Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4200. Pravilnik "Štipendijske sheme za Dolenjsko", stran 11394.

V skladu s cilji Regionalnega razvojnega programa za Jugovzhodno Slovenijo za obdobje do leta 2006 in na podlagi Pogodbe o sofinanciranju projekta regionalnih razvojnih programov za razvoj človeških virov, sklenjene z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, sklepa št. 7/15 skupščine Podjetniškega centra Novo mesto d.o.o. z dne 25. 3. 2004 ter pristopom občin Jugovzhodne Slovenije k Štipendijski shemi za Dolenjsko, je direktor Podjetniškega centra Novo mesto d.o.o. sprejel
P R A V I L N I K
»Štipendijske sheme za Dolenjsko«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja: način ugotavljanja potreb po kadrih, ki bodo vključeni v štipendiranje iz Štipendijske sheme za Dolenjsko (v nadaljevanju: štipendijska shema), javni razpis štipendij, merila in pogoje za dodelitev štipendij in šolnin, uveljavljanje pravice do štipendije in šolnine, izplačilo štipendije in šolnine ter mirovanje in prenehanje izplačevanja štipendij in šolnin.
2. člen
Naloge Podjetniškega centra Novo mesto d.o.o. na projektu so: priprava in izvajanje štipendijske sheme, analiza kadrovskih potreb v regiji, priprava in izvedba javnega poziva delodajalcem, da sporočijo svoje potrebe po kadrih, zagotavljanje sredstev štipendijske sheme za štipendije in šolnine, priprava in izvedba javnega razpisa štipendij iz štipendijske sheme za posamezno šolsko/študijsko leto, obračunavanje in izplačevanje štipendij in šolnin ter izvajanje poslovnega načrta štipendijske sheme.
3. člen
Delodajalci po tem pravilniku so gospodarske družbe, samostojni podjetniki in pravne osebe javnega prava.
Štipenditor po tem pravilniku je Podjetniški center Novo mesto d.o.o.
Štipendist po tem pravilniku je dijak/študent, ki prejema štipendijo ali šolnino iz štipendijske sheme.
4. člen
Sredstva za štipendije in šolnine po tem pravilniku zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili in lokalne skupnosti na območju katerih imajo delodajalci svoj sedež. Sredstva lokalnih skupnosti so sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti ter sredstva državnih ali drugih razvojnih spodbud.
Delodajalci in lokalne skupnosti zagotavljajo vsak ½ potrebnih sredstev za izplačilo štipendij in šolnin za celotno dobo šolanja štipendista oziroma za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju.
Sredstva državnih in drugih razvojnih spodbud, ki jih pridobi štipenditor za izvajanje štipendijske sheme, zmanjšujejo delež iz prejšnjega odstavka, ki ga sicer zagotavljajo lokalne skupnosti.
Potrebna sredstva za izvedbo projekta so opredeljena s poslovnim načrtom štipendijske sheme, sredstva za izplačilo štipendij in šolnin na osnovi izvedbe javnega razpisa za posamezno šolsko/študijsko leto pa s programom štipendiranja za posamezno šolsko/študijsko leto.
5. člen
Štipendije in šolnine (v nadaljevanju: štipendije) se dodelijo iz štipendijske sheme dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo oziroma izrazijo interes, prioritetno pa za deficitarne in perspektivne poklice.
V primeru, ko je izkazan interes delodajalcev večji od možnosti štipendiranja iz štipendijske sheme, se upošteva pri uskladitvi interesa delodajalcev z možnostmi štipendiranja iz štipendijske sheme deficitarnost poklica, ki se ugotovi na osnovi analize kadrovskih potreb v regiji in podatkov Zavoda RS za zaposlovanje ter perspektivnost poklica, ki se ugotovi na osnovi ciljev regionalnega razvojnega programa in predloženih razvojnih programov in programov prestrukturiranja delodajalcev.
6. člen
Do štipendij iz štipendijske sheme so upravičeni:
– dijaki, ki se šolajo na poklicnih (IV. stopnja strokovne izobrazbe) in srednjih (V. stopnja strokovne izobrazbe) šolah v RS;
– redni dodiplomski študentje (VI. in VII. stopnja strokovne izobrazbe), ki se izobražujejo v RS ali v tujini;
– redni podiplomski študentje (VIII. in IX. stopnja strokovne izobrazbe), ki se izobražujejo v RS ali v tujini.
Do šolnin iz štipendijske sheme so upravičeni:
– izredni podiplomski študentje (VIII. in IX. stopnja strokovne izobrazbe), ki se šolajo v RS ali v tujini in so zaposleni pri delodajalcu.
Štipendija in šolnina po tem pravilniku se izključujeta.
Štipendije in šolnine iz štipendijske sheme ne morejo prejeti dijaki/študentje, ki že prejemajo štipendijo ali šolnino.
Ugotavljanje potreb po kadrih pri delodajalcih
7. člen
Potrebe delodajalcev po kadrih ugotovi Podjetniški center Novo mesto d.o.o. z javnim pozivom. Javni poziv delodajalcem se izvede v juniju za prihodnje šolsko/študijsko leto. Javni poziv delodajalcem se objavi v Dolenjskem listu, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja in na drug način obveščanja (s pismom delodajalcem, na e-naslove delodajalcev ali na drug način).
Javni poziv se izvede za delodajalce, ki imajo sedež na območju lokalnih skupnosti, ki so pristopile k izvajanju štipendijske sheme.
Namen javnega poziva je ugotoviti potrebe delodajalcev po kadrih in interes delodajalcev za štipendiranje iz štipendijske sheme.
8. člen
Delodajalec, ki je izrazil potrebo po kadrih in interes za štipendiranje iz štipendijske sheme skladno z javnim pozivom in je bil izbran, dobi možnost štipendiranja kadra, ki ga potrebuje, iz štipendijske sheme.
9. člen
Delodajalec mora za štipendiranje kadrov iz štipendijske sheme izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež na območju lokalne skupnosti, ki sodeluje v štipendijski shemi,
– ima kadrovsko potrebo, ki ustreza določbi 5. in 6. člena tega pravilnika,
– kadrovska potreba je utemeljena v kadrovskem planu, razvojnem načrtu, programu prestrukturiranja, izkazana z neuspešnim iskanjem ali kako drugače utemeljena,
– kadrovska potreba ne sme biti v nasprotju z opredelitvami v regionalnem razvojnem programu (izvedbeni del: področje gospodarstva in človeških virov),
– zagotavlja sredstva za izplačilo ½ štipendije iz štipendijske sheme za celotno dobo šolanja štipendista,
– zagotavlja štipendistu po končanem šolanju zaposlitev na ustreznem delovnem mestu za nedoločen čas s polnim delovnim časom, najmanj za enako dobo, kot je trajalo šolanje štipendista, po izobraževalnem programu,
– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ter kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju,
– kadrovska potreba ustreza poslovni dejavnosti delodajalca, programu prestrukturiranja oziroma je utemeljena s šolanjem za nadaljevanje (prevzem) poslovanja družinskega podjetja.
Podrobneje se pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, če želi kandidirati na štipendijo iz štipendijske sheme, določijo z javnim pozivom. Delodajalec mora vlogi priložiti dokazila, kot določa javni poziv.
10. člen
Postopek odpiranja pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog vodi komisija za vloge. Nepravočasno prispele vloge evidentira in neodprte vrne pošiljatelju. Če je vloga nepopolna pozove vlagatelja, da jo dopolni v roku, ki ga določi sama.
Komisijo za vloge imenuje direktor štipenditorja. V komisijo za vloge imenuje direktor štipenditorja predstavnika lokalnih skupnosti iz subregije, ki sodeluje v štipendijski shemi in predstavnika štipenditorja. Komisija za vloge ima najmanj tri člane. Direktor štipenditorja imenuje komisijo za vsako odpiranje vlog delodajalcev posebej. Pri imenovanju upošteva rotiranje predstavnikov lokalnih skupnosti v okviru posamezne subregije.
Komisija za vloge deluje na sejah. Odločitve sprejema z večino glasov članov komisije. O delu vodi zapisnik, v katerem navede: nepravočasno prispele vloge, nepopolno označene vloge, vse pravočasne in pravilno označene vloge, za vsako pravočasno in pravilno označeno vlogo pa tudi ali je popolna ali nepopolna z navedbo vsebine dopolnitve in roka, v katerem mora biti dopolnitev posredovana štipenditorju.
11. člen
Po dopolnitvi vlog ugotovi štipenditor število pravilnih in pravočasnih vlog delodajalcev po sedežu delodajalca in lokalnih skupnostih, ki sodelujejo v štipendijski shemi, jih uskladi z možnostjo sofinanciranja posamezne lokalne skupnosti in oblikuje predlog ter ga posreduje v odločanje komisiji za štipendije.
