Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004

Kazalo

4222. Navodilo o izračunu postavke "Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij" v obrazcih KUS-P in KUS-Ž, stran 11524.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi drugega odstavka 6. člena sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic (Uradni list RS, št. 83/04) in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/2000, 31/2000 – ZP-1, 91/2000 – popravek, 21/02, 52/02 – ZJA, 29/03 – odl. US in 50/04 – v nadaljevanju: ZZavar) izdaja
N A V O D I L O
o izračunu postavke »Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij« v obrazcih KUS-P in KUS-Ž
Splošne določbe
1. člen
S tem navodilom Agencija za zavarovalni nadzor predpisuje izračun postavke »Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij«, v obrazcih KUS-P in KUS-Ž, iz sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic (Uradni list RS, št. 83/04; v nadaljevanju: sklep o kapitalski ustreznosti).
Izračun postavke
2. člen
(1) Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij v obrazcu KUS-P je:
1.1. posebni prevrednotovalni popravek kapitala premoženjskih zavarovanj v zvezi z:
– zemljišči,
– zgradbami,
– opremo,
– dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital podjetij v skupini in pridruženih podjetij,
– dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital drugih podjetij,
– danimi posojili in
– drugimi finančnimi inštrumenti,
zmanjšan za
1.2. posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki so financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij premoženjskih zavarovanj.
(2) Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij v obrazcu KUS-Ž je:
1.1. posebni prevrednotovalni popravek kapitala življenjskih zavarovanj v zvezi z:
– zemljišči,
– zgradbami,
– opremo,
– dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital podjetij v skupini in pridruženih podjetij,
– dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital drugih podjetij,
– danimi posojili in
– drugimi finančnimi inštrumenti,
zmanjšan za
1.2. posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki so financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij življenjskih zavarovanj.
(3) Izračun postavke je predpisan z vsebino in obliko obrazcev PPPK-P za premoženjska zavarovanja in PPPK-Ž za življenjska zavarovanja, ki sta sestavni del navodila.
Poročanje
3. člen
Zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe predložijo obrazce PPPK-P in PPPK-Ž, po stanju na zadnji dan vsakega koledarskega trimesečja, v rokih iz 4. člena sklepa o kapitalski ustreznosti.
Uveljavitev
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. avgusta 2004.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.