Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4249. Odlok o izbirni lokalni gospodarski javni službi "dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina", stran 11674.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), četrtega odstavka 30. člena in drugega odstavka 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03, odl. US in 51/04), 3., 17. in 223. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 45/04) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji 15. julija 2004 sprejel
O D L O K
o izbirni lokalni gospodarski javni službi »dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina«
Splošna določba
1. člen
S tem odlokom se uredi izbirna lokalna gospodarska javna služba »dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina«. Ta odlok je tudi koncesijski akt za gospodarsko javno službo iz prvega odstavka tega člena.
Opredelitev javnih dobrin, ki se zagotavljajo z gospodarsko javno službo iz prvega odstavka tega člena, določa zakon.
Javno službo iz prvega odstavka tega člena izvaja koncesionar. Podeli se ena koncesija.
Območje izvajanja gospodarske javne službe
2. člen
Območje izvajanja gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka obsega celotno območje Mestne občine Koper. Območje se s koncesijsko pogodbo lahko na podlagi ponudbe izbranega koncesionarja v postopku podelitve koncesije in pod pogoji iz tega odloka opredeli tudi ožje.
Območje iz prvega odstavka tega člena mora obsegati najmanj strnjeno naseljene dele ureditvenega območja mesta Koper, kot ga določajo prostorske sestavine dolgoročnega plana Mestne občine Koper. Dele ureditvenega območja mesta Koper, ki niso zajeti v strnjeno naseljene dele ureditvenega območja mesta Koper, določi župan s sklepom iz prvega odstavka 4. člena tega odloka.
Koncedent
3. člen
Koncedent za gospodarsko javno službo iz 1. člena tega odloka je Mestna občina Koper. Upravne naloge z zvezi s to koncesijo izvaja organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
Organ, ki opravi izbor koncesionarja, in postopek izbora
4. člen
Koncesionarja se izbere z javnim razpisom po odprtem postopku. Natančne elemente javnega razpisa s sklepom določi župan v skladu s tem odlokom in z zakonom.
Odločitev o izbiri koncesionarja, po javnem odpiranju ponudb, sprejme pristojni organ.
Za strokovno pomoč organu iz drugega odstavka tega člena pri izbiri koncesionarja imenuje župan posebno komisijo.
Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
5. člen
Koncesijsko pogodbo v imenu občine podpiše župan.
6. člen
Vrsto javnih dobrin, ki jih zagotavlja gospodarska javna služba »dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina«, pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, uporabnike in razmerja do uporabnikov, pravice in obveznosti uporabnikov ter način oblikovanja omrežnine kot vira financiranja gospodarske javne službe določa zakon.
7. člen
Koncesionar – sistemski operater, ki pridobi koncesijo kot prvi po sprejetju tega odloka, pridobi koncesijo za:
– izvajanje nalog, ki jih sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja nalaga zakon;
– projektiranje, pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj, izvedbo in financiranje izgradnje distribucijskega omrežja, za katerega pridobi koncesijo;
– pravne, organizacijske, finančne in druge aktivnosti za zagotovitev navezave distribucijskega omrežja na prenosno omrežje;
– vodenje katastra javnega omrežja na način, ki je usklajen z občinskim geografskim sistemom in vsebuje tudi osnovne podatke o odjemalcih zemeljskega plina.
Ne glede na idejni projekt in na njegovi podlagi sprejet lokacijski načrt pa je koncesionar na območjih, ki so s koncesijsko pogodbo opredeljena kot območja izvajanja koncesije, dolžan izvesti distribucijsko omrežje v skladu z morebitnimi naknadno sprejetimi prostorskimi akti.
Pri projektiranju mora koncesionar in tudi ponudnik za pridobitev koncesije projektirati potek omrežij praviloma po javnih površinah ali po površinah v javni lasti. Nujni odstopi od tega načela ne smejo nositi finančnih posledic za koncedenta po preteku koncesijskega razmerja.
Začetek in čas trajanja koncesije
8. člen
Koncesija se podeli za dobo 35 let. Ob prvi podelitvi koncesije začne ta doba teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
V primeru, da bo postopek uveljavitve prostorskega izvedbenega akta, ki naj omogoči pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo distribucijskega omrežja ali prenosnega omrežja trajal dlje kot dve leti po podpisu koncesijske pogodbe, se koncesijska doba avtomatsko podaljša za vsak začeti mesec prekoračitve dveletnega roka.
Morebitni postopek pridobivanja energetskih dovoljenj ne vpliva na roke, določene v prvem odstavku tega člena.
9. člen
Koncesionar zgradi distribucijsko omrežje kot javno distribucijsko omrežje v skladu z zakonom in ga po preteku koncesijskega razmerja preda občini v last in posest prosto vseh bremen.
Status omrežja kot infrastrukture določa zakon. S koncesijsko pogodbo se morajo zagotoviti instrumenti, s katerimi se prepreči, da bi koncesionarju neamortizirani del vlaganj v infrastrukturo postal del stečajne mase.
Za gradnjo javnega omrežja na občinski javni cesti, pod ali nad njo, ter na, pod ali nad drugo javno površino oziroma površino v lasti Mestne občine Koper se koncesionarju uredi praviloma brezplačna stavbna pravica ali služnost, le izjemoma pa s simboličnim nadomestilom.
Če s predpisi ni določeno drugače, se javno distribucijsko omrežje, ki ga je dolžan zgraditi koncesionar, zaključi s požarno pipo pri vstopu v objekt odjemalca. Požarna pipa je zadnji element javnega omrežja.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
10. člen
Koncesionar mora razpolagati z veljavno licenco za dejavnost sistemskega operaterja.
Ponudbi za pridobitev koncesije mora koncesionar priložiti tudi:
– idejni projekt izgradnje distribucijskega omrežja in njegove navezave na prenosno omrežje, ki ustreza zahtevam za pripravo strokovnih podlag za izdelavo ustreznega lokacijskega načrta;
– zagotovila sistemskega operaterja oziroma upravljavca prenosnega omrežja o realnih možnostih za navezavo distribucijskega omrežja na visokotlačno prenosno omrežje zemeljskega plina;
– dokazila oziroma izjavo, da je sposoben voditi kataster v skladu z zahtevami iz 15. člena tega odloka;
– reference; kot minimalne reference, ki dopuščajo obravnavo ponudbe, štejejo izkušnje ponudnika ali njegovih odvisnih družb pri izgradnji distribucijskega omrežja zemeljskega plina na vsaj enem strnjenem območju z najmanj 10.000 prebivalci in pri izvajanju aktivnosti v vlogi sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na vsaj enem strnjenem območju z najmanj 10.000 prebivalci;
– osnutek investicijskega programa za gradnjo distribucijskega in prenosnega omrežja zemeljskega plina v skladu z idejnim projektom ter osnutkom finančnega načrta gradnje in njenega financiranja;
– predlog tarife javne službe, skladen z veljavno metodologijo;
– dokazila, da razpolaga z zadostno finančno sposobnostjo za investiranje v izgradnjo distribucijskega omrežja, kot izhaja iz njegovega idejnega projekta;
– predlog splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, skladen s predpisano metodologijo in tem odlokom;
– vzorec standardizirane pogodbe o kreditiranju odjemalcev pri usposabljanju internih omrežij in pokrivanju drugih stroškov ob prehodu na uporabo zemeljskega plina;
– garancijo za resnost ponudbe in garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del;
– zagotovilo, da bo v svojih poslovnih prostorih na območju izvajanja koncesije trajno omogočal neposreden stik z javnostjo, predvsem z odjemalci in bodočimi odjemalci;
– zagotovilo, da se bo zavaroval za škodo, ki bi jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročil koncesionar ali pri njem zaposleni ljudje uporabnikom in drugim osebam.
V svoji ponudbi mora koncesionar opredeliti območje izvajanja javne službe, skladno z določbami 2. člena tega odloka.
S sklepom iz 4. člena tega odloka se določi podrobnejšo vsebino in obseg zahtev ter podrobnejši način priprave prilog ponudbe, določenih s tem členom.
11. člen
V postopku pridobitve koncesije mora prvi koncesionar prevzeti obvezo:
– da bo na podlagi lokacijskega načrta, pripravljenega in sprejetega na podlagi njegovega idejnega projekta, pridobil potrebna upravna dovoljenja in na tej podlagi zgradil distribucijsko omrežje;
– da bo od Mestne občine Koper kot lastnice odkupil vsa že zgrajena lokalna plinovodna omrežja in jih v nadaljevanju obravnaval kot del distribucijskega omrežja, ki ga bo zgradil sam;
– da bo vodil kataster distribucijskega omrežja v skladu s pravili občinskega geografskega informacijskega sistema.
Ponudnik lahko koncedentu ponudi tudi druge ugodnosti, ki niso neposredno vezane na predmet koncesije. Take ugodnosti morajo biti v ponudbi natančno opredeljene, zavezujoče in realno finančno ovrednotene.
12. člen
Merila za izbor koncesionarja in njihovi ponderji so:
1. roki za izgradnjo sistema po fazah – (faze so opredeljene z minimalnim številom prebivalstva, ki sta mu omogočena priklop na distribucijsko omrežje zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina) – ponder 100;
2. predlagana omrežnina – ponder 60;
3. ponujeni obseg območja koncesije s številom prebivalcev, ki jim bo omogočena navezava na distribucijsko omrežje zemeljskega plina – ponder 50;
4. pogoji kreditiranja odjemalcev: višina kredita glede na dejansko potrebna vložena sredstva, pogoji zavarovanja kredita in drugi stroški najema kredita, obrestna mera in doba vračanja (pri investiranju v izgradnjo internih omrežij in pokrivanju stroškov ureditve ogrevanja in drugih stroškov ob prehodu na uporabo zemeljskega plina) – ponder 40;
5. koncesijska dajatev (predlagana višina koncesijske dajatve v skladu z 20. členom tega odloka) – ponder 15.
Faze in opredelitve, ki so v prvem odstavku tega člena podane v oklepaju, so podmerila.
Za vsako podmerilo najugodnejša ponudba pridobi 10 točk, ostale pa ustrezno nižje število točk od 0 do 10. Vsaki ponudbi se doseženo število točk po posameznem podmerilu pomnoži s ponderjem, določenim s tem odlokom. Ponudba z najvišjim seštevkom ponderiranih točk v okviru posameznega merila pridobi po tem merilu 10 točk, preostale pa od 0 do 10 točk v razmerju z najugodnejšo ponudbo.
Na enak način se doseženo število točk po posameznem merilu pomnoži s ponderjem posameznega merila. Ponudba z najvišjim seštevkom tako ponderiranih točk vseh meril je najugodnejša.
S sklepom iz 4. člena tega odloka se določi podrobnejši način, s katerim ponudniki dokazujejo oziroma prikazujejo kvaliteto ponudbe po posameznih merilih in podmerilih. Vsi izračuni se izvajajo na dve decimalni mesti.
13. člen
Za posamezno podmerilo iz 12. člena se določi naslednje največje število možnih točk oziroma naslednje ponderje:
Merilo 1. – časovni roki, v katerih bo tehnično omogočen priklop določenega števila prebivalcev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina, pri čemer se predlog točkuje le v primeru, če zagotavlja realizacijo v prvih 10 letih koncesijske dobe, določene 8. členom tega odloka:
– za najmanj 5.000 prebivalcev     ponder 10
– za najmanj 10.000 prebivalcev    ponder 15
– za najmanj 15.000 prebivalcev    ponder 25
– za najmanj 20.000 prebivalcev    ponder 30
– za najmanj 25.000 prebivalcev    ponder 35
– za najmanj 30.000 prebivalcev    ponder 40
Merilo 2. – predlagana omrežnina – podmeril ni;
– Ponudba z najnižjo predlagano omrežnino pridobi 10 točk.
Merilo 3. – Ponujeni obseg območja koncesije s številom prebivalcev, ki jim bo omogočena navezava na distribucijsko omrežje zemeljskega plina – podmeril ni:
– za vsakih začetih 500 prebivalcev izven območja, ki je z 2. členom tega odloka v povezavi s sklepom iz 4. člena tega odloka določeno kot strnjeno območje ureditvenega območja mesta Koper, pridobi ponudba 1 točko, vendar s pogojem, da ponudba zagotavlja realizacijo najkasneje do konca 10 leta koncesijske dobe, določene s prvim odstavkom 8. člena tega odloka.
Merilo 4. – kreditiranje odjemalcev (pri investiranju v izgradnjo internih omrežij in pokrivanju stroškov ureditve ogrevanja ter drugih stroškov ob prehodu na uporabo zemeljskega plina)
– najvišji zagotovljeni delež kreditiranja glede
 na dejansko potrebna vložena sredstva
 za izgradnjo oziroma predelavo notranje
 napeljave                    ponder 10
– najdaljša zagotovljena odplačilna doba     ponder 30
– najnižja zagotovljena obrestna mera
 pri najdaljši zagotovljeni odplačilni dobi   ponder 30
– najnižji delež stroškov zavarovanja
 in drugih stroškov v zvezi z ureditvijo
 kreditnega razmerja (odnos med stroški
 in višino glavnice)               ponder 20
Merilo 5. – koncesijska dajatev (predlagana višina koncesijske dajatve v skladu z 20. členom tega odloka) – podmeril ni:
– Ponudba z najvišjo ponujeno koncesijsko dajatvijo pridobi 10 točk; v primeru, da se v skladu z drugim odstavkom 22. člena tega odloka omeji relativni obseg koncesijske dajatve, tega obsega točk ponudba ne more preseči; ponudba z nižjo relativno višino pa doseže sorazmerno manjše število točk.
Javna pooblastila koncesionarju
14. člen
Javna pooblastila koncesionarju – sistemskemu operaterju določa zakon.
15. člen
Koncesionar mora voditi kataster omrežij in naprav, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih. Obseg in način vodenja katastra in zbirk podatkov predpiše s pravilnikom pristojni organ na predlog občinske službe za informacijski sistem.
Kataster se vodi atributivno in grafično v obliki računalniškega zapisa, skladno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema.
V katastru in zbirkah podatkov so le tisti osebni podatki, ki so predmet pogodbe o priključitvi na omrežje. S temi podatki koncesionar ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in jih je dolžan dajati na vpogled samo pristojnemu organu oziroma od njega pooblaščenim organom v okviru nadzora in uporabniku na njegovo zahtevo v delu, v katerem se nanašajo nanj, ter organom, za katere tako določa zakon.
Kataster z vsemi zbirkami podatkov iz tega člena je last koncedenta. Kopijo ažuriranih podatkov koncesionar periodično, v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo, ter po izgradnji posameznega segmenta distribucijskega omrežja izroča koncedentu, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih izroči v celoti.
Pogoji za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, ter vrsta in obseg monopola in način njegovega preprečevanja
16. člen
Vrsto in obseg javnih dobrin, ki se zagotavljajo z javno službo, pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, pravice in obveznosti uporabnikov ter vrsto in obseg monopola in način njegovega preprečevanja ureja zakon.
Uporaba dobrin, ki jih nudi gospodarska javna služba »dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina«, praviloma ni obvezna. Obvezna pa je navezava na distribucijsko omrežje na območju, ki je opremljeno s tem omrežjem, za tiste objekte, v katerih instalirana moč vsaj po enega trošila, namenjenega ogrevanju ali podobni energetski rabi, presega 40 KW.