12. člen
Komisijo za štipendije imenuje direktor štipenditorja za dobo 5 let. V komisijo za štipendije imenuje predstavnike vseh lokalnih skupnosti, ki sodelujejo v štipendijski shemi, predstavnika območnih enot ZRSZ, obrtne in gospodarske zbornice.
Komisija za štipendije odloča o vlogah delodajalcev za štipendije iz štipendijske sheme na predlog, ki ga pripravi in posreduje štipenditor.
Komisija za štipendije odloča na sejah z večino glasov vseh članov. O delu komisije za štipendije se vodi zapisnik. Način svojega dela uredi komisija s poslovnikom.
Komisija za štipendije ugotovi kadrovske potrebe delodajalcev, ki so osnova za razpis štipendij iz štipendijske sheme.
Če so delodajalci iz posamezne lokalne skupnosti posredovali več vlog za štipendije od razpisanega števila in jih štipenditor ni uspel uskladiti z možnostmi sofinanciranja lokalnih skupnosti, imajo prednost:
– vloge delodajalcev za zagotovitev deficitarnih poklicev,
– delodajalci, s svojimi potrebami, ki še niso vključeni v štipendijsko shemo,
– delodajalci, ki želijo s štipendiranjem družinskih članov zagotoviti pogoje za nadaljevanje in prevzem vodenja družinskega podjetja,
– majhni delodajalci pred velikimi,
– vloge delodajalcev za štipendiranje kadra na višji stopnji strokovne izobrazbe.
Če z merili iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče izenačiti vlog za štipendiranje kadrovskih potreb delodajalcev z možnostmi sofinanciranja štipendij lokalnih skupnosti, se vloge delodajalcev v posamezni lokalni skupnosti proporcionalno zmanjšajo.
13. člen
Podjetniški center obvesti delodajalce o izidu javnega poziva. O morebitnih ugovorih odloča komisija za štipendije. Njene odločitve so dokončne.
II. JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ IZ ŠTIPENDIJSKE SHEME
14. člen
Štipendistom se dodelijo štipendije na podlagi javnega razpisa štipendij iz štipendijske sheme (v nadaljevanju: javni razpis), ki ga objavi štipenditor v Dolenjskem listu, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.
Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi za posamezno šolsko/študijsko leto v mesecu avgustu.
15. člen
Javni razpis določa: število razpisanih štipendij oziroma šolnin, poklice in usmeritve, stopnjo strokovne izobrazbe, pogoje za dodelitev štipendij oziroma šolnin, način prijave, dokumentacijo, ki jo mora predložiti kandidat, rok za posredovanje vlog ter druge podatke, ki so pomembni pri podelitvi štipendije iz štipendijske sheme, ki se določijo z javnim razpisom.
16. člen
Pravico do štipendije in šolnine iz štipendijske sheme lahko uveljavljajo dijaki, študentje višjih strokovnih šol in študentje visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo po dodiplomskem in podiplomskem programu z javno veljavnostjo, če se prijavijo na javni razpis in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani RS,
– ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso starejši od 18 let, ob vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let (redni študentje) oziroma 30 let (izredni študentje) ob vpisu na magistrski študij in 35 let (izredni študentje) ob vpisu na doktorski študij,
– nimajo republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije oziroma šolnine,
– so dosegli v zadnjem razredu/letniku najmanj prav dober uspeh (dijaki, razen dijakov, ki se vpisujejo v 1. letnik poklicne šole).
17. člen
Do štipendije iz štipendijske sheme za srednjo šolo, redni dodiplomski in podiplomski študiji ni upravičen kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju RS,
– je lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
– prejema drugo štipendijo oziroma šolnino.
18. člen
Kandidat vloži vlogo za štipendijo iz štipendijske sheme na posebnem obrazcu, ki ga dobi pri štipenditorju in drugih z javnim razpisom določenih mestih. Štipenditor je dolžan prosilcu na njegovo zaprosilo poslati obrazec po pošti ali na njegov e-naslov.
19. člen
Pravočasno oddane vloge za štipendije iz štipendijske sheme odpre komisija iz 10. člena tega pravilnika.
Odpiranje vlog izvede v roku, ki je določen z javnim razpisom. O odpiranju vlog vodi komisija zapisnik, ki vsebuje najmanj:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– podatke o predlagatelju vloge,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitev o popolnosti vloge oziroma navedbo pomanjkljivosti vloge.
20. člen
Predlagatelja vloge, za katero ugotovi komisija, da ni popolna, pozove štipenditor k dopolnitvi vloge v roku, ki ga določi komisija. Če kandidat vloge ne dopolni v določenem roku oziroma je tudi dopolnitev nepopolna, komisija vlogo zavrže.
Nepravočasno prispele in nepravilno označene vloge komisija evidentira, vnese v zapisnik in vrne neodprte na naslov pošiljatelja.
21. člen
Po izteku roka za dopolnitev vlog razdeli štipenditor vse popolne vloge po delodajalcih in jih posreduje delodajalcem v odločanje.
22. člen
O podelitvi štipendije odloča delodajalec, pri katerem se bo štipendist zaposlil, Če je kandidatov več, kot je razpisanih štipendij, opravi delodajalec izbiro na osnovi meril, ki veljajo pri delodajalcu.
Pred izbiro povabi praviloma delodajalec kandidata za podelitev štipendije na pogovor.
Če delodajalec nima izdelanih meril, upošteva pri izbiri: prednost imajo kandidati, ki se izobražujejo za prevzem vodenja družinskega podjetja, kandidati, ki se vpisujejo v višji letnik šolanja, ob enakem pogoju letnika pa kandidati, ki imajo boljši šolski uspeh oziroma višjo povprečno oceno.
Delodajalec opravi izbiro čimprej oziroma najpozneje v 15 dneh po prejemu vloge.
Če je več delodajalcev prejelo vlogo istega kandidata in ga tudi izbralo, bo kandidat sklenil pogodbo o štipendiranju z delodajalcem, ki bo štipenditorja prej s poštno pošiljko obvestil o izbiri. Štipenditor v takšnih primerih, po poprejšnji uskladitvi z delodajalci, upošteva tudi odločitev (izbiro) kandidata.
Če delodajalec brez utemeljenega razloga ne izbere nobenega izmed prijavljenih kandidatov, izgubi možnost kandidiranja za podelitev štipendije iz štipendijske sheme za ta poklic tudi v naslednjem letu.
23. člen
Delodajalec mora o izbiri štipendista takoj obvestiti štipenditorja. Štipenditor obvesti vse kandidate za štipendijo iz štipendijske, ki so podali vloge, o rešitvi vlog.
V primeru, da prosilec pri delodajalcu ni bil izbran in je izrazil enako kadrovsko potrebo drug delodajalec, bo štipenditor posredoval vlogo drugemu delodajalcu, ta pa se mora v roku, ki ga določi štipenditor, izjasniti o vlogi.
24. člen
Neizbrani kandidat ima pravico do ugovora v roku 8 dni od obvestila o tem, da ni bil izbran..
Ugovor kandidata obravnava komisija iz 12. člena tega pravilnika. Če komisija ugotovi, da je delodajalec pri izbiri kršil določbe tega pravilnika in svojih aktov, ki se nanašajo na izbiro štipendista, obvesti o tem delodajalca in določi rok, v katerem ta ponovno preveri svojo odločitev in nepravilnosti odpravi. Če delodajalec nepravilnosti ne odpravi, izgubi možnost sodelovanja v štipendijski shemi.
Odločitev komisije je dokončna.
25. člen
Po izbiri sklenejo štipenditor, delodajalec in štipendist pogodbo o štipendiranju, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
III. VIŠINA ŠTIPENDIJE OZIROMA ŠOLNINE IN ČAS PREJEMANJA
26. člen
Višina osnovne štipendije znaša v šolskem/študijskem letu 2004/2005 za prvi letnik:
– srednje šole 25.000 SIT,
– dodiplomskega študija 40.000 SIT in
– podiplomskega študija 55.000 SIT.
Višina osnovne štipendije iz prejšnjega odstavka tega člena se spremeni enkrat letno, na začetku novega šolskega/študijskega leta, za indeks rasti plač v RS v zadnjih 12 mesecih.
27. člen
Osnovna štipendija se za vsako leto šolanja/študija poveča za 3%.
