Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4182. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Horjul, stran 11367.

Na podlagi 23. člena in drugega odstavka 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet občine Horjul na 16. seji dne 8. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Horjul
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94 in 83/98) in Družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986 -1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92) za območje Občine Horjul, v nadaljevanju dolgoročni plan Občine Horjul.
2. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Horjul se nanašajo na:
– spremembe mej ureditvenih območij naselja za gradnjo novega objekta za potrebe zaščite in reševanja – gasilskega doma za Gasilsko društvo Horjul in Gasilsko zvezo Horjul, ter gradnjo in postavitev športnih igrišč.
3. člen
Tekstualni in kartografski deli Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in Družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, se za območje Občine Horjul smiselno uporabljajo v vseh določbah, razen v tistih, ki veljajo samo za Mestno občino Ljubljana in za občine: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice.
4. člen
Dolgoročni plan Občine Horjul se spremeni v tekstualnem delu v poglavju 9. »Tabele« tako, da se v 9.6. točki »Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na območju Občine Horjul dopolni tabela, ki se glasi:
+----------+--------+--------+---------+---------+
|Prostorska|Oznaka |Ime   |Vrsta PIA|Vrsta PIA|
|celota  |območja |območja |pred   |po    |
|     |urejanja|urejanja|spremembo|spremembi|
+----------+--------+--------+---------+---------+
|V35 Horjul|    |    |     |     |
+----------+--------+--------+---------+---------+
|     |VR 35/2 |Horjul |     |PUP   |
+----------+--------+--------+---------+---------+
5. člen
V skladu s spremembami, navedenimi v 2. členu tega odloka se spremeni in dopolni kartografski del dolgoročnega plana Občine Horjul v točki 8 »Kartografski del dolgoročnega plana«, ki obravnava:
4. – Zasnova rudnin, v merilu 1:25000
10. – Zasnova energetskega omrežja, v merilu 1:25000,
ter, kartografska dokumentacija k planu PKN v merilu 1:5000, list: Vrhnika 6.
6. člen
Dopolni se točka 4.1. »Energetika« z besedilom:
»Širina elektroenergetskega koridorja daljnovoda znaša:
– za napetostni nivo 110 kV: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV),
– za napetostni nivo 220 kV: 40 m (20 m levo in 20 m desno od osi DV),
– za napetostni nivo 400 kV: 50 m (25 m levo in 25 m desno od osi DV).
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje GJS Prenos električne energije.
Za vse objekte (novogradnje, nadzidave in dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje oziroma predvidenih daljnovodov predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
Za vse prenosne elektroenergetske objekte se predvideva rekonstrukcija.
Na področju Občine Horjul poteka elektroenergetski daljnovod DV 220 kV Kleče – Divača za katerega je predvidena rekonstrukcija na 400 kV, ter daljnovoda 1x110 kV Kleče (Podutik)–Logatec I in daljnovod 1x110 kV Kleče (Podutik)–Logatec II.«
7. člen
Za zadnjo alineo točke »4.1.2. Mineralne surovine« se doda naslednje besedilo:
»Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za pridobivanje mineralnih surovin navedeni v strokovnem gradivu »Strokovne podlage« (Geološki zavod Slovenije, maj 2004), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu občine Horjul.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Horjul so na vpogled na:
– Občini Horjul,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 295/2004
Horjul, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l. r.

AAA Zlata odličnost