Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4186. Program priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice, stran 11378.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK) ter 10. in 33. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je župan Občine Jesenice sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice
(skrajšani postopek)
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA PRIPRAVO
Zazidalni načrt Poslovna cona Jesenice je sprejel Občinski svet občine Jesenice na svoji 43. redni seji dne 26. 9. 2002 z ustreznim odlokom objavljenim v Uradnem listu RS, št. 119/02 dne 30. 12. 2002.
Zazidalni načrt Poslovna cona Jesenice obravnava ureditveno območje J2/M1, ki je namenjeno za različne gospodarske in upravne dejavnosti.
Z zazidalnim načrtom Poslovna cona Jesenice je med drugim določeno, da so za proizvodno namembnost v območju C dovoljeni višinski gabariti posameznih objektov od 8 do 11 m ter odstopanja 2–10%, vendar ne več kot 14 m (maksimalna višina), izjema so morebitni dimniki.
Rotomatika, d.o.o. Spodnja Idrija se je na osnovi razvojne strategije proizvodnje lamel v proizvodni hali Rotomatike na Jesenicah, odločila za povečanje kapacitet obstoječe proizvodnje in s tem izgradnjo dodatnih proizvodnih prostorov. Na podlagi lokacijske informacije in tehnoloških zahtev razvojne strategije so izdelali Projektno tehnično dokumentacijo tehnologije za adaptacijo in dograditev proizvodne hale lamel in pri tem ugotovili, da sedaj veljavna višinska omejitev gabaritov za posamezni objekt opredeljena v Odloku o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice onemogoča izvedbo nameravane gradnje. Iz citirane dokumentacije izhaja, da ima obstoječa proizvodna hala višino 11,6 m. Nadalje ugotavljajo, da razvoj tehnologije proizvodne lamel pogojuje uporabo preš velikih moči, ki so zaradi tega tudi višje od do sedaj uporabljenih in torej zahtevajo izgradnjo proizvodnih prostorov večjih višin, po znanih podatkih 17 m. V skladu z navedenim je Rotomatika, d.o.o. Spodnja Idrija vložila pobudo za spremembo in dopolnitev Zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice, in sicer tako, da bodo lahko izvedli adaptacijo in dograditev proizvodne hale lamel v višini 17 m. V pobudo med drugim tudi navajajo, da namerava gradnja proizvodne hale in sama dejavnost, v skladu z obstoječo zakonodajo, ne spadata med objekte za katere je predpisana obveznost presoje vplivov na okolje.
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK) predpisuje, da se spremembe in dopolnitve prostorskega akta pripravijo in spremenijo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA
TER OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Predmet spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je določilo odloka, ki opredeljuje tolerance (14. člen), kjer se dopustijo odstopanja višinskih gabaritov oziroma opredeli maksimalna višina objektov vključno s pogoji.
Programska izhodišča in ureditveno območje prostorskega akta ostajajo nespremenjena.
Ker gre le za spremembo in dopolnitev določila o tolerancah, se priprava in sprejem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vodi po skrajšanem postopku, v skladu s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK).
III. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred izdelavo spremembe in dopolnitve zazidanega načrta Poslovna cona Jesenice podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
– Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet RS
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za varstvo okolja, Izpostava Kranj
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za okolje
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko
– Zavod RS za varstvo narave
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enote Bled
– Geoplin, d.o.o. Ljubljana
– ELES – Elektro Slovenije, d.o.o.
– Elektro Gorenjska p.o. Kranj, PE Žirovnica
– Energetika – ŽJ, d.o.o.
– Telekom Slovenije, PE Kranj,
– Javno podjetje JEKO-IN d.o.o.
– Občina Jesenice
– drugi organi in organizacije, če bi se v postopku spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Nosilci urejanja prostora podajo, v skladu s 34. členom Zakona o urejanju prostora, smernice za načrtovanje in mnenje k spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice, v roku 15 dni od prejema vloge. Če v predpisanem roku ne podajo smernic oziroma mnenja, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvijo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice soglašajo.
Pripravljavec spremembe in dopolnitve zazidanega načrta Poslovna cona Jesenice je Občina Jesenice.
Postopek priprave dokumenta vodi Oddelek za okolje in prostor Občine Jesenice.
Pobudnik in naročnik izdelave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice je investitor Rotomatika, d.o.o. Spodnja Idrija, ki izbere načrtovalca in financira izvedbo akta.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. Zakona o urejanju prostora.
IV. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG
ZA NAČRTOVANJE
Pri izdelavi spremembe in dopolnitve zazidanega načrta Poslovna cona Jesenice se uporabljajo že izdelane strokovne podlage za osnovni zazidalni načrt ter upoštevajo:
– Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in dopolnitvami (U.V.G., št. 20/86 in 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99) ter spremembe in dopolnitve v postopku;
– Odlok o Urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99);
– Odlok o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice (Uradni list RS, št. 119/02);
– Strokovne podlage in podatki nosilcev urejanja prostora.
V. ROKI ZA PRIPRAVO
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
Načrtovalec v soglasju s pripravljavec zagotovi gradivo za pridobitev smernic, najmanj situativni prikaz prostorske ureditve s poročilom, v roku 5 dni po sprejemu tega programa priprave.
Pripravljavec pridobi smernice za načrtovanje s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 15 dneh po prejemu vloge.
Načrtovalec izdela analizo smernic ter izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 5 dneh po prejemu vseh smernic.
Pripravljavec in pobudnik potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 5 dneh po prejemu.
Izdelava predloga spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Načrtovalec pripravi predlog spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta v roku 5 dni po prevzemu smernic.
Pripravljavec in ponudnik pregledata predlog spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta ter v roku 5 dni podata morebitne pripombe.
Načrtovalec izdela usklajen predlog spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta v 5 dneh po posredovanju pripomb s strani pripravljavca in ponudnika.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Župan Občine Jesenice s sklepom odredi javno razgrnitev predloga spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta na Občini Jesenice ter Krajevni skupnosti Sava in Krajevni skupnosti Slovenski Javornik Koroška Bela.
Javna razgrnitev traja 15 dni.
Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavno na sedežu Občine Jesenice.
Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave najmanj z objavo v Uradnem listu RS ter v enem lokalnem mediju ter najmanj 7 dni pred javno razgrnitvijo.
V času javne razgrnitve se predlog spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta obravnava tudi na Občinskem svetu občine Jesenice.
Pripravljavec v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s potekom javne razgrnitve.
Predlog strokovnih stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, pripravi načrtovalec, v sodelovanju s pripravljavcem in pobudnikom.
Rok za pripravo stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, je 10 dni po končani razgrnitvi.
Župan Občine Jesenice odloči o upoštevanju pripomb in predlogov, v roku 15 dni po prejetju strokovnih stališč.
Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju zazidalnega načrta s stališči do pripomb in predlogov v roku 10 dni po sprejetju stališč do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Načrtovalec izdela dopolnjen predlog spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta kot tudi zagotovi gradivo za pridobitev mnenj v 10 dneh po prejemu stališča župana.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora iz III. točke tega programa, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 15 dneh po prejemu vloge.
Načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta v 5 dneh po prevzemu mnenj.
Sprejem odloka na občinskem svetu
Župan Občine Jesenice posreduje usklajen dopolnjen predlog spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Občinskemu svetu občine Jesenice v sprejem. Sestavni del gradiva so stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve oziroma javne obravnave.
Občinski svet občine Jesenice sprejme spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Načrtovalec pripravi končni elaborat v roku 21 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS.
VI. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice prevzame pobudnik, razen stroškov povezanih z izvedbo postopka (pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, objave sklicev prostorskih konferenc in druge potrebne javne in uradne objave), ki jih prevzame Občina Jesenice.
VII. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-6/2004
Jesenice, dne 17. avgusta 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost