Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4253. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (razširitev urbanih površin na Ankaransko bonifiko, v letu 2004), stran 11698.

Na podlagi drugega odstavka 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK – 1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravni sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – ugotovitev US, 87/01 – Zsam – 1, 16/02 – sklep US, 51/02 in 108/03 – sklep US) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 15. julija 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper
(razširitev urbanih površin na Ankaransko bonifiko, v letu 2004)
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (v nadaljevanju: prostorske sestavine plana):
– Dolgoročni plan občine Koper za obdobje 1986-2000 (Uradne objave – UO 25/86), dopolnitve 1988 (UO 10/88), dopolnitve 1992 (UO 9/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO 7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1999 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01) – v nadaljevanju: dolgoročni plan.
– Družbeni (srednjeročni) plan občine Koper za obdobje 1986-1990 (UO 36/86), dopolnitve 1992 (UO 11/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1998 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01) – v nadaljevanju: družbeni plan.
2. člen
(1) Sestavni deli prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana so: tekstualni del dolgoročnega plana in tekstualni del družbenega plana ter kartografski del in kartografska dokumentacija v obliki enotnega gradiva za dolgoročni in družbeni plan.
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo tekstualna dela dolgoročnega in družbenega plana, kartografski del plana ter kartografska dokumentacija.
(2) Tekstualni del vsebuje odlok in obrazložitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana.
(3) Grafični del vsebuje prikaz namenske rabe prostora in prikaz programske zasnove.
3. člen
Priloge sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so:
– povzetek za javnost
– izvleček iz strateškega prostorskega akta
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– strokovne podlage
– predhodni pogoji in smernice
– spis postopka priprave in sprejemanja akta.
4. člen
(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
– razširitev pokopališča Škocjan-San Canziano v Kopru,
– sprememba namembnosti območja znotraj ureditvenega območja mesta Koper-Capodistria in sprememba načinov urejanja,
– uskladitev z obveznimi republiškimi izhodišči.
(2) Skladno s prej navedenim se spremenijo in dopolnijo tudi prikazi namenske rabe v besednem in kartografskem delu ter kartografski dokumentaciji prostorskega dela in istočasno uskladijo neskladja med besednim in kartografskim delom planskih aktov občine iz 1. člena tega odloka.
5. člen
Dolgoročni plan
V poglavju »6.1.3. Pregled območij urejanja z vrstami prostorskih izvedbenih aktov« se v preglednici dopolnijo naslednje točke dela A) UREDITVENO OBMOČJE MESTA KOPER:
– točka 3. Centralne dejavnosti
– točka 4. Stanovanjska gradnja
– točka 7. Drugo.
Besedilo dopolnjenih oziroma spremenjenih vsebin glasi:
+---+------------+-----+----------------+-----+
|3. |Centralne  |   |        |   |
|  |dejavnosti |   |        |   |
+---+------------+-----+----------------+-----+
|  |      |C4  |Bivje      |LN  |
|  |      |   |(reurbanizacija |   |
|  |      |   |obm. Kemiplas) |   |
|  |      |   |trgovsko-    |   |
|  |      |   |poslovna cona  |   |
+---+------------+-----+----------------+-----+
|4. |Stanovanjska|   |        |   |
|  |gradnja   |   |        |   |
+---+------------+-----+----------------+-----+
|  |      |S 6/1|Individ. gradnja|PUP |
|  |      |   |Škofije     |   |
+---+------------+-----+----------------+-----+
|  |      |S 6/2|Individ. gradnja|PUP |
|  |      |   |Škofije     |   |
+---+------------+-----+----------------+-----+
|  |      |S 6/3|Individ. gradnja|LN  |
|  |      |   |Škofije     |   |
+---+------------+-----+----------------+-----+
|7. |Ostalo   |   |        |   |
+---+------------+-----+----------------+-----+
|  |      |KL-1 |Pokopališče   |LN  |
|  |      |   |Škocjan-San   |   |
|  |      |   |Canziano    |   |
+---+------------+-----+----------------+-----+
6. člen
Družbeni plan
(1) Tekstualni del Družbenega plana se spremeni in dopolni tako, da se v poglavju »6.3. Programske zasnove« v podpoglavju “IV. OBMOČJE INDUSTRIJSKIH CON“ v točki 6.3.14 Industrijska cona Sermin – skladišče naftnih derivatov spremeni drugi stavek tako, da se glasi:
»Območje je namenjeno razširitvi skladiščnih površin naftnih derivatov.«
(2) Tekstualni del Družbenega plana se spremeni in dopolni tako, da se v poglavju »6.3. Programske zasnove« v podpoglavju “IV. OBMOČJE INDUSTRIJSKIH CON“ v točki 6.3.19. Industrijsko območje Iplas doda nova točka, ki se glasi:
„6.3.19.a Trgovsko poslovna cona kot reurbanizacija opuščene industrijske površine:
Lega: zahodni del industrijske cone, ki leži nad državno cesto Koper – Ljubljana, zahodno od objekta mlekarne.
Funkcija območja in namenska raba
Območje se iz industrijskega spremeni v območje za centralne dejavnosti in se nameni izgradnji trgovsko poslovnega centra. Predvidene so dejavnosti, ki jih je možno locirati na rob obstoječe industrijske cone.
Program in smernice urejanja
Podrobno se določi program in pogoje za umestitev objektov v prostor v okviru izdelave strokovnih podlag za lokacijski načrt in sicer z analizo in vrednotenjem prostora (izdelati je potrebno analizo tal glede onesnaženosti, upoštevati usmeritve glede varstva arheoloških najdišč v zaledju, ovrednotiti prostor glede vplivov sosednjih industrijskih dejavnosti na predvideno dejavnost v tej coni).
Prometno se območje navezuje na državno cesto v skladu s pogoji upravljavca
Kartografski prikaz programske zasnove bo del strokovnih podlag lokacijskega načrta.
Način urejanja: lokacijski načrt.«
(2) V poglavju »6.3. Programske zasnove« se v podpoglavju “V. OBMOČJE OBRTNIH CON“ črta podpoglavje 6.3.21. Obrtna cona Škofije.
(3) V poglavju »6.3. Programske zasnove« se v podpoglavju “VI. OBMOČJA INDIVIDUALNE GRADNJE“ spremeni podpoglavje 6.3.23. Individualna gradnja Škofije tako, da v celoti glasi:
»Lega:. Območje leži ca. 150 m vzhodno od državne ceste Koper – Škofije, na severni strani meji na obstoječo in delno predvideno zazidavo Forteca.
Funkcija območja in namenska raba
Območje se nameni individualni stanovanjski zazidavi.
Program in smernice urejanja
Območje se ureja kompleksno, z zgraditvijo nove dostopne ceste in navezavo na prometno omrežje obstoječe stanovanjske soseske ter z enotnim urejanjem odvajanja komunalnih odpadnih vod.
Podrobno se določi program in pogoje za umestitev objektov v prostor v okviru izdelave strokovnih podlag za lokacijski načrt in sicer z analizo in vrednotenjem prostora in z upoštevanjem smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora.
Kartografski prikaz programske zasnove bo del strokovnih podlag lokacijskega načrta.
Način urejanja: lokacijski načrt.«
(4) V poglavju »6.3. Programske zasnove« se v podpoglavju “VII. Ostala območja” dodajo nove točke, ki se glasijo:
»6.3.34. Razširitev pokopališča Škocjan-San Canziano
Lega
Obravnavano območje obsega vzhodno nadaljevanje obstoječega pokopališča Škocjan-San Canziano.
Funkcija območja in namenska raba
Območje se nameni razširitvi obstoječega pokopališča Škocjan-San Canziano na površinah, ki naj bi zadoščale za nadaljnjih 25 let.
Program in smernice urejanja
Predlog ureditve novega dela pokopališča mora upoštevati morfologijo terena in zasnovo obstoječega pokopališča, vsebuje pa ureditev grobnih polj v parkovni in klasični ureditvi ter žarnih polja za žarne pokope. Parkirna mesta se zagotavljajo ob lokalnih cestah.
Podrobno se določi program in pogoje za umestitev objektov v prostor v okviru izdelave strokovnih podlag za lokacijski načrt in sicer z analizo in vrednotenjem prostora in z upoštevanjem smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora.
Kartografski prikaz programske zasnove bo del strokovnih podlag lokacijskega načrta.
Način urejanja: lokacijski načrt«.
8. člen
(1) Spremeni in dopolni se del vsebine kartografske dokumentacije plana, ki se nanaša na namensko rabo prostora na območju urbanistične zasnove Kopra in programske zasnove. Vsebine so prikazane na novih kartah v merilu 1:5.000, ki so sestavni del tega odloka.
Geodetska podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so združene karte digitalnega katastrskega načrt (DKN) in temeljnega topografskega načrta (TTN5).
(2) Na podlagi dodatnih strokovnih podlag se, skladno s spremembami, določenimi v 6. členu tega odloka, v kartografskem delu plana ustrezno spremenijo tudi tematske karte v merilu 1:25.000 (organizacijska naloga).
9. člen
Spremembe in dopolnitve so na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3503-139/2003
Koper, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 171, secondo comma, della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03-ZZK-1), dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS n.72/93; 6/94 – sentenza della CC, 45/94 – sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 12/99 – delibera della CC, 16/99 – delibera di rettifica della CC, 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 100/00 – delibera della CC, 87/01 – Zsam-1, 16/02 e 51/02) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 15 luglio 2004, ha approvato il
D E C R E T O
SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI ELEMENTI TERRITORIALI DEL PIANO A LUNGO TERMINE E DEL PIANO SOCIALE DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
(espansione delle superfici urbane alla Bonifica di Ancarano, anno 2004)
Articolo 1
Il presente decreto stabilisce le modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (nel seguito: elementi territoriali del piano):
– Piano a lungo termine del Comune di Capodistria per il periodo 1986-2000 (Bollettino uff. 25/86), integrazioni 1988 (BU 10/88), integrazioni 1992 (BU 9/92), integrazioni 1993 (BU 4/93), integrazioni 1994 (BU 7/94, 25/94), integrazioni 1995 (BU 14/95), integrazioni 1998 (BU 11/98), integrazioni 1999 (BU 16/99), integrazioni 2001 (BU 33/01) – nel seguito: piano a lungo termine.
– Piano sociale (a medio termine) del Comune di Capodistria per il periodo 1986-1990 (BU 36/86), integrazioni 1992 (BU 11/92), integrazioni 1993 (BU 4/93), integrazioni 1994 (BU 7/94, 25/94), integrazioni 1995 (BU 14/95), integrazioni 1998 (BU 11/98), integrazioni 1998 (BU 16/99), integrazioni 2001 (BU 33/01) – nel seguito: piano sociale.
Articolo 2
(1) Gli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale sono costituiti da una relazione illustrativa del piano sociale e dalle rappresentazioni e documentazione cartografica quale materiale unico destinato ad entrambi i piani sopraccitati.
Il presente decreto stabilisce le modifiche ed integrazioni alle relazioni illustrative del piano a lungo termine e di quello sciale, ed alla rispettiva documentazione cartografica.
(2) La relazione illustrativa comprende il decreto e la motivazione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano.
(3) Le rappresentazioni grafiche forniscono dati circa l’uso finalizzato del territorio.
Articolo 3
Sono allegati alle modifiche ed integrazioni:
– Sintesi dell’atto destinata alla diffusione,
– Estratto dal piano territoriale strategico,
– Illustrazione e motivazione dell’atto territoriale,
– Elaborati tecnici,
– Presupposti e orientamenti,
– Pratica della procedura di predisposizione e d’approvazione dell’atto.
Articolo 4
(1) “Le modifiche ed integrazioni si riferiscono a:
– L’ampliamento del cimitero di San Canziano a Capodistria,
– Il cambiamento della destinazione d’uso delle aree soggette alla pianificazione urbana della
città di Capodistria e la modifica alle modalità di regolamentazione,
– L’adeguamento ai presupposti nazionali obbligatori.
(2) A seguito di quanto riportato in precedenza, si procede alla modifiche ed integrazioni alle relazioni illustrative e rappresentazioni grafiche riguardanti la destinazione d’uso, con contestuale armonizzazione della parte testuale e di quella grafica dei piani comunali di cui all’articolo 1 del presente decreto.
Articolo 5
Piano a lungo termine
“Nel capitolo »6.1.3. Prospetto delle aree soggette alla disciplina di regolamentazione con tipologie di strumenti territoriali attuativi” sono integrati, in parte, i seguenti punti A. Area soggetta alla pianificazione della città di Capodistria:
– Punto 3) Attività centrali
– Punto 4) Edilizia abitativa
– Punto 7) Altro
I testi modificati ovvero integrati recitano:
+---+-----------+-----+----------------+----+
|3. |Attivita  |   |        |  |
|  |centrali  |   |        |  |
+---+-----------+-----+----------------+----+
|  |      |C4  |Bivio (nuova  |PS |
|  |      |   |urbanizzazione |  |
|  |      |   |dell’area della |  |
|  |      |   |“Kemiplas”) zona|  |
|  |      |   |commerciale e  |  |
|  |      |   |direzionale   |  |
+---+-----------+-----+----------------+----+
|4. |Edilizia  |   |        |  |
|  |abitativa |   |        |  |
+---+-----------+-----+----------------+----+
|  |      |S  |Case      |NTA |
|  |      |6/1 |unifamiliari a |  |
|  |      |   |Škofije     |  |
+---+-----------+-----+----------------+----+
|  |      |S  |Case      |NTA |
|  |      |6/2 |unifamiliari a |  |
|  |      |   |Škofije     |  |
+---+-----------+-----+----------------+----+
|  |      |S  |Case      |PS |
|  |      |6/3 |unifamiliari a |  |
|  |      |   |Škofije     |  |
+---+-----------+-----+----------------+----+
|7. |Altro   |   |        |  |
+---+-----------+-----+----------------+----+
|  |      |KL-1 |Cimitero di San |PS |
|  |      |   |Canziano    |  |
+---+-----------+-----+----------------+----+
Articolo 6
Piano sociale
La relazione illustrativa del Piano sociale è modificata nel capitolo “6.3. Concetti programmatici”, sottocapitolo “IV. AREA DELLE ZONE INDUSTRIALI”, punto 6.3.14 Zona industriale di Sermin – deposito dei prodotti petroliferi, seconda proposizione che recita:
»L’area è destinata all’espansione delle superfici adibite al deposito dei prodotti petroliferi.«
(2) La relazione illustrativa del Piano sociale è modificata nel capitolo “6.3. Concetti programmatici”, sottocapitolo “IV. AREA DELLE ZONE INDUSTRIALI”, punto 6.3.19 Zona industriale Iplas, ove è aggiunto un nuovo punto che recita:
„6.3.19.a Zona commerciale e direzionale quale riurbanizzazione della zona industriale dismessa:
Ubicazione: parte occidentale della zona industriale sovrastante la strada statale Capodistria – Ljubljana, ad ovest dello stabilimento lattiero.
Funzione e destinazione d’uso dell’area
Si procede alla riconversione dell’area da quella industriale in area destinata alle attività centrali da destinarsi alla costruzione del centro commerciale e direzionale. Sono previste tipologie d’attività che potranno essere collocate al margine della zona industriale.
Programma e indirizzi di disciplina
In ambito della compilazione degli elaborati tecnici per il piano di sito sono ulteriormente definiti il programma e le prescrizioni di collocamento nel territorio dei manufatti, e ciò tramite l’analisi e la valorizzazione dell’ambiente (occorre compiere un’indagine sull’inquinamento del suolo, attenersi alle indicazioni circa la tutela dei siti archeologici nell’entroterra, valorizzare il territorio in funzione dell’impatto prodotto dalle attività industriali attigue).
L’accesso all’area è previsto dall’attuale strada statale da realizzarsi in ottemperanza delle prescrizioni fornite dal rispettivo amministratore.