Sistemski operater pisno z vročitvijo obvesti odjemalca, ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom tega člena, o njegovi obvezi in mu postavi rok za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki ne sme biti krajši od dveh mesecev po vročitvi.
Če se odjemalec v postavljenem roku ne priključi na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, mu občinski organ, pristojen za inšpekcijo, to naloži z odločbo.
17. člen
Individualne ali skupinske plinske postaje, postavljene pred uveljavitvijo tega odloka na podlagi priglasitve manjših gradbenih del začasno oziroma s pogojem, da bodo morale biti ob usposobitvi javnega plinovodnega omrežja odstranjene, in prek katerih se odjemalcem dobavlja utekočinjeni naftni plin, morajo uporabniki odstraniti takoj, ko javno omrežje omogoči oskrbo s zemeljskim plinom objektom, ki so se pred tem oskrbovali iz teh postaj. Koncesionar pisno z vročitvijo obvesti o tej obveznosti uporabnike teh postaj. Če se uporabnik na to obvestilo ne odzove, je koncesionar o tem dolžan obvestiti koncedenta in občinski organ, pristojen za inšpekcijo, ki izda odločbo o odstranitvi plinske postaje.
Plinske postaje in pripadajoča omrežja za oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom, ki so usposobljena na podlagi gradbenega dovoljenja, lahko obratujejo naprej, ne oziraje se na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, lahko pa jih koncesionar odkupi od dotedanjega lastnika in jih prevzame v upravljanje pod pogoji, ki veljajo za celotno območje koncesije, če v tehnološkem smislu ustrezajo splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distrubucijskega omrežja. Obvezen je odkup omrežij, katerih lastnik je Mestna občina Koper.
Če omrežje iz drugega odstavka tega člena ustreza zahtevam tega odloka in splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, je možen tudi dogovor (pogodba) med lastnikom omrežja in postaje, po katerem se postaja odstrani in omrežje, ki je bilo vezano nanjo, priključi na javno distribucijsko omrežje zemeljskega plina, vlogo odjemalca pa lahko prevzame lastnik omrežja. Z dogovorom se uredi vprašanja, vezana na nadzor tega omrežja in trošil.
Financiranje gospodarske javne službe
18. člen
Vir financiranja gospodarske javne službe je omrežnina.
Zakonsko določene pristojnosti lokalne skupnosti pri določanju tarife javne službe izvaja župan.
19. člen
Koncedent ne prevzema odgovornosti za finančni učinek poslovanja koncesionarja.
Koncesijska dajatev
20. člen
Koncesionar plačuje koncedentu koncesijsko dajatev, določeno v obliki največ 2% deleža od plačane omrežnine.
S sklepom o javnem razpisu za pridobitev koncesionarja se lahko dodatno omeji relativni obseg koncesijske dajatve.
Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe
21. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvaja pristojni organ. Podrobnosti o nadzoru se uredijo s koncesijsko pogodbo.
Pristojni organ za posamezna strokovna in druga opravila lahko pooblasti pristojno občinsko inšpekcijo ali strokovno službo, zavod oziroma drugo primerno institucijo.
Organom iz prvega in drugega odstavka tega člena mora koncesionar po predhodnem obvestilu omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled naprav in omrežij, jim omogočiti vpogled v dokumentacijo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Prenos koncesije
22. člen
Prenos koncesije na drugo osebo je možen samo s soglasjem koncedenta na predlog koncesionarja in s sklenitvijo nove koncesijske pogodbe z enakimi razmerji, roki in drugimi medsebojnimi obveznosti, kot jih določa prejšnja. Novi koncesionar mora izpolnjevati vse pogoje, ki so bili podlaga za podelitev koncesije dotedanjemu koncesionarju, o čemer mora koncedentu predložiti ustrezna dokazila.
Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru prevzema, združitve ali druge statusne spremembe koncesionarja, ali prenosa koncesije na povezano družbo.
Podrobnosti pogojev in postopek prenosa se uredijo s koncesijsko pogodbo.
Prenehanje koncesijskega razmerja
23. člen
Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe, z odkupom, odvzemom koncesije ali začasnim prevzemom v režijo.
Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za katerega je bila sklenjena, s sporazumom ali z razdrtjem.
Razmerja ob morebitni uvedbi postopka stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave koncesionarja in ob njegovi statusni spremembi se uredijo s koncesijsko pogodbo.
24. člen
Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog in način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov javne dobrine, ki jo nudi gospodarska javna služba. Zato koncedent s sklepom župana njeno opravljanje do ponovne ureditve razmer lahko prevzame v režijo s tem, da je koncesionar do ponovne ureditve razmer dolžan koncedentu na njegovo zahtevo omogočiti uporabo svojih delovnih priprav in začasno zaposlitev potrebnih delavcev.
25. člen
Stranki se sporazumeta za prenehanje koncesije v primeru, če soglasno ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin izvajanje javne službe pod pogoji iz koncesijske pogodbe in tega odloka nemogoče, sprememba koncesijske pogodbe pa ne bi bila dovoljena.
S pogodbo o sporazumnem prenehanju stranki uredita vsa medsebojna razmerja.
26. člen
Pravico in pogoje koncedenta ali koncesionarja za razdor koncesijske pogodbe se uredi s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo le, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe tako, da to koncesionarju popolnoma onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
27. člen
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, ali če tako zahteva zakon, lahko uveljavi takojšnji odkup koncesije. Za uveljavitev odkupa je potrebno soglasje občinskega sveta.
Odkup koncesije se uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece od odločitve občinskega sveta.
Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesionarja v izgradnjo in vzdrževanje objektov in naprav, namenjenih izvajanju javne službe, prevzema koncedent tudi obvezo za odkup ustrezne opreme, ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju za nedoločen čas zaposlenih delavcev, zaposlenih izključno zaradi opravljanja javne službe, ter obvezo po povrnitvi nastale dejanske škode.
28. člen
Koncedent koncesionarju odvzame koncesijo z upravno odločbo v naslednjih primerih:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v za to določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba, kar se ugotovi z aktom, ki ga sprejme občinski svet;
– v primerih hudih kršitev koncesijske pogodbe, opredeljenih v 29. členu tega odloka;
– v primeru ponavljajočih se drugih kršitev koncesijske pogodbe, opredeljenih v 30. členu tega odloka, na katere je koncedent koncesionarja predhodno uradno pisno opozoril, mu z opozorilom postavil rok za odpravo morebitnih posledic ter mu zagrozil z odvzemom koncesije, pa se na to opozorilo koncesionar ne odzove na ustrezen način;
– če prenese koncesijo na drug subjekt v nasprotju s tem odlokom.
Koncesije ni mogoče odvzeti zaradi koncesionarjevih kršitev, če je do okoliščin, ki bi to utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin, opredeljenih v 31. členu tega odloka.
29. člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
– časovni zaostanek v širitvi omrežja glede na s koncesijsko pogodbo dogovorjeno dinamiko v primerih, ko so časovni roki, glede na časovno obvezo iz koncesijske pogodbe, po krivdi koncesionarja prekoračeni za več kot 50%;
– uporaba tarif, ki so drugačne od dogovorjenih s koncesijsko pogodbo oziroma določenih s sklepom za tarife javne službe pristojnega organa;
– zamuda pri plačilu koncesijske dajatve za obdobje, daljše od 45 dni po zapadlosti;
– opustitev vodenja katastra omrežij in naprav ali njegovo vodenje v nasprotju z veljavnimi standardi.
Kot huda kršitev koncesijske pogodbe se štejejo tudi razlogi, zaradi katerih se koncesionarju odvzame licenca za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja.
30. člen
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih je možen odvzem koncesije, so zlasti:
– odklanjanje priključitve zainteresiranega odjemalca oziroma uporabnika na omrežje, če za odklonitev niso izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon ali na njegovi podlagi sprejet predpis ali veljavna sistemska obratovalna navodila;
– nepopolno ali strokovno pomanjkljivo vodenje katastra omrežij in naprav;
– zamude pri plačevanju koncesijske dajatve, ki se ne obravnavajo kot hude kršitve koncesijske pogodbe;
– prekinitve dobave zemeljskega plina posameznim odjemalcem, ki niso utemeljene z zakonom oziroma z zakonom neutemeljeno odlašanje s ponovno priključitvijo odjemalca na omrežje.
31. člen
Kot višja sila se smatrajo izredne, nepredvidljive in nepremagljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank. Za višjo silo štejejo zlasti požari, potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke (razen stavke koncesionarjevih delavcev), vojna, eksplozije, strojelomi, trgovinska blokada, ukrepi oblasti ali splošno pomanjkanje plina v državi, ki ga s tržnimi prijemi in z ukrepi države ni mogoče zagotoviti, pri čemer pride ali do hudih poškodb omrežij in naprav ali do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje službe delno ali v celoti ni možno prek celotnega omrežja ali na njegovem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju službe v pogojih višje sile.
32. člen
Za nadzor nad izvajanjem odloka in za vodenje postopkov o prekrških je pooblaščen občinski organ, pristojen za inšpekcijo.
33. člen
Z globo 350.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki prekršek stori v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, če kljub vročenemu pisnemu opozorilu sistemskega operaterja v postavljenem roku ne priklopi trošila, uporabljenega pri opravljanju svoje dejavnosti in ki ustreza pogojem iz drugega odstavka 16. člena tega odloka, na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
Z globo 100.000 SIT se kaznuje posameznik, če kljub vročenemu pisnemu opozorilu sistemskega operaterja v postavljenem roku ne priklopi trošila, ki ustreza pogojem iz drugega odstavka 16. člena tega odloka, na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo 100.000 SIT.
34. člen
Z globo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki prekršek stori v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če kot upravljavec začasne plinske postaje na vročeni poziv koncesionarja po prvem odstavku 17. člena tega odloka ne odstrani začasne plinske postaje.
Če na vročeni poziv koncesionarja iz prvega odstavka 17. člena tega odloka uporabnik plina iz začasne plinske postaje, ki nima posebej določenega upravljavca, ne odstrani začasne plinske postaje, se kaznuje:
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki prekršek stori v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, z globo 150.000 SIT;
– drug posameznik z globo 60.000 SIT.
35. člen
Za tekoče spremljanje procesa izgradnje distribucijskega omrežja zemeljskega plina, usmerjanje delovanja koncesionarja – sistemskega operaterja ter organov koncedenta v zvezi s plinifikacijo in za sodelovanje pri oblikovanju najbolj zahtevnih odločitev organov koncedenta v zvezi z javnimi službami, ki jih določa ta odlok, se kot stalno županovo delovno telo oblikuje Projektni svet za plinifikacijo.
V Projektnem svetu za plinifikacijo so po položaju zastopani predsedniki delovnih teles Občinskega sveta in predstojniki uradov občinske uprave, pristojni za področja gospodarskih javnih služb, gospodarstva, financ in varstva okolja, vanj pa župan imenuje ustrezne strokovnjake in javne delavce. Projektni svet k svojemu delu po potrebi pritegne predstavnike izvajalcev javnih služb – upravljavcev javne infrastrukture in krajevnih skupnosti, ki jih zadevajo njegove aktivnosti.
Naloge Projektnega sveta za plinifikacijo so predvsem:
– presoja projektov in njihovo usklajevanje z dolgoročnimi strateškimi usmeritvami občine na področju energije in urejanja prostora,
– presoja predlaganih prioritet izgradnje distribucijskega omrežja in njihovo usklajevanje,
– usmerjanje organov koncedenta pri pripravi razpisnih pogojev in usklajevanju koncesijskih pogodb ter urejanju drugih odnosov s koncesionarji,
– sodelovanje v postopku izbire koncesionarja in
– sodelovanje pri reševanju drugih načelnih, programskih in operativnih vprašanj na področju plinifikacije v občini.
36. člen
V primeru, da ob objavi javnega razpisa za pridobitev koncesionarja za izvajanje javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina še ne bo operativno izdajanje licenc po spremembah Energetskega zakona iz leta 2004, mora ponudnik glede na določbe prvega odstavka 10. člena tega odloka razpolagati z licenco za dejavnost »upravljanje plinskega omrežja« po določbah pete alinee prvega odstavka 6. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr. in 50/03 – odl. US).
37. člen
Globe, določene s tem odlokom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini, kot je v 33. in 34. členu tega odloka določena za globo.
38. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o plinifikaciji (Uradne objave, št. 7/99 in 40/02).
39. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3524-1/2004
Koper, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi degli articoli 3, 7 e 32 della Legge sui servizi pubblici economici locali (Gazzetta uff. della RS, n. 32/93 e 30/98), dell’articolo 30, quarto comma, e dell’articolo 33, secondo comma, della Legge sull’energia (Gazzetta uff. della RS, n. 79/99, 8/00 – rettificato, 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03, Sentenza della CC e 51/04), gli articoli 3, 17 e 223 della Legge sulle contravvenzioni (Gazzetta uff. della RS, n 7/03 e 45/04), ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria, il consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 15 luglio 2004, ha approvato il
D E C R E T O
Sul servizio pubblico economico locale facoltativo »attività del gestore del sistema di distribuzione del gas naturale«
Disposizione generale
Articolo 1
Il presente decreto stabilisce le norme da applicare al servizio pubblico economico locale facoltativo “attività del gestore del sistema di distribuzione del gas naturale”.
Il decreto ha valenza di atto di concessione del servizio pubblico economico di cui al primo comma del presente articolo.
La definizione dei beni pubblici, la cui provvista è assicurata tramite erogazione del servizio pubblico economico di cui al primo comma del presente articolo, è stabilita dalla legge.
Il servizio pubblico di cui al primo comma del presente articolo è esercitato dal concessionario. Si rilascia una concessione.
Territorio sul quale si esercita il servizio pubblico
economico
Articolo 2
Il territorio sul quale è esercitato il servizio pubblico economico di cui all’articolo 1 del presente decreto comprende l’intera circoscrizione del Comune città di Capodistria. Nel contratto di concessione ed in base all’offerta del concessionario scelto tramite rispettivo bando di gara, come pure in ottemperanza delle disposizioni del presente decreto, il territorio interessato dalla concessione può essere ulteriormente limitato.
Il territorio di cui al primo comma del presente articolo deve comprendere almeno un agglomerato ad alta densità residenziale, ubicato all’interno della zona contemplata dal piano regolatore urbano di Capodistria, come stabilito dagli strumenti territoriali del piano a lungo termine per il Comune città di Capodistria. Le aree appartenenti alla zona contemplata dal piano regolatore urbano di Capodistria, non inserite negli agglomerati ad alta densità residenziale, sono individuate dal sindaco tramite delibera, di cui all’articolo 4, primo comma, del presente decreto.
Pubblica amministrazione
Articolo 3
Il pubblica amministrazione che rilascia la concessione del servizio pubblico economico di cui all’articolo 1 del presente decreto è il Comune città di Capodistria. Le mansioni amministrative connesse alla presente concessione sono esplicate dall’organo amministrativo comunale competente per i servizi pubblici economici (nel seguito: organo competente).
Organo che opera la scelta del concessionario, procedura di scelta
Articolo 4
La scelta del concessionario avviene tramite bando di gara pubblico a procedura aperta. Gli elementi del bando di gara sono ulteriormente definiti nella delibera del sindaco, in ottemperanza di quanto stabilito dal presente decreto e dalla rispettiva normativa.
La decisione in merito alla scelta del concessionario spetta all’organo competente, in seguito all’apertura pubblica delle offerte.
Il sindaco nomina una commissione incaricata di fornire all’organo, indicato nel secondo comma del presente articolo, l’assistenza tecnica necessaria.
Organo autorizzato a concludere il contratto di concessione
Articolo 5
Il sindaco è autorizzato di sottoscrivere a nome del comune il contratto di concessione.
Articolo 6
La legge stabilisce il tipo di servizi pubblici erogati in ambito alla “attività del gestore del sistema di distribuzione del gas naturale”, le condizioni di fornitura e la fruizione dei servizi pubblici, gli utenti ed i rapporti con i medesimi, i diritti e gli obblighi degli utenti, come pure le modalità di calcolo delle tariffe di distribuzione e di accesso agli impianti del gas in quanto fonte di finanziamento del servizio pubblico economico.
Articolo 7
Il concessionario – gestore del sistema di distribuzione, al quale sarà affidata la concessione successivamente all’approvazione del presente decreto, acquista i seguenti diritti ed obblighi:
– Esplicare le mansioni impostegli dalla legge in quanto gestore del sistema di distribuzione;
– Effettuare la progettazione, acquisire i necessari permessi amministrativi, di eseguire e di finanziare la costruzione dell’infrastruttura a rete per la quale gli era stata rilasciata la concessione;
– Compiere atti giuridici, organizzativi, finanziari ed altri finalizzati all’interconnessione tra la rete di distruzione e quella di trasporto;
– Allestire il catasto della rete pubblica secondo le modalità adeguate al sistema geografico comunale, che comprenda anche i dati essenziali degli utenti del gas naturale.
A prescindere dal progetto di massima e dal contestuale piano di sito, si fa l’obbligo al concessionario di realizzare la rete di distruzione nelle aree servite come previsto dal contratto di concessione, in armonia con eventuali strumenti territoriali in seguito approvati.
Il concessionario, ma anche il legittimo aspirante, sono tenuti a progettare il tracciato della rete di distribuzione di regola sui terreni di demanio pubblico oppure sui terreni di proprietà degli enti pubblici. Le inevitabili deroghe a questo principio non devono comportare oneri finanziari per il pubblica amministrazione a conclusione del rapporto concessorio.
Inizio e durata della concessione
Articolo 8
La concessione si rilascia per un periodo di 35 anni. All’atto di primo conferimento della concessione tale periodo ha inizio il giorno della sottoscrizione del contratto di concessione.
Nel caso in cui la procedura cui è subordinata l’efficacia dell’atto esecutivo territoriale, quale base per il rilascio di permessi amministrativi per la costruzione della rete di distribuzione o di trasporto, si protragga per oltre due anni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, la durata della medesima è automaticamente prolungata per ogni mese o frazione di mese di superamento del termine di due anni.
L’eventuale procedura di rilascio dei permessi, riguardanti il settore dell’energia non influisce sui termini stabiliti nel primo comma del presente articolo.
Articolo 9
La rete di distribuzione costruita dal concessionario ha carattere di rete pubblica di distribuzione, come dalla relativa legge. Decorso il termine di durata del rapporto concessorio, subentra il diritto di devoluzione in base al quale tale rete, liberata da ogni onere, diventa proprietà del comune che ne entra in possesso.
La legge stabilisce lo status della rete in quanto infrastruttura. Il contratto di concessione deve garantire gli strumenti che impediscono l’inclusione nella massa fallimentare degli investimenti nell’infrastruttura non ammortizzati, effettuati dal concessionario.
Ai fini di costruzione della rete pubblica sulla strada pubblica comunale, sotto o sopra di essa, sotto o sopra un suolo di demanio pubblico o di una superficie in proprietà del Comune città di Capodistria, di regola spetta al concessionario il diritto o servitù gratuiti su tale suolo o territorio. Solo in via eccezionale è ammesso il pagamento di un’indennità simbolica.
Semprechè non sia diversamente sancito dalla normativa, la rete pubblica di distribuzione, che il concessionario ha l’obbligo di costruire, termina con una valvola antincendio, collocata all’altezza del punto d’accesso nel fabbricato dell’utente. La valvola antincendio rappresenta l’elemento finale della rete pubblica di distribuzione.
Condizioni cui deve adempiere il concessionario
Articolo 10
Il concessionario deve avere una licenza valida per l’esercizio dell’attività di gestore del sistema di distribuzione.
All’offerta per il rilascio della concessione, il concessionario deve allegare:
– Il progetto di massima per la costruzione della rete di distribuzione e delle rispettive interconnessioni al sistema di trasporto quale base per la predisposizione delle norme tecniche di compilazione del relativo piano di sito;
– Garanzie del gestore del sistema della rete di trasporto circa le reali possibilità d’interconnessione della rete di distribuzione alla rete di trasporto ad alta pressione del gas naturale;
– Prove ovvero dichiarazione in merito alla capacità di tenere un catasto, come da articolo n. 15 del presente decreto;
– Referenze; si ritengono referenze minime richieste per la presa in esame dell’offerta le esperienze dell’offerente o delle rispettive società controllate nella costruzione della rete di distribuzione del gas naturale in un’area circoscritta con un bacino d’utenza di almeno 10.000 abitanti, come pure nell’esercizio dell’attività di gestione del sistema di distribuzione del gas naturale su un’area circoscritta col bacino di utenza di almeno 10.000 abitanti;
– Disegno del programma d’investimento per la costruzione del sistema di distribuzione e di trasporto del gas naturale, in armonia col progetto di massima e col piano finanziario di realizzazione e del rispettivo finanziamento;
– Proposta di tariffa applicata per l’erogazione del servizio pubblico, conforme alla metodologia in vigore;
– Prove circa le disponibilità finanziarie sufficienti per la costruzione del sistema di distribuzione previsto dal relativo progetto di massima;
– Proposta di condizioni generali di fornitura ed approvvigionamento col gas naturale dalla rete di distribuzione, conforme alla metodologia prescritta ed al presente decreto;
– Modello di contratto standard di concessione del prestito agli utenti per l’adeguamento delle reti interne e per la copertura di altre spese cagionate dalla conversione a gas naturale;
– Documenti a garanzia della serietà dell’offerta, come pure una garanzia per l’esecuzione dei lavori per tempo ed a regola d’arte;
– L’assicurazione che nella propria sede, collocata nell’area d’esercizio della concessione, egli consentirà il contatto diretto e permanente con il pubblico, in particolare con gli utenti attuali e potenziali;
– L’impegno circa l’assicurazione dei danni cagionati agli utenti o ad altre persone dal concessionario o dai suoi dipendenti nel corso od in relazione all’esercizio del servizio pubblico.
Nella propria offerta, il concessionario deve definire l’area interessata dal servizio pubblico, come dalle disposizioni di cui all’articolo n. 2 del presente decreto.
Con deliberazione prevista nell’articolo 4 del presente decreto sono ulteriormente definiti il contenuto e le condizioni, oltre alle modalità di predisposizione degli allegati all’offerta, come previsti dal presente articolo.
Articolo 11
Nella procedura di rilascio della concessione, il primo concessionario scelto deve assumersi l’obbligo:
– di acquisire, in seguito al piano di sito predisposto ed approvato in base al suo progetto di massima, i necessari permessi amministrativi, e di procedere su tali basi alla costruzione della rete di distribuzione;
– di acquistare dal Comune città di Capodistria in quanto proprietario tutte le reti di distribuzione del gas già esistenti trattandole come parte del sistema di distribuzione da lui stesso costruito;
– a tenere il catasto del sistema di distribuzione, in ottemperanza delle norme in vigore per il GIS comunale.
L’offerente può offrire all’amministrazione pubblica concedente anche altri benefici che non siano direttamente connessi all’oggetto della concessione. Tali benefici devono essere ben definiti nel contratto, vincolanti e corredate di una stima finanziaria attendibile.
Articolo 12
I criteri per la scelta del concessionario ed i rispettivi parametri di valutazione (ponder):
1. tempi di costruzione del sistema per fasi – (le fasi sono definite con il numero minimo di utenze al quale è consentito l’allacciamento al sistema di distribuzione del gas naturale e la fornitura del medesimo) – ponder 100;
2. la proposta della tariffa per l’utilizzo della rete di distribuzione – ponder 60;
3. proposta del bacino di utenza raggiunto dal servizio oggetto della concessione – ponder 50;
4. condizioni di concessione dei prestiti agli utenti: importo del prestito in funzione dei fondi effettivamente occorrenti all’investimento, condizioni alle quali viene data la copertura assicurativa del prestito ed altre spese di assunzione del medesimo, tasso d’interesse e durata del periodo di restituzione (costo di costruzione delle reti interne, copertura delle spese di realizzazione degli impianti di riscaldamento ed altre spese connesse alla conversione al gas naturale) – ponder 40;
5. canone per la concessione (l’ammontare proposto del canone per la concessione in armonia con l’articolo 20 del presente decreto) – ponder 15.
Le fasi e le definizioni riportate tra parentesi rappresentano i sottocriteri valutativi.
L’offerta più vantaggiosa, riferita a ciascun sottocriterio, acquista 10 punti, alle rimanenti spettante un punteggio inferiore ossia da 0 a 10 punti. Il punteggio raggiunto dalle offerte pervenute in relazione al singolo sottocriterio è moltiplicato col ponder previsto nel presente decreto. L’offerta che ottiene il massimo punteggio ponderato riguardo al singolo criterio si aggiudica 10 punti relativamente a tale criterio, alle rimanenti spettante un punteggio inferiore da 0 a 10 punti.
Lo stesso principio di calcolo si applica a tutti i criteri previsti.
E’ ritenuta la più vantaggiosa l’offerta che ottiene il punteggio più elevato.
Con delibera di cui all’articolo 4 del presente decreto sono definite le modalità di valutazione qualitativa dell’offerta per singoli criteri e sottocriteri. Tutti i calcoli sono eseguiti a due decimali.
Articolo 13
Il punteggio massimo ovvero i ponder assegnati ai sottocriteri, previsti all’articolo 12, è il seguente:
Criterio 1. – i tempi entro i quali sarà tecnicamente possibile eseguire l’allacciamento alla rete di distribuzione di un determinato numero di utenti garantendo loro anche la fornitura del gas naturale, ove il punteggio è assegnato solamente a condizione che ciò avvenga entro i primi 10 anni del periodo di concessione definito all’articolo 8 del presente decreto:
– per almeno 5.000 utenti       ponder 10
– per almeno 10.000 utenti       ponder 15
– per almeno 15.000 utenti       ponder 25
– per almeno 20.000 utenti       ponder 30
– per almeno 25.000 utenti       ponder 35
– per almeno 30.000 utenti       ponder 40
Criterio 2. – tariffa proposta per l’utilizzo della rete di distribuzione – nessun sottocriterio;
– L’offerta che prevede la tariffa più bassa per l’utilizzo della rete di distribuzione ottiene 10 punti.
Criterio 3. – L’offerta riguardante il territorio servito col numero di abitanti che avranno accesso alla rete di distribuzione del gas naturale – nessun sottocriterio:
per ogni 500 (o frazione di 500) abitanti residenti fuori dell’area definita agglomerato, sito nella zona contemplata dal piano regolatore urbano di Capodistria, come da articolo 2 ed in relazione alla delibera prevista all’articolo 4 del presente decreto, fatta salva, tuttavia, la garanzia contrattuale di realizzazione entro lo scadere del decimo anno del periodo di concessione, stabilito nel primo comma dell’articolo 8 del presente decreto.
Criterio 4. – concessione di prestiti agli utenti (per investimenti nella costruzione delle reti interne e copertura dei costi di realizzazione degli impianti di riscaldamento, come pure per le spese di conversione al gas naturale)
– quota massima garantita di prestito rispetto
 ai mezzi effettivamente necessari
 alla costruzione ovvero adeguamento
 degli impianti interni             ponder 10
– massimo periodo di restituzione garantito    ponder 30
– tetto massimo del tasso d’interesse
 garantito, che risulti il più basso rispetto
 a quelli offerti, col periodo di restituzione
 più lungo                    ponder 30
– spese d’assicurazione ed altre spese
 connesse al rapporto di credito
 (quoziente tra spese e capitale)        ponder 20
Criterio 5. – canone di concessione (importo proposto ai sensi dell’articolo 20 del presente decreto – nessun sottocriterio:
– il canone massimo offerto si aggiudica 10 punti; in caso di determinazione relativa del tetto massimo come da articolo 22, secondo comma, del presente decreto, il punteggio di 10 è ritenuto il massimo raggiungibile; ai canoni inferiori offerti viene assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore.
Deleghe pubbliche del concessionario
Articolo 14
Le deleghe pubbliche del concessionario – gestore del sistema di distribuzione – sono definite dalla legge.
Articolo 15
Il concessionario ha l’obbligo di tenere il catasto delle reti e degli impianti affidati alla sua gestione, comprese le basi dati degli utenti. L’entità e le modalità di tenuta del catasto e delle basi dati sono sancite nel regolamento predisposto dall’organo amministrativo competente su proposta dell’ufficio comunale per il sistema informatico.
Il catasto ha carattere attributivo e grafico, sotto forma digitale, come previsto dagli standards del sistema geoinformatico comunale.
Il catasto e le basi dati contengono solamente le informazioni sugli utenti che interessano il contratto di allacciamento alla rete. Il concessionario riserva a tali dati il trattamento previsto dalla normativa disciplinante la tutela dei dati personali. Egli ha l’obbligo di consentirne la visione solamente all’organo competente o agli organi da questi autorizzati relativamente alle procedure di controllo, oppure all’utente, dietro esplicita richiesta del medesimo, ma unicamente nella parte che lo riguarda, oppure agli organi all’uopo autorizzati dalla legge.
Il catasto, unitamente alle basi dati di cui al presente articolo, è proprietà della pubblica amministrazione concedente. Periodicamente, entro i termini stabiliti nel contratto di concessione e successivamente alla costruzione del singolo tratto della rete di distribuzione, il concessionario trasmette alla pubblica amministrazione concedente una copia di dati aggiornati, con l’obbligo di consegnarle i dati completi alla scadenza del contratto di concessione.
Condizioni di prestazione del servizio pubblico economico e d’utilizzo dei beni pubblici erogati contestualmente, carattere ed estensione del monopolio e le misure per evitarlo
Articolo 16
La tipologia e l’entità dei beni pubblici forniti in ambito alla prestazione del servizio pubblico, le condizioni di fornitura e l’utilizzo di tali beni, i diritti e gli obblighi degli utenti, oltre al carattere e l’estensione del monopolio nonché le misure per evitarlo, sono regolati dalla legge.
La fruizione dei beni erogati dal servizio pubblico economico “attività del gestore del sistema di distribuzione del gas naturale” di regola non è obbligatoria, mentre permane l’obbligo di allacciamento alla rete di distribuzione per i fabbricati con almeno un’utenza da 40 W, destinata al riscaldamento o ad un utilizzo energetico affine, ubicati nell’area raggiunta da tale servizio.
Con avviso a mezzo notifica a mano, il gestore della rete di distribuzione richiama l’utente inadempiente al rispetto di quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, fissando il termine di allacciamento alla rete di distribuzione del gas naturale che non deve essere inferiore a due mesi dalla data di notifica.
Decorso inutilmente tale termine, l’organo d’ispettorato comunale gli impone il suddetto obbligo tramite rilascio della relativa delibera.
Articolo 17
Gli utenti dei serbatoi del GPL individuali o collettivi, collocati in via provvisoria precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, in virtù della notifica di opere edili di minore entità, sono tenuti a provvedere alla rimozione dei medesimi non appena la rete di distribuzione del gas diventi operativa e sia in grado di alimentare gli edifici che prima si approvvigionavano dai suddetti serbatoi. Il concessionario informa tali utenti per iscritto con notifica a mano. In caso di inadempienza, il concessionario ha l’obbligo di informarne la pubblica amministrazione concedente, come pure l’ispettorato comunale il quale rilascia la delibera imponente la rimozione dei serbatoi citati in precedenza.
I serbatoi del GPL e le relative reti di distribuzione realizzate in seguito alla rispettiva concessione edilizia, possono rimanere operativi indipendentemente dalla rete di distribuzione del gas naturale. Al concessionario è comunque offerta la possibilità di acquistarle assumendone la gestione alle condizioni, vigenti per l’intera area che è oggetto della concessione, fermo restando il rispetto delle norme generali a carattere tecnologico previste per la fornitura e l’approvvigionamento col gas naturale dalla rete di distribuzione. E’ d’obbligo l’acquisto delle reti di proprietà del Comune città di Capodistria.
Qualora la rete di cui al secondo comma adempia i requisiti previsti dal presente decreto e dalle Condizioni generali di fornitura e d’approvvigionamento con gas naturale dalla rete di distribuzione, il proprietario della medesima e quello del serbatoio possono concludere un accordo (contratto) decidendo in merito alla rimozione ed all’allacciamento della rispettiva rete alla rete pubblica. In tal caso il ruolo dell’utente viene assunto dal proprietario della rete. Tramite accordo sono definite le modalità di controllo di tale rete e delle utenze.
Finanziamento del servizio pubblico economico
Articolo 18
Costituisce fonte di finanziamento del servizio pubblico economico la riscossione della tariffa per l’utilizzo della rete di distribuzione.
Le attribuzioni della pubblica amministrazione nella determinazione della tariffa di cui sopra, come conferite dalla legge, sono esercitate dal sindaco.
Articolo 19
La pubblica amministrazione concedente assume le responsabilità in materia dell’efficienza gestionale del concessionario.
Canone di concessione
Articolo 20
Il concessionario versa alla pubblica amministrazione concedente il canone di concessione il cui tetto massimo equivale a 2% dell’ammontare riscosso a titolo della tariffa per l’utilizzo della rete di distribuzione.
Tramite delibera sulla gara ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione è possibile limitare ulteriormente l’entità relativa del canone di concessione.
Controllo sull’esercizio del servizio pubblico economico
Articolo 21
Il controllo sull’attività del concessionario ovvero sull’attuazione del contratto di concessione è affidato al competente organo comunale. Il controllo viene ulteriormente definito nel contratto di concessione.
L’organo competente ha la facoltà di affidare taluni aspetti tecnici e professionali del controllo al servizio d’ispettorato comunale, ente od altra istituzione competente.
Previo avviso degli organi di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, il concessionario è tenuto a consentirgli lo svolgimento delle attività di controllo, l’accesso ai propri uffici, l’ispezione degli impianti e delle reti, la visione della documentazione, fornendogli altresì i dati e le delucidazioni richieste.
Trasferimento della concessione
Articolo 22
Il trasferimento della concessione a un terzo è consentita solo previo assenso dell’amministrazione concedente dietro proposta del concessionario, tramite conclusione di un nuovo contratto di concessione contenente le medesime disposizioni in materia dei rapporti, dei temi e d’altri obblighi reciproci previsti nel contratto precedente. Il nuovo concessionario deve possedere i requisiti stabiliti per il rilascio della concessione ed ha l’obbligo di fornire alla pubblica amministrazione concedente le relative prove.
Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano in senso conforme anche nei casi di accorpamento, fusione od altra forma di cambiamento della natura giuridica del concessionario oppure in caso di trasferimento della concessione alla società controllata.
Le condizioni e la procedura di trasferimento sono regolati in dettaglio dal contratto di concessione.
Cessazione del rapporto concessorio
Articolo 23
Il rapporto concessorio cessa alla scadenza del contratto di concessione, in seguito all’acquisto od alla revoca della concessione oppure con il riscatto del servizio da parte dell’amministrazione pubblica per gestirlo in economia.
IL contratto di concessione cessa decorso il termine di durata della concessione, di comune accordo oppure per risoluzione.
Nel contratto di concessione sono regolati i rapporti in caso di avvio del procedimento fallimentare, di liquidazione o di accomodamento coattivo del concessionario, come pure in seguito al cambiamento della natura giuridica del medesimo.
Articolo 24
Quali che siano i motivi e le modalità della cessazione del contratto di concessione ed allo scopo di tutelare i diritti dell’utenza, la pubblica amministrazione concedente, a seguito della delibera del sindaco, può riscattare il servizio gestendolo in economia fino alla normalizzazione della situazione. Nel frattempo il concessionario ha l’obbligo di consentire alla pubblica amministrazione concedente l’uso delle proprie attrezzature e l’impiego provvisorio della mano d’opera necessaria.
Articolo 25
Le parti convengono in merito alla cessazione del rapporto concessorio, quando rilevano di comune accordo l’impossibilità di proseguire le attività, oggetto del contratto di concessione e del presente decreto, in seguito al verificarsi di cambiamenti sostanziali di natura economica o di sistema ovvero a causa di altre circostanze affini, mentre non sarebbe ammessa modifica alcuna al contratto di concessione stesso.
Le parti regolano i propri rapporti reciproci tramite contratto di cessazione consensuale.
Articolo 26
I diritti e gli obblighi della pubblica amministrazione concedente o del concessionario in materia della risoluzione del contratto di concessione sono regolati nel medesimo.
Il concessionario può sciogliere il contratto di concessione solamente nel caso in cui la pubblica amministrazione concedente non adempie i propri obblighi derivanti dal contratto di concessione impedendogli l’attuazione del medesimo.
Articolo 27
Allorquando la pubblica amministrazione accerti unilateralmente l’esistenza di presupposti secondo cui il servizio pubblico sarebbe più efficiente se esercitato sotto forme diverse, oppure se lo richiede la legge, può far valere il riscatto immediato della concessione. A tale fine deve ottenere il consenso del Consiglio comunale.
Il riscatto della concessione avviene entro un termine ragionevole, comunque non superiore a tre mesi dalla decisione in merito, adottata dal Consiglio comunale.
Oltre all’obbligo di pagamento dell’indennizzo per gli investimenti comprovati e non ammortizzati, effettuati dal concessionario nella costruzione e nella manutenzione degli impianti e delle pertinenze, la pubblica amministrazione concedente assume anche l’impegno di acquistare le attrezzature, assumere i dipendenti impiegati presso il concessionario a tempo indeterminato ed assegnati esclusivamente alle mansioni di erogazione del servizio pubblico, come pure l’obbligo di provvedere al rimborso del danno effettivamente sofferto.
Articolo 28
La pubblica amministrazione concedente revoca la concessione od emette una declaratoria di decadenza nei seguenti casi:
– se il concessionario non rispetti i tempi entro i quali egli ha l’obbligo di dare inizio alla prestazione del servizio pubblico;
– per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che impongono la cessazione del servizio pubblico economico od abbandono del regime concessorio, il chè è appurato tramite atto approvato dal Consiglio comunale;
– in caso di gravi violazioni del contratto di concessione, previste all’articolo 29 del presente decreto;
– in caso di ripetute altre violazioni del contratto di concessione, definite all’articolo 30 del presente decreto, di cui la pubblica amministrazione ha informato il concessionario tramite avviso ufficiale scritto indicando il termine entro il quale porre rimedio alle eventuali conseguenze, pena la revoca della concessione, cui però il concessionario non ha dato riscontro;
– se il concessionario trasferisce la concessione ad altro soggetto agendo in difformità del presente decreto.
La concessione non può essere revocata per inadempienza del concessionario se le circostanze giustificanti tale provvedimento siano dovute a causa di forza maggiore o se si tratti di circostanze impreviste ed insormontabili, definite all’articolo 31 del presente decreto.
Articolo 29
Costituiscono violazioni gravi del contratto di concessione:
– Ritardo nell’estensione della rete di distribuzione rispetto ai tempi convenuti nel contratto di concessione, nei casi in cui i termini vengano superati di oltre 50% per colpa del concessionario;
– Applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite nel contratto di concessione ovvero fissate tramite delibera dell’organo competente;
– Ritardo nel pagamento del canone di concessione che superi di 45 giorni la data della scadenza;
– Omissione della tenuta del catasto delle reti e degli impianti oppure la tenuta del medesimo non conforme alla normativa in vigore.
Si ritengono violazioni gravi del contratto di concessione anche i motivi per i quali al concessionario viene ritirata la licenza per l’esercizio dell’attività di gestore della rete di distribuzione.
Articolo 30
Altre violazioni del contratto di concessione che comportano il ritiro della concessione:
– Rifiuto di allacciamento dell’utente interessato alla rete di distribuzione qualora tale decisione non sia suffragata dai presupposti previsti dalla legge, dalla contestuale normativa o da norme di gestione in vigore;
– Inadeguatezza nella tenuta del catasto delle reti e degli impianti;
– Ritardi nel pagamento del canone di concessione, non rientranti tra le violazioni gravi del contratto di concessione;
– Interruzioni di fornitura del gas naturale ai singoli utenti non giustificate dalla legge, oppure ritardi ingiustificati nel ripristino dell’allacciamento.
Articolo 31
Sono ritenute casi di forza maggiore le circostanze straordinarie, imprevedibili ed insormontabili che sopraggiungono successivamente alla conclusione del contratto di concessione e che esulano dalla volontà delle parti. In particolare sono considerati casi di forza maggiore gli incendi, i terremoti, le inondazioni ed altre calamità naturali, gli scioperi (fatti salvi quelli dei dipendenti del concessionario), la guerra, le esplosioni, danni agli impianti, blocco commerciale, i provvedimenti delle autorità od in generale, la scarsità del gas nel paese con l’impossibilità di approvvigionamento attraverso interventi delle autorità sul mercato od altri, il chè può avere risvolti pregiudizievoli per la rete di distribuzione e gli impianti oppure causare cambiamenti sostanziali a livello economico e di sistema tali da costituire impedimento parziale o totale dell’esercizio del pubblico servizio su parte o sulla totalià della rete in conformità di quanto previsto dal contratto di concessione.
Le parti hanno l’obbligo di informarsi reciprocamente e in modo tempestivo del sopraggiungere dei suddetti casi di forza maggiore, e convenire circa l’esercizio del servizio pubblico in simili circostanze.
Articolo 32
Il controllo sull’attuazione del decreto e lo svolgimento delle procedure in caso di violazione sono affidati all’organo comunale preposto all’ispezione.
Articolo 33
Incorre nella multa di SIT 350.000 l’imprenditore autonomo o persona giuridica che commette infrazione in relazione all’esercizio della propria attività, qualora nonostante l’avviso scritto e notificato del gestore della rete di distribuzione del gas naturale, entro il termine prescritto ometta di allacciare alla suddetta rete l’utenza utilizzata nell’esercizio della propria attività, come previsto dall’articolo 16, secondo comma, del presente decreto.
Incorre nella multa di SIT 100.000 chi nonostante l’avviso scritto e notificato del gestore della rete di distribuzione del gas naturale, entro il termine prescritto ometta di allacciare alla suddetta rete l’utenza, come previsto dall’articolo 16, secondo comma, del presente decreto.
In caso d’infrazione di cui al primo comma del presente articolo, la persona responsabile della persona giuridica è soggetta al pagamento della multa di SIT 100.000.
Articolo 34
Incorre nella multa di SIT 200.000 l’imprenditore autonomo o persona giuridica che commette infrazione in relazione all’esercizio della propria attività, qualora nonostante l’avviso scritto e notificato del concessionario, previsto al precedente articolo 17, primo comma, non provveda a rimuovere la stazione di distribuzione del gas provvisoria.
L’utente del gas proveniente da una stazione provvisoria priva di un gestore appositamente designato, che ometta di rimuoverla nonostante l’invito del concessionario, previsto al precedente articolo 17, primo comma, incorre nella multa:
– di SIT 150.000 se commette la suddetta infrazione in veste di imprenditore autonomo o
persona giuridica in relazione all’esercizio della propria attività;
– di SIT 60.000 SIT, comminata ad altra persona.
Articolo 35
Per sindacare l’operato dei soggetti coinvolti nel processo di realizzazione della rete di distribuzione del gas naturale, indirizzare le attività del concessionario – gestore della rete di distribuzione, e degli organi della pubblica amministrazione concedente, in relazione alla metanizzazione, come pure ai fini di partecipazione all’adozione, da parte degli organi della pubblica amministrazione concedente, di decisioni di maggior rilievo riguardanti l’erogazione del servizio pubblico oggetto del presente decreto, viene istituito un Consiglio progettuale per la costruzione della rete di distribuzione del gas, avente carattere di organo permanente del sindaco.
Nel suddetto Consiglio progettuale siedono i rappresentanti dei presidenti degli organi interni del Consiglio comunale ed i dirigenti dei dipartimenti dell’amministrazione comunale, preposti al settore dei servizi pubblici economici, dell’economia, delle finanze e della tutela ambientale. Il sindaco vi nomina anche esperti tecnici ed operatori pubblici. All’occorrenza, il Consiglio invita a partecipare ai lavori anche i rappresentanti dei prestatori del servizio pubblico – gestori dell’infrastruttura pubblica, e delle comunità locali interessate.
Sono compiti del Consiglio progettuale per la costruzione della rete di distribuzione del gas:
– valutazione dei progetti di costruzione della suddetta rete e la rispettiva armonizzazione con le linee direttrici strategiche a lungo termine del comune nel campo energetico ed in quello di assetto territoriale;
– valutazione delle priorità proposte nell’ambito del progetto di realizzazione della rete di distribuzione e la rispettiva armonizzazione;
– assistenza agli organi della pubblica amministrazione concedente nell’approntamento delle condizioni di gara, nella preparazione dei contratti di concessione e nella definizione di altri rapporti concessori;
– partecipazione alla procedura di scelta del concessionario, e
– collaborazione alla ricerca di soluzioni in materia d’altre questioni di principio, programmatiche ed operative riguardanti la metanizzazione del comune.
Articolo 36
Se all’atto della pubblicazione del bando di gara per l’assegnazione della concessione riguardante l’erogazione del servizio pubblico di gestione della rete di distruzione del gas naturale non sarà ancora operativa la procedura di rilascio delle licenze in seguito alle modifiche apportate alla Legge sull’energia del 2004, l’offerente deve, a prescindere alle disposizioni di cui all’articolo 10, primo comma, del presente decreto, possedere la licenza per l’attività di “gestione della rete di distribuzione del gas”, come dalle disposizioni dell’articolo 6, primo comma, quinto alinea, della Legge sull’energia (Gazzetta uff. della RS, n. 79/99, 8/00 – rettificato, e 50/03 – sentenza della CC).
Articolo 37
Fino all’entrata in vigore della Legge sulle infrazioni (Gazzetta uff. della RS, n. 7/03), le multe previste dal presente decreto sono comminate negli importi stabiliti agli articoli 33 e 34 del presente decreto.
Articolo 38
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di avere valore il Decreto sulla costruzione della rete di distribuzione del gas (Bollettino uff. n. 7/99 e 40/02).
Articolo 39
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. K3524-1/2004
Capodistria, 15 luglio 2004.
IL SINDACO
COMUNE CITT A` DI CAPODISTRIA
Boris Popovič m. p.