Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004

Kazalo

4315. Akt o ustanovitvi javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad", stran 11971.

Na podlagi 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in soglasja nadzornega sveta fundacije Ad futura z dne 1. 9. 2004, direktorica izdaja
A K T
o ustanovitvi javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanoviteljstvo)
(1) Ustanoviteljica javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ustanova).
(2) Ustanoviteljske pravice uresničuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica).
(3) Za področje delovanja ustanove je pristojno ministrstvo, pristojno za področje visokega šolstva.
2. člen
(ime in sedež)
(1) Ime ustanove je: »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad«.
(2) Skrajšano ime ustanove je: »Ad futura« in se ga lahko uporablja v pravnem prometu.
(3) Sedež ustanove je v Ljubljani, Kotnikova 34.
(4) V primeru spremembe naslova ni potrebna sprememba ustanovnega akta.
3. člen
(statusna oblika in pravna sposobnost)
(1) Ustanova je pravna oseba javnega prava, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi javne ustanove, določenimi z zakonom o javnih skladih (v nadaljnjem besedilu: ZJS) in z drugimi zakoni ter s tem aktom.
(2) Ustanova pridobi pravno sposobnost z dnevom vpisa v sodni register.
4. člen
(trajanje ustanove)
Ustanova je ustanovljena za nedoločen čas, lahko preneha pod pogoji, določenimi z ZJS.
5. člen
(znak in pečat)
(1) Ustanova pri svojem poslovanju poleg imena uporablja storitveni znak, zaščiten s storitveno znamko, prijavljen pri Uradu Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine.
(2) Ustanova ima žig v dveh oblikah, in sicer: pravokotnega 6 x 3 cm in okroglega premera 30 mm. Žiga vsebujeta ime oziroma skrajšano ime ustanove, njen znak in sedež.
II. NAMEN IN DEJAVNOST USTANOVE
6. člen
(namen ustanove)
Namen ustanove je spodbujanje rasti intelektualnega kapitala.
7. člen
(izvajanje namena)
(1) Fundacija Ad futura z informacijsko podporo ter povezovanjem podpira mednarodno sodelovanje in mobilnost.
(2) Svoj namen ustanova uresničuje tako, da podeljuje štipendije in druge oblike financiranja slovenskim ali tujim državljanom za študij, raziskovalno delo in druge oblike sodelovanja v tujini oziroma v Republiki Sloveniji. Štipendije pa se lahko podeljujejo tudi tujim državljanom na sekundarni ravni izobraževanja, predvsem za priprave na zaključek izobraževanja (maturo) zaradi nadaljevanja dodiplomskega izobraževanja v Republiki Sloveniji.
8. člen
(način)
(1) Ustanova izvaja namen iz prejšnjega člena skladno z nacionalnim programom visokega šolstva Republike Slovenije oziroma programom financiranja visokošolskega izobraževanja, s katerim ustanoviteljica opredeli javni interes na tem področju glede na namen ustanove in na (način) podlagi letnega programa dela oziroma finančnega načrta ter z razpisi, ki so lahko glede na namen javni ali razpisi na poziv.
(2) Ustanova izvaja namen v skladu z zakonom, ki ureja poslovanje javnih skladov, tem aktom, akti iz prejšnjega odstavka ter svojimi internimi akti.
9. člen
(dejavnosti)
Dejavnosti po standardni klasifikaciji, ki jih lahko ustanova na podlagi tega akta izvaja, so:
– dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja – L/75.120,
– dejavnost uprave – L/75.110,
– drugo finančno posredništvo, d.n., – J/65.230,
– drugo kreditno posredništvo – J/65.220,
– podjetniško in poslovno svetovanje – J/74.140,
– trgovanje z lastnimi nepremičninami – K/70.120,
– dajanje lastnih nepremičnin v najem – K/70.200,
– dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami – K/72.400,
– fotokopiranje in drugo razmnoževanje – K/74.832,
– prevajanje – K/74.831,
– drugo izobraževanje, d.n. – M/80.422,
– dejavnost knjižnic – O/92.511,
– izdajanje revij in periodike – DE/22.130 in
– drugo založništvo – DE/22.150.
III. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE USTANOVE
10. člen
(viri financiranja)
(1) Ustanova pridobiva sredstva za izvajanje namena iz naslednjih virov:
– namenska sredstva državnega proračuna,
– prihodki iz upravljanja s prostimi namenskimi finančnimi sredstvi,
– prihodki iz dejavnosti ustanove,
– prihodki iz upravljanja z drugim nefinančnim premoženjem,
– darila in druge naklonitve domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: donacije) in drugi viri.