28. člen
Osnovna štipendija, povečana za dodatek na leto/letnik šolanja/študija, se poveča oziroma zmanjša glede na povprečno oceno v preteklem šolskem/študijskem letu za:
+--------------------------------+---------------------------------+
|Dijaki             |Študentje            |
+-------------+------------------+------------+--------------------+
|zadosten   |– 3% osnovne   |do 6,6   |– 4% osnovne    |
|uspeh    |štipendije    |      |štipendije     |
+-------------+------------------+------------+--------------------+
|dober uspeh |0% osnovne    |nad 6,6 do |0% osnovne     |
|       |štipendije    |7,0     |štipendije     |
+-------------+------------------+------------+--------------------+
|Prav dober  |7,5% osnovne   |nad 7,0 do |5% osnovne     |
|uspeh    |štipendije    |7,5     |štipendije     |
+-------------+------------------+------------+--------------------+
|Odličen uspeh|20% osnovne    |nad 7,5 do |8% osnovne     |
|       |štipendije    |8,0     |štipendije     |
+-------------+------------------+------------+--------------------+
|       |         |nad 8,0 do |12% osnovne     |
|       |         |8,5     |štipendije     |
+-------------+------------------+------------+--------------------+
|       |         |nad 8,5 do |18% osnovne     |
|       |         |9,0     |štipendije     |
+-------------+------------------+------------+--------------------+
|       |         |nad 9,0   |25% osnovne     |
|       |         |      |štipendije     |
+-------------+------------------+------------+--------------------+
Dodatek za uspeh ne pripada štipendistom v prvem letniku izobraževanja.
Uspeh štipendistov se ugotovi na osnovi uspeha v preteklem šolskem/študijskem letu oziroma s povprečno oceno vseh številčno izraženih ocen, doseženih v preteklem letu izobraževanja.
29. člen
Za dodiplomski in podiplomski študij v tujini se osnovna štipendija lahko poveča do 50%.
Štipendija za študij v tujini se lahko izplača tudi v enkratnem znesku, vendar največ do višine 6-mesečnih štipendij, če traja izobraževanje ali izpopolnjevanje v tujini najmanj en semester po pravilih izobraževalnih institucij, kjer se štipendist izobražuje.
30. člen
Izredni podiplomski študentje imajo pravico do plačila šolnine oziroma do razlike šolnine, če prejemajo delno šolnino za podiplomski študij iz drugih virov. Šolnina za podiplomski študij ne sme presegati štipendije, do katere bi bil upravičen študent, če bi bil redno vpisan na podiplomski študij.
S šolnino iz prejšnjega odstavka tega člena krije štipenditor račun za šolnino ali razliko do polne šolnine, ki ga izda izobraževalna institucija in ga štipenditorju posreduje štipendist. Šolnina se poravna za vsak semester oziroma letnik študija.
31. člen
Štipendija se dodeli štipendistu za čas trajanja šolanja po izobraževalnem programu.
32. člen
Štipendije se izplačujejo mesečno, z enomesečnim zamikom za nazaj, celotno dobo trajanja šolanja/študija, po šolskem/študijskem programu za pridobitev poklica. Izplačilo štipendije je lahko ustavljeno največ eno šolsko/študijsko leto. Čas, ko štipendija miruje, se ne všteva v dobo, za katero je sklenjena pogodba o štipendiranju.
33. člen
Štipendija miruje in se ne izplačuje:
– če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, razen če letnika ni izdelal iz opravičljivih zdravstvenih razlogov ali materinstva;
– če je štipendist izdelal letnik in ni v roku predložil potrdil iz prvega odstavka 37. člena tega pravilnika.
V primeru iz prve alinee tega člena štipenditor nadaljuje izplačevanje štipendije, če kandidat izpolni pogoje in predloži ustrezna dokazila, z novim šolskim/študijskim letom, v primeru iz druge alinee pa, ko predloži potrdila iz prvega odstavka 37. člena tega pravilnika.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCA, ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA
34. člen
Delodajalec je dolžan zagotavljati 50% štipendije. Ta sredstva nakazuje štipenditorju polletno na podlagi izstavljenega zahtevka.
Delodajalec je dolžan štipendista v 60 dneh po končanem šolanju zaposliti na ustreznem delovnem mestu za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Če delodajalec te obveznosti ne izpolni, je dolžan štipenditorju vrniti sredstva, ki jih je za štipendista zagotavljala lokalna skupnost s 5% obrestmi, ki tečejo od posameznega mesečnega dela štipendije, od dneva izplačila štipendije do dneva izstavitve računa.
35. člen
Štipenditor je dolžan štipendistu redno izplačevati štipendijo in sicer vsak mesec do 15. za pretekli mesec.
V primeru da štipenditor, zaradi neizvajanja pogodbene obveznosti delodajalca, ne more zagotavljati redno izplačilo štipendije, lahko štipendist enostransko odstopi od pogodbe o štipendiranju, brez kakršnihkoli obveznosti do štipenditorja in delodajalca. V tem primeru lahko štipenditor zahteva od delodajalca povrnitev dela izplačane štipendije, ki jo je zagotovila lokalna skupnost. Obveznost delodajalca do štipenditorja se ugotovi na način, ki ga določa drugi odstavek 34. člena tega pravilnika.
36. člen
Štipendist je dolžan redno izpolnjevati šolske/študijske obveznosti in se po končanem študiju zaposliti pri delodajalcu na ponujeno ustrezno delovno mesto.
37. člen
Štipendist mora po vsakem zaključenem šolskem/študijskem letu najpozneje 15 dni po zaključku šolskega/študijskega leta, predložiti štipenditorju dokazila o opravljenem letniku in opravljenih izpitih ter o vpisu v naslednji letnik. Štipenditor tekoče obvešča delodajalca o izvajanju pogodbenih obveznosti štipendista.
Štipendist je dolžan štipenditorju v roku 8 dni od nastanka, sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na izplačilo štipendije, zlasti:
– sklenitvi pogodbe o zaposlitvi,
– spremembi stalnega bivališča,
– poklicni maturi, maturi, diplomi, magisteriju ali doktoratu ter o končanem šolanju/študiju,
– porodniškem dopustu oziroma dopustu za nego in varstvo otroka,
– prekinitvi šolanja/študija,
– drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izplačevanje štipendije.
38. člen
Štipendist je v primeru predčasnega končanja šolanja/študija upravičen do enkratnega izplačila nezapadlih štipendij.
39. člen
Štipendistu se štipendija preneha izplačevati, če je:
– pridobil republiško, Zoisovo, kadrovsko ali drugo štipendijo oziroma šolnino,
– mu je štipendija v preteklem letu mirovala v skladu z določbo iz 33. člena tega pravilnika, razlogi za mirovanje pa obstajajo tudi v novem šolskem/študijskem letu,
– po svoji volji ali krivdi izgubi status dijaka/študenta,
– spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
– daje neresnične podatke,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 38. členom tega pravilnika.
V navedenih primerih je dolžan štipendist vrniti štipenditorju prejeto štipendijo, s 5% obrestmi, ki tečejo od posameznega mesečnega zneska štipendije, od dneva njenega izplačila, do dneva izstavitve računa, in sicer v 8 dneh po izstavitvi računa.
Če štipendist v roku ne vrne štipendije, je dolžan plačati tudi zamudne obresti.
Izjemoma lahko štipenditor na pisni in utemeljen predlog štipendista odobri vračanje štipendije na obroke.
Po prejemu vračila štipendije vrne štipenditor delodajalcu njegov del štipendije.
40. člen
Štipendist je prost obveznosti vračila štipendije, delno ali v celoti:
– če šolanje/študij prekine zaradi bolezni ali invalidnosti, zaradi katere šolanja/študija ni zmožen končati, kar mora dokazati z ustreznim zdravniškim potrdilom;
– če mu delodajalec po končanem šolanju ne zagotovi ustrezne zaposlitve.
41. člen
Štipendist se je po končanem šolanju/študiju dolžan zaposliti pri delodajalcu in pri njem ostati v delovnem razmerju vsaj toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo.
Če štipendistu po njegovi volji ali krivdi preneha zaposlitev pred iztekom časa iz prvega odstavka tega člena, je dolžan štipenditorju vrniti sorazmerni del štipendije. Sorazmerni del štipendije se določi tako, da se celotni znesek prejete štipendije, določen na osnovi drugega odstavka 39. člena tega pravilnika, deli s številom mesecev prejemanja štipendije in pomnoži s številom mesecev predčasnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
Štipenditorja je o prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan obvestiti delodajalec.
Po prejemu vračila štipendije, vrne štipenditor delodajalcu sorazmerni del štipendije.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
V letu 2004 se objavi poziv na podlagi 7. člena tega pravilnika v mesecu avgustu, javni razpis iz 14. člena tega pravilnika pa se objavi najpozneje v mesecu septembru.
43. člen
Pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega pravilnika lahko podajo delodajalci, lokalne skupnosti in štipendisti, ki sodelujejo oziroma so vključeni v štipendijski shemi.
44. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Novo mesto, dne 12. avgusta 2004.
Podjetniški center Novo mesto d.o.o.
direktor
Igor Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost