Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4191. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč v Črnotičah in v Movražu v letu 2004, stran 11388.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 36/99 – odl. US in 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 51/02 in 108/03), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 110/02, 30/02, 56/02 in 110/02), 37. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 15. julija 2004 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč v Črnotičah in v Movražu v letu 2004
1. člen
Za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, nevarnosti porušitve brežine v Črnotičah nad stanovanjsko hišo Črnotiče 21 in zemeljskega plazu v Movražu nad stanovanjsko hišo Movraž 13, se v letu 2004 uporabijo sredstva proračunske rezerve Mestne občine Koper v višini 26,900.000 SIT.
2. člen
Sredstva iz 1. člena se namenijo za realizacijo naslednjega programa intervencij:
– Brežina (kamniti podor) v Črnotičah: pridobitev gradbenega dovoljenja in sanacija brežine – 14,800.000 SIT;
– zemeljski plaz v Movražu: izdelava projekta sanacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in sanacija zemeljskega plazu – 12,100.000 SIT.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-4/2002
Koper, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 72/93; 6/94 – Sentenza della CC, 45/94 – Sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – Sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – Sentenza della CC, 44/96 – Sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Sentenza della CC, 74/98, 36/99 – Sentenza della CC in 59/99 – Sentenza della CC, 70/00, 100/00 – delibera della CC, 51/02 e 108/03), visto l’articolo 49 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 79/99, 124/00, 79/01, 110/02, 30/02, 56/02 e 110/02), l’articolo 37 della Legge in materia di protezione da calamità naturali e da altre emergenze (Gazzetta ufficiale della RS, n. 64/94) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 15 luglio 2004, ha approvato il
D E C R E T O
Sull’utilizzo dei fondi di riserva iscritti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria, prelevati ai fini di finanziamento delle spese sostenute per fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali nei villaggi di Črnotiče e Movraž nel 2004
Articolo 1
Ai fini di finanziamento delle spese per fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali, scongiurare il pericolo di crollo del pendio a Črnotiče, sopra la casa abitativa di Črnotiče 21, come pure dello smottamento della frana a Movraž, sopra la casa abitativa di Movraž 13, sono prelevati, nel 2004, 26,900.000 SIT dai fondi di riserva iscritti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria.
Articolo 2
I fondi di cui all’articolo 1, sono destinati all’attuazione del seguente programma d’investimenti:
– Pendio (smottamento di pietre) a Črnotiče: rilascio della concessione edilizia e risanamento del pendio – 14,800.000 SIT;
– frana a Movraž: compilazione del progetto di risanamento, rilascio della concessione edilizia e risanamento del franamento – 12,100.000 SIT.
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. K224-4/2002
Capodistria, 15 luglio 2004.
COMUNE CITT A` DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost