Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4178. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2003, stran 11364.

Na podlagi 62., 96., 97., 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/2000) je Občinski svet občine Cerknica na 9. redni seji dne 3. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2003, katerega sestavni del je tudi zaključni račun sredstev proračunske rezerve.
2. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna za leto 2003 na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                          v tisoč tolarjev
------------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Realizacija 2003
                            (v 000 SIT)
------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         1.443.260
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)               872.457
70   DAVČNI PRIHODKI                   779.607
    700 Davki na dohodek in dobiček          568.120
    703 Davki na premoženje              129.726
    704 Domači davki na blago in storitve        81.761
    706 Drugi davki                     –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                  92.850
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                      36.696
    711 Takse in pristojbine               4.465
    712 Denarne kazni                   –258
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki             51.947
72   KAPITALSKI PRIHODKI                 176.570
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      69.576
    721 Prihodki od prodaje zalog              –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.
    dolgo sredstev                   106.994
73   PREJETE DONACIJE
    730 Prejete donacije iz domačih virov         360
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                 393.874
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij              393.874
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           1.472.559
40   TEKOČI ODHODKI                   394.445
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        81.762
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                       11.953
    402 Izdatki za blago in storitve          290.232
    403 Plačila domačih obresti             7.008
    409 Rezerve                     3.490
41   TEKOČI TRANSFERI                  525.230
    410 Subvencije                    5.535
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                   100.594
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                     60.656
    413 Drugi tekoči domači transferi         358.445
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                510.849
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       510.849
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI               42.035
    430 Investicijski transferi             42.035
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)          –29.299
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAP. DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)            318
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV                   318
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      318
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)                        –318
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                  93.589
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje               93.589
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                93.589
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 Odplačila domačega dolga            93.589
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          –29.617
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)              –
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III)     29.299
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
    KONCU PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2002)         33.168
------------------------------------------------------------------
3. člen
Primanjkljaj vseh treh računov po zaključnem računu proračuna, v višini 29,617.138,14 tolarjev, se pokriva s presežkom po zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2002, ki je izkazano kot stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta.
4. člen
Prenos sredstev proračunske rezerve po zaključnem računu 0 tolarjev.
5. člen
Posebni del bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2003, ter obrazložitve, so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-1/2004
Cerknica, dne 3. junija 2004.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.

AAA Zlata odličnost