(2) Ustanoviteljica zagotavlja ustanovi sredstva za delo iz državnega proračuna tekoče v skladu s predpisi, ki veljajo za državno upravo.
11. člen
(namensko premoženje)
Ustanoviteljica zagotovi ustanovi ob ustanovitvi namensko premoženje v višini 15,000.000 SIT.
12. člen
(uporaba namenskih sredstev)
(1) Namenska sredstva se lahko uporabljajo samo v okviru namena, opredeljenega v 6. členu tega akta na način oziroma v oblikah, določenih v 7. členu tega akta.
(2) Namenska sredstva, pridobljena iz donacij, se uporabljajo za namene, ki jih določi donator.
(3) Če so namenska sredstva iz prejšnjega odstavka nedenarna sredstva, njihovo vrednost uradno oceni pooblaščeni cenilec premoženja.
(4) Namenska sredstva se ne smejo uporabljati za kritje stroškov za delo ustanove.
(5) Vrednost namenskega premoženja in njegovo povečanje oziroma zmanjšanje se vpiše v sodni register.
13. člen
(povečanje vrednosti namenskega premoženja)
(1) Vrednost namenskega premoženja se lahko poveča iz virov financiranja ustanove.
(2) Vrednost povečanega premoženja, zagotovljenega iz državnega proračuna, določi na predlog nadzornega sveta ustanoviteljica.
(3) Obseg povečanja vrednosti namenskega premoženja, pridobljen iz drugih virov financiranja, določi nadzorni svet ustanove ob soglasju ustanoviteljice.
14. člen
(sredstva za delo)
Ustanoviteljica zagotavlja sredstva za delo iz državnega proračuna za:
– plače in druge prejemke zaposlenih,
– sejnine in druga povračila stroškov članom nadzornega sveta,
– stroške za delo strokovnih komisij ustanove,
– splošne materialne stroške v zvezi z opremo in poslovnim prostorom in
– druge materialne stroške v zvezi z delom.
15. člen
(pogoji upravljanja z namenskim premoženjem)
(1) Ustanova upravlja z namenskim premoženjem samostojno kot dober gospodar in sklepa pravne posle v svojem imenu in za račun namenskega premoženja.
(2) Okvirni obseg načrtovanih odhodkov v koledarskem letu za vsak posamezen namen se določi s finančnim načrtom ustanove v skladu s programom dela.
(3) Prosto namensko premoženje sme ustanova naložiti samo v skladu z določbami ZJS.
(4) O prerazporeditvah namenskih sredstev med posameznimi nameni na predlog direktorja odloča nadzorni svet ustanove.
(5) Ustanoviteljica lahko v skladu z zakonom odpravi vsako razpolagalno dejanje, ki je v nasprotju z namenom iz 6. člena tega akta.
16. člen
(razporejanje presežkov prihodkov)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki iz dejavnosti ustanove se razporedi v:
– namensko premoženje in
– sredstva za delo ustanove.
2) Delež sredstev za namen iz prve oziroma druge alinee prejšnjega odstavka določi ustanoviteljica na predlog nadzornega sveta ob obravnavi poslovnega poročila ustanove.
17. člen
(kritje primanjkljajev)
(1) Za presežek odhodkov nad prihodki (primanjkljaj) se:
– zmanjša vrednost namenskega premoženja, ali
– zagotovi dodatno namensko premoženje.
(2) O pokrivanju primanjkljaja odloči ustanoviteljica na predlog nadzornega sveta ustanove ob obravnavi poslovnega poročila ustanove.
18. člen
(vodenje poslovanja)
(1) Ustanova vodi knjigovodske in druge poslovne evidence oziroma drugo dokumentacijo o poslovanju s sredstvi iz naslova namenskega premoženja in drugimi sredstvi fundacije preko dveh ločenih denarnih računov kot posredni proračunski uporabnik v skladu z zakonom o proračunu Republike Slovenije, zakonom o računovodstvu, zakonom o javnih financah in zakonom o finančnem poslovanju podjetij ter drugimi predpisi, ki urejajo to področje ter predpisi, ki so izdani na njihovi podlagi.
(2) Izvršba na namensko premoženje je dovoljena samo za zavarovanje ali poplačilo terjatve, nastale v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja.
(3) K programu dela, finančnemu načrtu in poslovnemu poročilu ustanove daje ustanoviteljica soglasje.
IV. ODGOVORNOSTI, PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVE
19. člen
(odgovornost v pravnem prometu)
(1) Ustanova odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu:
– za obveznosti, nastale v zvezi z namenom, zaradi katerega je ustanova ustanovljena, z namenskim premoženjem
– za druge obveznosti s premoženjem, ki ga kot sredstva za delo ustanove zagotovi ustanoviteljica.
(2) Ustanoviteljica za obveznosti ustanove ne odgovarja.
V. ORGANI USTANOVE
20. člen
(organi ustanove)
Organa ustanove sta nadzorni svet in uprava.
21. člen
(imenovanje in sestava nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet ustanove ima sedem članov, ki jih imenuje in razrešuje ustanoviteljica.
(2) Mandat nadzornega sveta je pet let. Po poteku mandata so lahko člani ponovno imenovani.
22. člen
(način odločanja nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina članov nadzornega sveta. Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina glasov vseh članov. Če je izid glasovanja neodločen, odloči glas predsednika.
(2) Član nadzornega sveta ne more odločati o zadevah, v katerih je bodisi kot stranka, bodisi kako drugače udeležen on sam, njegov zakonec ali sorodniki do vštetega tretjega kolena.
(3) Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu, s katerim podrobneje določi način dela, sklicevanje in vodenje sej ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem nadzornega sveta.
23. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
Nadzorni svet:
– skrbi za zagotavljanje namenskega delovanja ustanove,
– sprejema program dela, finančni načrt in poslovno poročilo ustanove in jih predloži v soglasje ustanoviteljici,
– daje soglasje direktorju uprave k določitvi organizacije sistema notranje kontrole,
– daje soglasje direktorju k splošnim pogojem poslovanja,
– daje ustanoviteljici in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– pregleduje in preverja poslovne knjige in poslovno dokumentacijo,
– obravnava poročila o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja in o drugih zadevah, povezanih s poslovanjem ustanove,
– daje soglasje direktorju ustanove za zadolževanje ustanove v obsegu, določenem v tretjem odstavku 37. člena ZJS,
– daje soglasje direktorju ustanove za sklepanje poslov nad vrednostjo 10,000.000 SIT,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, tem aktom in drugimi predpisi.
24. člen
(dolžnosti in odgovornosti nadzornega sveta)
(1) Predsednik in člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in so dolžni varovati poslovno tajnost ustanove.
(2) Predsednik in člani nadzornega sveta so odgovorni za škodo, ki nastane kot posledica kršitve njihovih dolžnosti.
(3) Nadzorni svet mora ustanoviteljici na njeno zahtevo predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem ustanove.
25. člen
(predčasna razrešitev članov nadzornega sveta)
(1) Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen:
– na njegovo pisno prošnjo,
– če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu oziroma tem aktu, ali
– če ravna v nasprotju s svojimi obveznostmi iz prejšnjega člena.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je član nadzornega sveta dolžan opravljati svojo funkcijo do imenovanja novega.
26. člen
(plačilo članom nadzornega sveta)
Delo predsednika in članov nadzornega sveta se izplačuje v obliki sejnin in povračil drugih stroškov, skladno s predpisom iz drugega odstavka 17. člena ZJS.
27. člen
(uprava ustanove)
(1) Uprava ustanove ima enega člana (v nadaljnjem besedilu: direktor ustanove).
(2) Direktorja na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje nadzorni svet ustanove.
(3) Mandat direktorja je 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
28. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
(1) Za direktorja ustanove je lahko imenovana oseba, ki je poslovno popolnoma sposobna in ki ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, če ta še ni bila izbrisana.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora direktor izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetno izobrazbo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– organizacijske sposobnosti in
– drugi pogoji, določeni z javnim razpisom.
29. člen
(pristojnosti direktorja)
(1) Direktor:
– organizira in vodi delo ter poslovanje ustanove,
– zastopa in predstavlja ustanovo,
– sprejema ukrepe za ohranjanje rentabilnosti in likvidnosti ustanove in predlaga sanacijske ukrepe,
– sprejema in izvaja ukrepe za izvajanje razvojnih usmeritev s temelji poslovne politike ustanove,
– s soglasjem nadzornega sveta določa splošne pogoje poslovanja in organizacijo sistema notranje kontrole,
– na zahtevo nadzornega sveta poroča o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem ustanove,
– predlaga sklic sej nadzornega sveta,
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta,
– pripravlja gradiva in sodeluje na sejah nadzornega sveta,
– določa besedilo javnih razpisov za podeljevanje študijskih pomoči, skladno s programom dela in splošnimi pogoji poslovanja,
– s soglasjem nadzornega sveta odloča o zadolževanju ustanove v obsegu, določenem v tretjem odstavku 37. člena ZJS,
– samostojno sklepa pogodbe in druge pravne posle, katerih vrednost ne presega 10,000.000 SIT,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem aktom.
