Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4252. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (obalno območje Ankarana - Ancarano, v letu 2004), stran 11693.

Na podlagi drugega odstavka 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK – 1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravni sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – ugotovitev US, 87/01 – Zsam – 1, 16/02 – sklep US, 51/02 in 108/03 – sklep US) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 15. julija 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (obalno območje Ankarana – Ancarano, v letu 2004)
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (v nadaljevanju: prostorske sestavine plana):
– Dolgoročni plan občine Koper za obdobje 1986–2000 (Uradne objave – UO 25/86), dopolnitve 1988 (UO 10/88), dopolnitve 1992 (UO 9/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO 7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1999 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01) – v nadaljevanju: dolgoročni plan.
– Družbeni (srednjeročni) plan občine Koper za obdobje 1986–1990 (UO 36/86), dopolnitve 1992 (UO 11/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1998 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01) – v nadaljevanju: družbeni plan.
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper za obdobje 1986–1990–2000, obalno območje ankaranskega polotoka, (v nadaljevanju besedila: spremembe in dopolnitve) vsebujejo tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje odlok ter obrazložitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (obalno območje ankaranskega polotoka).
(3) Grafični del vsebuje prikaz namenske rabe prostora, urbanistično zasnovo in programske zasnove.
3. člen
Priloge sprememb in dopolnitev so:
– povzetek za javnost
– izvleček iz strateškega prostorskega akta
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– strokovne podlage
– predhodne pogoje in smernice
– spis postopka priprave in sprejemanja akta.
4. člen
(1) Spremembe in dopolnitve obravnavajo obalno območje ankaranskega polotoka med Jadransko cesto in morjem, od mejnega prehoda Lazaret do območja opuščene bolnišnice.
(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev namenske rabe na robnih območjih: območje mejnega prehoda Lazaret in območje pomola III, določitev podrobnejše namenske rabe ter urbanističnih in programskih usmeritev (urbanistična zasnova, programske zasnove).
(3) Skladno s prej navedenim se spremenijo in dopolnijo tudi prikazi namenske rabe v besednem in kartografskem delu ter kartografski dokumentaciji prostorskega dela in istočasno uskladijo neskladja med besednim in kartografskim delom planskih aktov občine iz 1. člena tega odloka.
5. člen
Dolgoročni plan
(1) Besedilo Dolgoročnega plana iz prve alinee 1. člena tega odloka se spremeni in dopolni tako, da se na koncu poglavja »4.2.5. Telesna kultura«, doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na območju med opuščeno bolnišnico Ankaran, Jadransko cesto in sv. Katarino je predvidena izgradnja športno rekreacijske cone.«
(2) V poglavju »4.2.8. Raziskovalna dejavnost« se črta zadnji odstavek.
(3) V poglavju »6.1.3. Pregled območij urejanja z vrstami prostorskih izvedbenih aktov« se v preglednici spremeni in dopolni točka 6 tako, da v celoti glasi:
+----+------------+-----+-------------+------+
|6. |Turistično |   |       |   |
|  |rekreacijske|   |       |   |
|  |dejavnosti |   |       |   |
+----+------------+-----+-------------+------+
|  |      |T1  |Obala    |UN,  |
|  |      |   |Žusterna   |PUP  |
+----+------------+-----+-------------+------+
|  |      |T2  |Marina    |ZN  |
+----+------------+-----+-------------+------+
|  |      |T3  |Črni vrh   |UN,  |
|  |      |   |Ankaran –  |PUP  |
|  |      |   |Ancarano   |   |
+----+------------+-----+-------------+------+
|6.1.|Obalno   |R1  |ŠRC Ankaran |LN  |
|  |območje   |   |– Ancarano  |   |
|  |Ankaran –  |   |       |   |
|  |Ancarano  |   |       |   |
+----+------------+-----+-------------+------+
|  |      |R2  |Obala sv.  |LN  |
|  |      |   |Katarina   |   |
+----+------------+-----+-------------+------+
|  |      |P1  |Privezi sv. |LN  |
|  |      |   |Katarina   |   |
+----+------------+-----+-------------+------+
|  |      |T1  |Sv. Katarina |LN  |
+----+------------+-----+-------------+------+
|  |      |T2  |Adria    |LN  |
+----+------------+-----+-------------+------+
|  |      |T3  |       |LN  |
+----+------------+-----+-------------+------+
|  |      |Z1  |Bolnišnica  |LN  |
|  |      |   |Valdoldra  |   |
+----+------------+-----+-------------+------+
