Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4251. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (obala med Koprom-Capodistria in Izolo-Isola, v letu 2004), stran 11688.

Na podlagi drugega odstavka 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK – 1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravni sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 87/01 – Zsam – 1, 16/02 in 51/02) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 15. julija 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper
(obala med Koprom-Capodistria in Izolo-Isola,
v letu 2004)
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (v nadaljevanju: prostorske sestavine plana):
– Dolgoročni plan občine Koper za obdobje 1986-2000 (Uradne objave – UO 25/86), dopolnitve 1988 (UO 10/88), dopolnitve 1992 (UO 9/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO 7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1999 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01) – v nadaljevanju: dolgoročni plan.
– Družbeni (srednjeročni) plan občine Koper za obdobje 1986-1990 (UO 36/86), dopolnitve 1992 (UO 11/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1998 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01) – v nadaljevanju: družbeni plan.
2. člen
(1) Sestavni deli prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana so: tekstualni del dolgoročnega plana in tekstualni del družbenega plana ter kartografski del in kartografska dokumentacija v obliki enotnega gradiva za dolgoročni in družbeni plan.
(2) S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo tekstualna dela dolgoročnega in družbenega plana, kartografski del plana ter kartografska dokumentacija.
(3) Tekstualni del vsebuje odlok s programsko zasnovo, obrazložitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana ter seznam sektorskih aktov.
Grafični del vsebuje prikaz namenske rabe prostora, območij varovanj in omejitev ter programske zasnove.
(4) Priloge sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so:
– povzetek za javnost
– izvleček iz strateškega prostorskega akta
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– strokovne podlage
– predhodne pogoje in smernice
– spis postopka priprave in sprejemanja akta.
3. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve plana, ki se nanašajo na
– spremembe, ki so nastale zaradi novega vrednotenja obale med Koprom-Capodistria in Izolo-Isola ob upoštevanju, da se sedanja cesta ob obali dolgoročno umakne v tunel;
– dopolnitve programskih zasnov: dodajo se nove programske zasnove za predlagane ureditve obale od Žusterne do meje z občino Izola-Isola.
4. člen
Dolgoročni plan
Tekstualni del dolgoročnega plana se spremeni tako, da se v poglavju »4.3.6. Urbanistična zasnova mesta Koper« v podpoglavju »2. Namenska raba površin« dopolni besedilo trinajstega odstavka, tako da se v celoti glasi:
»Turistični razvoj naselja Koper-Capodistria terja njegovo postopno poudarjanje kot turistično-izletniškega centra. Posebej pa so opredeljeni: razvoj marine in spremljajočih dejavnosti, turistično območje Žusterna in predvideni poslovni turizem. Obalno območje od Žusterne proti Izoli-Isola se uredi kot sprehajališče z dodatnimi kopališkimi površinami, po umiku obalne ceste pa se celotno območje nameni rekreacijskim in turističnim dejavnostim.«
5. člen
Družbeni plan
(1) Tekstualni del družbenega plana se spremeni tako, da se na koncu poglavja 6.3. Programske zasnove doda novo podpoglavje z oznako IX., ki v celoti glasi:
»IX. OBALNO OBMOČJE ŽUSTERNA – IZOLA-ISOLA
6.3.33. Obalna promenada
Lega
Obalna promenada povezuje mesti Koper-Capodistria in Izola-Isola. Območje programske zasnove leži na območju sedanje obalne ceste med Koprom-Capodistria in Izolo-Isola.
Funkcija območja in namenska raba
Namen obalne promenade je povezati mesti Koper-Capodistria in Izola-Isola, ustvariti novo raven ambientalnosti in mestnosti, povezati mesti z zelenimi površinami, povezati kontaktna območja, omogočiti razširitev obalne črte in uvesti nove oblike rabe prostora. Obalna promenada predstavlja hrbtenico, na katero se pripenjajo tudi vse ostale rabe tega prostora.
