Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4201. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda višje in visokošolsko središče Sežana, stran 11398.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 29. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda višje in visokošolsko središče Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Sežana ustanavlja za opravljanje organizacijskih, strokovnih razvojnih, svetovalnih in izobraževalnih nalog na področju višjega in visokega šolstva javni zavod Višje in visokošolsko središče Sežana (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice izvršuje občinski svet.
2. člen
Kot ustanovitelji lahko pristopajo tudi druge pravne osebe. O njihovem pristopu odloča na predlog sveta zavoda ustanovitelj. Podrobneje se bodo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med novimi pristopnicami uredile s pogodbo.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Ime javnega zavoda je Višje in visokošolsko središče Sežana.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika, ki bosta določena s statutom.
Sedež zavoda je Partizanska 4, Sežana. Zavod lahko spremeni ime in sedež v soglasju z ustanoviteljem.
4. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Občine Sežana, na obodu v zgornjem delu je izpisano Višje in visokošolsko središče Sežana.
Število posameznih pečatov zavoda, njihovo uporabo, način varovanja, uničevanja in delavce, ki so zanj odgovorni, določi direktor zavoda.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda. Zavod se vpiše v sodni register.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Dejavnosti zavoda so:
– izvaja in pospešuje razvoj višjega in visokega šolstva,
– spremlja temeljna vprašanja višjega in visokega šolstva, skrbi za razvoj le-tega in daje pobude za razvoj novih študijskih programov,
– pripravlja strokovne podlage za razvoj novih visokošolskih in višješolskih zavodov ter novih študijskih in izobraževalnih programov,
– vodi investicije na področju višjega in visokega šolstva,
– usklajuje kadrovska, prostorska in druga vprašanja skupnega pomena,
– opravlja svetovalna in analitična dela ob vpisu kandidatov v višje in visokošolske zavode (informacijski center),
– sodeluje pri organiziranju interesnih dejavnosti za študente in reševanju drugih študentskih vprašanj ter razvija študentski standard in študentsko kulturo v prostoru,
– pripravlja in izdaja gradiva s področja dejavnosti zavoda,
– sodeluje pri organizaciji znanstvenih in strokovnih razprav, posvetovanj, predavanj, poletnih šol, raziskovalnih taborov, razstav, ekskurzij,
– sodeluje pri razvijanju, organiziranju in izvajanju programov za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– spodbuja in koordinira sodelovanje na pedagoškem in raziskovalnem področju z drugimi višje in visokošolskimi ustanovami ter razvojno raziskovalnimi institucijami,
– spodbuja znanstveno-raziskovalno dejavnost za svoje potrebe in potrebe splošnega regionalnega razvoja,
– sodeluje z evropskimi in drugimi višjimi in visokošolskimi zavodi ter izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami in drugimi institucijami doma in v tujini,
– sodeluje z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport pri vključevanju v nacionalni program višjega in visokega šolstva in v nacionalni raziskovalni program,
– sodeluje z ustanoviteljem, gospodarstvom in drugimi institucijami ter zanje opravlja strokovne naloge, povezane z višjim in visokim šolstvom,
– opravlja druge dejavnosti skupnega pomena,
– skrbi za koordinacijo štipendijske politike in
– omogoča javnim zavodom s področja izobraževanja razvijanje svoje dejavnosti v okviru tega središča.
Šifre dejavnosti:
– 22.110   Izdajanje knjig,
– 22.150   Drugo založništvo,
– 55.239   Druge nastanitve za krajši čas,
– 55.309   Dejavnost drugih prehrambenih obratov,
– 55.510   Dejavnost menz,
– 63.300   Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
       potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
– 70.200   Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– 72.400   Omrežne podatkovne storitve,
– 73.101   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
       področju naravoslovja,
– 73.102   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
       področju tehnologije,
– 73.201   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
       področju družboslovja,
– 73.202   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
       področju humanistike,
– 74.130   Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– 74.140   Podjetniško in poslovno svetovanje,
– 74.400   Oglaševanje,
– 74.500   Dejavnosti posredovanja in zaposlovanja
       delovne sile,
– 74.841   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– 74.843   Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
– 80.230   Vzgoja in izobraževanje v dijaških domovih,
– 80.301   Višje strokovno izobraževanje,
– 80.302   Visoko strokovno izobraževanje,
– 80.303   Univerzitetno izobraževanje,
– 80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje d.n.
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka, zavod opravlja tudi naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje višjega in visokega šolstva in druge naloge v skladu z letnim programom dela ter opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le v soglasju z ustanoviteljem.
7. člen
Zavod se lahko povezuje v zveze in druga strokovna združenja.
8. člen
Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju zavoda ali dejavnosti kot javne službe.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so svet zavoda, direktor in strokovni svet.
