Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4244. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o zavrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled, stran 11672.

Na podlagi 46. in 47.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03), je Občinski svet občine Bled na 3. izredni seji, dne 25. 8. 2004, sprejel
S K L E P
o razpisu naknadnega referenduma o zavrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled
I
Na zahtevo več kot 5% volivcev se razpiše naknadni referendum o zavrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled, ki ga je sprejel občinski svet dne 2. 6. 2004.
II
Pravico glasovati na referendumu imajo fizične osebe, ki so vpisane v volilni imenik glasovalnih upravičencev Občine Bled.
III
Referendum bo v nedeljo, 3. 10. 2004 od 7. do 19. ure na voliščih, ki jih določi Občinska volilna komisija občine Bled.
IV
Za dan razpisa, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 26. 8. 2004.
V
Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
Občina Bled
Glasovanje za naknadni referendum dne 3. 10. 2004
»Ali ste za to, da se zavrne Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled, ki ukinja režim varovanja na povirjih Brje in Piškovica pri Zasipu?«
ZA                  PROTI
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži »ZA«, če se strinja s predlogom za zavrnitev odloka in »PROTI«, če se s predlogom za zavrnitev odloka ne strinja.
VI
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila Zakona o referendumu in ljudski iniciativi ter Zakona o evidenci volilne pravice ter zakona o lokalnih volitvah.
VII
Referendum vodi Občinska volilna komisija občine Bled, ki tudi ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma o odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v občini Bled.
Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Bled.
VIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu R Slovenije.
Najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja se akt o razpisu referenduma objavi v javnih občilih. V javnih občilih se objavi tudi besedilo akta, o katerem se bo odločalo na referendumu.
Št. 06210-2/2004
Bled, dne 25. avgusta 2004.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.