Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4248. Program priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič, stran 11673.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradne objave št. 1/01 in 33/01) je župan Občine Idrija sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič
(Uradni list RS, št. 49/01 in 21/03)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
S tem programom se podrobneje določi postopek za sprejem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič (Uradni list RS, št. 49/01 in 21/03) v Godoviču.
Območje Industrijske cone Godovič je predvideno v planskih aktih Občine Idrija kot industrijsko območje.
ZN se spreminja na pobudo investitorja, podjetja IMP Klima d.o.o., Godovič 150, 5275 Godovič. Pobudnik predlaga spremembe in dopolnitve na delu območja v sektorju I za objekt št. 2 na parceli št. 1153/3.
V skladu s 23. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek, v nadaljevanju: ZureP-1) se spremembe in dopolnitve ZN pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
Ker so spremembe in dopolnitve ZN v skladu s 34. členom ZureP (sprememba podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe iz 64. člena tega zakona ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine), se v tem primeru uporabi skrajšan postopek.
2. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN
Investitor spremembe predlaga, da se spremeni način ogrevanja za objekt št. 2 v lasten sistem ogrevanja. V sprejetem zazidalnem načrtu je predvideno ogrevanje za objekt št. 2 v sektorju I iz obstoječe kotlovnice, energent je lahko kurilno olje.
3. Okvirno ureditveno območje
Območje obravnave je v lasti podjetja IMP Klima d.o.o. in leži na parceli št. 1153/3 k.o. Godovič.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki so v skladu z 29. in 33. členom zgoraj navedenega zakona o urejanju prostora podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Nova Gorica, izpostava Idrija,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, izpostava Nova Gorica, Cankarjeva 62,
– Zavod za varstvo naravne dediščine Nova Gorica,
– Elektro Primorska, poslovna enota Tolmin,
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
– Občina Idrija, oddelek za stavbna zemljišča,
– Komunala Idrija,
– KS Godovič.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev, navedba in način pridobitve strokovnih podlag
Posebne strokovne podlage se izdelajo s smiselnim upoštevanjem Navodil o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list RS, št. 14/85).
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik sprememb in dopolnitev ZN. Pobudnik sprememb in dopolnitev ZN zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo akta.
7. Postopek in organizacija priprave sprememb in dopolnitev ZN
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik sprememb in dopolnitev ZN. Pobudnik sprememb in dopolnitev ZN zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo akta.
Pripravljalec sprememb in dopolnitev ZN je Občina Idrija. Pobudo za spremembo in dopolnitev ZN je podal investitor IMP Klima d.o.o., Godovič 150, 5275 Godovič. Postopek priprave dokumenta vodi služba za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija.
8. Rok za pripravo prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Postopek sprememb in dopolnitev se izvaja na zahtevo investitorja oziroma pooblaščenega podjetja, ki v celoti krije stroške izdelave osnutka in soglasij.
10. Ta program se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00303-5/2002
Idrija, dne 25. avgusta 2004.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.