S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
10. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov, ki jih sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda in
– dva predstavnika zainteresirane javnosti.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Sežana.
Predstavnika delavcev izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa statut zavoda.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje občinski svet na predlog višjih in visokošolskih zavodov vključenih v ta zavod.
Predsednika sveta izvolijo izmed sebe člani sveta zavoda.
Svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji sveta navzočih večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen statuta in letnega programa dejavnosti, ki se sprejemata z večino glasov vseh članov sveta.
Podrobnejše delovanje lahko uredi svet zavoda s statutom.
11. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– razpisuje volitve članov sveta,
– predlaga ustanovitelju spremembo imena in sedeža ter dejavnosti,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema načrt razvoja zavoda (srednjeročni načrt) in spremlja njegovo uresničevanje,
– sprejema letni delovni načrt dela in spremlja njegovo uresničevanje,
– določa finančni načrt in spremlja njegovo realizacijo finančnega načrta,
– sprejema zaključni račun zavoda in letno delovno poročilo,
– potrjuje sestavo strokovnega sveta,
– obravnava in sklepa o pobudah in predlogih strokovnega sveta zavoda,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
– odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev kot drugostopenjski organ,
– sklepa individualne pogodbe z direktorjem zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
12. člen
O sklepanju pogodb o nakupu ter odtujitvi nepremičnin odloča na predlog sveta zavoda ustanovitelj.
13. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela. Direktor je tudi strokovni vodja zavoda. Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja po postopku določenem z zakonom in statutom zavoda.
Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga za to pooblasti direktor.
14. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki ima najmanj visoko izobrazbo, najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj, ima strokovne vodstvene in organizacijske sposobnosti ter predloži vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
15. člen
Naloge, pooblastila in odgovornost direktorja podrobneje določa statut zavoda, s katerim se določi tudi način, postopek in pogoje za njegovo razrešitev pred potekom mandata. V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno.
16. člen
Strokovni svet je strokovni organ zavoda.
17. člen
Strokovni svet določa strokovne podlage za programe dela in razvoj zavoda ter daje direktorju in strokovnemu svetu mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti.
Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve oziroma imenovanja članov in način odločanja strokovnega sveta se določijo s statutom.
Direktor zavoda je po svoji funkciji član strokovnega sveta zavoda, ki ga tudi vodi.
18. člen
Mandatna doba članov strokovnega sveta je štiri leta.
V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
19. člen
Zavod ima statut, s katerim se urejajo organizacija zavoda, pristojnosti organov zavoda, način odločanja ter druge zadeve, določene s tem odlokom in še druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, ki jih sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je s statutom ali zakonom določeno, da jih sprejme direktor.
20. člen
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
VI. SREDSTVA IN PREMOŽENJE
21. člen
Zavod pridobiva sredstva:
– za dogovorjene programe iz sredstev ustanovitelja,
– za nacionalne programe iz sredstev državnega proračuna,
– po pogodbah z naročniki skladno z letnim delovnim načrtom,
– preko javnih razpisov in
– iz dotacij, daril in prispevkov gospodarstva.
22. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi svojimi sredstvi in samostojno nastopa v pravnem prometu.
23. člen
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
Ustanovitelj se zaveže zagotavljati sredstva za delovanje zavoda skladno s pogodbo in 21. členom tega odloka ter v skladu s finančnimi načrti oziroma plani zavoda.
24. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za druge namene pa le v soglasju z ustanoviteljem.
25. člen
Zavod enkrat letno poroča ustanovitelju o uresničevanju letnega delovnega načrta in o zaključnem računu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Sredstva in pogoje za začetek delovanja zavoda zagotovi ustanovitelj.
27. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki opravlja svojo funkcijo do imenovanja direktorja, vendar največ za dobo enega leta po ustanovitvi zavoda.
Vršilec dolžnosti je pooblaščen, da zagotovi vpis zavoda v sodni register in pripravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
28. člen
Ne glede na določbo 10. člena tega odloka, je prvi svet, ki ima pet članov, sestavljen iz treh predstavnikov ustanovitelja in dveh predstavnikov zainteresirane javnosti. Člane sveta imenuje občinski svet, s tem da predstavnika zainteresirane javnosti imenuje na predlog šol, ki sodelujejo pri pripravi programov.
Mandat članov prvega sveta traja največ dve leti od prve seje sveta.
Člane sveta je potrebno imenovati najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče v.d. direktorja v roku 30 dni od imenovanja predstavnikov sveta zavoda. Članom prične teči mandat z dnem konstituiranja.
Strokovni svet je potrebno imenovati v dveh mesecih od uveljavitve statuta zavoda.
29. člen
Svet zavoda sprejme statut najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202- 8/2004-6
Sežana, dne 29. julija 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost