kulturne dediščine
Vsi posegi morajo biti v skladu s smernicami soglasodajalcev za varovanje naravne in kulturne dediščine.
(6) Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo in zaščito.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN zajema površine dela območja urejanja BS 1/6-1 Brinje, katerega severna in vzhodna meja potekata po meji območja urejanja BS 1/6-1 Brinje, južna meja poteka po južni parcelni meji 80/1 k.o. Brinje I, zahodna meja pa poteka po zahodni in delu severne meje parcele 80/1, zahodni in deloma severni meji parcele 66/5, zahodni in severni meji parcele 67/3, južni in vzhodni meji parcele 138/1, južnih mejah parcel 64/4, 63/2, 61/1 ter zahodnih mejah parcel št. 61/1 in 60/1, vse k.o. Brinje I.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
– JP Vodovod–Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana,
– JP Vodovod–Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana,
– MOL, Mestna uprava Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana, Vojkova 52, Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana,
– JP Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana,
– JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana,
– JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana,
– JP Snaga, Povšetova 6, 1000 Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci:
– DARS d.d., Dunajska cesta 7, Ljubljana,
– MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Potrebne strokovne podlage za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo OLN, ki obsega:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– značilnosti grajenega prostora (morfologija pozidave, tipologija objektov, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja, kvalitetni pogledi, gostota pozidave, namembnost površin in objektov, kulturna dediščina, itd.),
– parcelacija in lastništvo,
– zelene površine,
– komunalna in prometna ureditev;
– geomehansko in hidrološko poročilo;
– strokovna arhitekturna rešitev;
– ocena osončenja izbrane variantne rešitve;
– ostale strokovne podlage glede na zahteve soglasodajalcev.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno arhitekturno rešitev prostorske ureditve pridobi investitor.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Investitor pridobi reambulirani geodetsko-katastrski načrt, ki mora biti uradno potrjen.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Roki posameznih faz so predvideni od prostorske konference naprej. Upoštevani so minimalni roki, in sicer:
– izdelava osnutka           oktober 2004
– sprejem osnutka na mestnem svetu   december 2004
– zaključek javne razgrnitve      december 2004
– sprejem predloga na mestnem svetu   marec 2005
– objava v Uradnem listu RS       april 2005.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Naročnik in investitor OLN je WPG Real Estate Slovenija, d.o.o.
11. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-29/2004-1
Ljubljana, dne 23. avgusta 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost