Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4185. Pravilnik o uporabi športne dvorane, stran 11375.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, 34/99, 65/02, 24/03) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 16. redni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi športne dvorane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in način oddajanja športne dvorane v najem s prednostno uporabo, pogoje za sklepanje pogodb o koriščenju športne dvorane in način določanja cen za najem.
Občina Hrpelje-Kozina daje športno dvorano v upravljanje Osnovni šoli »Dragomirja Benčiča Brkina« Osnovna šola jo uporablja v času pouka in interesnih dejavnosti, praviloma do 14. ure. Po končanem pouku in interesnih dejavnostih daje šola športno dvorano v najem drugim uporabnikom v skladu s sprejetim programom dela in urnikom zasedenosti športne dvorane. Športna dvorana je lahko v uporabi do 24. ure od ponedeljka do petka. V soboto in nedeljo je športna dvorana praviloma v uporabi za tekme.
Pri uporabi športne dvorane imajo prednost tisti programi športnih društev, ki vključujejo otroke in mladino do 18. leta starosti in so vključeni v sprejeti program športa Občine Hrpelje -Kozina
2. člen
Športni objekt je:
– športna dvorana, katere lastnica je Občina Hrpelje-Kozina.
Nadzor nad uporabo športne dvorane v popoldanskem času od ponedeljka do petka, ob sobotah in nedeljah vodi Osnovna šola Hrpelje. Šola poskrbi tudi za redno čiščenje in vzdrževanje športne dvorane.
3. člen
Najem športne dvorane obsega uporabo:
a) vadbene površine v objektu,
b) garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu objekta,
c) sobe za sodnike, delegate in novinarje,
d) športnega orodja in opreme v objektu.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE V NAJEM
4. člen
Športni objekti se lahko oddajajo v najem v času prostih terminov, naslednjim uporabnikom:
– vzgojno varstvenemu zavodu,
– vzgojno-izobraževalnim zavodom,
– športnim klubom in društvom,
– ostalim društvom, klubom, organizacijam in skupinam;
– drugim fizičnim in pravnim osebam.
5. člen
Prednostno pravico uporabe pri najemu športnega objekta imajo uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
 
I. prioriteta:
Osnovna šola za izvajanje pouka in šolskih športnih tekmovanj.
 
II. prioriteta:
Interesna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki je sofinanciran iz občinskega proračuna.
 
III. prioriteta:
Programi kakovostnega športa, ki so sofinancirani iz občinskega proračuna.
 
IV. prioriteta:
Interesni športi predšolskih, šolskih otrok in otrok ter mladine s posebnimi potrebami.
 
V. prioriteta:
Rekreacija, ki je sofinancirana iz občinskega proračuna, drugi.
6. člen
Upravljalec športne dvorane mora pri oddaji časovnih terminov najema pri prednostni pravici uporabe upoštevati še:
– športna panoga – dvoranski šport.
– tekmovalno obdobje.
Ne glede na prioriteto so možna usklajevanja uporabnikov športnega objekta pri določanju terminov oziroma urnika koriščenja.
7. člen
Upravljalec športnega objekta objavi vsako leto, najpozneje do 31. maja, javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v naslednjem šolskem letu.
Vsi klubi, društva, organizacije in skupine morajo najkasneje petnajst dni po objavi razpisa poslati pisno prijavo z navedbo želenega termina in števila ur tedensko.
Na podlagi prejetih prijav izdela upravljalec športnega objekta najkasneje do 1. julija terminski plan (urnik) uporabe za naslednje šolsko leto ter pripravi pogodbe.
Terminski plan (urnik) uporabe mora upravljalec športnega objekta posredovati lastniku športnega objekta.
III. NAČIN DOLOČANJA NAJEMNINE
8. člen
Ceno najema pripravi upravljalec športnega objekta praviloma za čas uporabe ene ure.
Osnova za določitev najemnine je ekonomska cena najema. Ekonomska cena najema je sestavljena iz materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za investicijsko vzdrževanje.
a) Višina letnih materialnih stroškov:
– stroški za ogrevanje,
– stroški za električno energijo,
– stroški za komunalne storitve,
– ptt stroški,
– stroški za potrošniški material, ki so potrebna za redno obratovanje objekta (čistila, sanitarni material, žarnice…),
– stroški za pisarniški in sanitetni material,
– stroški za zavarovanje,
– stroški čiščenja okolice,
– neopredeljeni stroški (10% od zgoraj opisanih).
b) Stroški upravljanja
c) Sredstva za investicijsko vzdrževanje
Ekonomsko ceno podnajema določi župan na predlog upravljalca.
Upravljalec športnih objektov dostavi županu materialno osnovo za določitev ekonomske cene najpozneje do 30. novembra tekočega leta. Župan na podlagi predloga izda sklep o določitvi ekonomske cene najemnine z veljavnostjo od 1. januarja prihodnjega leta.
9. člen
Cenik uporabe športnih objektov potrdi pristojni organ lokalne skupnosti za vsako šolsko leto posebej pred oddajo v najem.
10. člen
Izvajalci letnega programa športa in športna društva ter klubi, ki so registrirani in imajo sedež v Občini Hrpelje-Kozina, so upravičeni do uporabe športnega objekta za število ur, ki so jim priznane po razpisu za sofinanciranje športa v tekočem letu.
Za športne prireditve, tekmovanja, turnirje ter posamezne tekme se glede na zahtevnost posebnih pogojev (povečani materialni stroški in dodatno delo zaposlenih ob sobotah, nedeljah ter praznikih), določi ustrezen dodatek za članske ekipe k neprofitni ceni, in sicer:
a) med tednom (od ponedeljka do petka):
– za 10%: brez gledalcev,
– za 20%: z gledalci;
b) od sobotah, nedeljah in praznikih:
– za 20%: brez gledalcev,
– za 40%: z gledalci.
11. člen
Za druge uporabnike (športna društva in klubi, ki niso registrirana in nimajo sedeža v Občini Hrpelje-Kozina, neformalne rekreacijske skupine in drugi), ki imajo redno športno dejavnost in za športne prireditve, tekmovanja, turnirje ter posamezne tekme se glede na zahtevnost posebnih pogojev (povečani materialni stroški in dodatno delo zaposlenih ob sobotah, nedeljah ter praznikih), določi ustrezen dodatek k neprofitni ceni, in sicer:
a) med tednom (od ponedeljka do petka):
– za 20%: brez gledalcev,
– za 40%: z gledalci;
b) od sobotah, nedeljah in praznikih:
– za 40%: brez gledalcev,
– za 60%: z gledalci.
12. člen
Upravljalec športnega objekta ne sme zaračunavati najemnino v naslednjih primerih:
– za redno vzgojno-izobraževalno dejavnost, ki se izvaja v okviru zakonsko predpisane dejavnosti javnega zavoda;
– organizatorjem in izvajalcem športne vadbe za predšolske otroke,
– organizatorjem in izvajalcem športne vadbe za šolske otroke, ki imajo redno vadbo v šolskih športnih društvih;
– organizatorjem in izvajalcem za izvedbo občinskih športnih šolskih prvenstev za osnovnošolsko mladino.
13. člen
Na podlagi sklenjenih in podpisanih pogodb o vzdrževanju in upravljanju s športnim objektom, je lahko upravljalec športnega objekta tudi uporabnik tega objekta. Zato mora obvezno obračunati in prikazati prihodke od najema in uporabe tudi za svoje člane po veljavnem in potrjenem ceniku.
V primeru, da upravljalec športnega objekta ne prejema iz občinskega proračuna dodatnih finančnih sredstev za pokrivanje nastalih materialnih, vzdrževalnih in investicijskih stroškov ter ga uporablja zlasti za športno dejavnost svojih članov ter ravna z športnim objektom, ki mu je bil dan v upravljanje in vzdrževanje, po načelu dobrega gospodarja, mora prav tako podati predlog cenika v potrditev.
Upravljalec iz drugega odstavka tega člena mora vsako leto ob zaključku sezone, najkasneje pa do 31. decembra tekočega leta, podati poročilo o poslovanju z objektom, ki mu je bil dan v upravljanje in vzdrževanje.
14. člen
Nižjo ceno od neprofitne se lahko zaračunava za dejavnost v tržno nezanimivih terminih ter za predstavitve dejavnosti javnih programov, humanitarne prireditve in prireditve, katerih donator ali organizator je Občina Hrpelje-Kozina. V teh primerih se krijejo le nastali materialni stroški.
Upravljalec športnega objekta mora v primerih, ki so našteti v prvem odstavku tega člena, pridobiti soglasje in pisno potrditev pristojnega organa lokalne skupnosti.
15. člen
Upravljalec lahko odda v najem športni objekt tudi za druge namene, kot so zabavno-glasbene prireditve, razstave, sejme in druge komercialne oziroma pridobitne prireditve. Cena najema za te prireditve se oblikuje po tržnih zakonitostih in je lahko višja od cene najema, ki je določena v 8., 9., 10. in 11. členu tega pravilnika.
Upravljalec športnega objekta mora v primerih, ki so našteti v prvem odstavku tega člena, pridobiti soglasje in pisno potrditev pristojnega organa lokalne skupnosti.
Najemnina za uporabo športne dvorane za športna društva in klube, ki so vključeni v sprejete programe športa v Občini Hrpelje-Kozina, se nakazuje šoli direktno iz občinskega proračuna iz sredstev za šport. Ostalim uporabnikom športne dvorane izstavlja račune za uporabo osnovna šola.
IV. SKLENITEV POGODBE IN OBRAČUN PLAČILA
16. člen
Upravljalec sklene na podlagi določil tega pravilnika z uporabniki pogodbo o najemu. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki bo odgovarjala za dogovorjeno uporabo športnega objekta, upoštevanje hišnega reda upravljalca in za morebitno povzročeno škodo na objektu oziroma opremi. O povzročeni škodi mora biti sestavljen in podpisan zapisnik. Le-ta je osnova za povrnitev škode.
17. člen
Upravljalec športnega objekta mora na podlagi podpisane pogodbe izstaviti račun najemniku najkasneje v roku 8 dni po opravljeni storitvi.
Najemnik je dolžan plačati račun za najemnino v roku 15 dni.
Če najemnik v roku ne poravna računa, izgubi pravico uporabe objekta do poravnave računa.
V primeru zamude plačila računa za več kot 60 dni, se razveljavi pogodba o najemu objekta.
Za uporabnike sofinancirane iz občinskega proračuna, naj občina zadrži sredstva dolžnika in jih nakaže upravljalcu športne dvorane za pokrivanje najemnine.
V. DRUGA DOLOČILA
18. člen
Upravljalec mora voditi posebno dnevno evidenco uporabe javnega športnega objekta, iz katere morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– vodja (trener) uporabnika,
– čas uporabe,
– število udeležencev,
– podpis trenerja,
– opombe o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi.
19. člen
Najemnina in drugi prihodki, ki jih pridobi upravljalec športnega objekta na račun športnega objekta, so prihodek upravljalca športnega objekta in se vodijo na posebni postavki. Pridobljeni prihodki se uporabljajo izključno za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z upravljanjem in vzdrževanjem športnega objekta, investicije in investicijsko vzdrževanje.
Morebitni presežek prihodkov se v naslednjem letu nameni ob soglasju lastnika izključno za investicije in investicijsko vzdrževanje športnega objekta.
20. člen
V skladu z veljavno zakonodajo mora podati upravljalec lastniku športnega objekta tudi plan potreb po:
– večjih dodatnih vzdrževalnih delih,
– investicijskemu vzdrževanju,
– nabavi opreme,
na osnovi poziva, kar je temeljna osnova za planiranje obsega in višino potrebnih sredstev glede na sprejeti načrt razvojnih programov za sofinanciranje športnih objektov.
21. člen
V primeru negativnega poslovanja z športnim objektom upravljalec poda predlog ukrepov, župan Občine Hrpelje-Kozina le-te obravnava in poda soglasje k sprejemu ustreznih ukrepov (prekinitev pogodbe o upravljanju in vzdrževanju športnega objekta, povečanje deleža za sofinanciranje stroškov, povečanje cen najema …), kateri bi vodili k pozitivnemu poslovanju.
VI. OGLAŠEVANJE
22. člen
Uporaba površin za oglaševanje se za uporabnike dvorane, ki so sofinancirani iz občinskega proračuna, uskladi 1x letno.
23. člen
V primeru večjih prireditev, mednarodnih tekem, enkratnih akcij je potreben poseben dogovor.
VI. KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne naslednji dan po objavi.
Št. 0255-12/2004-3
Hrpelje, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

AAA Zlata odličnost