(2) Omejitev iz predzadnje alinee prejšnjega odstavka se ne nanaša na sklepanje pogodb za upravljanje prostega namenskega premoženja v skladu s predpisi.
30. člen
(obveznosti in odgovornosti direktorja)
(1) Direktor mora pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in je dolžan varovati poslovno skrivnost ustanove.
(2) Direktor mora zagotoviti poslovanje ustanove v skladu z zakonom in s tem aktom.
(3) Direktor mora nadzornemu svetu na njegovo zahtevo predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem ustanove.
(4) Omejitve dejavnosti, ki jih lahko opravlja direktor ustanove, se uredijo s pogodbo o zaposlitvi.
(5) Direktor ne more odločati o zadevah, v katerih je bodisi kot stranka, bodisi kako drugače udeležen on sam, njegov zakonec ali sorodniki do vštetega tretjega kolena.
(6) Direktor je odgovoren ustanovi za škodo, ki je nastala zaradi njegovega nevestnega ali nezakonitega ravnanja ali za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegovih obveznosti.
31. člen
(predčasna razrešitev direktorja)
Direktorja lahko nadzorni svet predčasno razreši, če:
– to sam zahteva,
– ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu oziroma tem aktu ali
– ravna v nasprotju s svojimi obveznostmi, določenimi s 30. členom tega akta.
32. člen
(predčasno prenehanje mandata)
Če direktor umre, postane poslovno nesposoben, je razrešen ali mu je potekel mandat in zaradi tega ne more zastopati in predstavljati ustanove, opravlja funkcijo uprave predsednik nadzornega sveta, vendar najdlje eno leto.
33. člen
(pogodba o zaposlitvi)
(1) Na podlagi sklepa o imenovanju z direktorjem ustanove sklene pogodbo o zaposlitvi predsednik nadzornega sveta.
(2) Za pravice in obveznosti direktorja ustanove do plače in drugih pravic iz delovnega razmerja se uporabljajo predpisi, ki določajo kriterije za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih podjetij, agencij in skladov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in predpisi, ki urejajo merila za določitev osnovne plače in za izplačilo nagrade za uspešnost poslovanja direktorjev javnih podjetij, agencij in skladov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.
VI. ORGANIZACIJA POSLOVANJA
34. člen
(strokovna služba ustanove)
Ustanova ima svojo strokovno službo, ki opravlja strokovne, organizacijske, finančne in administrativno-tehnične naloge. Vodi jo direktor ustanove.
35. člen
(organizacija strokovne službe)
(1) Notranjo organizacijo strokovne službe določi direktor ob soglasju nadzornega sveta.
(2) Z aktom o organizaciji strokovnih služb se določi:
– notranja organiziranost službe po področjih dela,
– sistemizacija delovnih mest ter njihovo vrednotenje,
– pooblastila za odločanje in vodenje postopka v upravnih stvareh,
– pooblastila uslužbencev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi in
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati uslužbenci.
36. člen
(splošni notranji akti)
(1) Ustanova sprejme splošne notranje akte, s katerimi uredi:
– splošne pogoje poslovanja,
– organizacijo sistema notranje kontrole,
– disciplinsko in odškodninsko odgovornost zaposlenih,
– finančno poslovanje,
– varstvo osebnih podatkov in
– druge zadeve, predpisane z zakoni.
(2) Splošne akte iz prejšnjega odstavka sprejme direktor ustanove.
37. člen
(delovna razmerja)
Delovna razmerja uslužbencev ustanove se urejajo v skladu z veljavnimi zakoni, kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, internimi akti ustanove in sklepi pristojnih organov ustanove.
38. člen
(strokovno-programske komisije)
(1) Strokovno-programske komisije (v nadaljnjem besedilu: komisije) so strokovno-posvetovalni organi direktorja. Predsednika in člane komisij imenuje direktor izmed posameznikov, ki so uveljavljeni poznavalci področja dela komisije. Komisije sodelujejo pri pripravi ključnih programskih aktov delovanja in razvoja ustanove ter pri pripravi in izvedbi razpisov.
(2) Mandat članov komisij traja eno leto z možnostjo podaljšanja.
(3) Direktor ima dolžnost in pravico sodelovati pri delu komisij in poskrbeti za administrativno tehnično podporo za njihovo delo.
(4) Komisije imajo pravico biti obveščene glede vprašanj, o katerih so dale svoje mnenje.
(5) Stroške za delo komisij odobri direktor ob soglasju nadzornega sveta.
(6) Način dela in odločanja posamezne komisije določa poslovnik o delu, ki ga sprejme komisija po predhodnem mnenju direktorja.
39. člen
(pogoji za članstvo)
(1) Člani komisij ne morejo biti hkrati člani nadzornega sveta ali uslužbenci ustanove.
(2) Člani komisij se med svojim mandatom ne smejo potegovati za katero koli obliko študijske pomoči ustanove.
(3) Člani komisije ne morejo odločati o zadevah, v katerih so bodisi kot stranka, bodisi kako drugače udeleženi sami, njihovi zakonci ali sorodniki do vštetega tretjega kolena.
VII. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
40. člen
(splošni pogoji poslovanja)
(1) Ustanova posluje v skladu s splošnimi pogoji poslovanja, ki so objavljeni v Uradnem listu RS.
(2) Splošni pogoji poslovanja urejajo splošno poslovanje fundacije Ad futura ter določajo pravila podeljevanja štipendij in drugih oblik financiranja.
41. člen
(poslovno odločanje)
(1) V posamičnih stvareh iz pristojnosti ustanove odloča direktor ustanove oziroma druga oseba na osnovi vsakokratnega pooblastila direktorja.
(2) Odločitve o dodeljevanju študijskih pomoči sprejema direktor v skladu s poslovno politiko in splošnimi pogoji poslovanja.
(3) Pri odločanju iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(4) Zoper odločitev iz drugega odstavka tega člena je možna pritožba na ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
42. člen
(plačilo stroškov)
Za stroške ustanove, povezane z drugimi storitvami fundacije Ad futura, se višina in način plačila nadomestila določi s splošnimi pogoji poslovanja.
VIII. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
43. člen
(javnost dela)
(1) Delo ustanove je javno.
(2) Javnost dela ustanove se zagotavlja s poročili novinarjem in drugim predstavnikom javnosti o poteku, rokih in izidu javnih razpisov ob upoštevanju varstva osebnih podatkov.
(3) Sporočila javnosti v zvezi z ustanovo posredujeta predsednik nadzornega sveta ali direktor oziroma druga, za to pooblaščena oseba.
44. člen
(poslovna tajnost)
(1) Zaposleni oziroma člani organov in strokovnih teles v ustanovi jamčijo poslovno tajnost v svojem imenu ter odgovarjajo za morebitno razkritje osebnih podatkov ali podatkov, ki imajo značaj poslovne tajnosti.
(2) Za poslovno tajnost se štejejo dokumenti in podatki, ki so po svoji naravi zaupni in predstavljajo tajnost poslovanja oziroma bi njihovo razkritje nepooblaščenim osebam ali javnosti škodovalo interesu in ugledu ustanove ter osebni podatki oseb, ki sodelujejo v postopkih dodeljevanja študijskih pomoči oziroma jim je dodeljena študijska pomoč.
IX. NADZOR NAD USTANOVO
45. člen
(nadzor nad ustanovo)
(1) Nadzor nad delom in poslovanjem ustanove opravlja minister, pristojen za visoko šolstvo.
(2) Nadzor nad smotrnim upravljanjem z namenskim premoženjem ustanove opravlja ustanoviteljica.
X. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
46. člen
(imenovanje prvega nadzornega sveta)
(1) člani nadzornega sveta so:
– Mirko Bandelj
– mag. Ivan Bizjak
– dr. Lucija Čok
– dr. Vlado Dimovski
– dr. Tea Petrin in
– mag. Anton Rop.
(2) Predsednik nadzornega sveta je dr. Janez Drnovšek.
(3) Mandat članom nadzornega sveta začne teči z uveljavitvijo tega akta.
47. člen
(uveljavitev ustanovitvenega akta)
Ta akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne z dnem sprejema.
Št. 1-4/04
Ljubljana, dne 1. septembra 2004.
Direktorica
fundacije Ad futura
dr. Lidija Honzak l. r.

AAA Zlata odličnost