Program
Obalno promenado sestavljajo peš pot, kolesarska pot, pot za rolkarje in intervencijski dovoz, ki bo v sezoni lahko predstavljal tudi traso turističnega javnega prometa (turistični vlakec, minibus in podobno). Pomemben del obalne promenade bo potekal tudi po morju in se obale fizično dotaknil na pomolih – pristajališčih javnega pomorskega prometa.
Obalna promenada bo dostopna iz mest Izole-Isola in Kopra-Capodistria, z morske strani, in po kapilarnih prometnicah iz zaledja (območja Žusterne, območja bolnišnice Izola, območja Markovca), ki se bodo zaključila s parkirnimi žepi. Na območju promenade je predviden intervencijski dovoz in sezonski turistični prevoz z mini busi ali turističnim vlakcem.
Programska zasnova predvideva tudi programske razširitve, povezane s parkirnimi žepi. Opremljene naj bi bile s sanitarnimi prostori, info točkami in sposojevalnicami športne opreme (možnost – kioski s pijačo/sladoledi).
Obalno promenado sestavljajo vzporedni pasovi, namenjeni različnim rabam. Skupna širina promenade se mora prilagoditi razmeram v prostoru, določitvam strokovnih podlag in smernicam nosilcev urejanja prostora.
Pri načrtovanju in oblikovanju predvidenih ureditev je potrebno upoštevati omejitve in usmeritve, navedene v strokovnih podlagah in smernicah nosilcev urejanja prostora.
Zaporednost izvajanja
Obalna promenada se ureja v fazah, v odvisnosti od poteka oziroma umika obalne ceste v tunel.
Način urejanja: lokacijski načrt
6.3.34. Žusterna
Lega
Območje programske zasnove Žusterna leži med morjem in traso sedanje obalne ceste – načrtovane obalne promenade. Na vzhodnem robu se stika z območjem lokacijskega načrta za ureditev marine, na drugi strani pa z območjem urejanja med Žusterno in Moletom.
Funkcija območja in namenska raba
V prvi fazi, pred preusmeritvijo prometa s sedanje obalne ceste v predor, sta možna razvoj in širitev športno – rekreacijskega programa (kopališče, akvatorij) in ureditev pripadajočih površin mirujočega prometa na območju sedanjega parkiranja med Žusterno in območjem načrtovane marine.
V drugi fazi je predvidena preusmeritev prometa z območja sedanje obalne ceste, ureditev zelenih parkovnih površin ter možna ureditev pokritih bazenov pod nivojem terena. Najvišja kota terena med kopališčem in naseljem Žusterna naj ne bi presegla 2.5 metra.
Program
V prvi fazi je predvideno povečanje kopaliških površin v smeri proti morju za približno 40 metrov. Natančnejši obseg in obliko širitve kopališča (v meji danih gabaritov) je potrebno podrobneje opredeliti z lokacijskim načrtom. Kopališče se v smeri proti Moletu ne širi, temveč se zaključi s pomolom, ki je lahko namenjen tudi pristajanju čolnov pomorskih potniških lokalnih linij. Možna je ureditev mestnega vodnega parka.
Kopališče v Žusterni je potrebno preurediti, ga povezati z obalno promenado in mu dati bolj urbani značaj z neposrednimi prostorskimi povezavami ter s specifičnimi elementi urbane opreme. Predlaga se ureditev odprtih, med seboj povezanih bazenov in njihovo povezavo z obstoječim zaprtim bazenom (v drugi fazi). Potencialni prostor za nove pokrite bazene je pod nivojem sedanje ceste – pod predlaganimi travnatimi površinami (v drugi fazi).
V prvi fazi urejanja je mogoče ohraniti obstoječe parkirne površine med kopališčem Žusterna in območjem načrtovane marine, v drugi fazi (po ukinitvi obalne ceste) pa je možno na tem mestu urediti večnivojsko parkirno hišo, ki bo segala čez (bodočo lokalno) cesto in se naslanjala na klif.
Po umiku obalne ceste bo potrebno ustrezno urediti lokalne dovoze oziroma dostope.
Po ukinitvi tranzitnega prometa skozi Žusterno se današnja trasa obalne ceste med parkiriščem in kopališčem preuredi delno v obalno promenado, delno v javno zeleno površino – v parkovno ureditev zelenic, počivališč in otroških igrišč, ki bo obogatila prostor naselja Žusterna, hotela, kopališča in obalne promenade.
Pri načrtovanju in oblikovanju predvidenih ureditev je potrebno upoštevati omejitve in usmeritve, navedene v strokovnih podlagah in smernicah nosilcev urejanja prostora. V območje Žusterne sega del naravne vrednote Koper – Žusterna – klif (4805).
Zaporednost izvajanja
Območje Žusterne se ureja v fazah, v odvisnosti od poteka oziroma umika obalne ceste v tunel.
Način urejanja: lokacijski načrt
6.3.35. Obala in akvatorij med Žusterno in rtom Rex
Lega
Obravnavano območje obale med Žusterno in rtom Rex predstavlja ozek obalni pas in pripadajoči del akvatorija, ki na vzhodni strani meji na območje Žusterne, na zahodni do meje z občino Izola-Isola ob območju rta Rex, na južni strani ga omejuje obalna promenada in na severni strani morje.
Funkcija območja in namenska raba
Obala in akvatorij med Žusterno in rtom Rex s pristanom Molet predstavljajo velik potencial za splošno rabo morja, predvsem za kopanje v poletnih mesecih.
Območje je namenjeno splošni rabi, ohranjanju biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot. Namenska raba prostora so zelene rekreacijske površine.
Program
V prvi fazi je mogoče urediti plažne površine na skalometu in pripadajočem akvatoriju, urediti pristan Molet (pristajanje manjših čolnov in splošna raba), postaviti dva nova pomola (ob naravni kotanji in ob rtu Rex), namenjena pristajanju manjših čolnov in pristajanju čolnov regionalnega pomorskega potniškega prometa, ter urediti sidrišča v akvatoriju najmanj 80 m od obale, izven območja rastišča pozejdonke.
V drugi fazi je mogoče urediti amfiteater v naravni kotanji, ki je namenjen prostočasovnim plažnim in kulturnim dejavnostim.
Območje bo dostopno:
– v prvi fazi po obalni promenadi (peš, s kolesom, rolerji, javnim potniškim prometom po promenadi in po morju). Dostopno je z avtomobilom, urejena sta dva parkirna žepa ob Moletu in v naravni kotanji. Dostopno je za intervencijska vozila po cesti Koper – Izola.
– v drugi fazi po obalni promenadi (peš, s kolesom, rolerji, javnim sezonskim potniškim prometom po promenadi in po morju). Dostopno bo za intervencijska vozila po obalni promenadi. Dostop z avtomobili bo omejen. Možno bo parkiranje v parkirnih žepih izven obravnavanega območja in dostop z alternativnimi oblikami prometa do samega območja.
Pri načrtovanju in oblikovanju vseh predvidenih ureditev je potrebno upoštevati omejitve in usmeritve urejanja v prostoru, navedene v strokovnih podlagah in smernicah nosilcev urejanja prostora. Območje obrežja in akvatorija je naravna vrednota državnega pomena, obvezno republiško izhodišče Žusterna – rastišče pozejdonke (1611).
Zaporednost izvajanja
Območje obale in akvatorija med Žusterno in rtom Rex se ureja v fazah, v odvisnosti od poteka oziroma umika obalne ceste v tunel.
Način urejanja: lokacijski načrt
6.3.36. Hudourniška grapa ob rtu Rex
Lega
Območje programske zasnove leži v naravni hudourniški grapi ob rtu Rex, ob sedanji obalni cesti, načrtovani obalni promenadi. Nanjo se pripenja z ožjim delom. Območje je z lokalno cesto povezano z območjem bolnišnice Izola. Po sredi območja grape poteka meja med MO Koper in občino Izola, zato bo predvidene ureditve potrebno načrtovati v sodelovanju obeh občin.
Funkcija območja in namenska raba
Potencial območja programske zasnove ob Rtu Rex je še posebej velik zaradi grape, ki jo je hudournik izdolbel v pobočje klifa. Iztek grape in hudournika v morje ponuja krajinsko najprimernejšo lokacijo za umestitev daljšega pomola, sama grapa pa, skrita očem, ponuja veliko primernega prostora za različne ureditve, povezane s plažo in različnimi športno – rekreativnimi dejavnostmi. Tudi omejitve v območju so velike, upoštevati je potrebno zlasti usmeritve varovanja naravne vrednote Žusterna – Izola – klif (4272).
Območje je namenjeno rekreacijski rabi in ohranjanju naravnih vrednot. Namenska raba prostora so zelene rekreacijske površine.
Program
V prvi fazi urejanja bi bilo mogoče izpeljati načrtovane posege v prostoru le pod pogojem, da se uredi peš povezavo med območjem programske zasnove in obalo ali bližnjimi naselji brez nivojskega prečkanja obalne ceste. Predlagana je ureditev posegov v drugi fazi, ob ureditvah obalne promenade, na katero se območje programske zasnove smiselno pripenja.
Območje bo dostopno:
– v drugi fazi po obalni promenadi (peš, s kolesom, rolerji, javnim sezonskim potniškim prometom po promenadi in po morju). Dostopno bo za intervencijska vozila po obalni promenadi. Dostop z avtomobili bo možen po lokalni cesti z vrha klifa (izolske bolnice), vendar bo omejen. Možno bo parkiranje v parkirnih hišah ali parkirnih žepih izven obravnavanega območja in dostop z alternativnimi oblikami prometa do samega območja.
V grapi ob rtu Rex je možna ureditev prostora za piknike, skupaj z vso potrebno infrastrukturo: vodo, kanalizacijo, elektriko, sanitarnimi prostori, ter urejenimi športnimi površinami, kot so igrišča za odbojko na mivki, otroška igrišča, mali bazenčki in podobno. Možna je tudi ureditev teniških igrišč. Skozi grapo teče pot, ki poveže obalno črto z območjem bolnišnice Izola na klifu.
Pri oblikovanju je potrebno upoštevati omejitve in usmeritve urejanja v prostoru, navedene v strokovnih podlagah in smernicah nosilcev urejanja prostora. V območje hudourniške grape ob rtu Rex sega del naravne vrednote Žusterna – Izola – klif (4272).«
6. člen
(1) Spremeni in dopolni se del vsebine kartografske dokumentacije plana, ki se nanaša na namensko rabo prostora na območju urbanistične zasnove Kopra. Razmejitve namenske rabe so prikazane na novi karti v merilu 1:5.000, ki je sestavni del tega odloka.
Geodetska podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev so združene karte digitalnega katastrskega načrta (DKN) in temeljnega topografskega načrta (TTN5).
(2) Na podlagi dodatnih strokovnih podlag se, skladno s spremembami, določenimi v 4. členu tega odloka, v kartografskem delu plana spremeni sistem prometnega in infrastrukturnega omrežja na območju urbanistične zasnove (organizacijska naloga).
7. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana so na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-54/2003
Koper, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 171, secondo comma, della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03-ZZK-1), ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 15. luglio 2004, ha approvato il
D E C R E T O
SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI ELEMENTI TERRITORIALI DEL PIANO A LUNGO TERMINE E DEL PIANO SOCIALE DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
(tratto di costa tra Giusterna e Isola)
Articolo 1
Il presente decreto stabilisce le modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (nel seguito: elementi territoriali del piano):
– Piano a lungo termine del Comune di Capodistria per il periodo 1986-2000 (Bollettino uff. 25/86), integrazioni 1988 (BU 10/88), integrazioni 1992 (BU 9/92), integrazioni 1993 (BU 4/93), integrazioni 1994 (BU 7/94, 25/94), integrazioni 1995 (BU 14/95), integrazioni 1998 (BU 11/98), integrazioni 1999 (BU 16/99), integrazioni 2001 (BU 33/01) – nel seguito: piano a lungo termine.
– Piano sociale (a medio termine) del Comune di Capodistria per il periodo 1986-1990 (BU 36/86), integrazioni 1992 (BU 11/92), integrazioni 1993 (BU 4/93), integrazioni 1994 (BU 7/94, 25/94), integrazioni 1995 (BU 14/95), integrazioni 1998 (BU 11/98), integrazioni 1998 (BU 16/99), integrazioni 2001 (BU 33/01) – nel seguito: piano sociale.
(1) Gli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale sono costituiti da una relazione illustrativa del piano sociale e dalle rappresentazioni e documentazione grafica quale materiale unico destinato ad entrambi i piani sopraccitati.
(2) Il presente decreto stabilisce le modifiche ed integrazioni alle relazioni illustrative del piano a lungo termine e di quello sciale, alla parte cartografica del piano ed alla rispettiva documentazione cartografica.
Articolo 2
Il presente decreto stabilisce le modifiche ed integrazioni al piano, riferite in particolare a:
– Modiche dovute alla valorizzazione aggiornata del tratto di costa tra Capodistria e Isola, in considerazione dello spostamento in galleria, previsto a lungo termine, dell’attuale strada costiera;
– Integrazioni dei concetti programmatici: aggiunta di nuovi contenuti in seguito ai proposti interventi di sistemazione del tratto di costa da Giusterna fino al confine col comune di Isola.
Articolo 3
Piano a lungo termine
La relazione illustrativa del piano a lungo termine è modificato nel capitolo »4.3.6. Concetto urbanistico della città di Capodistria”, sottocapitolo “2. Destinazione d’uso degli spazi”, con l’integrazione del tredicesimo comma che recita:
»Lo sviluppo turistico dell’abitato di Capodistria richiede una progressiva affermazione della sua vocazione turistica. In particolare sono definiti la costruzione del porto turistico con attività complementari, la zona turistica di Giusterna ed il previsto turismo d’affari. Il tratto di costa che si estende da Giusterna a Isola sarà adibito a passeggiata con superfici aggiuntive destinate alla balneazione; in seguito all’allontanamento della strada costiera l’intera zona sarà utilizzata per attività ricreative e turistiche”.
Articolo 4
Piano sociale
La relazione illustrativa del piano sociale è modificata con l’aggiunta, dopo il capitolo 6.3. Concetti programmatici, di un nuovo sottocapitolo IX che recita:
»IX. AREA COSTIERA TRA GIUSTERNA E ISOLA
6.3.31. Passeggiata lungomare
Ubicazione
La passeggiata lungomare collega le città di Capodistria e Isola. L’area interessata dal concetto programmatico di cui sopra occupa il tracciato dell’attuale strada costiera tra Capodistria e Isola.
Funzione e destinazione d’uso dell’area
Con la realizzazione della passeggiata lungomare s’intende creare un nuovo ambiente dal carattere urbano con zone verdi, che colleghi le città di Capodistria ed Isola, ed inoltre: congiunga le zone di contatto, consenta l’allargamento della fascia costiera ed introduca nuove forme d’impiego del territorio.
Programma
La passeggiata lungomare sarà costituita da un sentiero pedonale e pista ciclabile, pista per i pattini a rotelle e transito di veicoli di pronto intervento che nell’alta stagione potrà servire anche come percorso per il servizio del trasporto pubblico per turisti (trenino, minibus e simili). Un tratto importante della passeggiata lungomare sarà realizzato lungo i pontili che si congiungeranno alla terraferma all’altezza delle banchine con attracchi per le imbarcazioni al servizio del trasporto pubblico marittimo per passeggeri.
La passeggiata lungomare sarà accessibile da Isola e da Capodsitria, dal mare e dall’entroterra (Giusterna, ospedale di Isola, Monte Marco) attraverso i collegamenti capillari che sboccheranno in un parcheggio. L’unico traffico motorizzato consentito nella zona in oggetto sarà quello di pronto intervento ed il trasporto pubblico per turisti con minibus o trenino.
Il concetto programmatico prevede anche l’attrezzamento di spazi collegati con parcheggi ed dotati dei servizi di toilettes, punti informativi e centri di noleggio delle attrezzature sportive (opzione – chioschi con bibite e gelati).
Il passeggio lungomare è formato da fasce di territorio parallele con diversa destinazione d’uso. La larghezza complessiva della passeggiata deve adeguarsi alle caratteristiche territoriali, alle indicazioni contenute negli elaborati tecnici ed alle linee guida fornite dagli enti preposti alla sistemazione del territorio.
La pianificazione e la realizzazione degli interventi previsti devono avvenire nel rispetto dei vincoli e degli indirizzi indicati negli elaborati tecnici e nelle linee guida fornite dagli enti preposti alla sistemazione del territorio.
Progressione e tempi d’attuazione
La passeggiata lungomare sarà realizzata per fasi, subordinate ai lavori di spostamento della strada costiera in galleria.
Modalità di disciplina: piano di sito.
6.3.32. Giusterna
Ubicazione
La zona interessata dal concetto programmatico di Giusterna è delimitata dal mare e dal tracciato dell’attuale strada costiera ossia dalla prevista passeggiata lungomare. Ad est essa confina con la zona contemplata dal piano di sito riferito al porto turistico, ad ovest invece, con la zona tra Giusterna e Moletto.
Funzione e destinazione d’uso dell’area
Nella fase iniziale ovvero precedentemente allo spostamento del traffico dall’attuale strada costiera in galleria sono attuabili lo sviluppo e l’estensione dei programmi sportivi e ricreativi (stabilimento balneare, specchio d’acqua prospiciente), oltre alla sistemazione delle zone adibite al traffico stazionario nell’attuale area di parcheggio tra Giusterna e la superficie prevista per il porto turistico.
Nella fase successiva si prevede il disimpegno dell’attuale strada costiera, la sistemazione a mo di parco delle zone verdi ed eventualmente la costruzione di piscine coperte sotto il livello del terreno, la cui quota massima tra lo stabilimento balneare e la frazione di Giusterna non dovrebbe superare 2,5 metri.
Programma
La fase iniziale consisterà in un’estensione in direzione del mare delle superfici adibite alla balneazione in direzione del mare di circa 40 metri. L’entità ed il disegno dell’estensione di cui sopra (entro il perimetro delimitato) saranno ulteriormente definiti nel piano di sito. L’estensione dell’impianto non dovrebbe superare l’area del Moleto, ma si conclude col pontile che potrà fungere da zona d’attracco delle imbarcazioni a servizio della linea marittima locale per il trasporto dei passeggeri. E’ possibile inoltre la sistemazione di un parco acquatico.
L’impianto balneare di Giusterna necessita di una ricostruzione e del collegamento con la passeggiata lungomare. Occorre inoltre conferirgli un aspetto più urbano, ottenuto attraverso comunicazioni dirette ed elementi specifici di arredo urbano. Il progetto prevede la costruzione di piscine comunicanti all’aperto ed il loro congiungimento con l’attuale piscina coperta (seconda fase). Lo spazio disponibile per nuove piscine coperte va reperito sotto il livello dell’attuale strada ovvero sotto le previste superfici allestite al verde pubblico (seconda fase).
Nella fase iniziale è data la possibilità di conservare le aree di parcheggio esistenti tra l’impianto balneare di Giusterna e le superfici previste per il porto turistico. Nella seconda fase invece (successivamente al disimpegno della strada costiera) queste superfici potranno essere adibite ad un garage a più livelli che supererà la strada (locale futura) e si appoggerà alla scogliera.
Lo spostamento della strada costiera richiederà la sistemazione delle strade d’accesso locali.
In seguito alla soppressione del traffico di transito attraverso Giusterna, l’attuale tracciato della strada costiera tra l’area di parcheggio e lo stabilimento balneare è sistemato a passeggiata lungomare, in parte a zona verde – parco, punti di sosta e parchi giochi, arricchendo in tal modo la zona della frazione di Giusterna, dell’albergo, dell’impianto balneare e della passeggiata stessa.
La pianificazione e la realizzazione degli interventi nel territorio devono avvenire in ottemperanza delle prescrizioni e dei vincoli indicati negli elaborati tecnici e negli orientamenti forniti dagli enti preposti alla sistemazione territoriale. Nell’area di Giusterna si trova la scogliera, ubicata tra Capodistria e Giusterna ed inserita tra i beni naturalistici (4805).
Successione degli interventi
Gli interventi nell’area di Giusterna saranno articolati in fasi, e subordinati allo spostamento in galleria della strada costiera.
Modalità di disciplina: piano di sito
6.3.33. Tratto di costa e specchio d’acqua prospiciente tra Giusterna ed il promontorio Rex
Ubicazione
La zona d’intervento è individuata nel tratto di costa tra Giusterna ed il promontorio Rex, ed è costituita da una stretta fascia di terraferma con lo specchio d’acqua prospiciente, confinante ad est con l’area di Giusterna, ad ovest col territorio del comune di Isola presso il promontorio Rex, a sud con la passeggiata lungomare e a nord col mare.
Funzione e destinazione d’uso dell’area
Il tratto di costa col mare prospiciente, delimitato da Giusterna, da una parte, ed il promontorio Rex col Moleto, dall’altra, offre numerose possibilità di sfruttamento dell’ambiente marino, in particolare per la balneazione nei mesi estivi.
L’area è destinata all’impiego generale, alla preservazione della biodiversità e dei beni naturalistici. Vi si prevede la sistemazione delle zone verdi da utilizzarsi per attività ricreative.
Programma
Nella fase iniziale sarà possibile sistemare le superfici adibite alla balneazione sfruttando il frangiflutti ed il mare prospiciente questo tratto di costa, l’approdo di Moleto (attracco di piccole imbarcazioni, impiego generale), costruire due nuovi pontili (accanto all’avvallamento naturale e presso il promontorio Rex) da destinarsi alle piccole imbarcazioni ed a quelle a servizio del traffico marittimo regionale per passeggeri, sistemare gli ancoraggi ad almeno 80 m dalla costa fuori dal habitat della posidonia.
Nella fase successiva si potrà procedere alla realizzazione, nell’avvallamento naturale, di un anfiteatro adibito ad attività di svago ed alle iniziative a sfondo culturale.
L’area sarà accessibile:
– Nella fase iniziale, attraverso la passeggiata lungomare (a piedi, in bicicletta, con pattini a rotelle, utilizzando mezzi pubblici terrestri e marittimi). Essendo previsto l’accesso anche con automobili saranno realizzate due zone di parcheggio presso il Moleto e nell’avvallamento naturale. I veicoli di pronto intervento potranno accedervi attraverso la strada Capodistria – Isola.
– Nella fase successiva, attraverso la passeggiata lungomare (a piedi, in bicicletta, con pattini a rotelle, utilizzando mezzi pubblici terrestri e marittimi). I veicoli di pronto intervento potranno accedervi attraverso la passeggiata lungomare. Alle automobili l’accesso sarà limitato con possibilità di parcheggio nelle zone all’uopo costruite fuori dell’area in oggetto, mentre il raggiungimento dell’area stessa sarà possibile utilizzando forme alternative di trasporto.
La pianificazione e la realizzazione di tutti gli interventi nel territorio devono avvenire in ottemperanza delle prescrizioni e dei vincoli indicati negli elaborati tecnici e negli orientamenti forniti dagli enti preposti alla sistemazione territoriale. La zona costiera e quella del mare prospiciente costituiscono un bene naturalistico di portata nazionale, perciò vanno osservate le indicazioni riferite all’area di Giusterna – habitat della posidonia (1611).
Successione degli interventi
Gli interventi previsti nel tratto di costa e nel mare prospiciente tra Giusterna ed il promontorio Rex saranno realizzati per fasi, e subordinati allo spostamento in galleria della strada costiera.
Modalità di disciplina: piano di sito
6.3.34. Alveo torrentizio presso il promontorio Rex
Ubicazione
La zona d’intervento è individuata nell’alveo torrentizio presso il promontorio Rex, lungo l’attuale strada costiera e la prevista passeggiata lungomare, alla quale si congiunge nella parte più stretta. La zona è collegata con l’area dell’ospedale di Isola con la strada locale ed è attraversata dal confine tra il CC di Capodistria ed il comune di Isola, perciò la pianificazione degli interventi deve avvenire in collaborazione tra i due comuni.
Funzione e destinazione d’uso
Grazie all’alveo torrentizio che le acque scavarono lungo la scogliera, la zona d’intervento relativa all’area presso il promontorio Rex si presenta ricca di potenzialità. Lo sbocco in mare offre l’ubicazione idonea per un lungo pontile, l’alveo stesso, per la sua collocazione non esposta bene si presta a contenuti diversi, connessi alla spiaggia ed a varie attività sportive e ricreative. Va inoltre tenuto conto dei vincoli, che impongono il rispetto degli indirizzi di tutela del bene naturalistico – la scogliera tra Giusterna e Isola (4272).
La zona ospiterà le attività ricreative con particolare accento sulla preservazione del patrimonio naturalistico. La destinazione d’uso prevista sono le superfici ricreative allestite al verde.
Programma
Gli interventi progettati nella fase iniziale potranno essere attuati a condizione che sia sistemato il sentiero pedonale tra la zona in oggetto e la costa oppure i vicini abitati senza intersezioni a raso della strada costiera. Si propone pertanto che gli interventi vengano realizzati nella fase successiva, una volta ultimata la passeggiata lungomare alla quale si congiungono i vari programmi e contenuti previsti per la zona in oggetto.
La zona sarà accessibile:
Nella fase successiva, attraverso la passeggiata lungomare (a piedi, in bicicletta, con pattini a rotelle, utilizzando mezzi pubblici terrestri e marittimi). I veicoli di pronto intervento potranno accedervi attraverso la passeggiata lungomare. Per le automobili l’accesso sarà limitato alla strada locale in provenienza dall’area dell’ospedale. Il parcheggio sarà previsto nei garage o nelle aree appositamente allestite e costruite fuori dell’area in oggetto, mentre il raggiungimento dell’area stessa sarà possibile utilizzando forme alternative di trasporto.
Nell’alveo torrentizio presso il promontorio Rex potranno essere allestiti spazi per i picnic, dotati dell’infrastruttura necessaria: acqua, fognature, elettricità, servizi, superfici per la pratica dei vari sport quali pallavolo su sabbia, parchi gioco per bambini, piccole piscine e simili. E’ possibile inoltre la costruzione di campi da tennis. L’alveo è attraversato da un sentiero che collega la linea costiera con l’area dell’ospedale di Isola, collocato sulla cima della scogliera.
La pianificazione degli interventi deve avvenire in ottemperanza delle prescrizioni e dei vincoli vigenti nel territorio, indicati negli elaborati tecnici e negli orientamenti forniti dagli enti preposti alla sistemazione territoriale. L’area dell’alveo torrentizio presso il promontorio Rex ha carattere di bene naturalistico – scogliera che si estende da Giusterna a Isola (4272).
Articolo 5
E’ in parte modificato ed integrato il contenuto della documentazione cartografica del piano riguardante la destinazione d’uso del territorio contemplato dal concetto urbanistico di Capodistria, oltre che dal concetto programmatico. Le delimitazioni delle diverse destinazioni d’uso sono rappresentanti nella nuova mappa a scala 1:5000 che è parte integrante del presente decreto.
Costituiscono basi geodetiche per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano le mappe d’insieme del piano catastale digitale (DKN) e del piano topografico di base (TTN5).
In virtù degli elaborati tecnici aggiuntivi si procede, in ottemperanza delle modifiche di cui all’articolo 4 del presente decreto, alla modificazione della parte cartografica del piano, e precisamente al sistema viario e delle infrastrutture (mansione organizzativa).
La parte cartografica del piano è disponibile in visione presso l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria.
Articolo 6
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
N.: 3503-54/2003
Capodistria, 15 luglio 2004.
COMUNE CITT A` DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Boris Popovič m. p.