Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4236. Pravilnik o tehničnih zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme, stran 11655.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 47/04 – ZGO-1A in 62/04 – odl. US) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o tehničnih zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme
1. člen
(1) Ta pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri graditvi sistemov za ventilacijo ali klimatizacijo objektov.
(2) Ta pravilnik ne velja za stavbe, razen za:
– nestanovanjske kmetijske stavbe,
– stavbe, ki spadajo v skupino industrijskih objektov ter
– stavbe, namenjene za uporabo manj kot štiri mesece v letu (npr. počitniške hiše in gorske koče).
2. člen
(1) Vsi deli ventilacijskega ali klimatizacijskega sistema morajo biti iz negorljivega materiala, imeti morajo gladke notranje površine in biti brez izboklin, na katerih bi se utegnili nabirati maščoba in umazanija.
(2) Za negorljive materiale iz prejšnjega odstavka se štejejo gradbeni proizvodi razreda A1 ali A2 v skladu s predpisi, ki določajo požarno klasifikacijo gradbenih proizvodov.
(3) Pri izdelavi ventilacijskega ali klimatizacijskega sistema se lahko uporabijo tudi gradbeni proizvodi razreda najmanj C-s3, d0 po standardu SIST EN 13501-1 za:
1. kanale, ki ne gredo skozi strope ali stene, za katere je zahtevana požarna odpornost EI 30 ali več,
2. kanale, ki imajo na prehodu skozi strope ali stene vgrajeno loputo z najmanj enako stopnjo požarne odpornosti kot je zahtevana za strope ali stene,
3. kanale, ki imajo požarno odpornost najmanj EI 30 ali, če so vgrajeni v dele objekta (npr. v jaške, zidove, obloge) s požarno odpornost najmanj EI 30.
(4) Določbe tretjega odstavka tega člena ne veljajo, če:
1. so kanali nad spuščenimi stropi, ki imajo nalogo povečati požarno odpornost nosilne konstrukcije objekta,
2. se po kanalih pretaka zrak s temperaturo nad 85 °C,
3. se v kanalih lahko v večjih količinah odlagajo gorljive snovi (npr. v odsesovalnih kanalih za velike kuhinje).
(5) Pri izdelavi ventilacijskega ali klimatizacijskega sistema se lahko uporabijo tudi gradbeni proizvodi razreda najmanj E-d0 po standardu SIST EN 13501-1 za:
1. tesnila spojev kanalov,
2. zunanji obložni material debeline največ 0,5 mm,
3. tesnila, ležaje, merilne naprave, izolacijo električnih in pnevmatskih naprav, filtre ter ostale sestavne dele prezračevalnih sistemov z majhnim vplivom na požarno varnost.«
3. člen
Če je za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme oziroma njihove dele zahtevano delovanje tudi v času požara, morajo biti gradbeni proizvodi za izolacijo, lepila in obešala negorljivi. Delovanje ventilacijskega ali klimatizacijskega sistema mora biti zagotovljeno najmanj toliko časa, kolikor je zahtevana požarna odpornost konstrukcije objekta.
Prehodne in končne določbe
4. člen
V primerih, ko je s tem pravilnikom dovoljena vgradnja gradbenih proizvodov razreda najmanj C-s3, d0, se lahko v času šestih mesecev po njegovi uveljavitvi v prezračevalne in klimatizacijske sisteme vgrajujejo tudi gradbeni proizvodi razreda B1 po standardu DIN 4102-1 ali gradbeni proizvodi razreda 1 po standardu JUS U.J1.060.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za objekte iz 1. člena tega pravilnika, prenehajo uporabljati določbe 7. in 30. člena Pravilnika o tehničnih normativih za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list SFRJ, št. 38/89, Uradni list RS, št. 59/99 – ZTZPUS in 42/02).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-07-29/2003
Ljubljana, dne 24. avgusta 2004.
EVA 2004-2511-0011
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje prostor in energijo

AAA Zlata odličnost