|  |      |T4  |       |LN  |
+----+------------+-----+-------------+------+
|  |      |Z2  |Mladinsko  |LN  |
|  |      |   |okrevališče |   |
+----+------------+-----+-------------+------+
|  |      |T5  |Počitniško  |LN  |
|  |      |   |naselje   |   |
|  |      |   |Debeli Rtič |   |
+----+------------+-----+-------------+------+
|  |      |T6  |Počitniško  |LN  |
|  |      |   |naselje   |   |
|  |      |   |Lazaret   |   |
+----+------------+-----+-------------+------+
6. člen
Družbeni plan
(1) Besedilo Družbenega plana iz druge alinee 1. člena tega odloka se spremeni tako, da se v poglavju »5.3.6. Raziskovanje« črta zadnji odstavek, ki opredeljuje območje »tretje univerze«.
(2) Na koncu besedila poglavja »5.3.8. Telesna kultura« se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na območju med opuščeno bolnišnico Ankaran, Jadransko cesto in sv. Katarino je predvidena izgradnja športno rekreacijske cone.«
(3) V poglavju »6.3. Programske zasnove« se podpoglavje 6.3.13. spremeni, tako da se v celoti glasi:
„6.3.13. Kontaktno območje med luko in območjem Adria – Ankaran – Ancarano
Lega:
Območje leži med pomolom III, opuščeno bolnišnico, regionalno cesto in območjem Adria. Obsega ureditvena območja R1, P1, T1 in R2.
Funkcija območja in namenska raba:
Območje je namenjeno športu, rekreaciji, zelenim površinam, vodnim športom, privezom in spremljajočim dejavnostim ter turizmu.
Program:
R1 izgradnja športnih igrišč in objektov, ureditev zelenih površin;
P1 izgradnja privezov in manipulativnih površin, ureditev zelene bariere napram pomolu III, ureditev površin za vodne športe ter športe na mivki;
R2 območje namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti in varovanju naravnih vrednot ter rekreaciji v naravnem okolju; sonaravna ureditev obale in površin na osrednjem delu zaliva;
T1 gradnja turističnih nastanitvenih objektov s spremljajočimi programi na zahodni strani, gradnja objektov s spremljajočimi programi športno rekreacijskega centra, privezov in vodnih športov na območju sv. Katarine;
Usmeritve:
Ureditev peš in kolesarskega prometa ter drevoreda ob Jadranski cesti, ureditev obalne pešpoti s prečnimi navezavami proti Jadranski cesti, določitev gradbene linije 12 m od Jadranske ceste, določitev etažnosti objektov do P+1 in obveznost varovanja vedute (ureditveno območje T1) ter etažnosti VP za športne objekte (ureditveno območje R1), možna je izvedba kleti, ki pa mora biti popolnoma vkopana ne glede na konfiguracijo terena, na območjih pozidave določitev faktorja zazidanosti 0.25.
Načini urejanja:
Območje se ureja z lokacijskim načrtom. Možno je urejanje z več lokacijskimi načrti glede na posamezne funkcionalne in morfološko zaključene celote.
Drugi pogoji:
V okviru strokovnih podlag za lokacijske načrte, ki obravnavajo posege v morje in obalo, je potrebno izdelati maritimno študijo, ki obravnava vpliv valovanja, tokovanja, vetrov, potrebnih poglobitev in zasipavanj ter varnost plovbe. V določilih posameznih lokacijskih načrtov je potrebno opredeliti ustrezne lokacije oziroma način deponiranja izkopanega materiala.
Pri izdelavi lokacijskih načrtov je potrebno upoštevati smernice in pogoje s področja upravljanja z vodami.
(4) V poglavju »6.3. Programske zasnove« se na koncu sklopa VII. »Ostala območja« doda nova točka, ki se glasi:
»6.3.31. Obalni pas ankaranskega polotoka
Lega:
Območje obsega površine med regionalno cesto in obalo od vključno območja Adrie do mejnega prehoda Lazaret vključno z območjem opuščenega kamnoloma južno od regionalne ceste. Obsega ureditvena območja T2,T3, Z1, T4, Z2, T5 in T6.
Funkcija območja in namenska raba:
Območje je namenjeno turizmu, spremljajočim dejavnostim, zdravstvu in zdravstvenemu turizmu, rekreaciji v naravnem okolju ter zelenim površinam.
Program:
T2 dograjevanje turističnih objektov in spremljajočih programov ter ureditev obale za kopanje;
T3 gradnja turističnih nastanitvenih objektov in ureditev obale za kopanje;
Z1 predvideno dograjevanje objektov in površin za potrebe bolnišnice, ureditev komunalnih privezov in obale za kopanje;
T4 gradnja turističnih nastanitvenih objektov in spremljajočih programov ter ureditev obale za kopanje;
Z2 predvideno dograjevanje objektov in ureditev mladinskega okrevališča ter ureditev obale za kopanje;
T5 dograjevanje turističnih objektov in spremljajočih programov ter ureditev obale za kopanje;
T6 gradnja turističnega naselja s spremljajočimi programi, športno rekreacijskimi površinami, ureditev obale za kopanje, dograjevanje in prestrukturiranje območja mejnega prehoda v turistični informacijski center in druge turistične programe..
 
Usmeritve:
Ureditev peš in kolesarskega prometa ter drevoreda ob Jadranski cesti, ureditev obalne pešpoti s prečnimi navezavami proti Jadranski cesti, določitev gradbene linije 12 m od Jadranske ceste, ureditev obale za kopanje s spremljajočimi kopališkimi objekti ter na odsekih sonaravna ureditev ali ohranitev obale. Določena je etažnost objektov do P+1 (v ureditvenem območju T2 do P+2 ter v ureditvenem območju T6 – južno od Jadranske ceste na območju opuščenega kamnoloma do P+2, na vizualno manj izpostavljeni lokaciji pa do P+2+M. V vseh ureditvenih območjih je možna tudi izvedba kleti, ki pa mora biti popolnoma vkopana ne glede na konfiguracijo terena. Na območjih pozidave je določen faktor zazidanosti 0.25.
 
Načini urejanja:
Območje se ureja z lokacijskim načrtom. Možno je urejanje z več lokacijskimi načrti glede na posamezne funkcionalne in morfološko zaključene celote.«
 
Ohranjanje narave:
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot, zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper – obalno območje Ankarana« (ZRSV, OE Piran, oktober 2003), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Mestne občine Koper.
 
Varstvo kulturne dediščine:
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo kulturne dediščine, navedeni v strokovnem gradivu »Zasnova varstva kulturne dediščine« (ZVKDS, OE Piran, avgust 2003), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Mestne občine Koper.
 
Drugi pogoji:
V okviru strokovnih podlag za lokacijske načrte, ki obravnavajo posege v morje in obalo, je potrebno izdelati maritimno študijo, ki obravnava vpliv valovanja, tokovanja, vetrov, potrebnih poglobitev in zasipavanj ter varnost plovbe. V določilih posameznih lokacijskih načrtov je potrebno opredeliti ustrezne lokacije oziroma način deponiranja izkopanega materiala.
Pri izdelavi lokacijskih načrtov je potrebno upoštevati smernice in pogoje s področja upravljanja z vodami.
7. člen
(1) Spremeni in dopolni se del vsebine kartografske dokumentacije plana, ki se nanaša na namensko rabo prostora na območju urbanistične zasnove Kopra in programske zasnove. Vsebine so prikazane na novih karti v merilu 1:5.000, ki so sestavni del tega odloka.
Geodetska podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so združene karte digitalnega katastrskega načrt (DKN) in temeljnega topografskega načrta (TTN5).
(2) Na podlagi dodatnih strokovnih podlag se, skladno s spremembami, določenimi v 6. členu tega odloka, v kartografskem delu plana ustrezno spremenijo tudi tematske karte v merilu 1:25.000 (organizacijska naloga).
8. člen
Spremembe in dopolnitve so na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-53/2003
Koper, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 171, secondo comma, della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03-ZZK-1), dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS n.72/93; 6/94 – sentenza della CC, 45/94 – sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC, 44/96 –sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 12/99 – delibera della CC, 16/99 – delibera di rettifica della CC, 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 100/00 – delibera della CC, 87/01 – Zsam-1, 16/02 e 51/02) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 15 luglio 2004, ha approvato il
D E C R E T O
SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI ELEMENTI TERRITORIALI DEL PIANO A LUNGO TERMINE E DEL PIANO SOCIALE DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
(area costiera di Ancarano, anno 2004)
Articolo 1
Il presente decreto stabilisce le modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (nel seguito: elementi territoriali del piano):
– Piano a lungo termine del Comune di Capodistria per il periodo 1986-2000 (Bollettino uff. 25/86), integrazioni 1988 (BU 10/88), integrazioni 1992 (BU 9/92), integrazioni 1993 (BU 4/93), integrazioni 1994 (BU 7/94, 25/94), integrazioni 1995 (BU 14/95), integrazioni 1998 (BU 11/98), integrazioni 1999 (BU 16/99), integrazioni 2001 (BU 33/01) – nel seguito: piano a lungo termine.
– Piano sociale (a medio termine) del Comune di Capodistria per il periodo 1986-1990 (BU 36/86), integrazioni 1992 (BU 11/92), integrazioni 1993 (BU 4/93), integrazioni 1994 (BU 7/94, 25/94), integrazioni 1995 (BU 14/95), integrazioni 1998 (BU 11/98), integrazioni 1998 (BU 16/99), integrazioni 2001 (BU 33/01) – nel seguito: piano sociale.
Articolo 2
(1) Le modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria per il periodo 1986-1990-2000, area costiera della penisola di Ancarano (nel seguito: modifiche e integrazioni) sono costituite da una relazione illustrativa e dalle rappresentazioni grafiche.
(2) La relazione illustrativa comprende il decreto e la motivazione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (area costiera della penisola di Ancarano).
(3) Le rappresentazioni grafiche forniscono dati circa l’uso finalizzato del territorio, il concetto urbanistico e quello programmatico.
Articolo 3
Sono allegati alle modifiche ed integrazioni:
– Sintesi dell’atto destinata alla diffusione,
– Estratto dal piano territoriale strategico,
– Illustrazione e motivazione dell’atto territoriale,
– Elaborati tecnici,
– Presupposti e orientamenti,
– Pratica della procedura di predisposizione e d’approvazione dell’atto.
Articolo 4
(1) Le modifiche ed integrazioni interessano l’area costiera della penisola di Ancarano, compresa tra la Strada dell’Adriatico ed il mare, dal valico di confine di Lazzaretto alla zona dell’ospedale dimesso.
