Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4184. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje-Kozina za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje-Kozina za obdobje 1986-1990, stran 11368.

Na podlagi drugega odstavka 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02 in 24/03) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 16. redni seji, dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje-Kozina za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje-Kozina za obdobje 1986–1990
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana (Hrpelje-Kozina) za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana R Slovenije 1989 (Uradne objave, št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 37/96), dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 45/98), dopolnjen 1999 (Uradni list RS, št. 40/99) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan – in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana (Hrpelje-Kozina) za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen za področje prometa 1989 (Uradne objave, št. 4/89), dopolnjen 1989 (uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 37/96), dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 45/98), dopolnjen 1999 (Uradni list RS, št. 40/99) – v nadaljnjem besedilu srednjeročni plan – na območju Občine Hrpelje-Kozina.
2. člen
V podpoglavju 3.7. Promet in zveze se v osmem odstavku doda:
»in izgradnja 2. tira železniške proge na odseku Divača–Koper.«
3. člen
V poglavju 9. OBVEZNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PLANSKIH AKTOV se besedilo nadomesti z novim, ki se glasi:
»9.1.
Obvezna izhodišča, ki jih za območje Občine Hrpelje-Kozina določa dolgoročni plan RS, so naslednja:
– zemljišča, trajno namenjena kmetijski proizvodnji (do sedaj: trajno zaščitena kmetijska zemljišča 1. in 2. kategorije ter 3. kategorije, ki se pojavlja znotraj 1. in 2. kategorije);
– varovalni gozdovi;
– avtocesta št. A1 Šentilj–Koper, odseki Divača–Kozina–Klanec–Srmin
regionalna cesta Postojna–Razdrto–Kozina–Dekani,
regionalna cesta Krvavi Potok–Starod,
regionalna cesta Prem–Obrov–Golac–državna meja s R Hrvaško
– glavna železniška proga I. reda Divača–Koper,
– odsek visokotlačnega magistralnega plinovoda Vipava–Dragonja;
– odsek visokotlačnega magistralnega plinovoda Postojna–Kozina;
– RTP Hrpelje,
DV 1x110 kV vzankanje RTP Hrpelje,
– DV 1x400 kV Divača–Melina (šifra: D-417),
DV 1x220 kV Divača–Pehlin (šifra: D-217),
DV 2x110 kV Divača–Dekani–Koper (šifra: D-1047),
DV 1x110 kV Divača–Koper I. (šifra: D-1048),
– območja posebnega pomena za področje obrambe;
– regionalni vodovod Brestovica–Sežana–Rodik, Malni–Rodik–Padež (Vremska dolina)–Rodik in Rodik–Obala;
– erozijska območja so omejitev v prostoru.
– obvezna republiška naravovarstvena izhodišča z evidenčno številko:
Kraški regijski park – 147,
Beka – 47,
Brezovica pri Materiji – lipe – 27,
Glinščica – soteska – 80,
Brimščica – 93,
Dimnice – 94,
Medvedjak – 102,
Klanec pri Kozini – lipa – 129,
Martinjska jama – 182,
Slavnik – vrh in pobočja – 286,
Velika Kozinska jama – 339,
Ocizeljska jama – 676,
Naravni most pri Ocizli – 677,
Maletova jama – 678,
Odolinske ponikve – 745,
Slivarske ponikve – 746,
Hotenjske ponikve – 747,
Jama pod Mavrovcem – 925,
Glinščica – slap – 1224,
Miškotova jama – 1225,
Jezerina s ponikvami – 1275,
Široka jama – 1276,
Tončetova jama – 1277,
Kremplak – 1278,
Pečina v Zjatih – 1281,
Ponikve v Jezerini – 1369,
Odolina – 2021,
Gradišče pri Materiji – lipe ob cerkvi sv. Primoža – 2023,
Grda jama – 2029,
Slivje – lipe ob cerkvi sv. Martina – 2840,
Jezerina – 2845,
Jazbina v Rovnjah – 3626.
 
Ekološko pomembna območja:
EPO Kras – 51100
EPO Mrzlek – 59300
EPO Matarsko podolje – 53700
 
Zasnova varstva pomembnejše kulturne dediščine in pomembnejših območij kulturne dediščine iz OSDDP in druga pomembnejša dediščine glede na ažurno stanje zbirnega registra dediščine.
 
Kras – Območje kompleksnega varstva
Artviže – cerkev sv. Servula
Bač pri Materiji – Arheološko najdišče Štefakova pečina
Bač pri Materiji – Cerkev sv. Jurija
Bač pri Materiji – Protiturški tabor
Beka – Arheološko območje Lorencon
Beka – Arheološko območje Mali Kras
Beka – Krajinski park
Brezovica pri Materiji – Arheološko območje Bilenvrh
Brezovica pri Materiji – Cerkev sv. Štefana
Golac – Arheološko območje Gradina
Golac – Arheološko območje Velika vrata
Golac – Cerkev sv. Nikolaja
Golac – Hiša na domačiji Golac 5
Gradišče pri Materiji – Arheološko območje Orlek
Gradišče pri Materiji – Cerkev sv. Primoža
Gradišica – Arheološko območje SV. Hrib
Hotična – Arheološko območje Gavje
Hotična – Cerkev sv. Pantaleona
Hrpelje – Arheološko območje Debela griža
Hrpelje – Cerkev sv. Antona Puščavnika
Javorje – Cerkev sv. Janeza Evangelista
Kačiče – Arheološko območje Gabrova stran
Klanec pri Kozini – Cerkev sv. Petra
Kozina – Spomenik NOB
Markovščina – Cerkev sv. Antona Padovanskega
Mihele – Cerkev sv. Elije
Nasirec – Arheološko območje Grad nad Botačem
Nasirec – Arheološko območje Grulje
Obrov – Arheološko območje Gradina
Obrov – Cerkev Gospodovega oznanenja
Ocizla – Cerkev sv. Marije Magdalene
Ocizla – Domačija Ocizla 26
Odolina – Dvorec Odolina
Orehek pri Materiji – Cerkev sv. Štefana
Petrinje – Cerkev sv. Fabijana in Sebastijana
Poljane pri Podgradu – Cerkev sv. Antona Padovanskega
Prešnica – cerkev sv. Jedrti
Rodik – Arheološko območje Tabor
Rodik – Cerkev sv. Trojice
Slivje – Cerkev sv. Martina
Slope – Arheološko območje Pod lipami
Slope – Cerkev sv. Križa
Vrhpolje – Arheološko najdišče Gradišče
Vrhpolje – Cerkev sv. Tomaža
 
Artviže – Spomenik NOB
Artviže – Vas
Bač pri Materiji – Vas
Beka – Arheološko območje Punjert
Beka – Vas
Brezovica – Vas
Brezovo Brdo – Ruševine cerkve sv. Petra
Brezovo Brdo – Vas
Golac – Cerkev sv. Kancijana
Golac – Spomenik NOB
Golac – Vas
Gradišče pri Materiji – Vas
Gradišica – Vas
Hotična – Vas
Hrpelje – Spomenik Dragomirju Benčiču – Brkinu
Hrpelje – Vas
Javorje – Vas
Klanec pri Kozini – Vas
Kovčice – Vas
Kozina – Domačija Bazoviška 20
Kozina – Vaško jedro
Krvavi Potok – Vas
Markovščina – Vas
Materija – Spomenik Francu Segulinu – Boru
Materija – Spominsko znamenje NOB
Materija – Vas
Mihele – Vas
Mrše – Vas
Nasirec – Arheološko območje Gradec
Nasirec – Cerkev sv. Trojice
Nasirec – Vas
Obrov – Arheološko območje Grublje
Obrov – Vas
Ocizla – Vas
Odolina – Cerkev sv. Petra
Orehek pri Materiji – Vas
Petrinje – Arheološko območje V Trpcah
Petrinje – Jamska postojanka Jazbina
Petrinje – Jamsko najdišče Acijev Spodmol
Petrinje – Vas
Poljane pri Podgradu – Vas
Povžane – Vas
Prešnica – Vas
Rodik – Arheološko območje Ajdovščina
Rodik – Arheološko najdišče Krvice
Rodik – Spomenik NOB
Rodik – Vas
Rožice – Arheološko območje Obešenca
Rožice – Vas
Skadanščina – Arheološko območje Na Gnojinah
Skadanščina – Cerkev sv. Roka
Skadanščina – Spomenik NOB
Skadanščina – Vas
Slivje – Spomenik NOB
Slivje – Vas
Slope – Arheološko najdišče sv. Križ
Slope – Spomenik NOB
Slope – Vas
Tatre – Cerkev sv. Janeza Evangelista
Tatre – Vas
Tublje pri Hrpeljah – Vas
Velike Loče – Vas
Vrhpolje – Arheološko najdišče Mandarje
Vrhpolje – Vas
 
9.2.
Obvezna izhodišča, ki jih v dolgoročnem planu opredeljuje občina, so naslednja:
– razvoj občinskega centra v Hrpeljah in Kozini;
– izboljšanje oskrbljenosti krajev na manj razvitih območjih občine;
– na območju vodne oskrbe izgradnja vseh sekundarnih in terciarnih vodovodov;
– izgradnja kanalizacije na Kozini in v Hrpeljah;
– ureditev in sanacija odlagališč odpadkov v krajevnih skupnostih;
– razvoj telekomunikacijskega omrežja v krajevnih skupnostih;
– zavarovanje manjših lokalnih vodnih virov;
– varovanje in vzdrževanje naravnih in kulturnih spomenikov;
– območja posebnega pomena za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– razvoj požarnega varstva v občini;
– zagotovitev po strokovnih kriterijih primernih zemljišč za gradnjo;
– modernizacija skladišča in polnilnice za tekoči naftni plin na Kozini;
– izgradnja zbirnega centra kosovnih odpadkov;
– izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav v naseljih v skladu z izhodišči NPVO.«
4. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se točki 11.3. ZASNOVA VODNEGA GOSPODARSTVA na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na novo so določena zavarovana območja lokalnih vodnih virov v Občini Hrpelje-Kozina in zavarovana območja vodnih virov za Rižanski vodovod in vodni vir Padež, ki segajo na območje Občine Hrpelje-Kozina z naslednjimi vodovarstvenimi pasovi:
VV Izvir Mrzlik          – najožji varstveni pas (0)
VV Izvir Mrzlik          – ožji varstveni pas (1)
VV Izvir Mrzlik          – širši varstveni pas (2)
VV vodohran Zagrad         – najožji varstveni pas (0)
VV vodohran Zagrad         – ožji varstveni pas (1)
VV vodohran Zagrad         – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Vrulja – Golac     – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje Vrulja – Golac     – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje Vrulja – Golac     – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Vrulja – Brdo      – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje Vrulja – Brdo      – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje Vrulja – Brdo      – širši varstveni pas (2)
VV vaški studenec – Slivje     – najožji varstveni pas (0)
VV vaški studenec – Slivje     – ožji varstveni pas (1)
VV vaški studenec – Slivje     – širši varstveni pas (2)
VV zajetje V.R. Mala stran IV   – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje V.R. Mala stran IV   – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje V.R. Mala stran IV   – širši varstveni pas (2)
VV zajetje V.R. Mala stran III   – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje V.R. Mala stran III   – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje V.R. Mala stran III   – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Velika reber II     – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje Velika reber II     – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje Velika reber II     – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Velika reber I     – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje Velika reber I     – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje Velika reber I     – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Pri koritih       – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje Pri koritih       – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje Pri koritih       – širši varstveni pas (2)
VV zajetje pod krncem zg.     – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje pod krncem zg.     – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje pod krncem zg.     – širši varstveni pas (2)
VV zajetje pod krncem sp.     – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje pod krncem sp.     – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje pod krncem sp.     – širši varstveni pas (2)
VV zajetje pod Tržič        – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje pod Tržič        – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje pod Tržič        – širši varstveni pas (2)
VV zajetje pod Vrtiče       – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje pod Vrtiče       – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje pod Vrtiče       – širši varstveni pas (2)
VV zajetje pod Belica zg.     – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje pod Belica zg.     – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje pod Belica zg.     – širši varstveni pas (2)
VV zajetje pod Belica sp.     – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje pod Belica sp.     – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje pod Belica sp.     – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Nogradi         – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje Nogradi         – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje Nogradi         – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Zatreb – Globoki potok – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje Zatreb – Globoki potok – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje Zatreb – Globoki potok – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Pri Brdu        – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje Pri Brdu        – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje Pri Brdu        – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Bončinovka       – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje Bončinovka       – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje Bončinovka       – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Pod Vrhmi        – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje Pod Vrhmi        – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje Pod Vrhmi        – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Guranjc – staro     – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje Guranjc – staro     – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje Guranjc – staro     – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Guranjc – novo     – najožji varstveni pas (0)
VV zajetje Guranjc – novo     – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje Guranjc – novo     – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Padež          – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Šturek         – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Pod Vidmom       – širši varstveni pas (2)
VV zajetje Ključ          – ožji varstveni pas (1)
VV zajetje Ključ          – širši varstveni pas (2)
5. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se točki 11.3. ZASNOVA VODNEGA GOSPODARSTVA na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri načrtovanih posegih v prostor je potrebno:
– upoštevati Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96);
– potrebno je ustrezno urediti meteorni odvodni sistem, da bo na naseljenih področjih dosežena poplavna varnost na Q(100);
– vzporedno z urejanjem naselij in širjenjem zazidljivosti je potrebno urejati tudi meteorni odvodni sistem;
– s predvidenimi posegi v prostor se ne smejo poslabšati sedanje odtočne razmere meteorne vode;
– predvideti je potrebno ustrezne ukrepe za preprečitev erozijskega delovanja vode na območju predvidenih posegov;
– na obravnavanem območju je potrebno registrirati obstoječe vodne vire, jih ohraniti, po potrebi sanirati in preprečiti možnost onesnaženja. S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati karakteristike teh izvirov;
– v meteorne odvodnike in v podtalje se lahko iz obravnavanega območja spušča le čista meteorna voda, ki po kvaliteti ustreza določilom Uredbe vlade RS o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96);
– fekalne in ostale onesnažene vode je potrebno ustrezno prečistiti;
– razbremenjevanje oziroma spuščanje onesnažene vode v meteorni odvodni sistem ali v podtalje ni dovoljeno;
– skladiščenje nevarnih in škodljivih snovi na območju obravnavanih posegov je potrebno posebej obdelati v skladu z veljavnimi predpisi in predvideti način ukrepanja v primeru ekološke nesreče;
– za objekte, ki se nahajajo v varstvenih pasovih izvira Rižane je potrebno upoštevati določila Odloka o določitvi varstvenih pasov izvira Rižane in o ukrepih za zavarovanje voda (Ur. objave št. 7/88);
– kjer je oziroma bo na območju predvidenih posegov prisotna kmetijsko – živinorejska dejavnost, bo potrebno urediti gnojišča in gnojnične jame v skladu s predpisi;
– ob odprtih strugah meteornih odvodnikov je potrebno zagotoviti dostopen in prehoden pas širine minimalno 4.0 zaradi možnosti dostopa in izvajanja rednih vzdrževalnih del s TGM.«
6. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se točka 11.4. ZASNOVA MINERALNIH SUROVIN nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:
»Opuščene površinske kope na lokacijah Vrhpolje, Beka, Barbarca in Golac se prepusti že začeti naravni samosanaciji in zaraščanju z lokalno vegetacijo. V prostorskih planih, na tematski karti v merilu 1:25000 se te lokalnosti označi kot sanacijska območja s simbolom (S).
Preprečiti je treba odlaganje odpadnega materiala v opuščenih kamnolomih površinskega kopa in določiti novo rabo kot kmetijska ali gozdna zemljišča.«
7. člen
Poglavje 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU, točka 11.5. ZASNOVA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE se nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:
 
»11.5.1. Zasnova kulturne dediščine
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica sta v Strokovnih podlagah za Občino Hrpelje-Kozina opredelila obvezne smernice in obvezna izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Hrpelje-Kozina.
V strokovnih podlagah so opredeljene obvezne smernice za prostorsko obravnavo kulturne dediščine:
– zasnova varstva KD iz zbirnega registra varstva dediščine;
– načela celostnega varstva dediščine je treba upoštevati pri prostorskem planiranju in urbanističnem načrtovanju;
– načrtovanje posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi naravnih in kulturnih značilnosti prostora;
– v največji možni meri je potrebno varovati dediščino na mestu samem;
– načrtovati posege in dejavnosti v prostoru na način, da ne prizadenejo varovanih vrednot in materialne substance dediščine;
– posegi v prostor naj prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali povečanju njene vrednosti;
– ohranjati je potrebno kulturno raznovrstnost in kulturno identiteto slovenskega nacionalnega prostora;
– na območju naravne in kulturne dediščine ima obnova in ohranjanje dediščine prednost pred novogradnjami.
Strokovne podlage določajo podrobnejša varstvena merila in režime za arheološko dediščino, stavbno dediščino, memorialno dediščino, naselbinsko dediščino, dediščinsko kulturno krajino.
Opredeljena je najbolj ogrožena kulturna dediščina ter dodatno potrebne študije in raziskave.
Določena je najpomembnejša dediščina v Občini Hrpelje-Kozina, območja kompleksnega varstva in kriteriji za vplivna območja.
V sklopu Strokovnih podlag so izdelani:
– seznam objektov in območij, ki se štejejo za kulturni spomenik lokalnega ali državnega pomena,
– seznam objektov in območij, ki so pripravljeni za vpis v Zbirni register dediščine (ZRD),
– seznam objektov in območij, ki so vpisani v ZRD,
– seznam dediščine, ki je predlagana za spomenike državnega pomena,
– območja kompleksnega varstva kulturne dediščine
Seznami so sestavni del kartografskega gradiva, ki je obvezna priloga k planu.
Strokovne zasnove za varstvo kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za Občino Hrpelje-Kozina, januar 2002, ki jih je izdelal ZVKDS OE Nova Gorica so obvezna priloga plana.
 
11.5.2. Zasnova naravne dediščine (Naravnih vrednot – po izpeljavi postopka po 37. členu ZON) in zavarovanih območij
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave in Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica sta opredelila strokovne podlage, ki se uporabljajo do izdelave naravovarstvenih smernic, za Občino Hrpelje-Kozina in ki določajo obvezne usmeritve, izhodišča in pogoje za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Hrpelje-Kozina.
– strokovne podlage za varstvo območij naravne in kulturne dediščine v delu, ki se nanaša na naravno dediščino (Inventar naravne dediščine v Občini Sežana, ZVNKD Gorica, september 1983 – za objekte in območja v Občini Hrpelje-Kozina);
– varstvene režime določene v aktih o razglasitvah, izdanih na podlagi zakonov iz 163. člena zakona o ohranjanju narave (Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana, Primorske novice, Ur. objave št. 13, april 1992)
– ekološko pomembna območja (EPO Kras, EPO Mrzlek, EPO Matarsko podolje)
– predlagani širši Kraški regijski park
– obvezna republiška izhodišča, ki se nanašajo na zasnovo varstva narave.«
8. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU, točki 11.7. ZASNOVA PROMETNEGA OMREŽJA se besedilo drugega odstavka nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:
»Za vsak poseg v varovalni pas državnih cest je potrebno pridobiti pogoje Direkcije RS za ceste in DARS, d.d.«
9. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU, točki 11.9. ZASNOVA ENERGETIKE se besedilo drugega odstavka nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:
 
»Planirana je izgradnja daljnovodov:
– DV 2x110 kV vzankanje RTP Hrpelje
– RTP Hrpelje
 
Urbanistične širine daljnovodnih koridorjev so:
– za DV 400 kV Divača – Pehlin (šifra: D-217): 50 m (25 m levo in 25 m desno od osi DV),
– za DV 220 kV Divača – Melina (šifra: D-417): 40 m (20 m levo in 20 m desno od osi DV),
– za DV 2X110 kV Divača – Dekani – Koper (šifra: D-1047): 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi skrajno levega in skrajno desnega DV),
– za DV 110 kV Divača – Koper I. (šifra: D-1048): 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV).
 
Za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje GJS Prenos električne energije.
Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih ali predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
Za vse prenosne elektroenergetske objekte je predvidena rekonstrukcija.
Pred posegom v prostor je potrebno pridobiti od Ministrstva za promet in zveze, Uprave RS za zračno plovbo, skladno s predhodnim mnenjem, oceno vpliva predvidenih elektroenergetskih naprav na varnost zračnega prometa in določitev naprav, ki jih je potrebno zaznamovati z orientacijskimi znamenji.
V DP RS sta predlagana dva plinovoda, ki potekata tudi skozi Občino Hrpelje-Kozina: del visokotlačnega magistralnega plinovoda Vipava – Dragonja in del plinovoda Postojna – Kozina, ki bo v Strategiji prostorskega razvoja RS do leta 2020 predvidoma opuščen.«
10. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se doda nova točka 11.10. ZASNOVA VAROVANJA OKOLJA, ki se glasi:
»Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je opredelilo pogoje in usmeritve oziroma strokovna izhodišča s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obvezna izhodišča prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije:
– na območju Občine Hrpelje-Kozina obvezna izhodišča prostorskih sestavin dolgoročnega plana RS s področja varstva okolja in sanacije naravnih virov niso opredeljena;
– pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov oziroma dejavnosti v prostoru Občine Divača je potrebno poleg prostorske upoštevati tudi okoljevarstveno zakonodajo, in sicer Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) ter podzakonske akte, ki urejajo področje varstva zraka, tal, voda, hrupa, elektromagnetnih sevanj kakor tudi področje ravnanja z odpadki:
Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95), Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 66/96), Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80), Uredbo o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95), 7. člen Zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76);
– v primeru gradnje novih objektov je potrebno urediti odvajanje odpadnih voda iz predvidenih objektov v okolje, in sicer v obstoječe ali novozgrajene zbiralnike in nato v čistilno napravo. Omenjeno mora biti urejeno v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96) in v predpisih, ki urejajo emisije snovi v vode. V primeru gradnje obrtnih con naj se predvidi ločen sistem odvajanja odpadnih voda. Na fekalno kanalizacijo je prepovedano priključevanje odpadnih tehnoloških vod oziroma morajo biti te predhodno očiščene. Odvod padavinskih vod se izvede preko lovilcev olj in maščob.
– Pri ravnanju z odpadki je potrebno upoštevati naslednje predpise: Odredbo o ravnanju z ločno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/00), Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00), Pravilnik o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 104/00), Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01).
– Pri poseganju na erozijska območja je potrebno predhodno zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.
– Za nova poselitvena območja in za ostale širitve zazidalnih območij, je izvedba vseh ukrepov v zvezi z varovanjem okolja zaradi obratovanja avtoceste, vključno z zaščito pred prekomernim hrupom, obveznost lokalne skupnosti oziroma investitorjev posegov na tem območju.«
11. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se doda nova točka 11.11. ZASNOVA VAROVANJA NARAVE, ki se glasi:
»Državni in lokalni organi ter druge osebe javnega prava, ki so pristojne za pripravo prostorskih aktov in drugih aktov rabe naravnih dobrin, si morajo v postopku priprave teh aktov pridobiti naravovarstvene smernice. Naravovarstvene smernice je treba pridobiti tudi v postopku sprejemanja aktov razglasitve nepremičnega kulturnega spomenika, ki se nanašajo na območja, ki so na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave določena za zavarovana območja, ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja ter naravne vrednote, razen območij kulturne krajine in spomenikov oblikovane narave (97. člen ZON).
Pred sprejetjem prostorskega akta je treba pridobiti mnenje o sprejemljivosti prostorske ureditve z vidika varstva narave – naravovarstveno mnenje. Brez naravovarstvenega mnenja ali obvestila, da izdelava naravovarstvenih smernic ni potrebna, ni mogoče sprejeti omenjenega prostorskega akta (šesti odstavek 97. člena ZON). Naravovarstveno mnenje izda organizacija, pristojna za ohranjanje narave, ko prejme zahtevo pripravljavca akta. Tej zahtevi je treba priložiti končni predlog tega akta ter ustrezno obrazložitev, kako je pripravljavec ob pripravi akta upošteval naravovarstvene smernice (sedmi odstavek 97. člena ZON).«
12. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se doda nova točka 11.12. ZASNOVA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, ki se glasi:
»Občinski načrt predvideva načine in postopke zaščite in reševanja v primeru posameznih vrst nesreč. Obdelane so operativne naloge za primere nesreč potresa, poplave, visokega snega, suše, nesreč v prometu, požara v naravnem okolju, požara na prometnem sredstvu, eksplozije, industrijske nesreče, jedrske nesreče, radiološke nevarnosti, nesreče z nevarno snovjo, nesreče na in v vodi, zemeljskega plazu na cesti, neurja, močnega vetra, žleda, zemeljskega plazu, udara strele, nesreče na železnici, nesreče v prometu in drugih nesreč z mrtvimi, nesreč na avtocesti, toče, pozebe, epifitije, epidemije, nalezljive bolezni, vseh nesreč s poškodbami ljudi, epizootije, vseh nesreč kjer so poškodovane živali, nesreč z nevarnimi snovmi na vodozbirnih območjih, prekinitve oskrbe s pitno vodo, odstranjevanja neeksplodiranih ubojnih sredstev, prekinitve oskrbe z električno energijo, prekinitve telefonskih zvez.
Ocena ogroženosti je obdelana v elaboratu Zasnova območij za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je sestavni del kartografskega gradiva, ki je obvezna priloga k planu.
13. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se doda nova točka 11.13. ZASNOVA OBRAMBE, ki se glasi:
»Za področje obrambe so perspektivna naslednja območja:
v k.o. ARTVIŽE, območje za potrebe obrambe,
v k.o. TATRE, območje za potrebe obrambe.«
14. člen
12.2. Zasnova razmestitve funkcij glede na proizvodne dejavnosti:
– naselja z proizvodnimi obrati: Hrpelje-Kozina, Materija, Gradišče pri Materiji, Prešnica.
15. člen
V poglavju 13. RABA, PREOBRAZBA IN NAČINI UREJANJA se razpredelnica s predvidenimi načini urejanja prostora za območje Občine Hrpelje-Kozina glasi:
---------------------------------------------------------------
Območje         Skupna velikost     PIA
(nekdanjih) KS     obstoječa+planirana   Način urejanja
            v ha
---------------------------------------------------------------
ARTVIŽE – P1
Artviže                     PUP
---------------------------------------------------------------
GRADIŠČE
PRI MATERIJI– P9
Gradišče pri Materiji              PUP
---------------------------------------------------------------
HRPELJE – P10
Vrhpolje
Krvavi Potok                   PUP
Mihele                      PUP
Nasirec                     PUP
Slope                      PUP
Tublje pri Hrpeljah               PUP
Hrpelje-Kozina                  PUP + ZN
---------------------------------------------------------------
MATERIJA – P14
Materija                     PUP
Bač                       PUP
Povžane                     PUP
Brezovica                    PUP
Gradišica                    PUP
Odolina                     PUP
Rožice                      PUP
Skadanščina                   PUP
---------------------------------------------------------------
OBROV – P16
Obrov                      PUP
Brezovo Brdo                   PUP
Golac                      PUP
Brdo                       PUP
Gojaki                      PUP
Zagrad                      PUP
Javorje                     PUP
Poljane pri Podgradu               PUP
---------------------------------------------------------------
OCIZLA – P17
Ocizla                      PUP
Klanec pri Kozini                PUP
Beka                       PUP
Petrinje                     PUP
 
PREŠNICA – P21
Prešnica                     PUP
Brgod                      PUP
 
RODIK – P23
Rodik                      PUP
---------------------------------------------------------------
SLIVJE – P26
Slivje                      PUP
Markovščina                   PUP
Hotična                     PUP
Kovčice                     PUP
Mrše                       PUP
Orehek pri Materiji               PUP
Ritomeče                     PUP
Velike Loče                   PUP
---------------------------------------------------------------
TATRE – P31
 
Tatre                      PUP
---------------------------------------------------------------
16. člen
V poglavju 13. RABA, PREOBRAZBA IN NAČINI UREJANJA se besedilo zadnjega odstavka nadomesti z novim, ki se glasi:
»Spremenijo se meje poselitvenih območij: naselje. Hrpelje-Kozina, naselje Obrov, naselje Rodik, naselje Brezovica, naselje Gradišica, naselje Golac, naselje Brdo, naselje Gojaki, naselje Zagrad, naselje Javorje, naselje Klanec pri Kozini, naselje Markovščina, naselje Materija, naselje Bač pri Materiji, naselje Povžane, naselje Ocizla, naselje Poljane pri Podgradu, naselje Prešnica, naselje Slivje, naselje Tatre, naselje Vrhpolje, naselje Beka, naselje Brezovo Brdo, naselje Hotična, naselje Krvavi Potok, naselje Mihele, naselje Nasirec, naselje Orehek pri Materiji, naselje Petrinje, naselje Rožice, naselje Slope, naselje Tublje pri Hrpeljah, naselje Velike Loče, naselje Skadanščina.
Meje so prikazane na kartografski dokumentaciji na kartah DKN M 1:5000, ki so sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrpelje-Kozina.«
17. člen
V poglavju 16. GRAFIČNE PRILOGE se besedilo nadomesti z novim, ki se glasi:
»Sestavni del dolgoročnega plana so grafične priloge in karte, ki obsegajo:
1. Tematske karte v M 1:25.000
Karta 1. Zasnova kmetijstva in gozdarstva ter zasnova naselij in območij za poselitev
Karta 2. Zasnova vodnega gospodarstva
Karta 3. Zasnova sanacij in območij mineralnih surovin
Karta 4. Zasnova varstva narave
Karta 5. Zasnova varstva kulturne dediščine
Karta 6. Zasnova prometnega omrežja
Karta 7. Zasnova energetskega omrežja in omrežja zvez
Karta 8. Zasnova razmestitve funkcij naselij glede na oskrbne, storitvene in proizvodne dejavnosti
2. Kartografska dokumentacija na digitalnem katastrskem načrtu v M 1:5000 vsebuje 49 listov.«
SREDNJEROČNI DRUŽBENI PLAN OBČINE HRPELJE – KOZINA ZA OBDOBJE 1986–1990
18. člen
V poglavju 5. RAZVOJ SPLOŠNE LJUDSKE OBRAMBE TER DRUŽBENE SAMOZAŠČITE se besedilo zamenja z novim, ki se glasi:
 
»5. RAZVOJ OBRAMBE IN VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
 
5.1. RAZVOJ OBRAMBE
Obrambo bomo uresničevali na temeljih in smereh razvoja slovenske države.
Vse obrambne sisteme bomo prilagodili dejanskim pogojem in zahtevam okolja in slovenske družbe.
V okviru obrambnih nalog bomo krepili regijsko sodelovanje in koordinacijo.
Obrambno načrtovanje bomo prilagodili možnostim in sposobnostim občine, s posebnim poudarkom na uporabi materialnih sredstev, ki so v sedanji rabi.
 
5.2. RAZVOJ VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Občina Hrpelje-Kozina spada pred naravnimi in drugimi nesrečami med manj ogrožene občine v Sloveniji.
Glede na slabe hidrografske razmere v dveh tretjinah občine in zaradi vetrovnega podnebja obstaja zgodaj spomladi in pozno poleti velika nevarnost požarov v naravnem okolju.
Naselja so požarno manj ogrožena.
Ker na tem področju deluje le eno prostovoljno gasilsko društvo v Materiji, ga je potrebno številčno okrepiti (vsaj 30 operativcev), opremiti in čim bolj usposobiti. Poleg tega je potrebno pogodbeno urediti odnose in sodelovanje s Kraško gasilsko zvezo.
Zaradi cestnih in železniških prometnic je na tem območju zelo velika nevarnost prometnih nesreč in nesreč z nevarnimi snovmi, zato bo potrebno doslednejše upoštevanje predpisov v zvezi s transporti nevarnih snovi in z odloki urejeno varovanje vodnih virov.
Število glav živine se je v občini v zadnjem času zelo zmanjšalo (trenutno je 500 glav govedi in 500 glav drobnice), zato občina nima organizirane enote za prvo veterinarsko pomoč.
Zaradi manjše potresne ogroženosti občina ne bo posebej organizirala enote za izvidovanje, ampak bo organizirala samo oddelek za reševanje. Organizirani oddelek za reševanje bo po potrebi okrepljen z mehanizacijo podjetnikov, ki so s sklepom zadolženi za pomoč pri reševanju.
Na osnovi Ocene ogroženosti in Uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč je izdelana organizacija sistema ZiR, usposabljanje pripadnikov CZ in dopolnjevanje potrebne opreme za delovanje sil ZiR.
19. člen
V poglavju 6. PREGLED ZASTAVLJENIH CILJEV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH OBČINE HRPELJE – KOZINA se nadomesti tekst po posameznih krajevnih skupnostih z novim tekstom, ki se glasi:
 
»Krajevna skupnost Artviže:
– ureditev kanalizacijskega omrežja,
– dograjevanje telefonskega omrežja,
– izgradnja igrišča.
 
Krajevna skupnost Gradišče pri Materiji:
– izgradnja mrliške vežice.
 
Krajevna skupnost Hrpelje:
– ureditev cestne infrastrukture v Hrpeljah, izvedba odvodnjavanja lokalnih cest,
– šolstvo – Izgradnja dodatnih prostorov in igrišč za potrebe osnovnega šolstva, otroško igrišče v Hrpeljah,
– izgradnja mrliških vežic, avtobusnega postajališča,
– javna razsvetljava,
– rekonstrukcija električne napeljave,
– ureditev priključkov na državne ceste.
 
Krajevna skupnost Kozina:
– ureditev območja Lesograd,
– ureditev komunalne infrastrukture,
– gradnja doma za starejše občane.
 
Krajevna skupnost Materija:
– ureditev že asfaltiranih cestnih odsekov, ureditev gozdnih poti,
– izgradnja vodovoda Gradišče pri Materiji – Skadanščina in rekonstrukcija vodovoda Brezovica – Rožice,
– ureditev kanalizacijskega, elektro in telekomunikacijskega omrežja.
 
Krajevna skupnost Obrov:
– ureditev vodooskrbe v KS,
– asfaltiranje cest.
 
Krajevna skupnost Klanec pri Kozini:
– izgradnja mrliške vežice.
 
Krajevna skupnost Ocizla:
– asfaltiranje cest in ureditev vaških poti,
– ureditev vodooskrbe,
– ureditev kanalizacijskega, telekomunikacijskega omrežja in javne razsvetljave,
– ureditev prostorov za potrebe KS,
– obnovitev cerkve na Beki.
 
Krajevna skupnost Prešnica:
– ureditev železniških prehodov,
– ureditev telekomunikacijskega omrežja,
– popravilo stare šole.
 
Krajevna skupnost Rodik:
– obnova vodovoda, kanalizacije, telekomunikacijskega in elektro omrežja,
– ureditev pokopališča,
– ureditev športnega igrišča,
– ureditev prostorov za potrebe KS in kulturnih prireditev,
 
Krajevna skupnost Slivje:
– asfaltiranje makadamskih cest v KS,
– izgradnja vodovoda, javne razsvetljave, telekomunikacijskega in elektro omrežja,
– ureditev pokopališča v Hotični.
 
Krajevna skupnost Tatre:
– ureditev vodooskrbe,
– popravilo telekomunikacijskega in elektro omrežja,
– ureditev ceste Tatre – Kozjane.«
20. člen
V poglavju VI. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA se besedilo nadomesti z novim, ki se glasi:
 
»7. NARAVNA DEDIŠČINA
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, je pripravil smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Hrpelje-Kozina, v katerih je pregled delov narave, ki so spoznani za naravne vrednote, pregled zavarovanih območij, predlogov za zavarovana območja, pregled ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij – NATURA območij. Določeni so varstveni režimi zavarovanih območij narave in varstveni režimi za varstvo naravnih vrednot. Opredeljene so tudi varstvene usmeritve za ohranjanje naravnih vrednot in zavarovanih območij ter biotske raznovrstnosti in varstvene usmeritve za tako rabo ali izkoriščanje naravnih dobrin, ki ohranja biotsko raznovrstnost, naravno ravnovesje in varuje ekosisteme.
Občina bo opredelila in zavarovala posamezne objekte in območja naravnih vrednot, zavarovana območja in ekološko pomembna območja.
 
8. KULTURNA DEDIŠČINA
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica je pripravil Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Hrpelje-Kozina iz vidika kulturne dediščine, z njimi podal usmeritve za celostno varstvo kulturne dediščine in strokovno podlago k zasnovi varstva nepremične kulturne dediščine. V smernicah je opredeljena najpomembnejša dediščina v Občini Hrpelje-Kozina in kriteriji za vplivna območja.
Občina bo opredelila in zavarovala posamezne objekte in območja kulturne dediščine ter vplivna območja.«
21. člen
V delu PROSTORSKE SESTAVINE DRUŽBENEGA PLANA, poglavje 1. Cilji in usmeritve v zvezi z urejanjem prostora in varstvom okolja, se točki 1.3. dodata novi alinei, ki se glasita:
– pred pripravo podrobnejših prostorskih izvedbenih aktov mora občina pridobiti podrobnejše naravovarstvene smernice, v katerih bodo določene tudi konkretne varstvene usmeritve in pogoji za varstvo zavarovanih območij in naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti (ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij – NATURA območij);
– za agromelioracije, ki segajo na območje NATURE (severno od naselja Poljane pri Podgradu, zahodno od Golca, južno od Kozine, dve območji pri Prešnici, dve območji zahodno od Beke) je potrebno upoštevati določila 7. in 8. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih NATURA 2000) (Uradni list RS, št. 49/04).
22. člen
V poglavju 4.1. Kartografska dokumentacija (1: 5000) se besedilo zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
»Kartografska dokumentacija na digitalnem katastrskem načrtu v M 1:5000 vsebuje 49 listov in prikazuje območja najboljših kmetijskih zemljišč, trajno namenjenih kmetijski rabi, ostala kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, ureditvena območja naselij, območja varstva vodnih virov, območja varstva naravne dediščine, območja varstva kulturne dediščine, prometno, energetsko, vodno in komunalno infrastrukturo.«
23. člen
V poglavju 4.2. Tematske karte (1: 25000) se besedilo zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
 
»4.2.1. Zasnova kmetijstva in gozdarstva ter zasnova naselij in območij za poselitev
4.2.2. Zasnova vodnega gospodarstva
4.2.3. Zasnova območij sanacij in mineralnih surovin
4.2.4. Zasnova varstva narave
4.2.5. Zasnova varstva kulturne dediščine
4.2.6. Zasnova prometnega omrežja
4.2.7. Zasnova energetskega omrežja in omrežja zvez
4.2.8. Zasnova razmestitve funkcij naselij glede na oskrbne, storitvene in proizvodne dejavnosti«
24. člen
V poglavju 4.4. se besedilo zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
»Grafične priloge tega družbenega plana so izdelane v treh izvirnikih, ki jih hranijo:
– arhiv Občine Hrpelje-Kozina
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj
– Arhiv Ljubljanskega urbanističnega zavoda d.d.
Prostorski akt je na vpogled na sedežu Občine Hrpelje-Kozina.
Sestavni del plana je sklep Vlade Republike Slovenije, št. 350-00/2001-327 z dne 13. 7. 2004, sprejet na osnovi strokovnega mnenja Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj, št. 352-11-35/01 z dne 9. 7. 2004 o usklajenosti predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Hrpelje-Kozina z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije.
Za potrebe drugih uporabnikov se po potrebi izdelajo dodatni izvodi posameznih grafičnih prilog.«
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-2/01-63
Hrpelje, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

AAA Zlata odličnost