Le rappresentazioni cartografiche del concetto programmatico saranno inserite negli elaborati tecnici per il piano di sito.
Modalità di disciplina: piano di sito.«
Nel capitolo »6.3. Concetti programmatici«, sottocapitolo “V. AREA DELLE ZONE ARTIGIANALI“, è depennato il sottocapitolo 6.3.21. Zona artigianale di Škofije.
Nel capitolo »6.3. Concetti programmatici«, sottocapitolo “VI. ZONA DESTINATA ALLA COSTRUZIONE DI CASE UNIFAMILIARI“, è modificato il sottocapitolo 6.3.23. Costruzione di case unifamiliari Škofije, che recita:
Ubicazione:. La zona si colloca circa 150 m ad est della strada statale Capodistria – Škofije, sul lato nord confina con l’esistente ed in parte con il previsto comparto edificatorio Forteca.
Funzione e destinazione d’uso della zona
La zona è destinata alla costruzione di case unifamiliari.
Programma e indirizzi di disciplina
Nella sistemazione della zona si procede alla costruzione contestuale della nuova strada d’accesso e del collegamento alla rete viaria del comprensorio residenziale esistente, come pure della realizzazione della rete di smaltimento delle acque reflue.
In ambito della compilazione degli elaborati tecnici per il piano di sito sono ulteriormente definiti il programma e le prescrizioni di collocamento nel territorio dei manufatti, e ciò tramite l’analisi e la valorizzazione del territorio in considerazione delle indicazioni fornite dagli enti preposti alla sistemazione del territorio.
Le rappresentazioni cartografiche del concetto programmatico saranno inserite negli elaborati tecnici per il piano di sito.
Modalità di disciplina: piano di sito.«
(4) Nel capitolo »6.3. Concetti programmatici«, sottocapitolo “VII. Altre zone”, si aggiungono nuovi punti che recitano:
»6.3.34. Espansione del cimitero di San Canziano
Ubicazione
L’intervento interessa la zona di espansione ad est dell’esistente cimitero di San Canziano.
Funzione e destinazione d’uso dell’area
L’area in oggetto è destinata all’espansione dell’esistente cimitero di San Canziano e dovrebbe soddisfare il fabbisogno dei prossimi 25 anni.
Programma e indirizzi di disciplina
Gli interventi di espansione del cimitero devono osservare le condizioni orografiche ed il concetto del cimitero esistente. Si prevede la sistemazione dei campi di sepoltura disposti a mo di parco o in maniera classica e loculi per urne cinerarie. I parcheggi saranno realizzati lungo le strade locali.
In ambito della compilazione degli elaborati tecnici per il piano di sito sono ulteriormente definiti il programma e le prescrizioni di collocamento nel territorio dei manufatti, e ciò tramite l’analisi e la valorizzazione del territorio in considerazione delle indicazioni fornite dagli enti preposti alla sistemazione del territorio.
Le rappresentazioni cartografiche del concetto programmatico saranno inserite negli elaborati tecnici per il piano di sito.
Modalità di disciplina: piano di sito«.
Articolo 8
(1) E’ modificato ed integrato parte del contenuto della documentazione cartografica del piano riguardante la destinazione d’uso del territorio contemplato dal concetto urbanistico di Capodistria, oltre che dal concetto programmatico. I contenuti sono rappresentanti nella nuova mappa a scala 1:5000 che è parte integrante del presente decreto.
Costituiscono basi geodetiche per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano le mappe d’insieme del piano catastale digitale (DKN) e del piano topografico di base (TTN5).
(2) In virtù degli elaborati tecnici aggiuntivi si procede, in ottemperanza delle modifiche di cui all’articolo 6 del presente decreto, alla modificazione delle mappe tematiche, contenute nella parte cartografica, a scala 1:25000 (mansione organizzativa).
Articolo 9
Le modifiche ed integrazioni sono a disposizione presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 10
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: K3503-193/2003
Capodistria, 15 luglio 2004.
COMUNE CITT A` DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Boris Popovič m. p.