Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4250. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (marina in komunalni privezi, v letu 2004), stran 11684.

Na podlagi drugega odstavka 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03-ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravni sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 87/01 – Zsam-1, 16/02 in 51/02) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 15. julija 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (marina in komunalni privezi, v letu 2004)
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (v nadaljevanju: prostorske sestavine plana):
– Dolgoročni plan občine Koper za obdobje 1986-2000 (Uradne objave – UO 25/86), dopolnitve 1988 (UO 10/88), dopolnitve 1992 (UO 9/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO 7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1999 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01) – v nadaljevanju: dolgoročni plan.
– Družbeni (srednjeročni) plan občine Koper za obdobje 1986-1990 (UO 36/86), dopolnitve 1992 (UO 11/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1998 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01) – v nadaljevanju: družbeni plan.
2. člen
(1) Sestavni deli prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana so: tekstualni del dolgoročnega plana in tekstualni del družbenega plana ter kartografski del in kartografska dokumentacija v obliki enotnega gradiva za dolgoročni in družbeni plan.
(2) S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo tekstualna dela dolgoročnega in družbenega plana, kartografski del plana ter kartografska dokumentacija.
(3) Tekstualni del vsebuje odlok s programsko zasnovo, obrazložitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana ter seznam sektorskih aktov.
(4) Grafični del vsebuje prikaz namenske rabe prostora, območij varovanj in omejitev ter programske zasnove.
3. člen
Priloge sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so:
– povzetek za javnost
– izvleček iz strateškega prostorskega akta
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– strokovne podlage
– predhodne pogoje in smernice
– spis postopka priprave in sprejemanja akta.
4. člen
(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe na območju akvatorija Semedelskega zaliva in priobalnega pasu med Koprom-Capodistria, Semedelo in Žusterno.
(2) Skladno s prej navedenim se spremenijo in dopolnijo tudi prikazi namenske rabe v besednem in kartografskem delu ter kartografski dokumentaciji prostorskega dela in istočasno uskladijo neskladja med besednim in kartografskim delom planskih aktov občine iz 1. člena tega odloka.
5. člen
Dolgoročni plan
Tekstualni del Dolgoročnega plana se spremeni tako, da se v poglavju »4.1.7. Turizem« besedilo devetega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Glede na opredeljeni turistični razvoj občine predvidevamo na območju Ankarana-Ancarano ureditev pristanov pretežno za potrebe domicilnega prebivalstva ter izgradnjo in ureditev marine v Kopru-Capodistria s ca. 600 privezi ter ureditev komunalnih privezov (pomoli ob ustju reke Badaševice ca. 110, ob starem koprskem mandraču ca. 150 in v rekonstruiranem kanalu Grande ca. 60 privezov).«
6. člen
Družbeni plan
(1) Tekstualni del Družbenega plana se spremeni in dopolni tako, da se v poglavju »5.1.9. Turizem« za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Najpomembnejšo vsebinsko dopolnitev turistične ponudbe v občini predstavlja predvidena izgradnja marine s ca. 600 privezi ob izlivu Badaševice v morje ter ureditev ca. 320 komunalnih privezov«.
(2) V poglavju »6.2.7. Turizem« se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Da bi oblikovali celovito turistično ponudbo, bomo pristopili k urejanju in izgradnji marine in komunalnih privezov v akvatoriju Koprskega zaliva.«
(3) Poglavje »6.2.11.4. Komunalni privezi« se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Predvidena je izgradnja komunalnih privezov ob izlivu reke Badaševice, ob starem mandraču mesta Koper-Capodistria, na območju rekonstruiranega kanala Grande, na območju struge reke Badaševice in v Ankaranu-Ancarano ter ureditev privezov na območju starega pristanišča v Kopru-Capodistria.«
7. člen
Besedilo poglavj »6.3.4 Obala Koper – Slavnik« se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»6.3.4. Obala Koper – Semedela – Žusterna
Lega:
Obravnavano območje obsega osrednji in zahodni del Semedelskega zaliva ter kopenski del med izlivom reke Badaševice, predvidene obalne ceste in kopališčem Žusterna – vključno s klifom.
Funkcija območja in namenska raba:
Ureditev marine predstavlja nadgradnjo turistične ponudbe mesta, celovito in zaokroženo rešitev programske povezave med starim mestnim jedrom in spalnim delom mesta v zaledju.
Morski del je namenjen ureditvi marine in komunalnih privezov. Kopenski del med Semedelo in Žusterno se opredeli kot stavbna zemljišča namenjena centralnim in turističnim dejavnostim.
Program:
Predvidena marina leži med staro Semedelsko cesto, ustjem Badaševice in kopališčem Žusterna, tako da se valobran marine diagonalno približuje obalni črti ob stari Semedelski cesti, v morje pa sega približno do polovice zaliva. Zmogljivost marine je ca. 600 privezov. Pomoli ob ustju reke Badaševice so namenjeni komunalnim privezom (ca. 110). Komunalni privezi so predvideni tudi ob starem koprskem mandraču (ca. 150) in ob kanalu Grande, kjer je z namenom popestritve promenadne linije v rekonstruiranem kanalu predvidena izgradnja komunalnih privezov za manjša plovila (ca. 60). Ob izlivu Badaševice je predvidena ureditev ploščadi za vzdrževanje manjših plovil – škvera, ki pa direktno v stik morja in kopnega ne posega.
Za potrebe ureditve marine je predvidena poglobitev dna morja, ureditev pretoka Badaševice in smiselno rešitev problema nanosa materiala z Badaševico.
Na kopenskem delu marine – med novo obalno črto in obstoječo peš in kolesarsko potjo je predvidena ureditev obalne ploščadi, objektov marine (brez objektov, namenjenih tehnično – servisnim dejavnostim) in parkirišč. Na zunanji strani valobrana je urejena plaža, ki se navezuje na kopališče v Žusterni.
Med obstoječo peš in kolesarsko potjo ter cesto Semedela – Žusterna je predvidena izgradnja objektov, namenjenih centralnim in turističnim dejavnostim, ki sooblikujejo promenado mestnega značaja.
Lokacija marine hkrati predstavlja osnovo za nadgradnjo prostora z dodatnimi funkcijami, kot so možnost pozidave do obalne linije, ki bi tako povezala mesto na griču vse do morja, saj gre v bistvu za mesto ob morju. Programi omogočajo celovito ureditev in povezavo pestrega priobalnega prostora in poselitve.
Predvidena je ureditev parkirišč vzdolž obalne ceste. Ureditev dodatnih parkirnih površin je predvidena tudi med škverom, kanalom Grande in priključkom Semedela.
Za vzpostavitev peš komunikacije med Markovcem in obalo je predvidena vertikalna peš povezava v obliki dvigala oziroma zobate železnice.
Ohranjanje narave:
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za območje predvidene marine v Semedelskem zalivu« (ZRSVN, OE Piran, april 2003) ter strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana MOK – marina in komunalni privezi« (ZRSVN, OE Piran, december 2003), ki so priloga temu odloku in se hranijo na Mestni občini Koper.
Varstvo kulturne dediščine:
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo kulturne dediščine, navedeni v strokovnem gradivu »Zasnova varstva kulturne dediščine, marina in komunalni privezi« (ZVKDS, OE Piran, december 2003) in Strokovne podlage za območje med Badaševico, Semedelsko vpadnico in tržnico v Kopru (MZVNKD Piran, maj 1993), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Mestne občine Koper.
Način urejanja: lokacijski načrt. Možno je urejanje z več lokacijskimi načrti glede na posamezne funkcionalne in morfološko zaključene celote.«
Drugi pogoji:
V okviru strokovnih podlag za lokacijski načrt je potrebno izdelati maritimno študijo, ki obravnava vpliv valovanja, tokovanja, vetrov, pretok in nanose Badaševice, potrebnih poglobitev in zasipavanj ter varnost plovbe. V določilih lokacijskega načrta je potrebno opredeliti ustrezne lokacije oziroma način deponiranja izkopanega oziroma refuliranega materiala.
8. člen
(1) Spremeni in dopolni se del vsebine kartografske dokumentacije plana, ki se nanaša na namensko rabo prostora na območju urbanistične zasnove Kopra, območja varovanja in programske zasnove. Vsebine so prikazane na novih karti v merilu 1:5.000, ki so sestavni del tega odloka.
Geodetska podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so združene karte digitalnega katastrskega načrt (DKN) in temeljnega topografskega načrta (TTN5).
(2) Na podlagi dodatnih strokovnih podlag se, skladno s spremembami, določenimi v 5. členu tega odloka, v kartografskem delu plana ustrezno spremenijo tudi tematske karte v merilu 1:25.000 (organizacijska naloga).
9. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana so na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-54/2003
Koper, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 171, secondo comma, della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK – 1), dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS n.72/93; 6/94 – sentenza della CC, 45/94 – sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 12/99 – delibera della CC, 16/99 – delibera di rettifica della CC, 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 100/00 – delibera della CC, 87/01 – Zsam – 1, 16/02 e 51/02) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 15 luglio 2004, ha approvato il
D E C R E T O
SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI ELEMENTI TERRITORIALI DEL PIANO A LUNGO TERMINE E DEL PIANO SOCIALE DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
(porto turistico e ormeggi comunali, anno 2004)
Articolo 1
Il presente decreto stabilisce le modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (nel seguito: elementi territoriali del piano):
– Piano a lungo termine del Comune di Capodistria per il periodo 1986-2000 (Bollettino uff. 25/86), integrazioni 1988 (BU 10/88), integrazioni 1992 (BU 9/92), integrazioni 1993 (BU 4/93), integrazioni 1994 (BU 7/94, 25/94), integrazioni 1995 (BU 14/95), integrazioni 1998 (BU 11/98), integrazioni 1999 (BU 16/99), integrazioni 2001 (BU 33/01) – nel seguito: piano a lungo termine.
– Piano sociale (a medio termine) del Comune di Capodistria per il periodo 1986-1990 (BU 36/86), integrazioni 1992 (BU 11/92), integrazioni 1993 (BU 4/93), integrazioni 1994 (BU 7/94, 25/94), integrazioni 1995 (BU 14/95), integrazioni 1998 (BU 11/98), integrazioni 1998 (BU 16/99), integrazioni 2001 (BU 33/01) – nel seguito: piano sociale.
Articolo 2
(1) Gli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale sono costituiti da una relazione illustrativa del piano sociale e dalle rappresentazioni e documentazione grafica quale materiale unico destinato ad entrambi i piani sopraccitati.
(2) Il presente decreto stabilisce le modifiche ed integrazioni alle relazioni illustrative del piano a lungo termine e di quello sciale, alla parte cartografica del piano ed alla rispettiva documentazione cartografica.
(3) La relazione illustrativa comprende il decreto contenente il concetto programmatico, la motivazione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano e l’elenco degli atti settoriali.
(4) Le rappresentazioni grafiche forniscono dati circa l’uso finalizzato del territorio, degli ambiti territoriali soggetti ai vincoli di tutela e del concetto programmatico.
Articolo 3
Sono allegati alle modifiche ed integrazioni:
– Sintesi dell’atto destinata alla diffusione,
– Estratto dal piano territoriale strategico,
– Illustrazione e motivazione dell’atto territoriale,
– Elaborati tecnici,
– Presupposti e orientamenti,
– Pratica della procedura di predisposizione e d’approvazione dell’atto.
Articolo 4
(1) Le modifiche ed integrazioni interessano la modificazione della destinazione d’uso dell’acquatorio del Golfo di Semedella e della fascia costiera tra Capodistria, Semedella e Giusterna.
(2) In seguito a quanto esposto in precedenza, si procede alle modifiche ed integrazioni anche alle descrizioni illustrative o rappresentazioni grafiche contenute negli elementi territoriali, con contestuale armonizzazione della parte testuale e di quella grafica dei piani di cui all’articolo 1 del presente decreto.
Articolo 5
Piano a lungo termine
Nel capitolo “4.1.7. Turismo” del Piano a lungo termine il testo del comma n. 9 è modificato e recita:
»A seguito del previsto sviluppo turistico del comune, si prevede, nella zona di Ancarano, la sistemazione degli ormeggi destinati in prevalenza alla popolazione residente, oltre alla costruzione della marina a Capodistria con ca. 600 posti barca, come pure la realizzazione degli ormeggi comunali (moli a ridosso della foce del Cornalunga con circa 110 posti barca, presso il vecchio mandracchio capodistriano con circa 150 posti barca, e nel ricostruito Canal Grande con circa 60 posti barca).”
Articolo 6
Piano sociale
(1) La relazione illustrativa del Piano sociale e modificata ed integrata con l’aggiunta, nel capitolo »5.1.9. Turismo« di un secondo comma che recita:
»L’integrazione ed il potenziamento più significativi dell’offerta turistica comunale sono rappresentati dalla prevista costruzione della marina con circa 600 posti barca a ridosso della foce del Cornalunga e la sistemazione di circa 320 ormeggi comunali.”
(2) Nel capitolo »6.2.7. Turismo« il secondo comma è seguito da un nuovo comma che recita:
»Allo scopo di integrare l’offerta turistica si procederà alla costruzione della marina e degli ormeggi comunali nell’acquatorio del Golfo di Capodistria.«
(3) Il capitolo »6.2.11.4. Ormeggi comunali« è modificato e recita:
»Si prevede la costruzione degli ormeggi comunali a ridosso della foce del Cornalunga, presso la vecchia darsena cittadina a Capodistria, nel ristrutturato Canal Grande, nell’alveo del Cornalunga e ad Ancorano, come pure nel porto vecchio di Capodistria
Articolo 7
Il testo del capitolo »6.3.4 Tratto di costa Capodistria – Slavnik« è modificato e recita:
»6.3.4. Tratto di costa Capodistria – Semedella – Giusterna
Ubicazione:
L’area in oggetto comprende la parte centrale e quella occidentale del Golfo di Semedella e il tratto di costa delimitato dalla foce del Cornalunga, dalla prevista strada costiera e dall’impianto di balneazione a Giusterna assieme alla scogliera.
Funzione e destinazione d’uso dell’area:
La costruzione del porto turistico costituisce un potenziamento dell’offerta turistica cittadina oltre a fornire una soluzione compiuta alla zona di collegamento tra il centro storico e la zona residenziale periferica. La parte marittima è destinata alla realizzazione del porto turistico e degli ormeggi comunali. Il tratto di costa tra Semedella e Giusterna diventa un’area edificabile destinata ai servizi ed alle attività turistiche.
Programma:
L’ubicazione del porto turistico è prevista tra la vecchia Strada di Semedella, la foce del Cornalunga e l’impianto balneare di Giusterna. Il frangiflutti si estenderà fino alla metà del golfo e sarà posto in diagonale rispetto alla linea della costa lungo la vecchia Strada di Semdella. La capacità del porto turistico è di 600 posti barca. Gli approdi presso la foce del Cornalunga sono destinati agli ormeggi comunali (110 circa), che dovrebbero essere realizzati anche lungo la vecchia darsena (150 circa) e lungo il Canal Grande la cui ricostruzione prevede anche la realizzazione di circa 60 posti barca per piccole imbarcazioni, il che dovrebbe arricchire di contenuti il futuro passeggio lungomare. Lo spazio a terra all’altezza della foce del Cornalunga dovrebbe essere adibito ad uno squero senza tuttavia interessare direttamente la linea costiera.
Ai fini di costruzione del porto turistico è previsto l’approfondimento del fondale marino, la regolazione del flusso del Cornalunga che dovrebbe altresì risolvere il problema dell’accumulo dei sedimenti fluviali del Cornalunga.
Nello spazio a terra del porto turistico – tra la nuova linea costiera e l’attuale sentiero pedonale e ciclabile si prevede la sistemazione della banchina, delle varie strutture (senza impianti destinati ai servizi tecnici portuali) e dei parcheggi. Lungo il lato esterno del frangiflutti sarà realizzato uno stabilimento di balneazione che si congiungerà con quello di Giusterna.
Tra l’attuale sentiero pedonale e ciclabile e la strada Semedella – Giusterna sorgeranno dei fabbricati destinati ai servizi ed alle attività turistiche i quali concorreranno a formare un passeggio dal carattere urbano.
Per la sua ubicazione il porto turistico offre inoltre nuovi spunti per l’arricchimento del territorio interessato con nuovi contenuti, quali ad esempio, la possibilità di espandere il comparto edificatorio unendo la zona residenziale in collina all’area costiera. I programmi sono concepiti in modo da consentire un’organica sistemazione ed unificazione dello spazio litoraneo e della zona d’insediamento abitativo.
Sono previsti parcheggi lungo la strada costiera, come pure nell’area delimitata dallo squero, dal Canal Grande e dal raccordo di Semedella.
Tra Monte Marco e la costa sarà realizzato un collegamento pedonale sotto forma di ascensore ovvero di una ferrovia funicolare.
Tutela dei beni naturalistici:
La pianificazione degli interventi nel territorio deve avvenire nel rispetto delle indicazioni, dei presupposti e dei vincoli di tutela dei beni naturalistici, come pure della preservazione della biodiversità, come riportato negli elaborati tecnici “Indirizzi di tutela delle risorse naturali ed ambientali riferiti all’area interessata dal previsto porto turistico nel Golfo di Semedella” (
ZRSVN, OE Pirano, aprile 2003) e quelli intitolati »Indirizzi di tutela delle risorse naturali ed ambientali riferiti alle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del CCC – porto turistico e ormeggi comunali« (ZRSVN, OE Pirano, dicembre 2003), che sono allegati al presente decreto e si tengono presso la sede dell’amministrazione comunale di Capodistria..
Tutela del patrimonio culturale:
Nella pianificazione degli interventi nel territorio vanno osservati gli indirizzi, i presupposti ed i vincoli di tutela del patrimonio culturale, come indicati negli elaborati tecnici “Principi di tutela del patrimonio culturale, porto turistico e ormeggi comunali” (ZVKDS, OE Pirano, dicembre 2003), oltre agli elaborati tecnici riguardanti l’area delimitata dal Cornalunga, dal raccordo di Semedella e dal mercato cittadino (MZVNKD Pirano, maggio 1993) che sono allegati al presente decreto e si tengono presso la sede dell’amministrazione comunale di Capodistria.
Modalità di disciplina: piano di sito. Sono ammessi più piani di sito in dipendenza dei singoli ambiti territoriali funzionali e morfologicamente circoscritti.«
Altre prescrizioni:
In ambito agli elaborati tecnici sui quali poggia il piano di sito, occorre realizzare uno studio del moto ondoso, delle correnti, dei venti, dei flussi e dei sedimenti fluviali del Cornalunga, dei necessari approfondimenti del fondale marino e delle colmature, oltre che della sicurezza di navigazione. Nelle disposizioni del piano di sito vanno definiti i luoghi ovvero le modalità di deposito del materiale di risulta o di quello refluo.
Articolo 8
(1) E’ modificato ed integrato parte del contenuto della documentazione cartografica del piano riguardante la destinazione d’uso del territorio contemplato dal concetto urbanistico di Capodistria, le zone soggette a vincoli di tutela, oltre che il concetto programmatico. I contenuti sono rappresentanti nella nuova mappa a scala 1:5000 che è parte integrante del presente decreto. Costituiscono basi geodetiche per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano le mappe d’insieme del piano catastale digitale (DKN) e del piano topografico di base (TTN5).
(2) In virtù degli elaborati tecnici aggiuntivi si procede, in ottemperanza delle modifiche di cui all’articolo 6 del presente decreto, alla modificazione delle mappe d’insieme, contenute nella parte cartografica, a scala 1:25000 (mansione organizzativa).
Articolo 9
Le modifiche ed integrazioni sono a disposizione presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 10
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 3503-54/2003
Capodistria, 15 luglio 2004.
COMUNE CITT A` DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Boris Popovič m. p.