Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4199. Program priprave za lokacijski načrt ob sodišču v Novi Gorici, stran 11392.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 6/02 in 25/02) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 4. 8. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za lokacijski načrt ob sodišču v Novi Gorici
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Območje ureditve predstavlja centralno ležečo prosto, le delno zasedeno urbano površino v Novi Gorici. Območje zasedajo stavba sodišča na južnem robu, stanovanjska hiša, obojestranski bencinski servis ob Vojkovi cesti ter delno v trgovino preurejeni objekt avtoservisa na severnem delu, vmesni osrednji del je neurejena travna površina, vzdolž vzhodnega in zahodnega roba se raztezata začasni parkirni površini. Vsa leta razvoja urbanega centra je površina ostajala potencialni bazen za dogradnjo osrednjih mestnih programov, ki nikoli niso bili do take mere investicijsko in vsebinsko pripravljeni, da bi lahko prišlo do njihovega uresničevanja. Razvoj območja je zavirala tudi nedorečena in nedograjena primarna mestna ulična mreža.
Vzhodna mestna obvoznica, ki je ključni element v prostorskem planu predvidene preureditve cestne in ulične mreže Nove Gorice, je že v gradnji. Podaljšek ulice dr. Karla Lavriča je v postopku načrtovanja. Oboje omogoča načrtovano podaljšanje Kidričeve ulice proti severu in pristop k načrtovanju dokončne ureditve centralnega mestnega prostora. Pripravljeni investicijsko razvojni in sanacijski programi so ob tem utemeljen in prepričljiv razlog za pričetek postopka priprave prostorskega izvedbenega akta za obravnavano ureditveno območje.
Pravno podlago predstavlja programska zasnova za zazidalni načrt Ob sodišču, kot element prostorskih sestavin srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, ki ga je Mestni svet mestne občine Nova Gorica sprejel v juniju leta 2003.
2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Predmet lokacijskega načrta je zlasti nujna preureditev, posodobitev in dograditev sodne palače, načrtovano razvijanje in dopolnjevanje zabaviščno igralskega kompleksa Perla, dodatni poslovno trgovski, kulturni in rekreacijsko zabaviščni programi ter nujna izgradnja podzemnih parkirnih površin za ureditev kaotičnih razmer na področju mirujočega prometa v mestnem centru.
Program bo na ureditvenem območju tako razporejen, da bo zagotavljal dogradnjo glavne mestne arterije, Magistrale, z morfološkim in tipološkim sledenjem izvorne zasnove mestnega linearnega centra, zagotovil v največji možni meri umestitev mirujočega motornega prometa pod nivo parterja ter omogočil kontinuirano pretakanje zelenih parkovnih sistemov v celotnem območju.
3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Ureditveno območje je omejeno z robovi cestnih teles ulice Gradnikove brigade na zahodu, Jelinčičeve ulice na jugu, Kidričeve ulice in njenega podaljška na vzhodu ter podaljška ulice dr. Karla Lavriča na severu.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Lokacijski načrt pripravlja občinska strokovna služba. Načrtovalec bo izbran z oddajo javnega naročila.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Nova Gorica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo; Agencija Republike Slovenije za okolje, območna pisarna Nova Gorica;
4. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica;
5. Zavod za varstvo narave, območna enota Nova Gorica;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica;
7. Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica;
8. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica;
9. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.;
10. Kabelska televizija Nova Gorica;
11. Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.;
12. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Upoštevane in smiselno uporabljene bodo vse relevantne že izdelane strokovne podlage, zlasti predlogi arhitekturnih ter urbanističnih natečajev in delavnic. Načrtovalec bo izdelal vse potrebne dodatne strokovne podlage skladno s 7. členom ZUreP.
6. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve bodo izbrane izmed variantnih strokovnih rešitev, ki jih bo izdelal načrtovalec.
7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Izdelan je geodetski posnetek obravnavanega območja, ki bo pred pričetkom načrtovanja še ažuriran.
8. člen
(Roki za pripravo)
+------------------------------------------+---------------------------------+
|Prva programska konferenca        |(julij 2004)           |
+------------------------------------------+---------------------------------+
|Pridobitev usmeritev in pogojev      |30 dni (avgust 2004)       |
+------------------------------------------+---------------------------------+
|priprava osnutka             |90 dni po prejemu usmeritev in  |
|                     |pogojev             |
+------------------------------------------+---------------------------------+
|druga prostorska konferenca        |(december 2004)         |
+------------------------------------------+---------------------------------+
|javna razgrnitev osnutka         |30 dni              |
+------------------------------------------+---------------------------------+
|priprava strokovnega stališča do pripomb |15 dni              |
+------------------------------------------+---------------------------------+
|obravnava pripomb in sprejem stališča do |(februar 2005)          |
|pripomb                  |                 |
+------------------------------------------+---------------------------------+
|priprava dopolnjenega osnutka       |30 dni od prejema potrjenih   |
|                     |stališč             |
+------------------------------------------+---------------------------------+
|pridobitev soglasij in mnenj       |30 dni              |
+------------------------------------------+---------------------------------+
|priprava usklajenega predloga       |30 dni po prejemu soglasij in  |
|                     |mnenj              |
+------------------------------------------+---------------------------------+
|obravnava usklajenega predloga in sprejem |(junij 2005)           |
|odloka                  |                 |
+------------------------------------------+---------------------------------+
9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izvedbo prostorskega akta so predvidena v proračunu Mestne občine Nova Gorica.
10. člen
(Končna določba)
Ta program priprave se uradno objavi, začne pa veljati takoj.
Št. 350-03-3/2004
Nova Gorica, dne 4. avgusta 2004.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

AAA Zlata odličnost