(2) Le modifiche ed integrazioni si riferiscono all’adeguamento della destinazione d’uso delle zone marginali: valico di confine di Lazzaretto e molo III, alla definizione dettagliata della destinazione d’uso, oltre che degli orientamenti urbanistici e programmatici (concetto urbanistico e quello programmatico).
(3) In seguito a quanto esposto in precedenza, si procede alle modifiche ed integrazioni anche alle descrizioni illustrative o rappresentazioni grafiche contenute negli elementi territoriali, con contestuale armonizzazione della parte testuale e di quella grafica dei piani di cui all’articolo 1 del presente decreto.
Articolo 5
Piano a lungo termine
(1) Nell’articolo 1, primo alinea, il testo del Piano a lungo termine è modificato ed integrato con l’aggiunta, al capitolo “4.2.5. Cultura fisica”, di un nuovo comma che recita:
»Nello spazio tra l’ospedale dimesso di Ancarano, la Strada dell’Adriatico e S. Caterina è prevista la realizzazione di una zona sportiva e ricreativa.«
(2) Nel capitolo »4.2.8. Attività di ricerca« è depennato l’ultimo comma.
(3) Nel capitolo »6.1.3. Prospetto delle aree soggette all’intervento di sistemazione territoriale con tipologie di strumenti territoriali attuativi« è modificato ed integrato il punto 6) che recita:
+----+----------+-----+---------------+------+
|6. |Attivita |   |        |   |
|  |turistiche|   |        |   |
|  |e     |   |        |   |
|  |ricreative|   |        |   |
+----+----------+-----+---------------+------+
|  |     |T1  |Costa a    |PR,  |
|  |     |   |Giusterna   |NTA  |
+----+----------+-----+---------------+------+
|  |     |T2  |Marina     |PE  |
+----+----------+-----+---------------+------+
|  |     |T3  |Monte nero   |PR,  |
|  |     |   |Ancarano    |NTA  |
+----+----------+-----+---------------+------+
|6.1.|Area   |R1  |CŠR di     |PS  |
|  |costiera |   |Ancorano    |   |
|  |di    |   |        |   |
|  |Ancarano |   |        |   |
+----+----------+-----+---------------+------+
|  |     |R2  |Tratto di   |PS  |
|  |     |   |costa a    |   |
|  |     |   |S. Caterina  |   |
+----+----------+-----+---------------+------+
|  |     |P1  |Ormeggi a S.  |PS  |
|  |     |   |Caterina    |   |
+----+----------+-----+---------------+------+
|  |     |T1  |S. Caterina  |PS  |
+----+----------+-----+---------------+------+
|  |     |T2  |Adria     |PS  |
+----+----------+-----+---------------+------+
|  |     |T3  |        |PS  |
+----+----------+-----+---------------+------+
|  |     |Z1  |Ospedale di  |PS  |
|  |     |   |Valdoldra   |   |
+----+----------+-----+---------------+------+
|  |     |T4  |        |PS  |
+----+----------+-----+---------------+------+
|  |     |Z2  |Sanatorio   |PS  |
|  |     |   |giovanile   |   |
+----+----------+-----+---------------+------+
|  |     |T5  |Villaggio   |PS  |
|  |     |   |turistico a  |   |
|  |     |   |Punta Grossa  |   |
+----+----------+-----+---------------+------+
|  |     |T6  |Villaggio   |PS  |
|  |     |   |turistico a  |   |
|  |     |   |Lazzaretto   |   |
+----+----------+-----+---------------+------+
Articolo 6
Piano sociale
(1) Nel capitolo “5.3.6. Ricerca” del Piano sociale di cui all’articolo 1, secondo alinea, del presente decreto, è depennato l’ultimo comma che definisce l’area del “terzo polo universitario”.
(2) Al capitolo »5.3.8. Cultura fisica« si aggiunge un nuovo comma che recita:
»Nello spazio tra l’ospedale dimesso di Ancarano, la Strada dell’Adriatico e S. Caterina è prevista la realizzazione di una zona sportiva e ricreativa.«
(3) Nel capitolo »6.3. Concetti programmatici«, il sottocapitolo 6.3.13. è modificato e recita:
„6.3.13. Zona di contatto tra il porto e l’area Adria – Ancarano
Ubicazione:
L’area si estende tra il molo III, l’ospedale dimesso, la strada regionale e la zona dell’Adria e comprende le aree soggette alla pianificazione R1, P1, T1 e R2.
La funzione e la destinazione d’uso dell’area:
L’area è destinata alle attività sportive, ricreative, alle superfici allestite al verde, agli ormeggi ed alle attività accessorie, come pure al turismo.
 
Programma:
R1 costruzione di campi da gioco e strutture, sistemazione delle superfici allestite al verde;
P1 costruzione degli ormeggi e delle superfici operative, realizzazione di una barriera verde di protezione verso il molo III, sistemazione delle superfici per gli sport acquatici e gli sport su sabbia;
R2 area destinata alla preservazione della biodiversità e dei beni naturalistici, alla ricreazione in un ambiente naturale;
sistemazione eco-compatibile della fascia costiera e delle superfici nella parte centrale del golfo;
T1 costruzione delle strutture ricettive, complete dei programmi accessori nella parte occidentale, costruzione delle strutture necessarie al centro sportivo e ricreativo, degli ormeggi e degli sport acquatici nella zona della S. Caterina;
 
Linee guida:
Sistemazione dei sentieri pedonali e del traffico ciclabile, come pure posa a dimora delle alberature stradali lungo la Strada dell’Adriatico, sistemazione del sentiero pedonale costiero con collegamenti trasversali verso la Strada dell’Adriatico, definizione delle distanze di costruzione a 12 m dalla Strada dell’Adriatico, definizione dei limiti di altezza dei fabbricati fino a P + 1 (comprensorio T1) ed i limiti di altezza degli impianti sportivi (comprensorio R1), nelle zone edificabili indicazione del rapporto di copertura fondiaria che deve essere 0,25.
 
Modalità di disciplina:
L’area è disciplinata col piano di sito. Sono ammessi più piani di sito in funzione dei singoli ambiti territoriali funzionali, morfologicamente circoscritti.
 
Altre prescrizioni:
In ambito degli elaborati tecnici sui quali poggiano i singoli piani di sito, che si riferiscono agli interventi che interessano l’acquitrino e la costa, occorre realizzare uno studio sul fluttuare delle onde, sulle correnti, sui venti, sui necessari approfondimenti dei fondali e colmature, come pure sulla sicurezza della navigazione. Nelle disposizioni dei singoli piani di sito occorre stabilire i siti ovvero le modalità di deposito del materiale di risulta.
Nella predisposizione dei piani di sito occorre recepire le indicazioni e le prescrizioni riguardanti l’amministrazione delle acque.
(4) Nel capitolo »6.3. Concetti programmatici« il titolo VII. »Altri ambiti territoriali« è seguito da un nuovo punto che recita:
»6.3.31. Fascia costiera della penisola di Ancarano
Ubicazione:
L’area si estende sulle superfici tra la strada regionale e la costa, e comprende il tratto dall’area della Adria fino al valico di confine di Lazzaretto, oltre alla dimessa cava a sud della strada regionale. Gli ambiti interessati dal piano T2,T3, Z1, T4, Z2, T5 in T6.
Ambiti territoriali funzionali e destinazione d’uso:
La zona è destinata alle attività turistiche, a quelle accessorie, ai servizi sanitari ed al turismo della salute, alla ricreazione in un ambiente naturale ed alle aree verdi.
Programma:
T2 estensione degli impianti turistici e delle strutture accessorie, sistemazione delle superfici adibite alla balneazione;
T3 costruzione di impianti di ricezione e sistemazione delle superfici adibite alla balneazione;
Z1 prevista estensione degli impianti e delle superfici ospedaliere, sistemazione degli attracchi comunali e delle superfici adibite alla balneazione;
T4 costruzione di impianti di ricezione e sistemazione delle superfici adibite alla balneazione;
Z2 prevista estensione degli impianti, sistemazione del sanatorio giovanile e delle superfici adibite alla balneazione;
T5 costruzione di impianti di ricezione e sistemazione delle superfici adibite alla balneazione;
T6 realizzazione di un villaggio turistico con strutture accessorie, superfici sportive e ricreative, la sistemazione delle superfici da adibirsi alla balneazione, interventi di estensione degli impianti e riconversione della zona del valico di confine in un centro turistico informativo ed altri programmi relativi al settore del turismo..
 
