Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4254. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (vinske kleti, turistične kmetije, v letu 2004), stran 11701.

Na podlagi drugega odstavka 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK – 1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravni sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – ugotovitev US, 87/01 – Zsam – 1, 16/02 – sklep US, 51/02 in 108/03 – sklep US) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 15. julija 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (vinske kleti, turistične kmetije, v letu 2004)
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (v nadaljevanju: prostorske sestavine plana):
– Dolgoročni plan občine Koper za obdobje 1986-2000 (Uradne objave – UO 25/86), dopolnitve 1988 (UO 10/88), dopolnitve 1992 (UO 9/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO 7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1999 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01) – v nadaljevanju: dolgoročni plan.
– Družbeni (srednjeročni) plan občine Koper za obdobje 1986–1990 (UO 36/86), dopolnitve 1992 (UO 11/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1998 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01) – v nadaljevanju: družbeni plan.
2. člen
(1) Sestavni deli prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana so: tekstualni del dolgoročnega plana in tekstualni del družbenega plana ter kartografski del in kartografska dokumentacija v obliki enotnega gradiva za dolgoročni in družbeni plan.
(2) S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo tekstualna dela dolgoročnega in družbenega plana in kartografska dokumentacija.
(3) Tekstualni del vsebuje odlok in obrazložitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana.
(4) Grafični del vsebuje prikaz namenske rabe prostora.
3. člen
Priloge sprememb in dopolnitev so:
– povzetek za javnost
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– strokovne podlage
– predhodni pogoji in smernice
– spis postopka priprave in sprejemanja akta.
4. člen
(1) Spremembe in dopolnitve določajo površine za poselitev na delih parcel št. 1154/4 in 1154/3 k.o. Truške, 1246 k.o Jernej, 715/2 k.o. Plavje, 1548/2 k.o. Koštabona, 3895/2 in 3895/3 k.o. Truške, 2208/2, 2209/2 in 2210/1 k.o. Osp, 331/1 k.o. Hribi, 1201 in 1224 k.o. Dekani, 3383 k.o. Semedela, 1658 k.o Šmarje, 1185/3 k.o Rakitovec, 985 k.o. sv. Anton ter 3151/5 in 3151/6 k.o. Marezige.
(2) Površine za poselitev kot območja razložene razpršene poselitve so namenjene izključno za gradnjo dopolnilnih programov obstoječih kmetij – vinske kleti in turistične kmetije.
(3) Skladno s prej navedenim se spremenijo in dopolnijo tudi prikazi namenske rabe v kartografskem delu ter kartografski dokumentaciji prostorskega dela planskih aktov občine iz 1. člena tega odloka.
5. člen
(1) Predlagani posegi ležijo na območjih, kjer je potrebno pred poseganjem v prostor zagotoviti zahtevnejše protierozijske ukrepe.
(2) Ohranjanje narave:
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper za vinske kleti in turistične kmetije – dopolnitev« (ZRSVN, OE Piran, marec 2004), ki so priloga temu odloku in se hranijo na Mestni občini Koper.
(3) Varstvo kulturne dediščine:
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo kulturne dediščine, navedeni v strokovnem gradivu »Smernice in pogoji, Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine, vinske kleti in turistične kmetije« (ZVKDS, OE Piran, april 2003, marec 2004), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Mestne občine Koper.
(4) Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati pogoje ELES, Elektro – Slovenija d.o.o., marec 2004, ki se nanašajo na obvezna republiška izhodišča na področju elektroenegetskih objektov. Pogoji so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Mestne občine Koper.
(5) Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati smernice in pogoje s področja upravljanja z vodami.
(6) Pri določanju lokacije predvidenih objektov in spremembi namembnosti rabe je potrebno upoštevati pogoje Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Urada za prostorski razvoj in sicer iz mnenja št. 352-11-98/00 z dne 3. 5. 2004 in 7. 6. 2004.
6. člen
Natančnejša velikost in lega poselitvene površine se določi skladno z merili za ugotavljanje odstopanj od sprejetega dolgoročnega plana.
7. člen
Spremeni in dopolni se del vsebine kartografske dokumentacije plana, ki se nanaša na namensko rabo prostora. Vsebine so prikazane na novih kartah v merilu 1:5.000, ki so sestavni del tega odloka.
Geodetska podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so združene karte digitalnega katastrskega načrt (DKN) in temeljnega topografskega načrta (TTN5).
8. člen
Spremembe in dopolnitve so na vpogled na pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-185/2002
Koper, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 171, secondo comma, della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03-ZZK-1), dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS n.72/93; 6/94 – sentenza della CC, 45/94 – sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 12/99 – delibera della CC, 16/99 – delibera di rettifica della CC, 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 100/00 – delibera della CC, 87/01 – Zsam-1, 16/02 e 51/02) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 15 luglio 2004, ha approvato il
D E C R E T O
SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI ELEMENTI TERRITORIALI DEL PIANO A LUNGO TERMINE E DEL PIANO SOCIALE DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
(cantine vinicole, agriturismo, anno 2004)
Articolo 1
Il presente decreto stabilisce le modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (nel seguito: elementi territoriali del piano):
– Piano a lungo termine del Comune di Capodistria per il periodo 1986-2000 (Bollettino uff. 25/86), integrazioni 1988 (BU 10/88), integrazioni 1992 (BU 9/92), integrazioni 1993 (BU 4/93), integrazioni 1994 (BU 7/94, 25/94), integrazioni 1995 (BU 14/95), integrazioni 1998 (BU 11/98), integrazioni 1999 (BU 16/99), integrazioni 2001 (BU 33/01) – nel seguito: piano a lungo termine.
– Piano sociale (a medio termine) del Comune di Capodistria per il periodo 1986-1990 (BU 36/86), integrazioni 1992 (BU 11/92), integrazioni 1993 (BU 4/93), integrazioni 1994 (BU 7/94, 25/94), integrazioni 1995 (BU 14/95), integrazioni 1998 (BU 11/98), integrazioni 1998 (BU 16/99), integrazioni 2001 (BU 33/01) – nel seguito: piano sociale.
Articolo 2
(1) Gli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale sono costituiti da una relazione illustrativa del piano sociale e dalle rappresentazioni e documentazione grafica quale materiale unico destinato ad entrambi i piani sopraccitati.
(2) Il presente decreto stabilisce le modifiche ed integrazioni alle relazioni illustrative del piano a lungo termine e di quello sciale, ed alla rispettiva documentazione cartografica.
(3) La relazione illustrativa comprende il decreto e la motivazione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano.
(4) Le rappresentazioni grafiche forniscono dati circa l’uso finalizzato del territorio.
Articolo 3
Sono allegati alle modifiche ed integrazioni:
– Sintesi dell’atto destinata alla diffusione,
– Estratto dal piano territoriale strategico,
– Illustrazione e motivazione dell’atto territoriale,
– Elaborati tecnici,
– Presupposti e orientamenti,
– Pratica della procedura di predisposizione e d’approvazione dell’atto.
Articolo 4
(1) Le modifiche ed integrazioni definiscono le superfici d’insediamento riguardanti porzioni delle particelle catastali n. 1154/4 e 1154/3 c.c. di Truške, 1246 c.c. di San Bartolomeo, 715/2 c.c. di Plavje, 1548/2 c.c. di Koštabona, 3895/2 e 3895/3 c.c. di Truške, 2208/2, 2209/2 e 2210/1 c.c. di Osp, 331/1 c.c. di Hribi, 1201 e 1224 c.c. di Dekani, 3383 c.c. di Semedela, 1658 c.c. di Šmarje, 1185/3 c.c. di Rakitovec, 985 c.c. di Sv. Anton, come pure 3151/5 e 3151/6 c.c. di Marezige.
(2) Le superfici d’insediamento caratterizzate da costruzioni sparse sono destinate esclusivamente alla costruzione di manufatti da adibirsi alle attvità complementari nelle aziende agricole esistenti – cantine vinicole e agriturismo.
(3) In armonia a quanto esposto in precedenza si procede alle modifiche ed integrazioni alle rappresentazioni della destinazione d’uso riportata negli strumenti e documenti cartografici degli elementi territoriali contenuti nei piani comunali ovvero nell’articolo 1 del presente decreto.
Articolo 5
(1) Gli interventi proposti interessano zone ove si richiede l’adozione di complesse misure antierosione.
(2) Tutela dei beni naturalistici:
La pianificazione degli interventi nel territorio deve avvenire nel rispetto delle indicazioni, dei presupposti e dei vincoli di tutela dei beni naturalistici, come pure della preservazione della biodiversità, come riportato negli elaborati tecnici “Indirizzi di tutela delle risorse naturali ed ambientali riferiti alle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria relativamente alle cantine vinicole ed all’agriturismo – integrazione (ZRSVN, OE Pirano, marzo 2004), che sono allegati al presente decreto e si tengono presso la sede dell’amministrazione comunale di Capodistria.
(3) Tutela del patrimonio culturale:
Nella pianificazione degli interventi nel territorio vanno osservati gli indirizzi, i presupposti ed i vincoli di tutela del patrimonio culturale, come indicati negli elaborati tecnici “Principi di tutela del patrimonio culturale, porto turistico e ormeggi comunali” (ZVKDS, OE Pirano, aprile 2003), che sono allegati al presente decreto e si tengono presso la sede dell’amministrazione comunale di Capodistria.
(4) La pianificazione degli interventi nel territorio deve avvenire in ottemperanza delle prescrizioni poste alla ELES, Elektro – Slovenija d.o.o., marzo 2004, che si riferiscono ai presupposti nazionali obbligatori nel campo degli impianti elettroenergetici. Tali prescrizioni sono allegate al presente decreto e si tengono presso la sede dell’amministrazione comunale di Capodistria.
(5) Nella pianificazione degli interventi nel territorio occorre rispettare le indicazioni e le prescrizioni disciplinanti il settore dell’amministrazione delle acque.
(6) Nella definizione del sito dei manufatti previsti, come pure del cambiamento della destinazione d’uso, vanno rispettate le prescrizioni del Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, Ufficio per lo sviluppo territoriale, contenute nel parere n. 352-11-98/00 del 3. 5. 2004 e 7. 6. 2004.”
Articolo 6
La superficie e l’ubicazione degli ambiti insediativi sono ulteriormente definite in ottemperanza dei criteri applicati per l’accertamento delle deroghe all’approvato piano a lungo termine.
Articolo 7
E’ modificato ed integrato parte del contenuto della documentazione cartografica del piano riguardante la destinazione d’uso del territorio. I contenuti sono rappresentanti nella nuova mappa a scala 1:5000 che è parte integrante del presente decreto.
Costituiscono basi geodetiche per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano le mappe d’insieme del piano catastale digitale (DKN) e del piano topografico di base (TTN5).
In virtù degli elaborati tecnici aggiuntivi si procede, in ottemperanza delle modifiche di cui all’articolo 4 del presente decreto, alla modificazione delle mappe tematiche, contenute negli strumenti cartografici del piano, a scala 1:25000 (mansione organizzativa).
Articolo 8
Le modifiche ed integrazioni sono a disposizione presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 9
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 3503-185/2002
Capodistria, 15 luglio 2004
COMUNE CITT A` DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Boris Popovič m. p.