Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4187. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2003, stran 11379.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 110. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04), je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 17. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2003, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kidričevo.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Kidričevo so bili v letu 2003 realizirani v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
                         v tisoč SIT
------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
  1. Skupaj prihodki               770.358
  2. Skupaj odhodki                902.192
  3. Proračunski primanjkljaj (1.- 2.)     – 131.834
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
  4. Prejeta vračila danih posojil         3.000
  5. Dana posojila in povečanje kapitalskih     3.574
    deležev
  6. Prejeta minus dana posojila          – 574
  7. Skupni primanjkljaj (1.+4.)-(2.+5.)    – 132.408
 
C) Račun financiranja
  8. Zadolževanje                    -
  9. Odplačilo dolga                  -
  10. Neto zadolževanje (8.-9.)             -
Zmanjšanje sredstev na računih           – 132.408
------------------------------------------------------------
3. člen
Stanje sredstev proračunske rezerve v višini 5,594.502 SIT se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2004.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-03/03-2
Kidričevo, dne 29. junija 2004.
Podžupan
Občine Kidričevo
Jožef Murko l. r.

AAA Zlata odličnost