Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4257. Program priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova Dobrova in zazidalnega načrta centra Zreč, stran 11704.

Župan Občine Zreče je na podlagi drugega odstavka 27. člena in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek 8/03) in 29. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02), dne 25. 8. 2004, sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova Dobrova in zazidalnega načrta centra Zreč
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova Dobrova in zazidalnem načrtu centra Zreč (Uradni list SRS, št. 23/82, 30/87, Uradni list RS, št. 53/93, 54/93) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN);
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN;
– okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN;
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN;
– način pridobitev strokovnih rešitev;
– roki za spremembe in dopolnitve ZN;
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
2. člen
Ocena stanja:
Obstoječi večstanovanjski objekti, ki ležijo v območju (c15 in c16), ki ga ureja predmetni ZN, nimajo določenih gradbenih parcel, kot to zahteva prostorska zakonodaja. Zaradi ureditve stanja je potrebno objektom določiti gradbene parcele.
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje občine Zreče – dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 23/87, 29/98 in 64/99, 68/03), opredeljujejo obravnavano območje kot obstoječe stavbno zemljišče in veljavni Odlok o zazidalnem načrtu Nova Dobrova in zazidalnem načrtu centra Zreč (Uradni list SRS, št. 23/82, 30/87, Uradni list RS, št. 53/93, 54/93) na podlagi katerega so na omenjenem območju zgrajeni večstanovanjski objekti.
3. člen
(Predmet in programska izhodišča sprememb
in dopolnitev ZN)
Predmet sprememb in dopolnitev je določitev gradbenih parcel k obstoječim večstanovanjskim objektom.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev sodelujejo naslednji udeleženci:
Pobudnik, pripravljavec in koordinator – Občina Zreče.
Nosilci urejanja prostora: le-ti morajo podati smernice za načrtovanje skladno z 31. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek 8/03) v roku 15 dni po prejemu programa priprave in mnenje skladno z istim členom istega zakona v roku 15 dni po prejemu dopolnjenega predloga prostorskega akta. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo. Nosilci urejanja prostora so:
– Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Maribor, Območna enota Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica;
– Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
– Mestni plinovodi, distribucija plina d. o. o, Koper;
– Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje;
– Občina Zreče, Režijski obrat, Zreče;
– Krajevna skupnost Zreče, Zreče.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/03)
– prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje občine Zreče – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 29/98 in 64/99, 68/2003);
– Odlok zazidalnem načrtu Nova Dobrova in zazidalnem načrtu centra Zreč (Uradni list SRS, št. 23/82, 30/87, Uradni list RS, št. 53/93, 54/93)
– Idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki bodo v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve izdelane v postopku izdelave sprememb ni dopolnitev ZN.
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in izdanimi podzakonskimi akti.
6. člen
(Roki za pripravo in sprejem sprememb ZN)
Postopek priprave sprememb ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
1. Župan Občine Zreče sprejme Program priprave sprememb in dopolnitev ZN.
2. Program priprave se takoj pošlje pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, ki v roku petnajst dni od prejema Programa podajo pogoje in usmeritve v zvezi s spremembami ZN.
3. Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev Odloka ZN se izvede na sedežu Občine Zreče za petnajst dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi.
4. Javna razprava o osnutku sprememb in dopolnitev Odloka ZN se izvede na sedežu Občine Zreče v času trajanja javne razgrnitve.
5. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev ZN. V času javne razgrnitve pridobi izdelovalec k osnutku sprememb in dopolnitev) vsa potrebna soglasja.
6. Komisija za okolje in prostor obravnava predlog odloka o spremembah in dopolnitvah ZN in poda dopolnitve in pripombe.
7. Župan Občine Zreče posreduje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN na Občinski svet občine Zreče, da o njem razpravlja in ga sprejeme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku.
7. člen
Spremembe in dopolnitve ZN se sprejemajo po skrajšanem postopku.
8. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev ZN, za organizacijske in druge stroške se potrebna sredstva zagotovijo iz proračuna Občine Zreče.
9. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-19/2004-2
Zreče, dne 25. avgusta 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.