Linee guida:
La sistemazione del traffico pedonale e di quello ciclabile, come pure delle alberature lungo la Strada dell’Adriatico, la sistemazione del sentiero pedonale costiero con collegamenti trasversali in direzione della Strada dell’Adriatico, definizione delle distanze di costruzione a 12 m dalla Strada dell’Adriatico, sistemazione delle superfici adibite alla balneazione e complete delle strutture necessarie ed, a tratti, sistemazione eco-sostenibile della costa o preservazione della medesima. I limiti di altezza per i fabbricati sono stabiliti come segue: fino a P + 1 (ambito territoriale T2 fino a P + 2 e nell’ambito territoriale T6 – a sud della Strada dell’Adriatico nell’ubicazione della dimessa cava fino a P + 2, nei siti meno esposti fino a P + 2 + M. Nelle zone edificabili è definito l’indice del rapporto di copertura fondiaria che deve essere 0,25.
 
Modalità di disciplina:
L’area è disciplinata col piano di sito. Sono ammessi più piani di sito in funzione dei singoli ambiti territoriali funzionali, morfologicamente circoscritti.”
 
Preservazione dei beni naturalistici:
Nella pianificazione degli interventi si tiene conto delle indicazioni, dei presupposti de delle prescrizioni intese a tutelare i beni naturalistici, delle aree soggette ai vincoli di tutela e della preservazione della biodiversità, come indicato nello studio “Orientamenti di tutela dei beni naturalistici da osservarsi nella predisposizione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano lungo termine e di quello sociale del Comune città di Capodistria – zona costiera di Ancarano” (ZRSV, OE Pirano, ottobre 2003) che è allegato al presente decreto e si tiene presso la sede del Comune città di Capodistria.
 
Tutela del patrimonio culturale:
Nella pianificazione degli interventi nel territorio si osservano gli orientamenti, i presupposti e le prescrizioni intese a tutelare il patrimonio culturale, come indicato nello studio “Principi di tutela del patrimonio culturale” (ZVKDS, OE Pirano, agosto 2003) che è allegato al presente decreto e si tiene presso la sede del Comune città di Capodistria.
 
Altre prescrizioni:
In ambito degli elaborati tecnici sui quali poggiano i singoli piani di sito, che si riferiscono agli interventi che interessano l’acquitrino e la costa, occorre realizzare uno studio sul fluttuare delle onde, sulle correnti, sui venti, sui necessari approfondimenti dei fondali e colmature, come pure sulla sicurezza della navigazione. Nelle disposizioni dei singoli piani di sito occorre stabilire i siti ovvero le modalità di deposito del materiale di risulta.
Nella predisposizione dei piani di sito occorre recepire le indicazioni e le prescrizioni riguardanti l’amministrazione delle acque.
Articolo 7
(1) E’ modificato ed integrato parte del contenuto della documentazione cartografica del piano riguardante la destinazione d’uso del territorio contemplato dal concetto urbanistico di Capodistria, oltre che dal concetto programmatico. I contenuti sono rappresentanti nella nuova mappa a scala 1:5000 che è parte integrante del presente decreto.
Costituiscono basi geodetiche per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano le mappe d’insieme del piano catastale digitale (DKN) e del piano topografico di base (TTN5).
(2) In virtù degli elaborati tecnici aggiuntivi si procede, in ottemperanza delle modifiche di cui all’articolo 6 del presente decreto, alla modificazione delle mappe d’insieme, contenute nella parte cartografica, a scala 1:25000 (mansione organizzativa).
Articolo 8
Le modifiche ed integrazioni sono a disposizione presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 9
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 3503-53/2003
Capodistria, 15 luglio 2004.
COMUNE CITT A` DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Boris Popovič m. p.